2000 /ס"שתה ביבא /9 תלכת

תירבע תורפס תארקל

ירבנע ףסא

רפוס .רופיס רפסל ,תירבע ,תמיוסמ ךרד הנשי .הלשמ תוהמ שי תירבעה תורפסל
תורפס םניא וירופיס ,הב ךלוה וניאש רפוס .תירבע תורפס בתוכ ,וז ךרדב ךלוהה
איה םינורחאה םירושעב לארשיב תבתכנה תורפסה .תירבע םנושל םא םג תירבע
רופיסה-תשרוממ תילארשיה תורפסה תקחרתמ רושעל רושעמ .וז ךרד השטנש תורפס
.הדועמ הקוחר התייה אלש יפכ וז תשרוממ הקוחר איה יחכונה רושעבו ,תירבעה

לש תורוגשה ויתויועמשמל ההז הניא "תירבע תורפס" גשומל ןאכ סחויתש תועמשמה
שי 1,םידוהי ידי לע הבתכנש תורפסכ "תירבע תורפס" םישפותה שי .הז גשומ
.תירבעה ןושלב הבתכנש תורפסכ התוא םישפותה שיו תיתד תורפסכ התוא םישפותה
תורפסה" לש (תיתונמא ,תיתורפס) תיטאופ הרדגה תוקפסמ ןניא ולא תושיפת
שמשיש ןבומב ,"תירבע תורפס" .ונל הצוחנה וז איה תיטאופה הרדגההו ."תירבעה
היגטרטסא) הקיטאופ לש היתונורקע תא תשמממה תורפס איה ,ןלהל ונתוא
,הלש (דיחיה אל ןפוא םושב ךא) ןושארה שומימה אוה ך"נתהש ,תמיוסמ (תיתונמא
ןיגפמ ,לשמל ,יוטסלוט םא ;תירבעב ובתכנ אל םלועה תורפסב הישומיממ קלח רשאו
דחא לכ בתכ הבש הפשל עגונ הז ןיא ,טסורפ לש ותביתכמ רתוי "תירבע" הביתכ
.ולש הקיטאופל אלא ,ויתוריצי תא םהינשמ

ונתוהז .תימואל-תיתוברתה ונתוהז לש יתוהמה דוסיה איה תירבעה רופיסה תונמא
,ךליאו ך"נתה זאמ ,ונרציש תורפסה .תיתורפס איה .תינושל וא תיתד ,תינתא הניא
ושירוהל לכונש ידכ ,שדחמ רוד לכב חנעפל ונילע ותואשו ונשריש יתוברתה ןפוצה איה
2.האלה

הנעט הנניא תילאוטסקטה ונתשרומב המולג תימואל-תיתוברתה ונתוהזש הנעטה
לע ,ףקותבו תוריהבב ,רבכ הנעטנש הנעט יהוז .ןאכ ןבולתש הדוקנה איה אלו ,השדח
תא ושפתש - 3םולש םשרגו ,קילאיב ,םעה-דחא - האמה תליחתמ םירצויו םיגוה ידי
.(םיטסקט אלא ,הרקיעב ,הניא תידוהיה תוברתהו) תוברתכ אלא תדכ אל תודהיה
שי .תורפס לע אקווד ואל ,םיטסקט לע ורביד םה .םייפיצפס יד ויה אל םה לבא
יוצמ ונלש תילאוטסקטה תשרומה ןיערג :הכ דע רהבוה אלש המ תא ,אופא ,ריהבהל
םילולכה - םייטסימהו םייפוסוליפה ,םייתכלהה - םיינויעה םיטסקטב אלו ,תורפסב
.וז תשרומב

?תירבע תורפס יהמ

הלועפ-תרופיס איה ,התוהמ ןיערגב ,תירבעה תורפסה :דחא טפשמב
לע ,הירוטסיהכ ןמזה תשיפת לע תתתשומה תרופיס ,רמולכ .תימואל-תירוטסיה
לולכמכ אלו ,תולועפ לש הרדסכ תואיצמה תשיפת לעו ,םואלמ קלחכ םדאה תשיפת
.בחרמב םימצע לש

לש תיטנתואה יוטיבה תרוצ איה - תואזחמ אל ,הריש אל ,היפוסוליפ אל - תרופיס
יגוס וצמיא םה ךכב לבא ,תוזחמו הריש ,היפוסוליפ ובתכ םידוהי .תירבעה תורפסה
לש שודיח איה ,תיתוברת הערכהכ ,תרופיסה .תורחא תויוברתב רבכ וחוורש הביתכ
לש תיטסיאיתונומה הכפהמה ןמ דרפנ יתלב קלח התייה וז תינכפהמ הערכה .ך"נתה
לוכי אל ך"נתה ,הקיתעה תעה תויוברת ראש לש ןהיבתכל דוגינב .תירבעה תוברתה
תא תפקשמ ותרוצ ;רופיס אוה ולש "רסמ"ה .תרופיסכ אלא ,ובורב ,בתכיהל היה
.ונכות

