© אסף ענברי

תודידב לש םינש האמ

המצע תא הסיבהש ,תיתדה תונויצה לש בוצעה הרופיס והז
תולחנתה תעונתל הכפהש העשמחומשל לק אל לבא ,הביסמ תויהל רומא תדלוה-םוי .האמ תב תיתדה תונויצה
םיאתמ םירופיכה-םויו ,םוגע הבצמ .ער תיארנ תיתדה תונויצה .הזה תדלוהה-םויב
,1902-ב "יחרזמה" דוסיי זאמ.ןולשיכ תונש האמ ץקמ המצע םע הנובשח תכירעל
דע .תימואלה הגהנהל הפתושכ הלש לאיצנטופה תא הדמתהב תיתדה תונויצה הצימחה
ול וב שמתשהל הלכי איהו ,התחתמאב רומש הזה לאיצנטופה היה ,םינומא-שוג תמקה
תא תיתדה תונויצה החידה ,םינומא-שוג םקשכ .עיפשהל הדיקפתמו החוכב יכ הספת
איה .(הגהנהל ,רמול אלש) העפשהל רותחל ללכב רשפא הבש תילארשיה הריזהמ המצע
איה ,"לארשי תבהא" תא הלגד לע התרחש העונתמ .תובבלב םוקמב ,תועבגה לע הלחנתה
הלש "לארשי תבהא"ש העונת .תימיטיגל ישוקבו ,תנבומ אל ,הבוהא אל העונתל הכפה
הריתסב דמוע - ישילשה תיבה ןוזח - הלש הלואגה-ןוזחש העונת .םעה תא תערוק
.םדוקה תיבה ברח הללגבש תדקוי םיחא-תאנש התוא םעב תערוזה ,התוגהנתהל

ךא .לוכיבכ ,"לארשי-םע ןעמל" תיתדה תונויצה העציב ,הזה ימצעה סרהה ךלהמ תא
ודוסיי זאמ תיתדה תונויצה לש תויגרנאה תא הדקימ לארשי-ץרא אלא לארשי-םע אל
תונויצה התי ה ,לארשי-םעל תמאב ץוחנ המ המצע תא הלאש וליא .םינומא-שוג לש
שודקה שולישב הפפונ איה .םיישונאה היסכנו היבאשמ תא לארשי-םעב העיקשמ תיתדה
,הקיר הצילמכ הררבתה תאזה אמסיסה ךא ,"לארשי-ץראו לארשי-תרות ,לארשי-םע" לש
תא ,תילארשיה הרבחה תא הריקפה איה .ץראה ןעמל הידיב ודבעוש הרותהו םעהשכ
הלא לכ ידיב ,תילארשיה הימדקאה תא ,תילארשיה תרושקתה תא ,תילארשיה תוברתה
לע בבחל םוקמב .םתעפשהמ תגאדומ הכו םמלוע-תפקשהל תדגנתמ המצע-איה רשא
יפכ תרוסמהמ דולסל םינוליחל המרג איה ,תידוהיה ותשרומ תא ינוליחה לארשי-םע
ינוליחה רוביצה היה ,םינומא-שוג םקש דע .תונויצה תליחת זאמ הנממ ודלס אלש
אוה .תודהיל שידא וניא ינוליחה רוביצה ,םינומא-שוג םקש זאמ ;תודהיל שידא
,הל אציש ערה םשה תא בעתמ אוה .התוא ריכהל ילבמ התוא בעתמ אוה .התוא בעתמ
.שוביכה םע ההוזמ הכ התשענש זאמ

ותויה ףקותמ ישונא-ללכה רסומה ןמ רוטפ לארשי-םע םא ;םדאה ןמ השודק המדאה םא
רתומ םאו ,טרפה לש וייחמ ץק ןיאל םיבושח המואה ייח םא ;סחוימ "הלוגס םע"
לכ םא - םיהולא םלצב ארבנ יברעה םגש ,"םתלואג" ידכ ךות ,חוכשל םידוהיל
.הריקוהלו הריכהל הבוט הביס םינוליחל ןיאש ירה ,"תודהי" איה תאזה בלה-תוסג

הריבכ החלצה הלחנש העונתכ םינומא-שוג תא ספות אוהשכ העו ט ילארשיה לאמשה
תולחנתה-תעונתל תיתדה תונויצה לש התכיפה רופיס .םעה ראש לע התדמע תייפכ ךות
,הזה בוצעה רופיסה תא .ביהרמ ימצע לוג לע בוצע רופיס אלא ,החלצה רופיס וניא
- ונלוכ ונדספהש המ לע יתימא רעצב אלא ,תוחלתשהב אל ,סעכב אל רפסל ןמזה עיגה
תירוטסיהה האיגשה ללגב - רחא ילארשי רוביצ לכמ רתוי תיתדה תונויצה הדיספהשו
.םולה דע 1974-מ תעצבמו העציב איהש


םידוהי לומ םילארשי
,ינויצה לעפמה לש ארונה לוקלקה אוה ,םידרח לומ םינוליחל לארשי-םע לש ולוציפ
.ןקתל תיתדה תונויצה התיה הרומא ותואש

םיזבה ,הזל הז םירזה םימע ינשל לארשי-םע הב גלפתה ,לארשי-ץראב דכלתהל םוקמב
לגלגתת יתמ עדוי וניא שיאש ,תידדה הביא לש ווק-סוטטס לע םימותחהו הזל הז
:םידרחל םינוליח ןיב דיחיה קבדה ,המודמכ ,אוה םיברעה םע ךוסכסה .םיחא תמחלמל
ףתושמ דחפ לע תתתשומ תילארשי-ללכה "הווחא"ה .ךרד לש םוקמב ,לרוג לש קבד
תדמתמה תוקסעתהה .תוהז לש ףתושמ עצמ לע אלו ,ףתושמ בייואל תפתושמ האנשו
הרבחה לש ,תצפונמה תונויצה לש ,לארשי תנידמ לש המשנהה תנוכמ איה ךוסכסב
.העורקה תילארשיה

לש שדח גוס הב הרציו ,תינוליח הנידמ המיקה תונויצה .הליחתכלמ היה ךכ
תא הלדיגש ,תינויצה ךוניחה-תכרעמ .תודהיהמ ירמגל טעמכ םיקתונמה ,םידוהי
המואמ טעמכ ול הריכה אל ,(ידוהי-םדק ,ירבע טסקט) ך"נתה לע ילארשיה רבצה
תא אל ,ם"במרה תא אל ,דומלתה תא אל ,הנשמה תא אל .תודהיה תודוסימ
רודיס תא אל וליפאו ,היתורודל תידוהיה רסומה תורפס תא אל ,ךורע-ןחלושה
ותכלבו ובכושב ,ומוקב ידוהי רמוא המ עדוי וניא ינוליחה ילארשיה .תוליפתה
תסנכ-תיבב רקיב ןהבש תודדובה םימעפה .תבשה תא ולבקבו ןוזמה לע וכרבב ,ךרדב
ונורכזב ותרחנ ,(רופיכ-םוי וא הנש-שאר הזיאב ,אבס םע ,ילואו ,הווצמ-רבב)
;םוקמה תוהמ םע שממ לש תורכיהכ בשחיהל ידכמ תלפרועמ ,תיטוזקא ,תיעגר היווחכ
.וימימ יוצמה ינוליחה רקיב אל שרדמ-תיבבו

ילב םג אלא ,הכלה ילב קר אל ינוליחה ילארשיה יח ,יסיסב ידוהי ךוניח רדעיהב
ידוהיה הבשחמה-חרואמ םג אלא (תווצמה) ידוהיה םייחה-חרואמ קר אל קתונמ :הדגא
ןה ריחמה אולמ תא ךכ לע תמלשמ ,היתורוקממ השולתה ,תילארשיה תירבעהו .(שרדמה)
עונלוקה ,תורפסה תפשב ןהו ,היזיוולטהו תונותיעה תפשב ןה ,בוחרהו תיבה תפשב
.ןורטאיתהו

ינויצה לעפמה תא הפחד ,"יתולג" חיר ףידהש המ לכל תונויצה תובא לש םתביא
זובל ךנוח רבצה .דומילה-םלוע ,הרותה-םלוע ,הרייעה-םלועמ רשפאה לככ קוחר
,םחול תויהל .הדוגינכ ספתנש המ לכב ןייטצהלו (תודהיל ,רמולכ) "תויתולג"ל
אוה .ספסוחמו טושפ ,אגו ףוקז ,םילדנסב ףוזש המדא-שיא תויהל ,יאטרופס תויהל
לככ ,תוחפ עדיש לככ .דובכ-תואכ ותורוב תא דנע אוה .ךפיהל .דומלל שרדנ אל
ןוחצנ לש רתוי חלצומ םוליגכ רבצה ספתנ ,תוחפ רבידש לככ ,תוחפ ארקש
.תידוה יה תויתולגה לע תוילארשיה

תונויצה .תודהיל ףילחתכ תוילארשיה לש הבוציעב יזכרמה רישכמה היה ך"נתה
לש תיתוברת-תימואל המישמכ ,המצע תא הליחנהו ,המצע תא הספת תינוירוג-ןבה
התוא :(טסקטה ןמ - םיהולא - ישארה רוביגה תריקע ךות) תיארקמה תוירבעה רוזחש
רבצה ,ןייד השמ .דודו ארג-ןב דוהאו ןועדג לש ,תיאורה ,תבשייתמ ,תמחול תוירבע
ינפ-לע תיארקמ-ואינה החיספה תא םליג ,תוקיתעה-רחושו ליחה-רוביג ,ןושארה
לא המודקה תוירבעהמ ירוטסיה-סנארטה גולידה .תחאב וחמנש תודהי תונש םייפלא
העדותה תיזח לא םדיק - ח"מלפה לא ך"נתהמ ינויצה גולידה - תינרדומה תוילארשיה
קחצי ,ןולא לאגי :םיטפוש רפסמ רשי הווהה לא וחיגהש םידילי םירוביג תילארשיה
,םחולה תא ץירעהל וכנוח םינוליחה לארשי ידלי .ןורש קירא ,ןויצ-רה ריאמ ,ןיבר
.םכחה ןקזה תא אלו ,זעונה ריעצה תא ;ןדמלה תא אלו

תלוטנ תודהיב ידרחה רוביצה רצבתה ,תודהיה תלוטנ ,תאזה תוילארשיה לומ
םשכ .שפנ-טאש וב הררועש תילארשיה היווהב ףתתשהל הצר אל אוה .תוילארשי
רוביצה דמצנ ,דומלתל תורכנתה ךות ך"נתה לע הינב תא הכניח תינוליחה תונויצהש
תשמח תא קר םידרחה ודמל ,ך"נתה ךותמ .ך"נתל תורכנתה ךות דומלתה לא ידרחה
לא הסינכה-ףס לא קר לארשי-םע לש ורופיס תא םיאיבמ ,עודיכש) הרותה י שמוח
רוביצה לש ותוהז לע םייא ,םימיה ירבד דע עשוהימ ,יארקמה טסקטה ראש לכ ;(ץראה
,תירבעה תונובירה לש הנוניכ ךרד ,ץראה שוביכמ - וב ראותש המ לכש םושמ ,ידרחה
תונובירהו תובשייתהה לעפמ תא םלה - הימחנו ארזע ימיב ןויצ תבישל דע
.יתולגה םייחה-חרוא לש ומויק ךשמהל קודיצה תא טימשהו ,תינוליח-תינויצה

לש תיתולגה תוחונב הבהאתה יד םצעבשו תולגל הלגרתהש ,תולגב הרצונש תודהיה
רוזחי םימיה ןמ םויבש תורשפאל הכורע התיה אל ,הנידמו ץרא לע תוירחא-רסוח
ןוסא התיה ינויצה לעפמה לש ותחלצה .תינוביר הנידמ הב םיקיו וצראל לארשי-םע
- ןי'זולוו דע אתידבמופמ הרצי איהש הנידמה-יפילחת לכש םושמ ,תיתולגה תודהיל
.לארשי-תנידמ המקש העשמ םירתוימ ושענ - התוהמו הנכות רקיע םהש םיפילחת
:דחי תויחל תולוכי ןניא תינובירה תוהזהו תינברה תוהזהש בטיה וניבה םידרחה
הנידמה ינפמ ורגתסה ,תאז וניבהש רחאמו .תרחאה לש הלוטיב אוה תחאה לש המויק
.םתעובב

.הנידמ ול שיש םושמ אקווד םעה לוציפ :ינסרהה לוציפה ןאכ רצונ ךכו

תישארב רבכ ותוא עונמל הלכי תונויצה .ענמנ יתלב אל ךא ,לבסנ יתלב בצמ והז
;םידוהי תנידמ לש התמקהל קר אלו ,תידוהי הנידמ לש התמקהל הרתח וליא ,הכרד
תא רובשל הדעונש תינוליח הדירמכ אלו ,ידוהיה ףצרה תכישממכ המצע תא הספת וליא
ענמיהל הלכי - ך"נתה תועורז לא תודהיהמ התקירע - תיסיסבה התאיגש .הזה ףצרה
טסקט יפ-לע בצעל רשפא-יא תידוהיה הנידמה תאש תונויצה-תובא וניבה וליא
.ידוהי-אל

הדמע וליא רשא טסקט בתכנ ,יתולג-ידוהיה דומלתה ןיבל ירבעה ך"נתה ןיב
וילאש הזמ הברהב בוט ונבצמ היה ,ורואל הלעפ וליאו ,ותובישח לע תונויצה
.ונמצע תא ונכלוה


ץמחומה רפסה
.הנשמה אוה הזה טסקטה

איה ,נ"הסל 200 תנש דע ס"הנפל 200 תנשמ לארשי-ץראב הרצונש ,הנשמה
,הנשמה ירצוי .תידומלתה היצפואה ןיבל תיארקמה היצפואה ןיבש םייניבה-תיילוח
"םידוהי" ויה אל ןיידעו ,הלמה לש יארקמה ןבומב "םירבע" ויה אל רבכ ,םיאנתה
היה ,תימואל היחת איה תונויצה םא .םילארשי ויה םה .הלמה לש יתולגה ןבומב
,תידוהי-םדקה תוירבעה תא אל ;תילארשי-תיאנשמה ,איהה תוברתה תא תויחהל הילע
תלילש השוריפ הב הריחבש ,תויתולגה תא אלש יאדוו ,ןוירוג-ןב רמיה הילעש
.תונויצה

ויה םיכירצ ,תינוליחה תונויצה ידסיימ לש םהיניעמ המלענש ,תאזה הדבועה תא
אל םא ,הכרד תישארב תיתדה תונויצה התיה המ ירהש .םייתדה םינויצה סופתל
גשומ אוה ,"תיתד תונויצ" גשומה םצע .תיאנשמה היצפואב הרחבש העונת
וא ,ילארשי קר אלו) ידוהי ילארשי תויהל הפיאשה תא אטבמה גשומ :יאנשמ-ואינ
היוארה תיתוברת-תימואלה היצפואה תכילומכ המצע תא סופתל םוקמב ךא .(ידוהי קר
החתיפ ,תידוהי-תילארשיה הרבחה לש הבוציעל ,תרחא היצפוא לכמ רתוי ,שמשל
הדצל םויקב הקפתסהו ,תינוליחה היצפואה לומ תותיחנ-ךיבסת תיתדה תונויצה
,הנידמה תא ,תוברתה תא ,הר בחה תא בצעל הדובעה-תעונתל החינה איה .הילושבו
תושקב קר ,תושירד הביצה אל איה .הלשממה-ןחלוש תניפב עונצ םוקמ אלא השקיב אלו
ןמ יכ התעדב הלע אלו ,םינוליחה ינפב שארמ הענכנ איה .תיבה-ילעבמ תוישירח
רתוי ,תיארקמ תוחפ ,תרחא ךרדל ינויצה לעפמה תא תוטהל רשפאה ןמו יוארה
.תיאנשמ