,ך"נתה דע ,"תורפס" .רתויב ילוש דמעמ תרופיסל היה ,תורחא תויוברתב ,ך"נתה ינפל
םירצמה .יריש טסקטכ םה ףא ובתכנש תוזחמ וא ,תירילו תיפא הריש תביתכ התייה
תא האטיבש ,םתוברתב חינז דמעמ היה הזורפל לבא ,הזורפ טעמ ובתכ םנמא
םירושאה ,םירמושה .תיתוזח תונמאבו תילטנמונומ תולכירדאב הלש היגולותימה
ונל וריתוהש תודיחיה הזורפה תוריצי .תחא הזורפ תריצי אל ףא ובתכ אל םילבבהו
תריפסל תונושארה תואמב ,הררופתהו העקש רבכ םתוברתש רחאל ובתכנ םינוויה
תא וליג ,ס"הנפל תיעיברה האמב לחה ריבכמל הריש ובתכש ,םיניסה 4.םירצונה
םייניבה ימי תליחתל הליבקמה הפוקתב ,רתוי רחואמ הנש ףלא קר הזורפה
תואמה) תינרדומה הפוקתב קר תיניצר תונמא לאכ הילא סחייתהל ולחהו ,םייפוריאה
תא וליג ,םתוברת רחשמ הריש םה ףא ובתכש ,םינפיה 5.(הרשע-עשת-הרשע-עבש
תינגפה הרישה תא השריש ,םאלסיאה תוברת 6.נ"הסל תירישעה האמה ףוסב הזורפה
תא התליג ,התוחתפתה יבלש לכב הרישל הדמצנו דמחומ ינפלש יברעה םלועב החוורש
זא םגו ,(הרשע-שולשה האמל תינימשה האמה ןיב) תיסאבעה הפוקתב קר הזורפה
םלצא דירפהל ללכב רשפא םא) היפוסוליפו הריש ובתכ םידוהה 7.תוחנ ירודיב רנא'זכ
;(תודווה עברא) םיינחלופ הליפת ירומזמ ןה תומודקה םהיתוריצי ;(םימוחתה ינש ןיב
לש וליג-תב) הטרהבהמה ,תיסאלקה םתוברת לש הלעמב הנושארה תורפסה תריצי
התוא לש היינשה תפומה תריצי םג הומכו ,תיפא הריש איה ,(רעושמה יפ לע ,ך"נתה
תיילע םע ,נ"הסל תונושארה תואמב קר תרופיסל ונפ םידוהה .הנאיאמארה ,הפוקת
םתייטנ םע דחא הנקב הלוע ,התביתכלו הירוטסיהל תטלחומה םתושידא 8.םזיהדובה
9.תרופיסל אלו הרישל

התוהז תא ןנוכל הרחבש ,תירבעה תוברתה דבלמ ,תפסונ תוברת םלועב התייה םאה
העפות איה - הרשע-שולשה האמה לש דנלסיא - ךכל הדיחיה המגודה ?תרופיסב
10.תורצנה ידי לע הפוריאל לחנוהש ירבעה םזיאיתונומל המויק תא תבייחה תרחואמ
רתוי ,ונימיב ,ברעמב ההוזמה - הזורפה אקווד עודמ ;הימתמ ןיינעהש תודוהל ונילע
וחספ וילעש יתורפסה רנא'זה התייה - "תורפס" גשומה םצע םע ,רחא רנא'ז לכמ
וז ;ולא תויוברת לש ןדצמ תישפט הצמחה וז התייה אל ?קיתעה םלועה תויוברת
רנא'זה הנניא הזורפה רשא םלוע תפקשה :ןמלוע תפקשהמ הרזגנש תוענמיה התייה
.התוא םלוהה

ב

ימסוק "קוח" הזיאמ :והשלכ לע-ןורקעמ תועבונכ תואיצמה תועפות תא ושפת םינגפה
.(םינוויה לש "הריומ"ה ,םידוהה לש "ןמהרב"ה ,םירצמה לש "תאעמ"ה) לכ-ביתכמ
,םייאמצע תוחוככ םהיניעב ושפתנ אל ,םהיתואמלו םהיתורשעל ,םהלש "םילא"ה
היצטונוקל דוגינב - םזיאיתילופה .יחצנ קוח ותוא לש םינווגמה וימוליגכ אלא
עבטה-תועפות תא האורה ,תיטסינומ השיפת לע תתשומ - הז גשומ לש תלבוקמה
אשומ ונניא ,הז יחצנ ,טלחומ קוח .טלחומה ימסוקה קוחה לש וישומימ לולכמכ
וניא אוה .רפסל המ ןיא ,ומצעל דימת ההזה ,יטטסה ,עובקה "טלחומ"ה לע .רופיסל
תויבצק תורזח לע תססובמה ,הרישה .יתלילע וניא ומויק .ונשי טושפ אלא לעופ
תא תשפותה ,וז תיטסיאיתנפ הפקשה םלוהה יתורפסה יוטיבה ילכ איה ,תוילילצו
.תינשוח הדיגסל אשומכ - עבטה תאו ,תיחצנ הרזחכ ןמזה

לש האובב איה תינגפה היצזיליביצה .הריש לש תדמתמ היווח אוה ינגפה םייחה חרוא
ףופכבו ךותב םייחה .ימסוקה רדסה לש ,תומדא ילע ,"יטמימ" םושיי ,עבטה יקוח
לש ,תורהנבו םיב לפשו תואג לש ,הלילו םוי לש תיפוסניא תימתיר הרזח םה עבטל
,תויחה לש םוחייה תונוע ,םירופיצה תדידנ - ךכמ רזגנה לכ לשו הנשה תונוע רוזחמ
לש התסו רוזחמו חריה לש ישדוחה "וייח" רוזחמ ,הלימקהו בולבלה ,הגדה תומכ
תרפה ,סולינה - תורהנה ידסחב ןיטולחל תויולת ויה תוינגפה תויוברתה .השיאה
תיאלנ יתלבה ןתוקסעתה .וגשגשו ויח ןה םהיתודג לעש - סודניאהו סגנאגה ,לקדיחהו
קלח אלא ,יאנפה תועשל ילאוטקלטניא ביבחת התייה אל םיימשה ימרג תעונתב
לע םיימשה ימרג תעפשהלו רהנל תורבוחמ ויהש תויצזיליביצ לש יתודרשיה קבאממ
הדובע ןבומב ןה :יוטיבה לש םינבומה ינשב המדא ידבוע לש תויוברת ויה ולא .ובצמ
,תיטסינימרטד תויקוחכ עבטה תשיפת .המדאל תיתד הדיגס ןבומב ןהו ,תיאלקח
הדילוה - םילאב םג אלא ,יצראה םלועב קר אל טלושה ,לכ-רדוח רדסכ םוקיה תשיפת
תא ,הימונורטסאה תא ,הירטמואיגה תא ,הקיטמתיראה תא ולא תויוברתב
תרות תאו תינוטקטיכראה בחרמה תסדנה תא ,הקיגולה תא ,היגולורטסאה
.ינגפ רצות אוה ,הרישה ומכ ,עדמה .תילקיסומה הקיטסוקאה

תא דילוה אוה ינויע קוסיעכ .היגולונכטה תא ינגפה עדמה דילוה ,הקיטקרפכ
ינבו םיניסה ,םילבבה ,םירצמה לש המישנה ירצוע םייגולונכטה םיגשיהה .היפוסוליפה
קשנ ילכ רוצייב ,םיבכוכ יפצמבו םישדקמ תסדנהב - הקירמא זכרמב היאמה תוברת
;ולא תויצזיליביצ לש הריציה ראפ םה - תופוג תטינחב ,היקשהב ,הרובחת יעצמאו
יטרואיתה ןפה אוה ,ודוהבו ןוויב חתפתהש ,יזיפטמ-יגולה ,טשפומה ,יפוסוליפה ןוידה
ירה ,המולע תיחצנ תויקוח וזיאמ תועבונ תואיצמה תועפות לכ םא .תוברת התוא לש
התוא שופתל תפאושה ,תיגשומה הטשפהה איה וז תויקוח לש התפישחל ךרדהש
הנשב ,עודמ" הלאשב ןיינעתמ וניא - וטסירא ריבסהש יפכ - ףוסוליפה .החסנלו
שידא ףוסוליפה ."ףרוחב םושג עודמ" הלאשב אלא ,"ץיקב םשג עיתפמב דרי ,תמיוסמ
.יחצנב ןד אוה .ימעפ-דחה ,ירקמה ,גירחה עוריאל

ןה - "תמיוסמ הנשב ,ץיקב אקווד םשג דרי עודמ" - הז גוסמ תולאש קוידבש אלא
,שיאש םושמ ,ןכל םדוק ןהב לפיט אל שיא .ך"נתב תירופיס ךרדב תולפוטמה תולאשה
עוריא איה עבטה לש העובקה תולהנתהה ןמ יהשלכ הגירחש רבס אל ,ינגפה םלועב
הלקת ,רתויה לכל ,אוה ,תינגפה תוארה תדוקנמ ,ץיקב םשג .תועמשמ ובוחב ןפוצה
,תירבעה תוארה תדוקנמ ;םייעבט םיחנומב הריבסהל - החרטה לע לבח ךא - רשפאש
תרגשמ תוגירחב קר ןכש ,דועיתלו תוסחייתהל םייואר ץיקב םשג ןוגכ םיעוריא קר
"הירוטסיה" םינכמ ונאש המ תא וידחי םיווהמה םידחוימ םיעוריא םתואב - עבטה
תררושה תויקוחה תא ןפוא םושב שיחכמ וניא ,םנמא ,ך"נתה .לאה לש ונוצר הלגתמ
רמאמכ ,"עיקרה דיגמ וידי-השעמו לא-דובכ םירפסמ םימשה" :הברדא ;עבטב
תואתשה לבא ;תואתשהל טלחהב היואר ,התוא שפות ך"נתהש יפכ ,האירבה 11.םילהת
השיפתה יפ לע .לכה תוזחכ עבטה תא תשפותה ,תינגפה תואתשהה ןמ הנוש וז
קר אל .לאה לש ותמצועמ תואתשהל תוביסה ןמ תחא קר איה האירבה ,תיארקמה
םיעגרה - רקיעבו - םג אלא ,וידי-השעמ דיגמ עיקרה קר אל ,ודובכ םירפסמ םימשה
שמש" םהבש םיעגרה :("םלוע לש וגהנמ") יעבטה םיניינעה ךלהמ שבתשמ םהבש
גוזל קונית דלונ ,עבטה יקוחל דוגינב ,םהבש םיעגרה ,"ןוליא קמעב חריו םוד ןועבגב
רעוב חיש ,חיפ םתכ קר ןהירחא תוריתומו הליל-ןב תוחמנ םירע ,םיגלפומ םישישי
תסרוק המוח ,לטכ רטמומ ןוזמ ,עקבנ םי ,םדל םיכפוה רהנ ימ ,תולכתהל ילבמ
תבכרמו ,חבזמ לע תחינ שא חוליק ,וידי יתשב שדקמ טטוממ םדא ,תורפוש תעורתמ
,"תאעמ") "והשמ" ונניא יארקמה םיהולאה 12.המימשה םדא תלטונ שא יסוס
יתלב"ה ,"טלחומה" וא "היווהה" ונניא אוה ;"והשימ" אלא ("הריומ" ,"ןמהרב"
עינמה" ,ןוטלפא לש "תואידיאה תאידיא" ,סורדנמיסקנא לש ("ןוריפא") "לבגומ
.תרחא תיטסינומ הטשפה לכ וא ,סוניטולפ לש "דחאה" ,וטסירא לש "ענומ יתלבה
.הירוטסיהב הלגתמ ותונובירו .םלוע לש ונוביר אוה .קקוחמה אוה ;קוחה ונניא אוה