תוקפרתהה .האלפנ התיה אל וב תראותמה הפוקתה ךא .ונממ אלפנ ןיא .אלפנ ך"נתה
ודמע ,םדקכ הימי תא שדחל הקושתהו ,"רהוז תפוקת" התוא לע תינוליח-תינויצה
ירפסו לאומשו םיטפוש רפס לכ ירה ?רהוז תפוקת .רפסה לש ונכותל הכיבמ הריתסב
ןהבש הרזה הדובעהו תוירעה יוליג ,םימדה תוכיפש לש ןרואיתל םישדקומ םיכלמה
לכ טעמכו ,(ןושארה תיבה ברח ,ל"זח ירבדכ ,ןללגבשו) הפוקת התואב ףוטש םעה היה
הדורי התיה זא ותוגהנתהש ,םעה יפלכ תבקונ תרוקיבל םישדקומ םיאיבנה ירפס
,לארשי-םע לש ונולשכ רופיס אל םא ,וכרוא בורל ,יארקמה רופיסה והמ .דירחהל
.יניסב לביקש הרותה יפ-לע תויחל ,ןושאר תיב ימיב

.תוטתשהב הלבג ך"נתה ימי לע תינויצה תוקפרתהה ,תינידמ-תימואל הניחבמ םג
12 ןיב גוליפ תונש 200-ב החתפנ ,תיארקמה ונתונוביר לש המודמה "רהוזה תפוקת"
הנש 350 ךשמב ,הנברוח ד ע העטריקו ,תדחואמ הכלממ לש רצרצק קרפ הרבע ,םיטבש
הנוכתה איה ("לארשי תבהא") תימואל תוירדילוסש ,תובירי תוכלממ יתש ןיב ,ךרעל
,יטילופה רטשמה תניחבמ .וז יפלכ וז וליעפה ןהש תוינידמל סחייל רשפאש הנורחאה
,עבש-תבו דוד תשרפ ומכ תוררמצמ תולוועש) ןסר תלוטנ תונכולמ לש הפוקת וז התיה
התיה ,תיתוברת הניחבמו .(ץירעה היפוא תא בטיה תומיגדמ ,תובנו באחא תשרפ וא
ףתוש רותב אלו ,להק רותב שדקמה לא ןמזוה םעה ;תיטסיטילא-תיזוכיר הפוקת וז
,םירכיא ,םיעור לש םע :ץראה םע היה םעה בור .תינחורה הריציל ,דומילל ,עדיל
לש הדליג ידיב הרותה תא ודיקפהש ,םירעבנ יד לבא םיזעונ םימחול
ןב ינוויכ והומכ ,תיארקמה הפוקתה לע קפרתמה וננמז ןב ידוהי .ןחלופ-ינעוצקמ
,תיתוברתה ןווי לע םוקמב ,סורמוה לש ,המילאה ,המודקה ןווי לע קפרתיש וננמז
.סלקופוסו וטסירא ,ןוטלפא לש ,תיאנותאה

תיתוברת הליבקמ הביצה ,הנשמה תפוקת לש םילשורי אלא ,ךלמה דוד לש םילשורי אל
,וירחאלו) ינשה תיבה ימיב לארשי-םע ךפה ,המדאה תדובע תא שוטנל ילבמ .הנותאל
ןיאל ירסומו ליכשמ םעל (אישנה הדוהי יבר לש וימי דע יאכז-ןב ןנחוי ןבר ימימ
ומוקמ ת א הניפ ,םינהוכה דמעמ לש רוגסה עדיה .ןושארה תיבה ימיב היהשמ ךורע
תוברת .תיצרא-ללכה םידמולהו םימכחה תליהק לש ,לחנומהו ץפומה ,חותפה עדיל
,ירטנמלרפ-ומכ ןוטלשב ףלחוה ינכולמה דיחיה-ןוטלש .ןוידה תוברתב הפלחוה חוכה
,םלועה ראש ינפמ תינפקות-תיאנקה תורגתסהה .(ןירדהנס) הבחר םימכח-תצעומ לש
הב יוארש המ לכ לש יתריצי ץומיאבו ןווי-תמכוח יפלכ תינרקס תוחיתפב הפלחוה
.ילארשי תוברת-רוביגכ ,איבצמה תא ,איבנה תא ,ןהכה תא ףילחה "םכח"ה .ץומיאל
םויקה-תרגיש לש הרישכ תנגנתמהו לכשה תפירח ,תיניינעה ,תיאנשמה תירבעה
.ארקמה לש תירירשה תירבעה תא הפילחה ,תיאזורפה

אלו) המושיי ןעמל םיאנתה ידיב הררובו הדמלנ איה .םייח תרותל התיה הרותה
ןיא .(תיתולגה תודהיה תובא ,לבב-יארומא התוא ודמלש יפכ ,דומילה םצע ןעמל
ילאוטריו םלוע לא תואיצמה ינפמ החירב ןיא .יתילכת אל ןויד ןיא .הנשמב לופלפ
,ךפהל ,אלא "הרות לוטיב"כ םיאנתה ידיב וספתנ אל השעמה ייח .טסקט לש
לש הרבח אלא ,םיינרופיצ-תחפוטמו השולת םידמול-תרבח וז התיה אל .השומימ-ןפואכ
םייח-תואלמ לש תוברת .רעב קחצי ןוירוטסיהה לש ותרדגהכ ,"םידיסח-םירכיא"
לש תוברת ;םיימש תאריו עקרקב העוטנ ,תילאוטקלטניאו תינפוג ,תינחורו תימשג
.םיישעמ-אל םימכח לש וא ,םירעבנ השעמ-ישנא לש אלו ,ם ימכח השעמ-ישנא

ץמחומה טקייורפה אוה ,תינרדומה לארשי-תנידמב תיאנשמה םייחה-תואלמ לש המוקיש
ןיב תוברתה-תמחלמב םיעוקת ונלוכ ונרתונ ,ץמחוהו ליאוה .תיתדה תונויצה לש
.דומלתל ך"נתה ןיב ,םידרחל םינוליח

הנשמל גוח ףא ןיאש הדבועה דיעת ,תילארשיה היווהב הנשמה הצמחוה המכ דע
,הנשמ םג םידמול דומלתל גוחב .דומלתל גוח שיו ,ארקמל גוח שי .תוטיסרבינואב
דומלתה ןמ תינורקע-לדבנה טסקט רותב אל :הפ-לעבש הרותה לש סיסב רותב קר לבא
הריכה אל (הימדקאה ,הכותבו) תילארשיה תוברתה יכ ,הנשמל גוח ןיא .יתולגה
הנחלה םג ןיאש הביס התואמ ,הנשמל גוח ןיא .הזה טסקטה לש תידוחייה ותובישחב
םושמ ,המויקל תוסחייתה ןיא :תילארשיה תוברתב הב רחא לופיט לכ וא הזחמה וא
תא הדיחפמ ,הנשמב תמלוגמה ,תינחור-תיצראה ,תיתוברת-תימואלה היצפואהש
בורל אלו ,המצעל הריהבה אל תיתדה תונויצהש םושמו ,תחאכ םידרחה תאו םינוליחה
.תידוהי תוילארשי לש הנוניכל ינויח יאנשמה םגדהש ,ינוליחה

הנש האמ טעמכ ,ותליחתמ רופיסה תא רפסל שי ,הצמחהה ישרוש רחא תוקחתהל ידכ
.םינומא-שוג תדיל ינפל


םינושארה םיצולחה
,לזב ,לצרה) תינויצה העונתה לש התמקה ינפל דוע ליחתה תיתדה תונויצה לש הרופיס
תובשומה ומקוה 1882-בו ,הווקת-חתפ הבשומה המקוה 1878-ב רבכ .(1897
הילעה יבשייתמ .ידכב אלו ,םייתד ןהיתומש .הניפ-שארו ןויצל-ןושאר ,בקעי-ןורכז
,ימשרה ינויצה רופיסב ,דואמ תקחדומו ,הבושח הדבוע יהוז .םייתד ויה הנושארה
,(ביבא-לתו הינגד ידסיימ ,םינוליחה) היינשה הילעה יצולח לע קפרתמה ,ינוליחה
םיצולחהש - תאזה הדבועה יכ .הנושארה הילעה יצולח לע הקיתשב טעמכ רבועו
תונויצה לש התוהמ לע ינוליחה רופיסה םע תרדתסמ הניא - םייתד ויה םינושארה
וצראל לארשי-םע לש ותרזח יכ עבוק ,ימשרה ינויצה רופיסה .התוחתפתה-תורוק לעו
תדה תא םהילעמ וקרז ,יתרוסמ-ידוהיה םלודיג-תיבב ודרמש םיריעצ ידי-לע העצבתה
,ימשרה ינויצה רופיסה יפ לע ,תורקפתהה .תינוליח המוא ןאכ אורבל ידכ הצרא ולעו
,יביטקלסה ,ימשרה רופיסה יפ לע - הידעלב ;ינויצה לעפמה לש תורשפאה-יאנת התיה
לא םידוהיה תרזח תא ןיבהל רשפא-יא - הינב תא תינוליחה תונויצה הלדיג וילעש
.המדאה תדובע לאו םייפכה תדובע לא ,םצרא

קר אל יכ דע ,תילארשיה העדותה לע ךכ-לכ טלתשה ,ינוליח-ינויצה ,הזה רופיסה
םניב והולביק אל םא םגש) םייתדה םג אלא ,תירוטסיה תמאכ והולביק םינ וליחה
תונויצה ינפב התולטבתה ךותמ .(יבמופב וכירפהל ידכ רבד ושע אל ,םמצע ןיבל
,הדובעה-תעונת לש תיטילופה הינומגהל קר אל תיתדה תונויצה הענכנ ,תינוליחה
לש ותעדות לע הקבאנ אל איה .ינויצה רופיסה תלחנה םוחתב הלש הינומגהל םג אלא
לא ,םייתדה ,םינושארה םיצולחה תקיחד לש ירוטסיהה ףוליסה תא ןקתל ידכ ילארשיה
קוקחל תובשייתהה לעפמ תישאר לע ינוליחה רופיסל החינה איה .רופיסה ילוש
ידיב ,ןהינפל ודסונ אל וליאכ ,תוינוליחה תרנכו הינגד תא תילארשיה העדותב
היבוט-ראב ,הנויצ-סנו היתב-תרכזמ ,הרדגו תובוחר ,הרדחו הלוטמ ,םייתד
.היפשו המלש-תב ,הלעמה-דוסיו

התשעש םיגשמה תרושב ,יסיסבה ,ןושארה הגשמה היה יתימאה רופיסה לע רותיווה
הכירצ תיתדה תונויצה התיה יתימאה רופיסה לע ,ןכש .האמה ךרואל תיתדה תונויצה
תליחתמ .תוילארשיה לש ידוהיה הבוציע ןעמל םג אלא ,תמאה םשב קר אל שקעתהל
םיבשייתמה) םינושארה םילארשיהש ךכב רופכל תיתדה תונויצה לע היה ,הכרד
;תרוסמ-ישטונו תיב-ישטונ םיריעצ ויה (םיצולחה ,םינושארה םיאלקחה ,םינושארה
תודבועה תא תילארשיה הרבחל שיגהל הילע היה ,יסרוקיפא ריעצכ ץולחה סותימ לומ
אלא ,םיסרוקיפא ויה אלו םיריעצ ויה אל הנושארה הילעה יצולחש :ןרושאל
.תווצמ-ירמוש תוחפשמ-ילעב

,תינויצ-תיתדה היצפואהש םושמ ,תאזה תמאה תא ליחנהל הילע היה
היצפואה ןמ תוחפ אל תינכפהמ התיה ,הנושארה הילעב הדלונש ,תיסקודותרוא-אלה
אקווד ךא ,תינוליחה היצפואה ןמ תילאקידאר תוחפ ,םנמא ,התיה איה .תינוליחה
הרבח הילע תיתשהל יוכיסה תניחבמ ,רתוי תיניצר התיה איה ,ךכ םושמ
;המצע תדה ךותב הכפהמ תיישעמ רתוי תינכפהמ הניא תדה תביזע .תידוהי-תילארשי
תא יחו שרפמה ידוהיכ תודהיה-תוישוא תא לטלטמ וניא ,תודהיהמ קתנתהש ידוהי
ןמ רתוי תפרוגו הטוב ,תינלוק התיה תינוליחה הכפהמה .ינכפהמ ןפואב תודהיה
לוקה חרכהב וניא םרה לוקה ךא ;תיתדה תונויצה הללוחש תידוהי-םינפה הכפהמה
.היוצרה תימואלה היצפואה חרכהב הניא ,תרהמנה ,תפרוגה היצפואהו ,קומעה

תורוקממ התועמשמ תא תקנויה תיצולח םייח-תרות חסינשכ ,תאז ןיבה ןודרוג .ד.א
.הדובעה-תעונתל תודהי קירזהל וימי לכ הסינשכ ,תאז ןיבה ןוסלנצכ לרב .תודהיה
תאז חכש םא םג) וכרד תישארב תאז ןיבה ,"ריעצה רמושה" גיהנמ ,ירעי ריאמ
ןורקע ילב בר ןמז ומויק ךישמהל לכו י אל םלש םע" יכ 1923-ב זירכהשכ ,(ךכ-רחא
תילכלכ הסיפת םוש ליעות אל ןאכו - עקשי אוה ןכ אל םאש ,יתד למסו יסיפאטמ
ותרודהמ תאו "הדגאה רפס" תא םינוליחל שיגהשכ ,תאז ןיבה קילאיב ."תיתרבחו
הרותב ,רתויב ילארשי-ץראה ,יאלקחה טסקטה) הנשמבש "םיערז רדס"ל תרעומה
"תבש גנוע" יברע ךרעשכו (ילבבה דומלתב לולכ וניא ,הרקמב אל רשא - הפ-לעבש
."זונגה רוא" תא םינוליחל ןתנשכ ,תאז ןיבה רבוב ןיטרמ .ביבא-לתב םש-להואב
הדגהה תא םיאתהל ידכ ,רדסה-ליל תא שדחמ בציעשכ ,תאז ןיבה תרש הדוהי
לש התביתכל תידוהיה ותשרומ ןעטמ תא םתרשכ ,תאז ןיבה ןונגע .םיצוביקה-תוברתל
ירמגל וא יתד ירמגל היה אל ,הלא תוברת-יבצעממ דחא ףא .תינרדומ תירבע תורפס
.יארקמ-ואינ "ירבע" וא ,יתולג-ידומלתה ןבומב "ידוהי" היה אל םהמ שיא .ינוליח
תיתרוסמה ,תיאנשמה היצפואה לש היגיצנ ויה םה ,םשארל יוסיכ ילב וא םע
.תחאכ תילארשיהו

התיה אל ,תוילארשיה בוציע לע תמייוסמה םתעפשה .רוביצ אלו ,םידיחי ויה םה ךא
חקייש ,תרוסמ-ינועט םילארשי לש םלש רוביצ לש ותעפשהכ הלודג תויהל הלכי אלו
התמישמ התיה וז .תידוהי היווהכ תוילארשיה לש הבוציעל תוירחא ומצע לע
עגר דע האלימ אל איה ,תאזה המישמה תא .תיתדה תונו יצה לש תיתוברת-תימואלה
.הז


וזבזובש םינשה לכ
תיתדה תונויצה המיקה ,ותומד לע עיפשהלו ינוליח-יצולחה לעפמב תורעתהל םוקמב
.קנב ,הטיסרבינוא ,ןותיע ,הלשמ הגלפמ ,הלשמ רפס-יתב ,הלשמ םיבושיי
תיתדה תונויצה הכלה - (1920) תיללכ םידבוע-תורדתסה המיקה הדובעה-תעונת
המיקה הדובעה-תעונת .(1922 ,"יחרזמה לעופה") הלשמ םילעופ-תגלפמ המיקהו
לחה) םייתד םיבשומ המיקהו תיתדה תונויצה הכלה - (1921 ,ללהנב לחה) םיבשומ
המיקהו תיתדה תונויצה הכלה - םיצוביק המיקה הדובעה-תעונת .(1927 ,בקעי-הדשב
וספתנ ,וללה םייתדה םיצוביקהו םיבשומה .(1937 ,יבצ-תריטב לחה) םייתד םיצוביק
םיחינז ךא ,םייטאפמיס םיבושייכ ורייטצה םה .יתימאה רבדה לש רוויח יוקיחכ
לע ויה םה .םיינוליחה םיצוביקהו םיבשומה תמועל תינויצה םתועמשמבו םתובישחב
.העדותב אל ךא ,הפמה

.םינוליחה םיקינבשומהו םיקינצוביקה ומכ םינתוואג ויה אל םה .וענטצה םה
ךא ,הדובעו הרות ,תודהיו תובשייתה לש תפומ ויה יתדה בשומהו יתדה ץוביקה
,תיתדה תויצולחה .הב קבדנ היה םעה ראשש יאוולהש הוונעה אקווד התיה םתשלוח
ילב ,המצע םע הקחיש איה .שיא לע העיפשה אלו שיאל העירפה אל ,המצע תא הדדובש
המצע םע הבתכתה איה ,"רבד"ב היתועד תא םסרפל םוקמב .להק ילבו קחשמל םיפתוש
הידלי תא הכניח איה ,ביבא-לתו הפיח ידלי לש םכוניחב ףתתשהל םוקמב ."הפוצה"ב
,תינוליחה תוילארשיה ירענ םע הירענ תא שיגפהל םוקמב .ןנוגתמה ,ןנוגמה הקיחב
תגהנהב בלתשהל םוקמב ."אביקע-ינב" תעונתב םמצע תא שוגפל םתוא החלש איה
הללבתשה ,רתוי תידוהי ךרד לא ,ןוסלנצכ לרב םע ,התוא בתנלו הדובעה-תעונת
.היתוגלפמ יתשב תונויצה

ריאמ ברה ידיב וירחא הגהנוהו סנייר בקעי-קחצי ברה ידיב הדסונש ,"יחרזמה"
הדובעה-תעונת לש היתוגלפמ לכ ינפל ,רוכזל יאדכ ,המקוה ,(ןליא-רב) ןילרב
הדסונש ,"יחרזמה לעופה"ו ;("הדובעה תודחא" ,"ןויצ ילעופ" ,"ריעצה לעופה")
תוגלפמש ינפל םינש הנומש המקוה ,אריפש םייח-השמ ברה ידיב הגהנוהו
תא דילוהש שוביגה ךילהת תא .י"אפמל ןוירוג-ןב ידיב ודחוא הדובעה-תעונת
הרבעש ,הזה ךילהתה ,ןכש ;בטיה לצנל תיתדה תונויצה הלכי ,י"אפמ
לככ .תונתמתה לש ךילהת םג ,הלשבה יכילהת לש םכרדכ ,היה ,הדובעה-תעונת
הכפהו הכרד תישארב התוא וגליפש םיינויערה םיקבאמה תא הדובעה-תעונת הככירש
תועצה םג ליכהלו טולקל הגרדהב החתפנ איה ,הבחר תימואל העונתל
.דורח-ןיעו ללהנל תוהז ויה אלש תויצולח-תוינויצ

הלצינ אלו ,הזה תוככרתהה-ךילהת לש ותובישח לע הדמע אל תיתדה תונויצה ךא
רשפא ךא ,"יחרזמה" הגהנ ךכש הימתמ הז ןיא .תבצעמה הגהנהל רובחל ידכ ותוא
הזמ לודג רתוי הברה רוביצ הפחסש ,"יחרזמה לעופה" ."יחרזמה לעופה" לע הומתל
לש היתוסיפתל תינידמה התוניתמבו תיתרבחה התסיפתב הבורק התיה ,"יחרזמה" לש
םינמסה לצא תאש-רתיב הטלב י"אפמל התבריקו ,"הדובעו הרות" התיה התמסיס ;י"אפמ
רוביצה בור ."הנפמל" תעיס ישאר ,גרוב ףסויו אנוא השמ ,הלש םיילאמשה
אל גוזימה .י"אפמ םע יטילופ גוזימ הרשפיאש הפקשהב ,אופא ,קיזחה יתד-ינויצה
"יחרזמה לעופה"ו "יחרזמה" ודחאתה '56-ב .ןוידל ללכ הלע אל אוה .שחרתה
.המצע םע הגזמתה תיתדה תונויצה .ל"דפמל

וליא תגהונ תיתדה תונויצה התיה ,הגהנהב תופתוש לע רותיוובו תורגתסהב ,ךכ אל
.קוק ברה תנשמ יפ לע הלעפ

שדוק-תכאלמ :ונתלואג תחימצ תישארכ תינוליחה תונויצה תא ספת ,עודיכ ,קוק ברה
תונשרפה אל .יצראה םגשיה לש תיתדה תועמשמל םיעדומ םניאש םישנא ידיב תעצבתמה
תונשרפה) תובשייתהה-השעמל םיצולחה וקינעהש תיביטקייבוסה
אלא ,קוק ברה רבס ,תעבוקהו תיתימאה תועמשמה איה (תיטסילאיצוס-תינוליחה
.םלעפמ לש ,תיתלואגה ,תי ביטקייבואה האצותה

הנשב ,"תורוא" ורפסב קוק ברה בתכ ,"םיהולא-חורב לארשי-חור אוה רבוחמ ךכ-לכ"
קקזנ ונניאש רמואש ימש וליפא דע" ,(1921) לארשיל תישארה תונברה תא דסי הבש
הרוש יהולאה חורה ירה לארשי-חורב ץפח אוהש רמוא אוהש ןוויכ ,'ה חורל ללכ
- ורפכיש המכ 'הב םינוליחה ורפכי ."וחרוכ לעב םג ותפיאש תדוקנ תויכותב
לש לעופל-םיאיצומה םה םינוליחה םיצולחה ,תיביטקייבוא-תיהולאה תוארה-תדוקנמ
.המשל ואב ,המשל אלש ךותמ .לארשי תמוקתל תיהולאה תינכותה

לעפמה .המלשה הלואגה איה תינוליחה הלואגהש ,ןבומכ ,ןעט אל קוק ברה
אלו ,רשפא-יאש בלש .הלואגה תכסמב ןושאר בלש קר ,ויניעב ,היה ינוליח-יצולחה
שורדה ןמזה-קרפל רבעמ וב עקתיהל ןיאש בלש ,ינש דצמ ,לבא - וילע גלדל ,יוצר
.ויוצימל

,התיה ,קוק ברה ירבדמ רוזגל תיתדה תונויצה הכירצ התיהש תישעמה הנקסמה
הילעש - תינשו ;ףתתשהל הילע ובש לעפמה אוה ינוליח-יצולחה לעפמהש ,תישאר
רכונמה ,ינושארה בלשה ןמ ומדקלו ותונשל ידכ ינוליח-יצולחה לעפמב ףתתשהל
קוידב איה ותמשגהש ,תודהיה יוור ,אבה בלשה לא ,הדובעה-תעונת הססיבש ,תודהיל
."תיתד תונויצ" גשומב ןומטש המ

,רוד תונש רובעכו ,קוק ברה יפ לע הלעפ אל איה .תאז התשע א ל תיתדה תונויצה
,קוק ברה .ותרות ירקיע לש תוויע ךות תאז התשע ,לוכיבכ ומשב לועפל הליחתהשכ
האצי ,ותיבב דסי התואש ,"ברה זכרמ" תבישימשכ חטשב היה אל ,1935-ב רטפנש
רורב הז ןיא ,1974-ב יח וליא ."המלשה לארשי-ץרא" תא בשייל םינומא-שוג תעונת
לגרוהש ימ לכל הרזומ תעמשנ רשא הנעט וז .ךכל םדדועמ היה אוהש רקיעו ללכ
אלא ,קוק ברה אל ךא .קוק ברה תרות םע םינומא-שוג תעונת לש יטמוטואה היוהיזל
הדוהי יחטש לא ,םירופיכה-םוי תמחלמ ירחא ,"ברה זכרמ" ידימלת תא איצוה ,ונב
.טועפ לדבה וניא ,ויבא תרות ןיבל ןבה לש ותרות ןיב לדבההו .ןורמושו


תינויצ-טסופ תונמואל
רומא לארשי-םעש רבס אל אוה .תינמואל אל ,תימואל התיה באה קוק ברה לש ותרות
הניא ,סרג ,הלואגה .םנעמל אלא ,םירחא םימע לש םנובשח לע ותוימואל תא שממל
.ותרות ול הנתינ לארשי-םע לש תיכונאה ותאנהל אל .םלוע ןוקית אלא ,המוא ןוקית
.הלוכ תושונאל תוירחא ךותמ ,תימלוע תוחילשכ לארשי-םע לע הלטוה הרותה
םע דוע היהיש ידכ לארשי-םעל הנתינ אל - הרותה לש התמשגה תריז - לארשי-ץראו
עוציבל םישורדה םיאנתה תא לארשי-םעל קפסל ידכ אלא ,ץרא-תרבכ ספותה םלועב
ומצע לארשי-םעו ,לארשי-םע לש יטרפה ושוכר ןניא לארשי-ץראו הרותה .ותוחילש
אוה .תוריש תתל ודיקפת ;םייקתהל ידכ ךכ םתס ,םימעה רתיכ ,םלועב םייק וניא
.תילכת אלו יעצמא

לכ ןעמל :"המדאה תוחפשמ לכ ךב וכרבנו" ,םהרבאל 'ה חיטבה ,"לודג יוגל ךשעאו"
,ךיכרבמ הכרבאו" .לודג יוגל ךשעא ,ךלש ךתחפשמ ןעמל קר אלו ,המדאה תוחפשמ
םימעה לכ תא םג אלא ,חפטאו ךרבא ךיאצאצ תאו ךתוא קר אל :"רואא ךיללקמו
לומגא ךא ,ימעטמ ךתוחילשבו יב םירפוכה ,ךיאנוש תא שינעא .ךל תודוה יב וריכיש
.ךתארשהב ינודבעיש הלא לכל דסח

םניה ,ןלוכ תונומאו תורותב לארשי-תרות ,תוצראב לארשי-ץרא ,םימעב לארשי"
לכ תא םיניזמ תויהל םהב םיזונג םימלוע-תורואו םייח-תורצואש םיזכרמ השולש
- "םימעב לארשי" ."תורוא"ב קוק ברה בתכ ,"ותוא םישדקמו םילעמ ,ולוכ םלועה
;ןנובשח לע אלו - "תוצראב לארשי-ץרא" ;"בשחתי אל םייוגבו ןוכשי דדבל םע" אלו
ןתובישחבו ןתותימאב הריכמה הרות ,רמולכ - "ןלוכ תונומאו תורותב לארשי-תרות"
תינויח ,קוק ברה בתכ ,תימואלה ונתמשגה .(םאלסיאה ,לשמל) תורחא תורות לש
,ונתואיצמ לרוגב יולת ולרוגש ,תירסומה ותוחתפתהו ישונאה ןימה תוללכ רובעב"
ונחוכ יפ-לע ונמע ללכ תולעתהב ןכ םג היולת ותוחתפתהו ותולעתהש קפס ילבו
."ימואלה

םא הנשמ הז ןיא .רחא םע לש ותסימר םע דחא הנקב תולעל הלוכי הניא וז הסיפת
המואכ םמצע תא םיניתשלפה ואר אל ןיידע ,קוק ברה ימיב ,20-ה האמה תליחתב
ולוכ םלועהש העשמו ,םעכ םמצע תא ורידגהש העשמ ;אדירג "םיברע"כ אלא ,תנחבומ
ותרות םא ,םתדלומב תונובירל םתוכז תא דבכלו םעכ םהב ריכהל ונילע ,ךכב ריכמ
אל תרתוס ,ונתנידמ דצב הנידמל םתוכז תלילש .ונילע תלבוקמ קוק ברה לש תימואלה
וירבד תא םג תרתוס איה ;ינוביר םויקל םע לכ לש ותוכז תודוא ברה ירבד תא קר
הלואגה-ךילהת םא ,ןכש .ימלועה הלואגה-ךילהתב לארשי-םע לש ודיקפת תודוא
קר אל ךירצ לארשי-םעש ירה ,םלוכ םימעה לש תימצעה םתמשגה תא בייחמ ימלועה
עיגהל יניתשלפה םעל רוזעל אלא ,תונובירל יניתשלפה םעה לש ותריתח םע םילשהל
םלועהש ירה ,ותוימואל שומיממ (רחא םע לכ וא) יניתשלפה םעה עונמ דוע לכ .ךכל
לארשי-םעש ירה ,לוקלקב םלועה יורש דוע לכו ;קוק ברה תטישל ,לוקלקב יורש ולוכ
.ותוחילש תא הכלהכ אלימ אל ןיידע

ךא ;קוק ברה הל סחייש וזמ רתוי תגלפומ תינחור תועמשמ תונויצל סחיי אל שיא
לש (תימסוקה וליפאו) תימלועה התועמשמ תודוא רתויב תכלה-תוקיחרמ ויתורימאב םג
ברה ,ונב עציב השילגה תא .תיכונא תונמואלל קוק ברה שלג אל םלועמ ,תונויצה
.םינומא-שוג תעונת לש ינחורה הגיהנמ ,הדוהי-יבצ

גוסהמ תונויצ-טסופה .םייבטוק םיגוס ינש םנשי ,"תונויצ-טסופ" םויה יורקש המל
תונויצ-טסופה ;"היחרזא לכ תנידמ"ב םואלה-תנידמ תא ףילחהל תשרוד ,ילאמשה
"דוד-תוכלמ"ב תיטרקומדה לארשי-תנידמ תא ףילחהל תשרוד ,ינמיה גוסהמ
,םינולק-תפותל וא - דוד-תיב תוכלמכ ,המצועל ,הררשל ונטפשמ" .תיחישמ-תינמואל
רפס") תינמיה תונויצ-טסופה ררושמ ,גרבנירג יבצ-ירוא בתכ ,"תיברע תוכלמל
ברה ןתנ ,"הלטב-תרבוע הלשממהו - תיחצ נ הרותה" .(1937 ,"הנומאהו גורטקה
עובש .ינויצה קוחה-ןוטלשב דרמל רשכההו תואה תא (19.7.74 ,בירעמ) הדוהי-יבצ
.היטסאבס לע וידימלת ולע ,ךכ-רחא