ג

םינועיטב "החכוה"ל תנתינ הניא - הירוטסיהב הלגתמ לאהש - תיארקמה הרושבה
אלא ,תרתוח איה תיגשומ הטשפהל אל :קהבומב תיפוסוליפ-יטנא איה .םייפוסוליפ
.ללכה ןמ אצויה עוריאה לא אלא ,ללכה לא אל ;ימעפ-דחה ,יפיצפסה רבעל ,ךפהל
,"ירוטסיה"ה ,ירבעה לאה לע ,םידוהה לשו םינוויה לש יזיפטמה "טלחומ"ל דוגינב
תמלוהה הדיחיה תילולימה יוטיבה תרוצ איה תרופיסה .תודע רוסמל ;רפסל קר רשפא
ויעוציב תרוש איה ;הלילע איה םלועב יארקמה לאה לש ותוברועמ .וב הנומאה תא
םייסנה םהימוליגב ןהו ,"שנועו רכש"כ םייטילופ-םייצראה םהימוליגב ןה ,ןובירכ
;תיעבט הרגש לש "חצנ" ונניא וז הלילע לש הכלהמב לוגנה ןמזה ."םיתפומו תותוא"כ
תוברת ינבכ - ונל רכומה ,יופצ יתלבה ,ךיפה יתלבה ,יראינילה ,ירוטסיהה ןמזה והז
הרז התייה וז היווחש חוכשל םיטונ ונא יכ דע ,הילאמ תנבומ הכ היווחכ - ברעמה
עגר אוה ך"נתה :הירוטסיהל הירוטסיה שי .הקיתעה תעה לש תוינגפה תויוברתל
.התדלוה

:"תירוטסיה" תרופיס ,תרופיס אוה .הירוטסיה רפס אוה ך"נתהש רבד לש ושוריפ ןיא
לש םתעדותמ הרדענש תיתילכתהו הפיצרה ןמזה-תשיפתב הרודחה ,תיתונמא הזורפ
.סדידיקותו סוטודורהכ םיינגפ םינוירוטסיה לש םתעדותמ וליפא הרדענו ,םינגפה
הלילהו םויה תקולח תא םילבבהמ ולביק םינוויה .עובק סומתיר אוה ינגפה ןמזה
ןמזה לש וז תירוזחמ הקולח .תולעמ -360ל לוגיעה תקולח תאו תועש הרשע-םיתשל
"םוי"ה :רכז הל ןיא ך"נתבש םלוע תשיפת תאטבמ ,"תולעמ"ל בחרמה לשו "תועש"ל
"תוקד" ,"תועש" ;ך"נתב תוניוצמה רתויב תונטקה ןמזה תודיחי ןה "הליל"הו
,תיארקמה השיפתהש ,תויתעדות ,תויתוברת ,תויגולואידיא ןמז תודיחי ןה "תוינש"ו
ןיבו הנשה לש ץיקה ןיב תועמשמ לדבה ןיא תורזח לש םלועב .ןהמ הפח ,תיראינילה
זירכמש יפכ ,םיוסמ עגרב ארבנ םלועה םא ,תאז תמועל .הרבעש הנשה לש ץיקה
אוה ינגפה ןמזה .ןוויכ ול שיש והשמ אלא תיחצנ תוילגעמ ונניא ןמזהש ירה ,ך"נתה
לכ .תרחא הדוקנ ףאל ההז הניא וינפ לע הדוקנ ףא :ץח אוה יארקמה ןמזה ;לוגיע
לע המוקימ ףקותמ הלשמ תועמשמ שי ץח לע הדוקנ לכל .תימעפ-דח איה ץח לע הדוקנ
13.ץחה

תקינכט ןיבש דוגינב םלגתמ יראיניל ןמזל ילגעמ ןמז ןיב דוגינה ,תיטאופ הניחבמ
הביתכ לש תינוויה הקינכטה ןיבל ך"נתה לש (תישארבמ ,"הציבה ןמ") "ובוא בא"
ובוא בא"ה תגרדש טסקט בתכנ אל םלועמ .("םירבדה עצמאמ") סר סאידמ ןיא
ותלילע תא המידק לגלגמו "תישארב" הלימב חתפנה טסקטה לש וז ומכ תילקידר ולש
ומכ תוריצי ,דגנמ .הימחנו ארזע ימיב ןויצ תביש רואית דע ,םינש יפלא ינפ לע
לש דואמ רחואמ בלשב החיתפל תוקהבומ תואמגוד ןה ךלמה סופידא וא האיסידואה
הנש םירשעכב תרחואמ החיתפה תנצס ,וללה תוריציה יתשב :תגצוימה תושחרתהה
רחאל הנש םירשעכ סואיסידוא תא םישגופ ונא ;םיעוריאה תולשלתשה תליחתל
םע ןתחתהו ויבא תא חצרש רחאל הנש םירשעכ - סופידא תאו ,היורט תמחלמ תליחת
תשיפת תא תאטבמ וז הקינכטש םושמ "ובוא בא"ה תקינכטמ וענמנ םינוויה .ומא
"סר סאידמ ןיא"ה תקינכט וליאו .םהל הרז התייהש ,תינויצולובאה ,תיראינילה ןמזה
המולגה תויביסנטניאה יוצימ לש ,תינוויה ןמזה תשוחת תא בטיה תאטבמ
השוחתל תדגונמה ,תיטטסקא ,תמצעומ הווה תשוחת םהל התייה 14.הווהה-עגרב
לש הסוחדה תויטמרדה ןיב הז דוגינמ .םירבעה לש ,תירוטסיהה ,תיכילהתה ,הפיצרה
"ובוא בא"ה תקינכט לש יגולונורכה המישנה ךרוא ןיבל "סר סאידמ ןיא"ה תקינכט
.םירבעה לצא הזורפב הריחבה תמועל ,םינוויה לצא ןורטאיתה תפדעה םג תעבונ