.(עוקת) ןמורפ םחנמ ברה הנש 20 ירחא רמא ,"םינויצ-טסופ ,םילחנתמה ,ונחנא"
קדוצ אוה ."לארשי-תנידמ ינפ לע לארשי-ץרא תא םיפידעמש םידוהיה ונחנא"
,וינווגל ינויצה ןויערהמו ויבא תרותמ הנוש הדוהי-יבצ ברה תרות .ןוחביאב
תוזוחמ לא הנממ הקירע אלא תונויצה לש ךשמה וניא םילחנתמה ידיב המושייו
.הב םילולכ ויה אלש םייגולואידיאו םיילאירוטירט


"המלשה לארשי-ץרא"
תרותמ הדוהי-יבצ ברה תרות הנוש ,דוסי-תונורקע תרושב אלא ,דחא ןורקיעב אל
."המלשה לארשי ץרא" ןויער אוה ,םהבש עירכמהו ןושארה .ויבא

12-ו ,תיטירבה ליפ תדעו העיצהש הקולחה-תינכות ינפל םייתנש רטפנ באה קוק ברה
קפס ןיא .לארשי-תנידמ תא הדילוהש הקולחה-תינכות ם"ואב הלבקתהש ינפל םינש
אוהש ,ךכמ קיסהל ןיא לבא ;ץראה תקולח לע בר רעצב ביגמ היה ,םימי ךיראה וליאש
לעו ןפא לע ץראה יחטש לכ תא שובכלו ם"ואה תטלחהמ םלעתהל ןוירוג-ןבל ארוק היה
םירזוח ונאשכ" .ץראה ייברע לש םלושינו םתסימר ךותו ,םלועה-תומוא לש ןתמח
םא יכ ,ברחב אלו ליחב אל התוא םישבוכ ונא ירה" ,קוק ברה בתכ ,"ונצראל וישכע
יפ לע ףא ונתמדואמ המדא לעש לכ דעב ונפסכ בטימב םימלשמ ונאו ,םולש לש ךרדב
.(252 'מע ,"ה"יארה ירמאמ") "השודקה ונצרא תמדא לעמ ונתוכז העקפ אל םלועמש

ןורפעמ הלפכמה-תרעמ תא הנקשכ ,וניבא םהרבא השעש יפכ :"ונפסכ בטימב םימלשמ"
יסוביה הנוורא ןרוג תא הנקשכ ,דוד השעש יפכו ,חוכב התוא שובכל םוקמב יתיחה
תיבה-רהש ידכ םיסוביה ףקאווה ישנא תא טוחשל םוקמב ,(תיבה-רה לע היתשה-ןבא)
וננוצרב"ש םושמ ,בר חבו ליחב אל ,ונצרא תא הדפנ םולש לש ךרדב .ונידיב היהי
,"תומואה יבגל םג םא יכ ,םידיחי יבגל קר אל ךומכ ךערל תבהאו תווצמ םייקל
."ונילע הניטו הנעט םלועב-תומואל םג היהת אלשו" ,רמאמ ותואב קוק ברה ךישמה

תא ה"בקה עיבשהש (א"ע איק תובותכ ,ילבב) תועובשה שולש תא בטיה רכז אוה
אלשו םלועה-תומואב ודרמי אלש ,המוחב ולעי אלש" :ל"זח שרדמ יפ לע ,לארשי-םע
םיסקודותרואל דוגינב .("הקזח דיב דחי" :י"שר שריפ ,"המוחב") "ץקה תא וקחדי
אוב דע תיתולגה תויביסאפה תא רמשל ידכ תועובשה שולשב וזחאנש ,םינויצ-יטנאה
תולובג תא רידגמה ירסומ יוויצכ תועובשה שולש תא קוק ברה שריפ ,חישמה
לע" ורמאמב בתכ ,"ונל לוגיפ איה םלועה-תומואב הדירמה" :ינויצה םזיוויטקאה
תאש ריהבהל ידכ תועובשה שולש תא טטיצו רזח םירחא םירמאמבו ,(1920) "תונויצה
.תומילאב םינפ םושב םדקל ןיא הלואגה

קוק ברה דדיצ ,לתוכב הליפתה ירודיס ביבס םימדה-תוערואמ תובקעב ,1929-ב
ידיב - לתוכה לע תולעבה תלאשב הערכהה" .יתפומה םע ןתמו-אשמב גשותש הרשפב
."הרשפ היוצר הזה םלועב וליאו" ,רמא ,"םימש

ץראה-יקלח ראשו בגנהו לילגה שוביכמ ,ןבומכ ,רשואמ היה ,1949-ב יח וליא
יח וליאו ,םישלופה ברע-תואבצ לומ ונשפנ לע ונדמעשכ ,תואמצעה-תמחלמב ונשבכש
;תקדוצה ןגמה-תמחלמב ונשבכש םיפסונה םיחטשה לכמ ,יאדו ,רשואמ היה ,1967-ב
תואמצעה-תמחלמ הצרפש ינפל ,הנידמה יגיהנמל ארוק היה אוהש ךכמ קיסהל ןיא לבא
ךרבמ היה אוה .וללה תומחלמה יתש תא םוזיל ,םימיה-תשש תמחלמ הצרפש ינפל וא
ופכנש ןגמ-תומחלממ האצותכ הנידמה לש היתולובג תבחרהב בלש לכ לע דבעידב
איה ץראה יחטש לכ לע תוטלתשהש - ונב ןעטש יפכ - ןעוט היה אל אוה לבא ;ונילע
וא שוביכ-תומזוי הקידצמ וז "השודק הבוח"שו ,לארשי-תנידמ לש "השודקה התבוח"
.השעמ רחאל שוביכ-תחצנה

יכ ץרווש בד 'פורפ ןייצמ ,(1997) "ןוימדהו תושממה ץרא" ורפסב .הזמ רתוי
זאמ ןאכ ויתונש תצורמב קוק ברה יניעב רתויו רתוי תיסיפאטמ התשענ לארשי-ץרא
."לארשי םעב חרכהב יולת ונניאש ,יאמצע םרוג"ל ,ויניעב ,הכפהש דע ,ותיילע
ךכמ עגפיהל הלוכי הניאו תעגפנ הניא ץראה לש תיסיפאטמה התומלש :רמולכ
הנידמ ילב וא םע ,ונידעלבו ונתיא .החטש לכ תא הסכמ הניא הב ונתובשייתהש
המלש תושי איה תיסיפאטמה ץראה ,לארשי-ץרא לש םימנוד ךכו ךכ ינפ-לע תידוהי
ונחנא ;ונל הקוקז הניא איה .הנממ ונתולג תונש םייפלאב םג התיהש יפכ ,תמלשומו
תימואלה ונתלואג .לואגל םיכירצ ונחנא ,התוא אלו ,ונמצע תא .הל םיקוקז
.ץראה "לכ" לש שוביכ אל ךא ,לארשי-ץראב תידוהי הנידמ תבייחמ תינחורהו

יטבש) ןונבל-םורד תא הללכ תיארקמה תולחנתהה ?לארשי-ץרא "לכ" שוריפ המ ,ירהש
תאו (ןבוארו דג) ןדרי תיצחמ תא ,(השנמ טבש יצח) הירוס תיצחמ תא ,(ילתפנו רשא
דוד תכלממו ,ןדריה ירבע ינשמ הערתשה לואש לש ותכלממ .(ןועמש) יניס רבדמ בור
םא ,ירמגל אל ךא) טעמכ ךכ המישגהו ,תרפה דע החרזמ-ןופצ החתמנ ,הלודגה המלשו
:םירתבה ןיב תירבב םהרבאל חטבוהש המ לכ תא (תיתשלפ הרתונ ףוחה-תעוצרש רוכזנ
."תרפ-רהנ לודגה רהנה דע םירצמ-רהנמ תאזה ץראה תא יתתנ ךערזל"

.םהרבא לש וערז :םיברע םויה םיבשוי ,תרפ-רהנ דע םירצמ-רהנמ .המיוק החטבהה
,ימואל ידוהי .בותכה טשפ והז .יארקמה קוספה לע קוחד שרדמ וא ,תומכחתה וז ןיא
ץראהש ךכב ריכהלו בותכה טשפ תא אורקל השקתי אל ,באה קוק ברה היהש ומכ
.ך"נתב בותככ ,םהרבא ערז לכ ,לאעמשיו לארשי לש םצרא איה ,המלשה ,תחטבומה
ומצמצי ,"םהרבא לש וערז" יארקמה גשומה תא ףלסי ,ןמואל ידוהי וליאו
לכ תא שובכל ךירצ לארשי-םעש תיטילופה הנקסמה תא ךכמ רוזגיו ,"לארשי-םע"ל
.תחטבומה ץר אה לש החטש

תחטבומה ץראהש טושפה םעטה ןמ ,"לארשי-ץרא" תארקנ הניא ך"נתב תחטבומה ץראה
םיכרועש ימומרעה יוהיזה .םהרבא לש וערז לכל אלא לארשי-םעל קר תחטבומ הניא
,"לארשי-ץרא" גשומה ןיבל "תחטבומה ץראה" גשומ ןיב "המלשה לארשי-ץרא ינמאנ"
תא ך"נתב ןייצמ וניא "לארשי-ץרא" יוטיבהש קר אל .ך"נתה לש ינמואל בותכש אוה
ץרא לכ תא וליפא ןייצמ וניא אוה ,ך"נתב ויעפומ לכב טעמכ ;תחטבומה ץראה לכ
לחה) הדוהי תכלמממ התוגלפתה רחאל ,ןופצה תכלממ לש החטש תא קר אלא ,ןענכ
קרפ ,ב םימיה ירבדב ותעפוהב הלכו ,ב 'ספ ,ה קרפ ,ב םיכלמב יוטיבה לש ותעפוהב
.(הכ 'ספ ,ל

ץראה רועיב היה ,הב ובשיש םידיליה םימעה ידימ ץראה שוביכל יארקמה קודיצה
םעו ברעממ םירצמה םע ,חרזממ םילבבהו םירושאה םע .םינאגאפה םילילאה-ידבועמ
בלב רוציל םימורמב בשויה טילחהש דע ,ינאגאפ ולוכ רוזיאה היה ,ךוותב םינענכה
.ץראה ןמ תולילאה תבעות תא החמישו ותמחלמ תא םחלייש םע תינאגאפה הביבסה
,תיתדו תינימ ,תיתרבח ,תירסומ הבעותכ ך"נתב הרדגוה ("הרז הדובע") תוינאגאפה
התיה עבטל םתדיגסש םושמו ,("םידבע-תיב") םיצירע ויה םיינאגאפה םירטשמהש םושמ
,םיפשכב וקסעש םושמו ,תינימ תוצירפ ללכ םנחלופש םושמו ,םלוע-ארובב הריפכ
ידימ ץראה תא שובכל לארשי-ינב ווצ ,ןכ לע קרו ,ןכ לע .םידלי וחבזש םושמו
ותקדצה ,ץראה ימע ידימ ץראה שוביכ לש הדיחיה ותועמשמ .הב ובשיש םימעה תעבש
לכ תלואגו) ץראה תלואג התיה ,תומדא ילע הדיחיה ותילכת ,הדיחיה תירסומה
.םדאה-ןברוקו המיזה תפוטש ,תינאגאפה היצפואה ןמ (ך"נתל רכומה "םלוע"ה

םהב ץפח אלמלא .וניהולא םהולא ,וניבא םהיבא .םינאגאפ םניא םימלסומה לבא
השרוגשכ ,רגה לש הנטבב תומל ,רבוע ודועב ,לאעמשיל חינמ היה ,םיימשבש וניבא
אלו ךערז תא הברא הברה" .הנב תא ךכו ,התוא ליצה אוה ךא .אמצמ הקמנו רבדמל
יכ ,לאעמשי ומש תארקו ןב תדליו הרה ךניה" .רגהל 'ה-ךאלמ עידומ ,"בורמ רפסיי
ויחא לכ ינפ-לעו ,וב לכ דיו לוכב ודי ,םדא-ארפ היהי אוהו ,ךיינוע לא 'ה עמש
."ןוכשי

- (ירבדמ דוונ :אוה לבוקמ שוריפ) אהתש המ "םדא-ארפ" יוטיבה לש ותועמשמ אהת
."ויחא לכ ינפ-לע" ןוכשל רומא אוהו ,ברו םוצע תויהל רומא לאעמשי לש וערז

ומש תא תארקו" .ןב תדלל תדמוע השישקה ותשאש םהרבא רשבתמ ,ךכ-רחא םינש שולש
" ?לאעמשיל רשאב המו ."וירחא וערזל םלוע-תירבל ותיא יתירב תא יתומיקהו ,קחצי
,דואמ דואמב ותוא יתיברהו ותוא יתירפהו" ,'ה רמוא ,"ותוא יתכריב הנה
99-ה ןב םהרבא למ ,תירבה תמיתחל ."לודג יוגל ויתתנו ,דילוי םיאישנ רשע-םינש
םילרע ,אופא ,םניא ויאצאצו לאעמשי .13-ה ןב ונב לאעמשי תאו ומצע תא
.(תירב-ינב ,ירק) םילומינ ,לארשי-ינב דבלמ םה קרו ,םה ;ץראה-ימעכ

12 :(זט ,הכ תישארב) לאעמשי לש ויצלחמ ,חטבומכ ,םיאצוי "תומוא יאישנ" 12
אל .הב חיגשנש ידכ ך"נתב תאצמנ תאזה הירטמיסה .לארשי יטבש 12 דגנכ ,םיטבש
רועיבל ותינכות .םהרבא-ערזמ הנבמ-יהז םימע ינש 'ה םיקמ ,הרקמב אל ,םתס
לארשי-יטבש .לארשי יטבש 12 תא קר אל ,לאעמשי יטבש 12 תא הכירצמ תולילאה
ראשמ תולילאה רועיבל - לאעמשי-יטבש ;ןענכמ תולילאה רועיבל םיצוחנ
.ןוכיתה-חרזמה

."הלפכמה תרעמ לא וינב לאעמשיו קחצי ותוא ורבקיו" ,הבוט הבישב תמ םהרבא
המו רקיע המ ונל הארמ ,םיחאה ינש ןיב ,הזה הניטה לוטנו שגרמה הלועפה-ףותיש
דירפמש המ .רקיעה אוה ,(לאה ותוא ,באה ותוא) םהל ףתושמש המ .םהיניעב לפת
.תוחפ תצק ,הארנכ ,בושח ,םהיניב


הרפוהש תירבה
ך"נת .רחא ך"נת ,הארנכ ,וארק ,םינומא-שוג ידסיימ וידימלתו ,ןבה קוק ברה ךא
רשא ,לארשי-םע לש וצרא איה וב הבוקנה "תחטבומה ץראה"שו ,לאעמשי וב ןיאש
."ןוכשי ויחא לכ ינפ-לע"

די לש ריהזמ ןוחצינכ ינאגאפה בחרמה לש ימלסומ-יברעה שוביכה תא סופתל םוקמב
תובקעב) תולילאב ותמחלמ תא ומחלנש ,םיברעל תודוהל םוקמב ;הירוטסיהב 'ה
ןונבלש ,תינוערפ תויהל הלדח םירצמש ךכ לע ,(רתוי הברה בחרנ ףקיהבו םיטנאזיבה
,תיתשלפ תויהל הלדח הזעש ,תילאהי'ג תויהל הלדח הידועסש ,תיקיניפ תויהל הלדח
ןאריאשו לבב-ילדגמ תונבל הלדח קאריעש ,םילילאל ריטקהל ולדח םראו באומו ןומעש
םירקי םיפתושכ םימלסומה םיברעה תא סופתל םוקמב ;תירטסאורוז תויהל הלדח
ןבה קוק ברה ידימלת םתוא םיספות - םלועב ונתמישמל םתומכ ןיאמ םיבושחו
ידאו :"רוחיש"ה אוה) "םירצמ-רהנ"מ ,רומאכ ,תערתשמה ,תחטבומה ונתלחנל םישלופכ
לבוי - תיטסילמיסקמה תונשרפה יפ לעו ,תיטסילמינימה תונשרפה יפ לע ,שירע-לא
,ינופצה וקלחב) תרפה רהנ דע (ארקמה תפוקת ירחא לוחב םתסנש ,סולינה לש יחרזמ
.(ירוסה

ומכ ,"המלשה לארשי-ץרא" תא ספותש ימ .אכדלו שובכל תוחפל וא ,שרגל שי םישלופ
לארשי-תנידמ שובכתש דע טוקשי אלו חוני אל ,לארשי-םע לש וצראכ ,ןבה קוק ברה
םינומא-שוג לש ותמחלמ ,ןאכמ .םירצממו ןדרימ ,הירוסמ ,ןונבלמ םידבכנ םיחתנ
לארשי תשילפ םע ,םינומא-שוגמ םינבר לש םתלהצ ,ןאכמ ;1981-ב יניס יוניפב
םתודגנתה ,ןאכמ ;"ילתפנו רשא יטבש לש ץראה-ילבח רורחש" לע ,1982-ב ןונבלל
םושמ אלא ,םייטאמגארפ ןוחטיב ימעטמ אלש) הירוס ידיל ,ותצקמ וא ,ןלוגה תרזחהל
,רוציקב ,ןאכמ .("המלשה לארשי-ץרא"מ קלח םה ,קשמד םג השעמלו ,ןלוגהש
םג אלא ,ןורמושו הדוהיב ונתטילש תחצנה לע קר אל תיסיפאטמה םתושקעתה
.ומצע יסיפאטמ ןויגה ותוא ךותמ ,ןורמושו הדוהיב םתוקפתסה-יא

- םתסיפת יפ לע - "המלש"ל לארשי-ץרא תא ךפוה וניא ןורמושו הדוהי שוביכ ,ןכש
ומכ הקיסיפאטמב .תיקלחה לארשי-ץרא לש החטש תא המ-תדימב לידגמ קר אלא
וא ,םיירצמו ןדרי ,הירוס ,ןונבלמ םיחתנ תללוכ לארשי-ץראש וא :הקיסיפאטמב
שוביכל ,םיינוליח ,םיינוחטיב םיקודיצ איבהל ,ןבומכ ,רשפא ."המלש" הניא איהש
ךותמ ,איבהל רשפאש םשכ ,(ינוליחה ןימיה ,'67 זאמ ,השועש יפכ) ןורמושו הדוהי
השועש יפכ) ןורמושו הדוהימ האיציל םיקודיצ ,םייטאמגארפ ןוחטיב-ילוקיש םתוא
,ןבה קוק ברה תווצמב ןורמושו הדוהיב בשייתהש יתלואג- יתדה ןימיה ךא ;(לאמשה
לארשי-תנידמ לש הנוחטיב ןעמל אל .הזה ינוחטיב-ינוליחה חוכיוול ללכ ךייש וניא
םש םתבישילש ונעטו ורבס םא םג) ןורמושו הדוהיב הדוהי-יבצ ברה ידימלת ובשייתה
ןעמל .תיסיפאטמה "לארשי-ץרא" לש התלואג ןעמל אלא ,(ינוחטיב ףסומ-ךרע שי
קשמד יבגרמ רתוי הללאמארו םכש יבגר םישודק עודמ ,ןכבו ."םישודקה םיבגרה"
?"המלשה לארשי-ץרא" לש הרפעמ רפע םהש ,ןומע-תברו

וייוכיס לש תישעמה הניחבה ןמ קר הומת "המלשה לארשי-ץרא" ןויער היה וליא
םיסחיה תניחבמ ןה ,יתד ןויערכ לכ םדוק הומת הזה ןויערה לבא .אחינ ,שממתהל
.(לארשי-ץרא) םוקמל םדא ןיבש םיסחיה תניחבמ ןהו (םיהולא) םוקמל םדא ןיבש
וחוכב ,"ברה זכרמ" ידימלת ומכ ,ןימאמ םימש-ארי ידוהי לכ :םיהולאל רשאב
תפמ תא תונשלו הירוטסיהה לע ונוצר תא טילשהל םלוע-ןודא לש לבגומ-יתלבה
המ עובקל הפצוחהו הרמויה שי "ברה זכרמ" ידימלתל קר לבא ;ןוכיתה-חרזמה
,םיהולא לא רישי ןופלט-וק םהל שי וליאכ םילעופו םירבדמ םה .הצור םלוע-ןודא
ןכא איה םא :לארשי-ץראל רשאבו .תואתבשל הנומא ןיב לדבהה איה תאזה הרמויהו
תא םוי-םוי ללחמו םיתכמ ,החטשמ ק לחב רחא םע לש ולולמיאש ירה ,השודק "תושיי"
תסימרו םע לש יוכיד ,תורזכאתה הקידצמ ץראה בושיי תווצמ םא .התשודק
.השודקה ץראה תא תמהזמ וז הריבעו ,הריבעב האבה "הווצמ" וזש ירה ,םדא-תויוכז

תלואגל ,באה קוק ברה חסונב וא ,"יחרזמה" חסונב תיתד-תינויצ הפיאש לכ
תווצמה תאייחהלו ילאירוטירט-ינוביר םעכ ומוקישל ,ותויתולגמ לארשי-םע
הפיאש לכש םשכ ךא ;תיארקמה תירבה תא ירמגל תמלוהה הפיאש איה ,ץראב תויולתה
(חישמה אוב דע תיתולג-תידומלתה תודהיה תחצנהל םידרחה לש םתפיאשכ) וזמ התוחפ
.תירבה חסונמ תגרוחה תילאירוטירט-תינמואל הפיאש לכ םג ךכ ,תירבה לש הרפה איה
טמתשמש ימ ומכ התוא רפמ ,הב ללכנ אלש ףיעס ,ידדצ-דח חרואב ,תירבל ףיסומש ימ
יכרע יפ-לע תפומ-תנידמ ןענכב םיקהל ונשרדנ .הב ללכנ ןכש המ תא אלמלמ
.רתוי אלו .הזמ תוחפ אל .השמ-תרות

.ותדלומ-וצראמ ןענכל חלשנ םהרבא .ךפהל ."ונתדלומ"כ ןענכ תא הרידגה אל תירבה
יכ ,תואמצעה תליגמ תחיתפב ,ןועטל היה לוכי ןוירוג-ןבכ ך"נת-ןפלס קר
שוביגה-עסמ תאו ,םירצמב םעל ויה לארשי-ינב ."ידוהיה םעה םק לארשי-ץראב"
עסמ אלא ,תדלומל ,"התיבה" עסמ היה אל ןענכל םעסמ .יניסב ורבע םה ימואל-יתדה
הנניא ,ונדידל ,ןענכ .םיסוביה ,םישגריגה ,םיוויחהו םינענכה לש ת דלומה לא
.הלגי ,לארשי-םע לשכיי םא .המישמה תחלצהב הנתומ תירבה םויק .המישמ אלא תדלומ
.שדחמ םעפ לכ

ןמ תונויצה תא ןקור ,"ונתדלומ"כ לארשי-ץרא לש ,ינוירוג-ןבה ,ינוליחה סותימה
.("ותיב" לא םתס אלו) ותמישמ לא םעה תרזח לש תידועי-תידוהיה תועמשמה
:תימואל היצזילמרונל התקושת ךותמ "תדלומ"ה סותימ תא החפיט תינוליחה תונויצה
קוידב וז .וילא ונרזח הנהו ,תיב שי ונל םגש ירה - תיב שי ילאמרונ םע לכל
לע ונתוכז תא .םתיב לא ונשלפ יכ םיניתשלפה םיקעוז ,קדצב ךכ-לכ ,הדגנכש הנעטה
ריהבמ רומאכש ,ך"נתה לע ךמתסנ םא אל חטב) "תדלומ" ימעטמ קידצהל לכונ אל ץראה
קודיצה תא בואשל לכונ תירבה ימעטמ קר .(ונדועי-ץרא אלא ונתדלומ הניא וז יכ
,ידוחייה הזוחה ףקותמ ןאכ ונחנא :(אוהש תומכ ך"נתה לע ךמתסנ םא)
לכונ לארשי-ץראב קרש העיבתכ ונשרי ותואשו וניתובא ומתח וילעש ,ילאמרונ-אלה
ונצרא וז ,טקיורפה תוכזב .טקיורפ שי ונל ;תדלומ שי םירחא םימעל .המישגהל
ומכ - קוק ברה ךא ,תאז ןיבה אל ןוירוג-ןב .(טקיורפל רסמתנ דוע לכו יאנתב)
.ןיבה - רבובו ןודרוג

תיתדה תונויצה הלכי הבש ךרדה איה תאזה ך רדה .הנושלכ תירבה תא אלמל ךרד שי
.ךרדה ןמ המצעב התטס אלמלא ,לארשי-םע תא ךילוהל


שוגה "ןוחצנ"
תונויצה תייטסל ,םיאנתה תא אל ןיידע לבא ,יותיפה תא הרצי םימיה-תשש תמחלמ
לע םיטע הדוהי-יבצ ברה לש וידימלת ויה ,תוכלמ לש הארומ אלמלא .ךרדהמ תיתדה
אל םהמ שיא ךא ,ןורבחב בשייתהל ורהימ םהמ םידחא .ושבכנשכ דימ ןורמושו הדוהי
תמחלמ יכ ,וזעה אל םה .ןורמושב וא הדוהיב שדח בושי רוציל ,העש יפל ,זעה
םושל םוקמ ריתוה אלש ,שדח אישל הדובעה-תעונת לש הינומגהה תא האיבה םימיה-תשש
רצי ,תודחאה-תלשממל ןיגב תא ףריצ רשא ,לוכשא .הלשממל דגס םעה .ןימיהמ ץויצ
.דרמל אלש יאדוו ,היציזופואל ןמזה היה אל הז .ריק לא ריקמ תילארשי המכסה ךכ

ךותמ םבור ,חור-ישנא 54 םיתחהל ,םנמא ,וחילצה ןמרתלאו רימש השמ
- "רואה םלה" לבא ,(22.9.67) "המלשה לארשי-ץרא ןעמל" זורכ לע ,הדובעה-תעונת
ידכ םישאר קיפסמ ררחיס אל - םימיה תשש לש רכשמה טקפאה תא תרופ ןנח הניכש יפכ
חיש" עיפוה ,זורכה םוסרפ ירחא שדוח .םימולה לש הבחר תיטילופ העונת רוציל
אלא ,"רוא"מ םימולה אל תוברקהמ ורזח רשא ץוביק-ינב לש תוחיש ץבקמ :"םימחול
סומע :תכרעמה ירבח ןיב ;אריפש םהרבא :ךרע) תורסיימו תושק תוירסומ תויהתמ
,םהירבחו רימש ,ןמרתלא לש זורכה .(רנבוק אבאו רוצ יקומ ,ןרהא-ןב בירי ,זוע
.םיקתוע ףלא 97 רכמ "םימחול חיש" ;ןותיעב העדומ רתונ

תצק הנוכת התיה תונלבסש תורמל ,תונלבסב רזאתהל וצלאנ "ברה זכרמ" ידימלת
אוה ,"ץקה תא םיקחוד ,םדו רשב ,ונחנא אל" .קוק הדוהי-יבצ ברה לצא השלח
םדו רשב לש ולוק אלו ,ונתוא קחודה אוה ,םלועה ןודא ,תיבה לעב אלא" ,זירכה
וארוקב ונצרא ןיבל וניניב הקיספהש המוחה תא ליפה אוהש ,םייח םיקולא לוק אלא
תועובשה שולש לש ןפקות גפ ,רמולכ :ץקה תא קוחדלו המוחב תולעל ."!'הלע' :ונל
הדוהי-יבצ ברה ידימלת לע היה ,רומאכ ךא .יתכלה יוויצכ ןבישחה באה קוק ברהש
תא םהידיל לוטילו המוחב תולעל ולכויש ידכ ,סורקת הדובעה-תעונתש דע ןיתמהל
.קוחה

לש הינומגהה תא הטטומש המחלמה הצרפ זאו .םינש עבש הכרא הנתמהה
ותוא .העורק הבחס לארשי-תלשממ התיה םירופיכה-םוי תמחלמ ירחא .הדובעה-תעונת
הלשממה ירש ןיבמ הזובמה וישכע היה ,םימיה-תשש תמחלמ רוביג ,ןייד ,ןוחטיב-רש
םתס אל ;"ברה זכרמ" ידימלתל ץוחנ היהש המ קוידב הז ."לדחמה" לע םימותחה
הריהיה הגספה ןמ ,םימיא תטבחב ולש ץופינ אלא ,ינוליחה ןוטלשה לש הגונ העיקש
ןפואב ןייד השמ ת וצפנתהו .םירופיכה-םוי לש הליפשמה תיתחתה לא םימיה-תשש לש
שרדנ ,הזמ תוחפ םרג אל ,הז לכ .תחא רפסמ ינוליחה רבצה לש ותוצפנתה :דחוימ
קר אל .הסרק הלשממה קר אל ,ןכש .הלועפל תאצל ידכ "ברה זכרמ" ידימלתל
לע ,םלש םילמס-םלוע סרק .התיבה וכלה ןיידו הדלוג קר אל .הדובעה-תעונת
.םגמגל וליחתה ,ימצע ןוחטיבו תונדא םיאלמה םינוליחה םירבצה ;ויכרעו וירוביג

לכואה-רדחב ,'74 טבשב ו"טב .ןיתמהל ךרוצ דוע היה אל .תוכלמ לש הארומ רסוה
,ינויב 6-ב .םינומא-שוג תעונת הדסונ ,(תרופ ןנח לש וצוביק) ןויצע-רפכ לש
םידהואו ,וידימלת ,הדוהי-יבצ ברה ואצי ,הלשממ-שארכ ןיבר לש ישילשה ומויב
.הדיל להאמ ומיקהו ,םכשל תימורד הרייע ,הראווח לא ,ןהכ הלואגו ןורש לאיראכ
:רמאו ,תרפא הנוי ףולאה לומ דמענ 84-ה ןב ברה .קבאמ חתפתהו םילייח ועיגה
תייוולב קוריה וקה תא םילחנתמ 150 וצח ילויב 25-ב ."יב הריתו עלקמ איבת"
,ורזח בושו ונופ בוש ,ורזחו םשמ ונופ םה .היטסאבסב ובשייתהו ,םידהוא םייפלא
קוחר אל ,יפולח רתאב בשייתהל םהל רתוה :הרשפ םתיא הגשוה תיעיבשה םעפבש דע
.שוגה ןוחצנ תא רגניולו תרופ וגגח ,םהירבח יפתכ לע םיאשינ .הבירמה-רתאמ