איה :ץח הנניא היגולונורכ .היגולונורכ םהל התייה ;הירוטסיה התייה אל םינגפל
הנבמל םיפרטצמ םניאש תוערואמ לש רבטצמ םושיר איה .תיתילכת תוינוויכ תלוטנ
םירצמב תונומראהו םישדקמה תוריק לע .החותפ המישר איה .תועמשמ לעב
םישוביכו תונוחצינ לש תוקינורכ ,תויתלשוש תוקינורכ וקקחנ הימטופוסמבו
תא תושפות ןניא - הירוטסיהל דוגינב - וללה תוקינורכה לבא ;תויטרקורויב תוקינורכו
הז םיאבכ אלא ,הז לא הז םיכילומכ וא הזמ הז םיעבונכ ןהב םירקסנה םיעוריאה
,תולהנתה לש עובק סופד הגיצמ הקינורכה .םירזוח םיטנמלא לש הכולהתב ,הז רחא
,םיכלמה :םוקמב הכירד אלא הניא עוריאל עוריאמ תיגולונורכה "תומדקתה"ה ,ךכו
תולועפה תרדס תא ועצביו ורזחי םיאבה תורודב ודלווייש םינהוכהו םיאיבצמה
.ופלחתי תומשה קר ;םימדוקה תורודה ישנא ועציבש תיטרדנטסה

תמחלמ תא - סוטודורה :דיחי עוריא לש ויתורוק תא םיראתמ סדידיקותו סוטודורה
םניא הז גוסמ םיעוריא ,ך"נתב .הטרפס-הנותא תמחלמ תא - סדידיקות ,סרפ-ןווי
תשיפת .םינדיעו תורוד קבוחה ירוטסיה ףצר תללוגמה ,רופיסה תרשרשב תוילוח אלא
,ןוירוטסיהה לש ותדובע םע םיהזמ ונא התואש ,תיכילהתה ,תיראינילה ,הפיצרה ןמזה
,הביטקפסרפה-לוטנ ,ידיימה רבעה אוה םהירפסב ראותמה "רבע"ה .םתביתכמ תרדענ
.םיאנותיע ידי לע ונימיב לפוטמה

יפכ ךא ,סדידיקותו סוטודורה לש םהיבתכמ רתוי ךורע ןיאל ירוטסיה ך"נתה
תורפס אוה ך"נתה .הירוטסיה תביתכ ןיבל תירוטסיה הביתכ ןיב לבלבל ןיא - ונרמאש
הירוטסיה רפס .םיכרעב אלא תודבועב קסוע וניא אוהש םושמ ,הירוטסיה רפס אלו
;רבע-תסיפ רזחשל דעונ הירוטסיה רפס .ךנחל דעונ ך"נתה ;ארוקה תא ליכשהל דעונ
רבד לש ושוריפ ןיא .יוארב - ך"נתה ;יוצמב ןד הירוטסיה רפס .דיתע בצעל דעונ ך"נתה
םירצמ תאיצי ,קחצי תדיקע ,לובמהש ןכתיי ;רבעה תא איצממ וא ףלסמ ך"נתהש
םא קפס ,ושחרתה ןכא םא ;ושחרתה אלש ןכתייו ,לעופב ושחרתה יניס רה דמעמו
רפס ונינפל רשאכ םילבסנ םניאש - ולא תוקפס לבא ;ך"נתב ראותמה ןפואב ושחרתה
.יארקמה רופיסה לש וכרעמ המואמ םיערוג םניא - הירוטסיה

ללכ םמצע םיעיצמ םניאש םייתימ "םיעוריא" לע חווידב חתפנ ך"נתהש הדבועה םצע
"םיעוריא"שו ,(םיליפנה ,לבהו ןיק ,ןדעה ןג רופיס ,םלועה תאירב) יריפמא שושיאל
םיעוריא ,ךשמהב ,םילחשומ וילעש יתלילע טוח ותוא לע םירזשנ הלא
וא רצנדכובנ ידיב םילשורי שוביכ ,לארשיו הדוהי ןיב גוליפה) םיילאיר-םיירוטסיה
ונניא ,ידועיתה ,יתדבועה רושימהש ךכ לע ןגפומב הזירכמ ,(שרוכ תרהצה
ףצר ינפ לע םיעורזה םיבר םיעוריאש ריבס יתלב הז ןיא .רופיסה לש תועמשמה-רושימ
לבא ;לארשי םע תא ודקפש תומיוסמ תויושחרתה ןמיהמ ןפואב םידעתמ רופיסה
םשכ ,תירוטסיה תמא וניא - ולא תונצס תוצבושמ ובש ירופיסה םלשה - ומצע ףצרה
הנניא - תונמא תריצי לכ לש התילכתכ - ותילכתש ,יתורפס ןוידב אוה ;רקש ונניאש
לא םישגינה שי םא םג .תישגרו תיטתסא ,תיכרע ,תינחור אלא תיביטמרופניא
ןה וב תולולכה "תודבוע"ה אל ,ירוטסיה ךמסמ לאכ - וכותמ םיעטק לא וא - ך"נתה
לש תיראינילה ןמזה-תשירפ אלא ,וב תמעפמה הירוטסיהה-תשוחת תא ונל תונקמה
.רופיסה

ד


ומצע ןוירוטסיהה היה םא .תלבגומ ,תיקלח תמא דימת איה ןוירוטסיהה לש "תמא"ה
עדוי אוה ןיאש ירה ,סויבאלפ סופסוי וא ןופונסק ,סדידיקות ויהש יפכ ,עוריאל דע
םישנא לש תויודעמ ןוזינ אלא רומאה עוריאב חכנ אל םאו .הנומתה לש דחא דצ אלא
דע ביכרהל לכוי אל םלועל ,םהירחא ורתונש םיכמסמה לש וא םהיאצאצ לש ,םייח
םיאצממהש ,ונובאדל ,חרכהב הלגי רמוחה ףוסיאב יהשלכ הדוקנב ;לזאפה תא םות
תא םיכבסמ ,הז תא הז םירתוס ,הברדא ,אלא ,תויהתה לכ לע םינוע םניאש קר אל
אוה ןוגה ןוירוטסיה .ישונא ןומושאר לכבכ ,תוריתפ יתלב תויהת םיפיסומו הנומתה
לש תונמיהמה תולבגמלו רבעה לא ותושיגנ תולבגמל ,ותעידי תולבגמל עדומה הז
קר וניא ןוגה ןוירוטסיהו .ונחלוש לע ומרענש תויארהו תורוסמה ,תועומשה ,םיכמסמה
דע ריהבמ ,ארוקה םע ןתוא קלוח ,ורפסב ןהב הדומ םג אלא ,ותעידי תולבגמל עדומ
15.שחנל קר לוכי אוה ןכיהמו עדוי אוה ןכיה

אוה ,ותוא ארב ימו םלועה ארבנ ךיא עדוי אוה .עדוי-לכ אוה יארקמה רפסמה וליאו
תויוברתה ורצונ עודמו ךיא ,השובהו ןימה ,לכשה ,םדאה וארבנ עודמו ךיא עדוי
עוריא ותואב הילכמ םייחה ולצינ ךיאו לובמב םלועה ףטשנ עודמו ךיא ,תופשהו
אוה ,תויאבצ וא תוינידמ ,תויתרבח ,תויתחפשמ תויושחרתה לע חוודמ אוהשכ .ןומדק
חוודמ אוהשכ .ושיגרהו ובשח םה המ םג אלא ,ורמא וא ושע וירוביגש המ קר אל עדוי
לש הדימ התואב עדוי אוה ,םיקחורמ תומוקמב תינמז-וב ושחרתהש םיעוריא לע
וא "תורבס" ,"תורעשה"כ אל תאז לכ ונל רסומ אוהו .םלוכב שחרתה המ תונטרפ
תודבועכ אלא - ותכאלממ בייחתמכ סדידיקות השועש יפכ - "םיינויגה םישקיה"
.ןהירחא רערעל ןיאש תוירופיס

.יארקמה רפסמה לש תילטוטה העידיה רובע ויד קזח וניא "עדוי-לכ" חנומה ,השעמל
חסונב םייטסילאיר םינמורב רפסמה ןויפאל ללכ ךרדב שמשמ "עדוי-לכ" חנומה
ןייפאמה ןווכתמב-לבגומה רפסמה לש ודוגינכ ,הרשע-עשתהו הרשע-הנומשה תואמה
םינמורה לש "עדוי-לכ"ה רפסמהש אלא ;םירשעה האמב הזורפה תוריצי בור תא
רפסמה "עדוי"שמ תוחפ הברה "עדוי" הרשע-עשתה האמה ןמ םייטסילאירה
תא תוליבגמ ,הנממ תעבונה הקיטאופהו ,תיטסילאירה םלועה תשיפת ;יארקמה
וא תעדל לוכי ריבס םדא לכש המל הרשע-עשתה האמה חסונב רפסמה לש ותעידי
לע תויריפמאה וניתועידימ גורחל יושעש המ לכ ;יריפמא אוה םזילאירה ;רעשל
16.יטסילאירה רפסמה לש ותעידי תולובגל ץוחמ יוצמ ,תואיצמה

לש תואיצמהו העידיה תולובג תא ףרה אלל טעמכ ץרופ ,ך"נתב רפוסמש המ
,םיסנ יד ך"נתב שי ,תעדה לע םילבקתמה ,"םיילמרונ"ה םיעוריאה דצב .םזילאירה
רפסמה לבא .העורפ היסטנפכ בשחיי רפסהש ידכ עבטה ירדס לש םישובישו םיכאלמ
ותונימא תא דבאל ילבמ ורופיסב הלא םייעבט-לא םיעוריא רוזשל חילצמ יארקמה
,תיחוויד ,תיניינע ךרד התואב ילמרונ-אראפהו ילמרונה לע רפסמ אוה .וניניעב
ונניא - ובש יאלפה לכ לע - וינפלש טסקטהש ץחומה םשורה תא ארוקב תררועמה
."יתימא" רופיס אלא עבצאה ןמ הצוצמה היישעמ