דרמ אוה .אב אוה הנממש תיתדה תונויצה תא םג ,תעב הבו - הלשממה תא חצינ שוגה
שוגה יכמות ודרמ המצע ל"דפמה ךותבו ,ל"דפמב םג אלא תינוליחה הלשממב קר אל
"םיריעצה תעיס" ירבח - ריאמ-ןב הדוהי ,ןמקורד םייח ,רמה ןולובז)
דגנכ ,הזה דרמה .גרובו גיטהפרו לש ,הנותמה ,הקיתווה הגהנהב (תיטסיוויטקאה
יטקט ןוחצינ היה ,היטרקומדב ןגפומ לוזלז ךות עצובש ,יל"דפמהו ינוליחה דסממה
,לארשי-םע לש תרחבנה ותלשממ םע תותמעתהב הריחבה םצע ,ןכש ;תיגטרטסא הסובתו
הרבחה לע םינפבמ עיפשהל תיתדה תונויצה לש הייוכיס תא תוכורא םינשל הלסיח
הצמחהה .תונויצה לש הכרדו התומד בוציע לע ,תילארשיה הקיטילופה לע ,תילארשיה
תא השוע הניאש העונתמ .תיביטקא האיגשל '74-ב הכפה ,דבלב לדחמ '74 דע התיהש
רבדה תא השועש העונתל ,םינומא-שוג תמקה םע ,תיתדה תונויצה הכפה ,ןוכנה רבדה
.ןוכנ אלה

וקה ירבע ינשמ תובשייתהב הדודיצ לע '76 יאמב העידוה תכעודה ןיבר-תלשממ
העברא תוחפל הליכה ,וז "לאמש" תלשממ ."תורשואמ תוינכות תרגסמב קר" ,קוריה
,ןולא לאגי :תונושארה תויולחנתהה לש ןהיקדנס ויהשו םינומא-שוג תא ודהאש םירש
חנומה תא עבטשו ,הרפע תא םיקהש ,סרפ ןועמש םגו ,ללה המלש ,ילילג לארשי
ינוחטיבה וצעוי ,ןורש קירא .(םימודא-הלעמ ,תרפא ,ןויצע-שוג) "יתבר םילשורי"
,הלשממה םע םילחנתמה לש ינתווארה תומיעה .ץרמנ תויולחנתה-ןלבקכ לעפ ,ןיבר לש
לע יאוריה קבאמ םילחנתמה ולהינ ,ןיע תיארמל .אווש גצמ ,הבר הדימב ,אופא היה
ולצינ ,לעופב ;תינלאמש ןודז-תלשממ דגנכ ןורמושו הדוהיב בשייתהל םתוכז
םהמ ולביקו םיצנה לא ורבחתה ,םינויל םיצנ ןיב הלשממה לש הלוציפ תא םילחנתמה
.תפטוש הרזע

לקתנש ,תולחנתהה-לעפמו ,הדובעה-תגלפמ תא דוכילה חידה ,'77 יאמב ,ךכ-רחא הנש
קירא .ןוטלשה לש וביבח האלהו ןאכמ היה ,תיתלשממ תודגנתה לש ןיע-תיארמב הכ דע
ותינכות לע הלשממה תמקה םע דימ זירכה ,ןיגב לש ותלשממב רשכ וישכע ,ןורש
ןיב ,הנש 20 ךות ,שפנ ןוילימ ינש") '67 תולובגל רבעמ תובשייתהל תיזוידנארגה
,'78-ב ,ולש םולשה תמזוי .תוינכתה תא תצק שביש תאדאס .("הריפואל ןלוגה
התברחה לעו ('82 לירפא) תימי יוניפ לע חצינ ומצע ןורשו ,יניס יוניפל הכילוה
.דוסיה דע

ףכת ,ונתטילשל ןורש ריזחה ,םורדמ "המלשה לארשי-ץרא"מ לטנש המ לע יוציפכ ךא
ל"הצ תא ןורש ךילוה ,תימי יוניפ ירחא יצחו שדוח .ןופצמ ץרא-ילבח ,דימו
היה ,ןורש יפ-לע ,המחלמה קודיצ .קשמד-תורייב שיבכ דע ןונבל שוביכל
הלועפמ רתוי הברה "לילגה-םולש עצבמ" היה ,םינומא-שוג תניחבמ ךא ,לילגה-םולש
ןורשל היה ,תימי תא בירחהש ,דגובה ןורש ;דנל-חתפה לש תושויטקה דגנכ תיאבצ
."ןונבל" וניבייוא יפב יורקה חטשה תא תללוכ רשא ,המלשה ונצרא לאוג :לאוגה

,ןונבל תמחלמ תליחתב ,םינומא-שוג יריכבמ ,ואט יבצ ברה זירכה ,"וניתומחלמ"
רדס תושעל אוה לארשי-םע דיקפת" ."םלוכ םימעל םג אלא ,ונל קר אל תוצוחנ"
"תועשרה יניק רועיב"ש זירכה רואיל בד ברהו .ןמדלו רזעילא ברה זירכה ,"םלועב
תועשרה לכ רועיבל רבד לש ופוסב איביש ,יתלחתה ךילהת קר" אוה ,ןונבלב
."םלועבש

תנעטל בל-תמושתב ןיזאהל םיכירצ ויה ,ינוליחה ןימיהו ,ינוליחה לאמשה
םלועה תלואגבו ונצרא-תלואגב יחרכה ךלהמ אוה ןונבל לש השוביכ יכ םינומא-שוג
םניא ןוחטיב לש םילוקיש יכ הדבועה תא םינפהלו בל-תמושתב ןיזאהל :ולוכ
תוסנל םעט לכ היהי אל ,ךכיפל ,םעפ ףא יכו ,םינומא-שוג ינבר לש םילוקישה
בורה ןיבה וליא .םיינוליח ,םיינידמ ,םיינוחטיב םיקומינב םתיבמו םתעדמ םזיזהל
ךיפה-יתלב ךילהת אוה ,םהידימלתו הלא םינבר תניחבמ ,הלואגה-ךילהתש ינוליחה
לארשי השבכש ,ינונ בל ,ירוס ,ינדרי ,ירצמ חטש םושמ םלועל תגסל ןיאש ,רמולכ)
תא ,םינומא-שוגמו ,ומצעמ ךשוח ינוליחה בורה היה ,("התומלש" לא הכרדב
ןיבל יטמגרפה ילארשיה רוביצה ןיב קירל תלהנתמה תילכתה תרסח םישרחה-תחיש
.יתלואגה םילחנתמה-רוביצ

ןימיה .םילחנתמה יקומינב ןיינעתהל חרט אל ,לאמשמו ןימימ ,ינוליחה בורה לבא
,ןוחטיב) ןמצע תוביס ןתואמו ,םמלועל תורזה תוביסמ םהב ךמת ,םהב ךמתש
,ךרדה לכ ךרואלו שארמ ,ץמחוה ךכ .לאמשה םתוא חגינ (הנידמה תבוט ,תונויצ
לש הזיתה .ומלוע-תפקשה תא ןכדעל דחא יגולואידיא לחנתמ ולו ענכשל יוכיסה
לע ;ןוידל היוארה םלוע-תפקשה ןיא םינומא-שוג ישנאל יכ ,הראשנו התיה לאמשה
יכ ,םיחוכיוול םתיא סנכיהל המ ליבשבו המ לע ןיאש םירורהס םיאנק םה ,לאמשה יפ
.םהיבגל ספות וניא ינויגהו יופש קומינ םוש

תאיגש :םינומא-שוג השעש תיגטרטסאו תיסיסב האיגש התוא ינוליחה לאמשה השע ךכו
זב םינומא-שוג .עונכשלו גולאידל יוכיס לכ לע שארמ-רותיווהו ,תומיטאה ,הרהויה
לכ ,הזה זובה לכו ,םינומא-שוג לש תיטילופה היגולואיתל זב לאמשה ,םזיטמגרפל
דצ לכ תורפחתה תא ,תירטס-ודה תושרחה תא ,בוטיקה תא הבלמ קר ,הזה זובזבה
.ותחושב

,רושימה איה קרו ,רושימה איה , תולחנתהה-תעונת סיסבבש תיטילופה היגולואיתה
לגעמה .ןאכמו הנה דע םכרד-תקדצ רבדב םילחנתמה יגיהנמ םע ןוידל םעט שי ובש
םש ובשייתהש הלא לכ) ןורמושו הדוהי יבשות לש ,יגולואידיא-אלה ,ינוציחה
םהמ םיבר רשא) תויולחנתהב ריעצה רודה ינבמ רכינ זוחאו ,(תוילכלכ תוביסמ
לש םימעטמ םיחטשהמ תאצל ,ילוא ,וענכתשי ,(םהירוהמ רתוי תונרשפל םיטונ
.השקה ןיערגה ישנא ,םיטסילאידיאה ,םיקיתווה אל לבא ;ימואלו ילכלכ םזיטמגרפ
;םתטישל םיעוט םהש םהל חכוי םא אלא םש וראשיי םהו ,הנומא לש םימעטמ םש םה
העודי ,תילאיווירט הדבוע) ינוליחה בורה תדמע ןיבל םתנומא ןיב אל הריתס שיש
.םתנומא ןיבל םישוע םהש המ ןיב אלא ,(לוכל


םיטושה םיבשעה
הדוהיו ינבל םחנמ ומיקה ,ןונבלל וניתוחוכ תשילפמ ולהצ םינומא-שוג ינברש העשב
לוסיח) תיניתשלפה היסולכואב םיעוגיפ עוציב :תורטמ יתש הל המשש תרתחמ ןויצע
רורטה לע דקיפ ינבל .תיבה-רהמ "ץוקישה תרסה"ו ,(םיסובוטוא יעוגיפ ,םירע-ישאר
,'84 לירפאב ,םייתנש רובעכ .עלסה-תפיכ ץוציפ ןונכת לע - ןויצע ,ףטושה
םינבר דבלמ ,םינומא-שוג יגיהנמ בור התוא ועיקוה ,םירבחה 27 תב תרתחמה הפשחנשכ
וריהבה םיעיקומה .הפשחנש ירחאו ינפל תרתחמב וכמתש ,רואיל בדו ןמדלו ,רגניולכ
.ואצי הכותמש העונתה תא ןפוא םושב םיגציימ םניאש "םיטוש םיבשע"ב רבודמש לוכל
ישאר ועדי ,םתיבב הלדגש תצלפמהמ עוזעזה תעבהל תחתמ ,תיבמופה העקוהל תחתמ לבא
םואתפ הספתנ ,תרתחמה לש תוינוציקה לומ :ןייוצמ תוריש םהל התשע תרתחמהש שוגה
תעונת הספתנ ,תרתחמה לש הטובה קוחה-תעירפ לומ ."הנותמ"כ םינומא-שוג תעונת
הספתנ ,תרתחמה לש תיקירקיסה תואנקה לומ .תידילוס קוח-תרמושכ םינומא-שוג
תעונתל הקינעה ,תרתחמה לש היצמיטיגל-הדה .תיטמגרפכ םינומא-שוג תעונת
.הל הקקזנ הכ איהש היצמיטיגלה תא ,תרתחמה תעיקומ ,םינומא-שוג

רובעכ שושיא ל התכז ,םינומא-שוג ידיל הקחיששו ,תרתחמה הרציש תאזה הנחבאה
ידיב 4.11.95-ב ףסונ שושיא הלביקו ,ןייטשדלוג ךורב ידיב ,25.2.94-ב ,רושע
לעו הלפכמה-תרעמ חבט לע םילחנתמה יגיהנממ המכ וביגה הבש הלחלחה .רימע לאגי
,תיארחא העונת לש תירוביצו תימצע תימדת תולחנתהה תעונתל הקינעה ,ןיבר-חצר
הלדח איה .םיימש-םשל םיחצורהו "יח אנהכ" ,"ךכ"ל האוושהב ,תבשחתמו תינופצמ
ילב טלתשהל ,ךכל תודוה ,הלכיו ,תיתדה תונויצה לש ינוציק-ינמיה ןמסכ ספתיהל
.תועבג דועו דוע לע הערפה

תעונת הלחנ ,םייפתכה לע תרופ ןנחו רגניול ברה םע ,היטסאבסב ומכ ,בושו
ראש יניעב היומיד תא תצק הרפיש איה .תיגטרטסא הסובתו יטקט ןוחצינ תולחנתהה
רומח תוחפ אלש המו ,(תבזוכה "התוניתמ") תימצע האנוהב ךכ לשב העקש ךא ,םעה
חישב הפתושל התוא ךפה ילקידרה היומיד לע הרותיו :המצע-הלש סרטניאה תניחבמ
ןוחטיב ילוקישמ הישעמ תא קידצהל תצלאנה העונתל ,רמולכ ,ילארשי-ללכה יטמגרפה
תינוחטיבה הקמנהה ירה :לופית ובש רובה תא הידי ומב התרכ ךכ .הנידמה-תבוטו
לארשיב םעה בורל התארנ אל םלועמ ,ןורמושו הדוהי שוביכ תחצנהל
האיציל תינוחטיבה הקמנהה ןמ רתוי תענכשמ הקמנהכ (םיכמסומה ןוחטיבה-יחמומלו)
.ינידמ רדסה תגשה ןעמל םשמ

יוניפב הכורכה תילאירוטירט הרשפב דדצמ ,תאז קדבש רקס לכ יפ-לע ,םעה בו ר
לש ולסוא-תוגיסנ ןיב - ןימיל לאמש ןיב חוכיווהו ,ןורמושו הדוהי יחטש בור
לע אלו ,םיזוחא לע יאנועמק חוכיו אוה - והינתנ לש ה-ABC "תומיעפ" ןיבל ןיבר
"הנגה-ינב" תולובגל גוסיתש ןיבו '67 תולובגל לארשי גוסיתש ןיב .תוהמה
אלא ,קוחד בור אל) לארשיב רוביצה בור ,ךכ וא ךכ - רתוי תצק םיבחר םהינתומש
.שוביכה םע רומגל הצור (סוזנצנוק

תולחנתהה תעונת תאו שוביכה תא ובביח אל הצקא-לא תדאפיתניאו '87 תדאפיתניא
שוביכה תונש 20 וסיאמה אלש יפכ םש ונתבישי תא וסיאמה אלא ,לארשיב רוביצה לע
,תועט-חקמ היה ולסוא םכסהש ,םנמא ,רובס םעה בור .תיניתשלפה תוממוקתהל ומדקש
,שוביכה םויסל ונתונוכנ םצע התיה אל ,םויה ויצאנמ יניעב ,ולסוא לש תועטה ךא
הטנוח םע ,לכונ םע הזוח ונמתח :תאפרע םע םכסהה דמע וילעש עוערה סיסבה אלא
,תועט וז התיהש קפס ןיא .הזוחב ריכמ וניא ילאקידאר-יתדה וקלחש םע םעו תתחשומ
וא הצור לארשיב םעה םאה :תיתימאה הלאשה ןמ תעדה תא חיסהל ולסוא-תועטל לא ךא
לומ אל .םיחטשה תיברממ האיצי ריחמב םיניתשלפה םע רדסהל עיגהל הצור אל
לכ לבא ;שא תחת אלו ,םימדוקה םיעורגה םיאנתב אל ,ולסוא סיסב לע אל ,תאפרע
לארשיב רוביצה בור ןכומ ןכותמו - תויטמגרפ ,תוינוליח ,תוינוחטיב תוינתה ולא
.תונידמ יתש ןיב ןדריל ברעממש ץראה תקולחל

יפכ) תירבה-תוצרא ללוכ ,םלועה תומוא לכ ,עודיכ ,תושרוד תאזה הקולחה תא
הניא ,םלועה תומוא תשירדמ הריהי תומלעתה .(הנשה ומואנב ,שוב ונל ריכזהש
תומלעתה ,ןכש לכ אל ;באה קוק ברה לש תימואלה ותרות םע דחא הנקב הלוע
תרות ןיב ינורקע לדבה דועל תעגונ וז הדוקנו .לארשי-םע בור לש ותשירדמ
םסחי :(ונב ,הדוהי-יבצ ברה) ה"יצרה תרות ןיבל (באה קוק ברה) ה"יארה
.היטרקומדל


םעל בוט המ טילחמ ימ
.םעה בור לש ותעד תא תופקשמה תוטלחהל קר יתדו ימואל ףקות סחיי באה קוק ברה
לארשי-םע תא ה"יארה ספת ,ישיא חישמל היפיצ לש ,תיסקודותרואה תויחישמל דוגינב
םעהש ירה ,ולוכ םעה לש טקיורפ איה הלואגהש רחאמו .יביטקלוק "חישמ"כ ולוכ
לע עיפשי םא השעי בוט ,וב תרעוב הלואגה שאש ידוהי רוביצ .בורה ,רמולכ .עבוק
שומימל ץרמ-רתיב לועפל (תובבלה תרשכה ,עונכש ,ךוניח תועצמאב) םעה-ללכ
ימואל בור רצונ אל דוע לכו ,תובבל יד רישכה אל דוע לכ ךא ;הלואגה-ןוזח
,הדמע םוש (המרועב וא תונטחסב ,תומילאב) בורה לע תופכל טועימל רוסא ,ותדמעל
.הרובגה יפמ האב םא םג

ורוד-ינב םיטרקומדה בור לש םבללמ רתוי ה"יארה בלל רקי היה בורה-ןוטלש
;טולשל ידכ קיפסמ ,דחא טדנמ ,קוחד בור ;היטרקומד ןאכ שי ,תינכט .ונרוד-ינבו
לש הרדס םה ונייח הנש 20 רבכ םא ,יתוהמ ,ינכט אל בור ןאכ טלוש םנמאה ךא
תטלובהש) תולודש לשו תונטק תוגלפמ לש הטיחס-תולועפו העש-תותירב ,םיפטחמ
לע ונמתחשכ ,ןונבלל ונשלפשכ "בור" ןאכ טלש םאה ?(םילחנתמה תלודש הניה ןהבש
ךוסכס-ץק חיטבה קרבשכ ,והינתנ לש ומויק-עלס לע ומחלנ ונילייחשכ ,ולסואב ריינ
,ינידמ וק םוש ילב ,וכופיהו רבד םוי לכ השוע תיחכונה הלשממהשכ וא ,תאפרעל
ןורקע תא לבקל רומא ,ה"יארה לש וכרדב תכלל רמייתמש ימ ?יתרבח ,ילכלכ
אלא ,הנידמב םינוליחה םיטלוש דוע לכ עולבל שיש הליחבמ עדרפצכ אל בורה-ןוטלש
היטרקומדב קר .יחכונה בולעה ומושייל רבעמו לעמ קזחל שי ותוא רשא ןורקיעכ
.ה"יארה לש הלואגה-ןוזח תא שממל רשפא ,הבחר תימואל המכסה תמלגמה

אל .סוזנצנוקה דגנ הריתחב סוזנצנוקל הריתחה תא ףילחה ,ה"יצרה ,ונב וליאו
סיסכת לכו ;םינומא-שוג ,יחישמה דראגנאוואה אלא ,םעל בוט המ טילחי בורה
דוגינב וא תעד לע ,קוחה-תרגסמל ץוחמו קוחה תרגסמב םינומא-שוג השעיש יטילופ
היטרקומדה .חבשל יואר ףאו רשכ סיסכת אוה ,לארשי-םע לש תרחבנה ותלשממ תעדל
לכ ונממ םלעתהל שישו ,ותובישחב םיזגהל ןיאש ,ינווי והשמ ;ךרע אל ,ילכ קר איה
אל .יחישמה דראגנאוואה לש ומלוע-תפקשהב תושגנתמ יטרקומדה בורה תוטלחהש תמיא
םעהש המ .ךירצ םעהש תעדוי תולחנתהה תעונת המ קר בושח - הצור םעה המ בושח
.םילחנתמה ידיב ועבקיי חטשב-תודבועהש רחאל ,ךכ-רחא ןיבי ,וישכע ןיבמ וניא

ברה הל ביצהש ימואלה דעיל רסמתהל םוקמב .תולחנתהה תעונת תלעופ ךכו הלעפ ךכ
הדמעמ לע הרתיו איה .ונב תווצמב תיט ילופ-דבאתהל הפידעה איה ,באה קוק
.ןוטנאק-תלודש לש יוזב דמעמ תבוטל ,תיתכלממ העונתכ ילאיצנטופה


תוארל ילב תוצרל
איהשמ תוחפ אל תיתוברתה התערכהל תעגונ ,תולחנתהה תעונת לש וז תינדבוא הריחב
תא םצמצל ,ותייחנהב ,ורחב הדוהי-יבצ ברה ידימלת .תיטילופה התערכהל תעגונ
?המ םוש לע ן"במרה) ן"במרהו ל"רהמה ,"ירזוכה" ,ארמג ידומילל יתוברתה םמלוע
.(ם"במרה דגנכ תמסרופמה ותקיספב ,"ץראה תא תשרל וניווטצנ" יכ עבקש םוש לע
ךוניחל האוושהב ,ינרותה דומילה-קפוא לש תמייוסמ הבחרה ,םנמא ,וז התיה
"ברה זכרמ" ידימלת לש םתפישח תדימ תניחבמ ךא ,יסקודותרוא-ידומלתה
תוברתל המ-רבד םורתל םתונוכנ תדימ תניחבמו ,םלועה תוברתל רדסהה-תובישיו
תחא די-לע רופסל רשפא .תידרחה תורגתסהל ההז םתורגתסה התיה ,תיללכה תילארשיה
ע"שיב וחמצ רשא םיגוהה וא םינמאה ,םיררושמה תא ,םירפוסה תא (ץמאמב ,הז םג)
.םתעובל ץוחמ הז-אוהכ ועיפשהו

.םתוברתב תימצע תרצות לש הרדעיהל הבוצע תודע תקפסמ "7 ץורע" וידרה תנחת
,יול בוט-םשו יפסכ יתמ ,םירברפהו םיאדודה ,ןייטשנייא קיראו ןייטשרבלא הווח
ימענ וא םהלשמ ןואג םרוהי םוש הזה לוקה-ספב ןיאו ,םילחנתמה לש לוקה-ספ םה
.תימוקמ רמש

תעונתל ןיא ,תיתד-םינפה ,תישרדמה ,תיתכלהה הריציה ימוחתב וליפא :הזמ בוצע
ןיא .םילחנתמה ינבר ןיב דחא הרות-לודג ןיא .הכ דע םיגשיה םוש תולחנתהה
ןיא .קומעו קירבמ יגולואית ןשדח וא רגתאמ ןשרפ ןיא .בושחו ןיינעמ תוכלה-קסופ
תא גיהנמ ןרמ ,םויה .ונב לש דחא ךישממ אלו ,ונב אל .ןרמ היה ה"יארה ."ןרמ"
.רמצה תופיכ ישבוח תא אל ,ס"ש

,חותפ ,ןרקס תוברת-שיא םג אלא ,תדה םוחתב יתריצי קר אל היה באה קוק ןרמ
,הזוניפשלו ןוטלפאל ,םאלסיאלו תורצנל תויוסחייתה ליכה ינחורה ומלוע .הרוגמ
היפוסוליפהמ תוקומע עפשוה אוה .םזיניווראדלו םזיהדובל ,ראואהנפושלו טנאקל
הטיסרבינואה תכונחב ומואנו ,(גנילש ,הטכיפ ,לגיה) 19-ה האמה לש תינמרגה
.תיעדמהו תיטסינאמוהה הלכשהל סחייש הברה תובישחה לע דיעה 1925-ב תירבעה
לש התותימאב חוטב הכ היהש ןוויכמ קוידב .תמייואמ התיה אל תודהיל ותשיג
יניינעב בשוחש ימ" .תיללכה תוברתה יסכנ םע הרופה התשיגפמ ששח אל ,תודהיה
."םלועבש ןורשיכ םושו הריצי םוש תוזבלו אונשל לוכי וניא" ,בתכ ,"תוהולאה
ץוחנש המ לכ תא (הל תתל םגו) םלועה-תוברתמ תחקל עדיי ,ימצע ןוחטיב םע ידוהי
.הרות אצת ןויצמו המכוח אובת ןויצלש ידכ

;םזינלהה םע םתשיגפ תעפשהב תידוהיה םידמולה-תרבח תא ובציעשכ ,ל"זח ושע ךכ
תא וצמיאשכ ,דרפס-ילבוקמ ושע ךכ ;וטסירא לע דקשש כ ,ם"במרה השע ךכ
תוינבתב הריש ובתכשכ ,ארזע-ןבאו לוריבג-ןבא ושע ךכ ;סוניטולפ לש היפוסוליפה
,הימונורטסא) "תוינוציח תומכוח" דמלשכ ,גארפמ ל"רהמה השע ךכ ;תיברעה הרישה
,ןהכ ןמרהכ םיימש-יארי םידוהי םיפוסוליפ ושע ךכ ;ותרותב ןבלישו (היגולויב
לאונמעו 'ץיבוביל והיעשי ,סוארטש ואיל ,ןמגרב וגוה-לאומש ,גייוצנזור ץנארפ
ךכו ;רויצל תודהיה תאו תודהיל רויצה תא איבהשכ ,לאגאש קראמ השע ךכ ;סאניול
ששח אל אוה .ונברקב התלחנהל ארקש ימכו תיללכה תוברתה לש ךינחכ ,ה"יארה השע
.שושחי יכ ול המ ,הרותה-תמאב חוטבש ימ .ןוליחמ ששח אל אוה .העימטמ

הננוג איה .הדרחב איה םג הרחב ,םידרחה ומכ .חצנל דחפל הנתנ תולחנתהה תעונת
.הנרדומה ,תינוליחה הלכשהה ,תימלועה תוברתה לש "הרומעו םודס"ה ןמ הילזוג לע
,תונותיעב) תילארשיה היווהב בלתשהל םיסנמו ןקה ןמ םויה םיחרופ הינבמ םיבר םא
התואמו ,םיצוביקה תביזעל הליבקמה הביזע וז ירה ,(עונלוקב ,תורפסב ,תונמאב
קנחמ בורמ ובזעש דע םלועה ןמ ודדובש ,םיצוביקה ינב ומכ .המצע הביס
,רבגתמו ךלוה ךילהתב ,םילחנתמה ידלי םיבזוע ,(קרוי-וינל ,האוגל ,ביבא-לתל)
תווחל ,דומלל אמצ ןרקס םדאש המ לכ תא םהמ הענמ רשא םירג תסמה תליהק תא
.תושעלו

תוינימה תשחכה .יטורא םג אוה .יתוברת קר וניא ,םיריעצה רוד לש ,הזה אמצה
התבג ,(םדו-רשב תובהאל ףילחתכ ץראה-תמדא) תובשייתהה ישוגיר לא הלועית ךות
,תינימ תוריצעו תישגר תוכנ :םיצוביקה-ינבמ התבג איהש ריחמ ותוא םילחנתמהמ
.ךכ תויחל שש וניא ריעצה רודה ."ביבסמש םילובישה םי" לע ץלואמ רמזב תוקחדומה
ל"הצ לש תויברקה תודיחיב ,וירגתאו וירצי לע ,ףוגה תא הליג אוה
תונשייבה-דסמ ותפשו ופוג תא ררחשל ףסכנ אוה ;רורחשה ירחא תואלימרת-תועסמבו
"חורה בישמ" תעה-יבתכבש םירישה ודיעיש יפכ) ןימה-שיחכמ וירוה-רוד לש
רודה ירענל ;30 ליגב תוירככ תואריהל בר קשח ןיא ,הזה רודה תורענל ;("יומיד"ו
.תוירכ םע תויחל בר קשח ןיא ,הזה

איה הינב תאו ,הדסוויה םוימ תולחנתהה תעונת ,אופא ,הדביא תילארשיה הרבחה תא
םויקב הרחבש העונת לש ,שארמ יופצהו ,בוצעה הלרוג והז .םויה תדבאמו תכלוה
.ףגומ

תא ואר אל םה ,םיצוביקה ידסיימ ומכ .תוארל ועדי אל ךא ,תוצרל ועדי םילחנתמה
עבמלו יטרפ בחרמל ,שפוחל הקושתה תא רקיעבו ,םדאה שפנ לש םיידממ-ברה םיכרצה
,ישפנ התוויא לא-יבחרמ ,םיבחרמ ,םיבחרמ" : ורישב אטיב ה"יארהש הקושת) ישיא
תושחרתמ םביבסמש ואר אל םה .("ינחור אלו ימשג אל ,בולכ םושב ינורגסת לא
איה ןהמ תומלעתהה רשא ,תויתוברת ,תויעדמ ,תוינידמ ,תוילכלכ תיתשת-תוזוזת
תא םיחקופ םילחנתמה ויה ,ה"יארה ומכ ,םיינאילגה ויה וליא .ןעי לש היגטרטסא
והמ אלו) ךותב יתריציה םדיקפת והמ םמצע תא םילאושו תואיצמב הזוזת לכל םהיניע
תימואלה תוילאטוטה ךותב םדיקפת והמ :ירוטסיהה עגרה (לומ לא ןגרנה םדיקפת
.תיהולא-תינובתה "םלועה חור" לש תדמתמ תולגתהב לוגנה ןמזה ךותב ,תימלועהו

.םימלשמ ןורוויע לעו - ה"יארב םוקמב ה"יצרב - היארב םוקמב היצרב ורחב םה ךא


"הגיסנ לש תואיצמ ןיא"
ףיסונ ,ךפיהל אלא ,הלילח ,לארשי-ץרא לש םירטמוליקמ תוגיסנ ןיאש קר אל"
קבוחו ףיקמה ,ונלש יקולאה ןיינבב" .הדוהי-יבצ ברה קספ ,"םירורחשו םישוביכ
."הגיסנל הזיחאו תואיצמ ןיא ,םימלועו םלוע תועורז

הגיסנ ןיא יאדו לבא ,תודירי םג תויהל תולולעו תוילע תויהל תויושע"
.ןמקורד םייח ברה ,ה"יצרה לש ודימלת קספ ,"ךילהתהמ

לש הבישיב תרופ ןנח עבק ,"םלועב םידש ןיאש םשכ ,הגיסנ לש תואיצמ ןיא"
.1976-ב םינומא-שוג תוריכזמ