ןיבהל ידכ ?יטסילאיר-אל ךכ ידכ דע טסקטב "תירוטסיה תמא" לש טקפא רצונ ךיא
תאו םימשה תא יתארב תישארב" .ןושאר ףוגב בתכנ היה ארקמהש עגרל חיננ ,תאז
?תוניצרב וילא םיסחייתמ ונייה םאה ?הזכ טסקטל םינימאמ ונייה םאה .ילוכו "ץראה
אלא עדוי-לכ קר אל אוהש ירה ,ארובה םג אוה רפסמה םאש ינפמ ?עודמ .אלש רורב
רפסמ ."הז טסקט םג ,יכה ואלב ,יתארב ,םלועה תא יתארבש ,ינא" :לוכי-לכ םג
,ירמגל התוא דבאמ ףא וא התוא שילחמ אלא רופיסה תונימאל ףיסומ וניא לוכי-לכ
לע זירכמה טסקט .האצמה לש אלמ שפוח לעב רפסמ :ושוריפ "לוכי-לכ רפסמ" ירהש
17.תמא תנעט לכ ול ןיאש ךכב זירכמ ,"האצמה ינא" ומצע

תוריח לש יהשלכ הדימ ,הרירב תילב םיתעל ,םעפ ידמ ומצעל לטונ ןוירוטסיהה וליפא
;תרפוסמה תושחרתהה ףצרב םיברה "םירוח"ה תא אלמל לכוי אל הידעלבש האצמה
,םיטרפה לש ןוימד תריתע האצמה ונממ תשרדנ ןיאו וינפל תוחנומ תודבועה רשאכ םגו
יתדבוע לקשמ לכ תרסח איה םינותנה לא תיטופישהו תינשרפה ותוסחייתה םצע ןיידע
איצממ וניא ןוירוטסיההשכ ,רמולכ ;םייטרפ םישקיהו תורעשה ,םישוחינ רדגב הלוכו
,תאז תמועל ,יארקמה רפסמה .םהיתויועמשמ תא איצממ תוחפל אוה ,םינותנה תא
;םייביטקייבוא םינותנכ םהיתויועמשמ תאו םירפוסמה םיטרפה תא ונינפב שרופ
הלימו הלימ לכב זירכמ וליאכ רפסמה .ןנהש יפכ ןתויהב תוברועמ לכ ול ןיאש תודבועכ
רפסמה .תויונשרפ ילב ,תויוגייתסה ילב ,תורעשה ילב ."ךכ הרק הז" :ך"נתה ךרואל
עדוי-לכ ונהש רפסמ :תורפסה תודלותב רתויב יתוכמסה רפסמה ,ךכיפל ,אוה יארקמה
תולובגמ תגרוח ותעידיש רפסמ ;ןכמ רחאל וא ןכל םדוק םלועמ הגשוה אלש הגרדב
הדוב וניאש "דעתמ" לש תונמיהמ-תעיבת לעב אוה תאז םע דחיו ,תישונאה העידיה
18.הרואכל ,םולכ

,וניארש יפכו ,לבגומ לוק אוה יטרפ לוק .יטרפ לוק תויהל לוכי וניא יתוכמס הכ רפסמ
תא עקעקי רבדהש ילבמ ןושאר ףוגב ארקמה-רפסמכ שמשל לוכי וניא םיהולא וליפא
לוכי ,ך"נתה ךרואל רסמנה הז ומכ תכל קיחרמו זעונ ,אלפומ "עדימ" .רופיסה תונימא
,ילאנוסרפמיא רפסמ לש ומעטמ רסמיי םא קר ארוקה ידי לע תוניצרב לבקתהל
.תיטרפ תיפצת תדוקנ לש היגייסמ רוטפה

האמה ןמ יפוריא ןמורב ,ללכ ךרדב ,םילקתנ ונא ובש "עדוי-לכ"ה רפסמה
רפסמל האוושהב דואמ ילאנוסרפ רפסמ אוה ,הרשע-עשתה וא הרשע-הנומשה
ךלהמב רפסמה לש תינשרפה ותוברעתה - תחאה :תוביס יתש ךכל שי .יארקמה
תא עיבמה רפסמ והז .ויפב םש רבחמהש ישיאה ינושלה ןונגסה - היינשה ;רופיסה
תאו תויומדה לש ןהיתושגר תא ,תויושחרתהה תא ונל ריבסמ ,תונמדזה לכב ותעד
שיא" לש םימשרו םיגיגה ,תונחבא ,ףנכ תורמא תחרפהל המבה תא לצנמו ,ןהיעינמ
וא רמוא וניא יארקמה רפסמה .ך"נתב רכז ןיא תימצע הטלבהל וז הייטנל 19."םלועה
תונצס תא ונל הארמ אוה ;ףסלפתמ וניא םלועלו ,ער דע בוטמ המואמ ונל ריבסמ
,טופשל ונל חינמו םיגולאידה תא ונל עימשמ ,תויומדה תעונת תאו תושחרתהה
.רופיסה לש תללוכה ותועמשמ תאו םיעוריאה לש םתועמשמ תא שחנלו שרפל ,ךירעהל