המלשוהש ינפל שדוח ,9.3.82-ב רטפנש ,הדוהי-יבצ ברה ?הגיסנ לש תואיצמ ןיא
ולש "הכיפה יתלב"ה הלואגה-תרותלש ונלוכ םע חכוויהל ראשנ אל ,יניסמ ונתגיסנ
המקוהש ,"היחתה" תגלפמ .הזכ רוטפ ןיא תרופו ןמקורדל לבא ;תואיצמב הזיחא ןיא
הכרפוה :תיגולואית רורב הנממ חקלהש הלפמ הלחנ ,הגיסנה תא רוצעל ידכ '81-ב
אל םלוע לש ונוביר יכ הנעטה שארמ הכרפוה ךכבו ,"הגיסנ לש תואיצמ ןיא" הנעטה
יניסמ ונתגיסנ תא ענמ אלש ,םלוע לש ונוביר .ןורמושו הדוהימ תגסל ונל רשפאי
תולבוקמ ,ויהי םג הארנכו ,ויה תוגיסנ ;הדוהי-יבצ ברה לש דימלת וניא ,ןונבלמו
.הדבוע .וילע

רוחאל תוגיסנו המידק תוכילה" ללוכ הלואגה ךילהתש ,שרופמב ןעט באה קוק ברה
תריש") ה"יארה תרות לע ורפסב המלש-ןב ףסוי 'פורפ ןייצמש יפכ ,"דואמ תולודג
שובכל תע ;בכרומהו ינלבסה הלואגה ךילהתב ץפח לכל תעו ןמז לכל .(1989 ,"םייחה
שוביכה םא .ה"יארה ירבדכ ,"תוימינפב הנה תוילע - תודיריה םג" ,ןכש ,תגסל תעו
הנידמה תא ששורמ שוביכה םא ;רחא םע ללמאמ שוביכה םא ;םעה תא שילחמו גלפמ
ירה - םלועב לארשי-תאנש תא ריבגמ שוביכה םא ;הב םייחה תוכיא תא ךכב רדרדמו
הצוחנה הלועפ ,ךפיהל ,אלא ,הלואגה ךילהתמ הגיסנ הנניא שוביכהמ הגיסנש
.ץוחמו תיבמ תומייקה תוביסנב הלואגה תומדקתהל

תליחתב םסריפש ,לטימע הדוהי ברה .תואיצמל םמצע ומטא םילחנתמה לכ אל
תולעמ") יחישמ עוראכ םירופיכה-םוי תמחלמ תא רידגהש רפס תולחנתהה-לעפמ
,הלאמש הדח תינפת ןונבל תמחלמ ימיב רבע ,(1974 ,עברא-תיירק תאצוה ,"םיקמעממ
'פורפ לש "םולש תוביתנ" תעונתל החורב הבורקה ,"דמימ" תעונת תא םיקה '88-בו
יכ הנקסמל תונורחאה םינשב עיגהש ,ןמורפ ברה .יקציבר יבא 'פורפו ןומיס לאירוא
יכו ,ונינכשל וניניב םויק-וד וניכשי ,םיאנידמ-תושיגפ אלו ,םיישיא-ןיב םיסחי
ירשק ולסוא-םכסה זאמ םקור ,ךוסכסה תא ההקי רשא ףתושמה עצמה איה תדה אקווד
תליחתב ,וירבחל ףיטהש ,ןונ-ןב לאוי ברה .םיניתשלפ תד-ישנא םע תודידי
יטירבה ןוטלשב םידוהיה ומחלנש יפכ ןיבר-תלשממב םחליהל ,תולחנתהה-לעפמ
תילחנתמה תויחישמהש דבעידב ןיבה ,("תינוביר הנניא טושפ" ,זירכה ,"וז הלשממ")
םלש רוד" :"וישכע םולש" ידסיימ לש תויחישמה ומכ קוידב תרהמנו תרוויע התיה
םלש רודש ומכ ,םימיה תשש ירחא הגיסנ דוע היהת אלש תיביאנה הבשחמב העטוה
.(5.6.97) "ץוביקה" ןותיעל ןונ-ןב רמא ,"המחלמ דוע היהת אלש העטוה

תואמסיסב םיקבדה ע"שיב םיבר םינבר ןיידע שי ,ןמורפו ןונ-ןב ,לטימע לומ
ןיד" יפ-לע ןיבר לש ומד תא וריתה םהמ םיינש אלו דחא אל .תוינסרוד-תויחישמ
שיא ,ןזור לארשי ברה לש ותעדל םיפתוש םהמ םיינש אלו דחא אל ;"ףדור
חאלס לש ותיב לע וליטהש ירחא - ל"הצ יסייט תא הנורחאב הוושיהש ,תובש-ןולא
,םינקירמאה "יקאסגנו המישוריה יסייט"ל - םידליו םיחרזא הגרהש הצצפה תא הדאחש
לבא .(25.8.02 ,"ץראה") "תיצאנה ףרטה תייח ינרופיצמ תושונאה תא ולאג"ש
רוביצה לש םיבצעה לע קר אל רבכ םילוע יד ,וללה םימהלתמ-םימילאה םירובידה
.ע"שיב םיבר םיריעצ לש םיבצעה לע םג אלא ,ינוליחה

,ץיקה םסריפ ,"הדוקנ"ב בתככו הרפע בשותכ וכרד תא ליחתהש יאנותיע ,גלש ריאי
םהל ארוקה ,םילחנתמה וירבח לא יולג בתכמ ,(2002 ינוי) "תרחא ץרא" תעה-בתכב
ןוילימ השולש לע תילארשי הטילש"ש םושמ ,ןורמושו הדוהי יחטש בורמ תונפתהל
,תילכלכו תינידמ ,תינוחטיב היעב לכ-םדוק אלא ,תירסומ היעב קר הניא ,םיניתשלפ
ריאי ;םיינוליח םיקומינ הלא לכ ."תיפרגומד םג ,תאש-רתיב הנורחאב ררבתמש יפכו
תא ץמאלו םהלש תיתלואגה היגולואיתה תא חונזל םילחנתמה וירבחמ שרוד גלש
אוה ינויצה ןוזחהש םושמ אקווד" ,ןכש ,הדובעה תעונת חסונב ינויצה םזיטמגרפה
תויטמגרפ לש תושודג תונמב ךרוצ שי ירה ,ירשפא יתלב טעמכו יזוידנארג ךכ-לכ
."ותצקמ ולו םישגהל ידכ

הדבועה םצע ךא .ע"שי תצעומב והשימ ענכשת תיטמגרפ תוחכפתהל ותאירק םא קפס
קמוע לע תדמלמ ,תופיכה-יגורס לש ימינפה ןוידל ללכב סנכנ יטמגרפה לוקישהש
תא ןייפיאש יחישמה ןוידה .םילחנתמה םייורש ובש יתדהו ינויערה רבשמה
טעמכ עווג ,"הדוקנ" יפד לעמ םעפ ומער וירפוששו ,התישארב תולחנתהה-תעונת
תכומו תוצע תדבוא ,תקדטצמ ,הכובנ תוטבחתה תספותו תכלוה ומוקמ תאו ,לילכ
רגניולו תרופ .דוע הגיהנמ הנניא ,"ברה זכרמ" יכינח לש ,הנשיה הגהנהה .תומימע
םיקומע םניאש םיטסיעוציב :שיבמז ומכ םירזודלוב ולע םמוקמבו ,םיילושל ו כפה
תויולחנתה דועו דוע םימיקמה ,ןמרביל רודגיבאמ רתוי תיגולואית-םיקמונמ וא
.לגרהה חוכמ רפרפל ךישממה עוטק תיממש-בנזכ ,היצרניא ךותמ םיזחאמו

םיחטשה תא בשייל דוע רשפא ןמז המכ ?השחכהה ןונגנמ לע תויחל רשפא ןמז המכ ךא
?תולחנתהה-תעונת הדלונ ומשב רשא ,יתלואג-יתדה ,יתימאה ןוידה לא רוזחל ילבמ


תואבה םינשה תארקל
הרבחה .שדח ףד לש ותחיתפל אלא םימוכיסל ןמז אל הזו ,האמ תב תיתדה תונויצה
תוברתה .רדסהה-תובישיו אביקע-ינב יכינח לש תישונאה תוכיאל הקוקז תילארשיה
לכ ךותב .םיכרע ישנאל הגרע תררועמ תינקירה תונרמוחה .תודהיל האמצ תילארשיה
םישנא דואמ ןאכ םירסח ,תינבצע ריעב תוריירקה-ץורימ לש יתורחת-יכונאה רוכינה
םישנאל עוגעג שי ,ונייח לש תיצמוחה תויניצה לכ ךותב .הליהקה תובישחב םיריכמה
."תובדנתה-חור"ו "תויתפכא" ומכ םיגשומ לע םיקקחצמ םניאשו ,יובכ וניא םטבמש
סלפמש) תרדרודמה תינוליחה ךוניחה-תכרעממ ראשנש המ לע ןאכ םימחלנה םיכנחמה
.הרזע תצק לבקל וחמשי ,(םלועב םיהובגהמ ,םויה ,אוה הב םימסהו תומילאה

ןאכ לדג הילעש ,הפה ילובינו היצזינקירמאה תפוטש ,תלקולקה ,הבובנה תירבעה
תילארשיה הקיטילופה .היקנו הבוט תירבע םהיפבש ימל הקוקז ,ריעצה רודה
השוב ןיבש תושגרה חווט תא תוררועמ הלש רסומה-תמרו חישה-תמרש ,תבאוסמה
םתוחכונמ חיוורת לארשיב טפשמה-תכרעמ .רוביצ יחילש לש רחא ןזל ההמכ ,לעוגל
סומידב ןוילעה טפושה ומכו ןהכ םייח חונמה ןוילעה טפושה ומכ םימכח-ידימלת לש
.ירבעל יללכה טפשמה ןיב ורשגייש ,א"לדבי ןולא םחנמ

םדיקפתש ירה ,קבד-ירסח םיטבשל הרבחה תוררופתה םייתדה םינויצל הבי אכמ םא
,םתחונמ תא תדרוט יתחפשמה אתה תוררופתה םא ;םורפ םע לש יוחיא לע ןאכ דדומתהל
םיבשומה לש תירפכה העיקשה .החפשמה יכרע לע ןאכ דדומתהל םדיקפתש ירה
הנומאה תעיקש ,רפסה תעיקש ,תואלקחה תעיקש - הברעה דעו לילגהמ םיצוביקהו
לעפמ תא וליצי אל םידנליאת ;ידיימ רובגית-חוכל תלחיימ - תיפותישה המישמב
.תובשייתהה

הפיא ,תרושקתב ,הימדקאב םיבר הכ לש תוטבחה-קשל רבכ-הז הכפה רשא ,תונויצה
םעב תורעתהל ,םיחטשהמ תאצל םבוטב וליאוי רשא םינויצ ףלא-האמל הקוקז ,אל
התוא ולאגיש ,הזועתו ףועמ יבר םינשרפל הקוקז תידוהיה הכלהה .עיפשהלו
,הנשמה .באה קוק ברה לש ונוזח יפ לע ,ץראה תרותל הושעייו תידרחה תויתולגהמ
וכפהיש םילארשי-םידוהיל הקוקז ,תידוהי הרבחב םייחה בוציע לש ילארשי-ץרא םגדכ
רוצילו ורואל בושחל ונלוכ תא ןימזיש ,יטנוולרו חכונ טסקטל םולע טסקטמ התוא
,לודגב בשח אוה ;דעיה תא ןמיס קר באה קוק ברה .תרוסממ םיעבונה םישודיח ורואל
תנידמו הלוגמה ץקה" ורפסב יקציבר יבא ריעהש יפכ - "לדוגה לא הכילה" בורמ ךא
תוינטרפ תו בושת םוקמב ,בגשנ ינללוכ ןוזח ונל ריתוה אוה - (1993) "םידוהיה
.תוישעמ תולאש לע

שוריפהמ ותוא ררחשל שי .ופוליס ךות אל ךא ,ליחנהלו רוזחל ךירצ ך"נתה תא םג
לש ינסרוד-ינמואלה שוריפהמו ("תדלומ"כ ץראה) ןוירוג-ןב ול קינעהש "ינענכ"ה
םינוליח ,ונלוכ םיקוקז ,תונורחאה םינשה לש יתרבחה לווינב .קוק הדוהי-יבצ ברה
,םיינעל םירישע ןיב םיבחרתמה םירעפה .ירסומ-יתרבח ןפצמכ ך"נתל ,םייתדכ
,םישנב רחסה ,םילכונהו םיסנאה ,םיחצורה תייצלפניא ,תותיחשהו ןובקירה
,ך"נתה יפד לע םיבותכ הלא לכ - םירז (םידבע וא) םידבוע דמעמ לש ותורצוויה
.םויה אורקל יאדכש תכרעמה-ירמאמ ןה םיאיבנה-תוחכותו

תא אלא ,דומלתבש תיתולגה הכלהה תא אל .תוחרזאתה תלועפל אוה םג קוקז דומלתה
רשא) םידרחל ךייש וניא דומלתה .ילארשי-ללכ סכנל ךופהל שי ,ובש הדגאה רצוא
ומכו ך"נתה ומכ ;(הדגאה תוביטח לע םיפרפרמ ידו ,הכלה לש טסקטכ ותוא םידמול
לבקלו ותוא דומלל ידכ תווצמ רומשל ךירצ אלו ,לארשי-םע לש אוה דומלתה ,הנשמה
.וירופיסמ המכוח-יוריע

תוללכמו תושרדמ האממ רתוי רבכ שי .וכיח אל םה .וכחי אל םינוליחה
דומילב םיקסועה (םיברועמ םקלחו ירמגל םיינוליח םקלח) ץראב רקחמ-ינוכמו
תקיציב לחה ,םייח-תוחרוא בוציעבו ת ידוהי-תירבעה תוברתה-תשרומ לש ןובילו
,ינוליח תסנכ-תיב תמקהב הלכו ,םידעומו םיגחלו תבשלו הנותחל םיננער םינכת
תשרדמ דע ןופצב םינרואו יח-לת תושרדממ .ללהנב הנורחאב חתפנ רשא הז ומכ
"םלש זכרמ"ו "לולא" ,"ןמטרה ןוכמ" דע ןד-שוגב "אמלע"ו לעפאמ ,"בגנב תולוק"
םינמזומ םייתדה םינויצה ראשו םילחנתמה .קתרמ ידוהי סנאסנר שחרתמ ,םילשוריב
סנאסנרל תתל ידכ ,םיפתושכ אובל .תונפקות ילב ,םזילאנרטאפ ילב .ףרטצהל
.תילארשי-ללכ םייפנכ-תטומ

,שורדש המ .ןובשחב האב אל תיתד היפכ .הרטמה וז אל .תופיכ ושבחי אל םינוליחה
לש שדח רודו ,הרישעו הרורב תידוהיה םתוהזש םינוליח לש שדח רוד ןאכ בצעל אוה
,תודהיב תורובהמ למגיהל םיכירצ םינוליחה .רבד לכל םילארשי ויהיש םייתד
אל הנידמב תדה .תולגה-תוכלה לש םימלש םיחתנמ למגיהל הכירצ תיתדה תונויצהו
תוחפ ,השקונ תוחפ היהת איה .באה קוק ברה לש ונוזח םשגוי םא ,התיהש המ היהת
ץקה-קחוד ןבומב אל תיתלואג .תיתלואג רתוי ,ךכ םושמ אקוודו - העיתרמו העוקת
,הרבח ,תוברת תריצי לש ,ינלבסה ,ינלבוסה הנבומב אלא ,"ברה זכרמ" ידימלת לש
.המוא

לש םינש האמ דוע איה ,ימואל-יתדה רוביצה ינפבו םילחנתמה ינפב תדמועה הפולחה
.תודידב