תנייפאתמ ,רבולפ זאמ רקיעב ,הרשע-עשתה האמה לש הזורפה :ינושלה ןונגסל רשאבו
רפסמה לוקה לש ותוידוחיי תדימ 20;ידוחיי ,יטרפ רפסמ-לוק שוביגל תשקיע הריתחב
תריצי לש התמר תעיבקל םייזכרמה םינוירטירקה דחאל הרשע-עשתה האמב הכפה
תומרונ ך"נתל שיש רורב .ישיא ןונגס ןיא ,תאז תמועל ,יארקמה רפסמל .תרופיס
םלג ירמוחמ גורא יארקמה טסקטה לבא ;תילנויצקנופ-תינקת הביתכ לש תוקצומ
ידירש :ותכירעו ויופינ ,ובוציע ,ושוביג לש ךשוממה ךילהתב וטקולש םיילאוטסקט
דובירו רוזיב םירצוי הלא לכ .ילוכו תוברק ירואית 21,תוריש ,ןיסחוי תונליא ,םיסותימ
תורוד לש ןונגס ;ישיא ןפואב םהמ דחא ףא לשו לארשי-ינב לכ לש םנונגס :ןונגסה לש
תואמ ךשמב ובצועש םייביטרוגיפו םייטמוידיא ,םייריבחת ןושל יסופד בלשמה ,םיבר
ןונגס לע רותיו ךות םהלש םינמורה תא סמיי'ג וא לוגוג ,רבולפ ובתכ וליא םג .םינש
תא םיגישמ ויה אל זא םג - םנמז-תב תונותיעה לש תוינונגסה תומרונה ץומיאו ישיא
חווט תוסכמה תוינונגס תומרונ ליכמה ,יארקמה טסקטה לש תוילאנוסרפמיאה תגרד
.הלוכ ברעמה תוברת לש הימימ לפונ וניאש םינש

לש תיסחיה תוילאנוסרפמיאה לע םג הלוע יארקמה רפסמה לש תוילאנוסרפמיאה
,הרשע-עשתה האמה חסונב רפסמל המודב ,ומצע תא חיכנמ ןוירוטסיהה .ןוירוטסיהה
תא דגאמ אוה ןתרזעבש תויביטלוקפסהו תויטופישה ,תוינשרפה תורעהה עפש ידי לע
בתוכ וניא ןוירוטסיההש עודי יווהל ,ךכל ףסונב .תועמשמ-רב לולכמל ודיבש עדימה
שוטיל לע םינמורה רבחמ לש וזמ תלפונ הניאש תונקדקדב דקוש אלא ימלוג "ןכות"
םיארוקב הכזי אל ,אהיש לככ ומצעלשכ קתרמ ,ירוטסיה ןכות םושש ועדויב ,ונונגס
22.ןמא דיב רפוסי אל םא

לש רומגה ודוגינ אוה - יתבכש-בר ,ירוד-בר ,יממע "לוק" ותוא - יארקמה רפסמה
תוילאנוסרפמיא 23.ברעמה תונמא לש םיכרעה םלוס שארב דמועה ,ישיאה יוטיבה
רשא תוימינונא - ך"נתה רבחמ לש תוימינונאה ףקותמ םייתעבש תמצעומ וז תיארקמ
הערכה התייה וז .הקיתעה תעה תורפס לש היצנבנוק םתסכ הבישחהל תועט וז אהת
םיבתוכה םינואג לש תישיא תונייטצהכ הביתכה תא ושפתש ,םינוויה לצא .תיתוברת
תא ןווימ השרי ברעמה תוברת 24.תאזכ תימינונא הביתכל רכז ןיא ,םמש תחצנה םשל
לש יוטיב התויהב ,םייניבה ימי תונמא לש תוימינונאה .תיטרפ םלוע תליהתל הקושתה
,ימינונאה סותאה חנזנ סנסנרה זאמ .תירבעה תוברתה לש הפיקע הדלות איה ,תורצנה
לש סותאכ ץמואו רזח ימור-ינוויה םזילאודיבידניאהו ,ירצונ-ידוהיה ,ילאנוסרפמיאה
25.תורפסהו תונמאה

ה


אהת .רוציל ,חילצמו ,שקבמ ך"נתהש םשורה והז :"לארשי םע - ?ך"נתה תא בתכ ימ"
,ונינפל ןותנה ,יפוסה רצותה - הזה טסקטה לש תישממה תורצוויהה ךרד אהתש המ
– םעהמ .םעה לע ,םעה לא ,םעהמ בתכנש רופיס :"תיממע" הריציכ ומצע תא ונל שיגמ
,יממעה רוביצכ "רבחמ"ה תא רזחשל ונתוא תדדועמ רבחמה לש תוימינונאהש םושמ
תוביטחהש םושמ - םעה לא ;םעה ברקמ םירפוסה לש יעוצקמה רוטקסכ ,תוחפל ,וא
,לארשי םע לא תורישי תונופ ,האובנהו הרותה רקיעב ,יארקמה סופרוקב תויזכרמה
דע תובאה ירופיסמ ,יארקמה סופרוקה לכ טעמכש םושמ - םעה לעו ;רדגומ ןעמנכ
.ויתולפמבו ויגשיהב ,ויתומחלמב ,ותורצוויהב :םעה תורוקב קסוע ,ןויצ תביש

.ברעמה תורפס הנופ וילאש "ארוקה" ,יטרפה ןעמנל דגונמ ך"נתה לש יממעה ןעמנה
תא םיאור םעה לכו" .םע לא ,רוביצ לא ,להק לא אלא ארוק לא הנופ וניא ך"נתה
טסקטה לש תרושקתה גוס תא השיחממ יניס רהב הרות ןתמ לש הנצסה 26:"תולוקה
,ברעמה תורפס חורל רז והשמ שי םא 27.םיניזאמ רוביצ לא ןעוממה יבמופ רסמכ ,ולוכ
28.יארקמה רופיסה לש תויבמופה וז ירה ,האירקה טקא לש תוימיטניאה תא החפיטש

הרחב םהבש םייטסילאודיבידניאה םינכתל םידגונמ ך"נתה לש םיימואלה םינכתה םג
םייאנותאה תוזחמה םג םהיתובקעבו - םיירמוהה םיסופאה .דקמתהל ברעמה תורפס
הנוכת איה תרהזמה םתודידב רשא םיגירח םירוביגב אלא םעב םיקסוע םניא -
לש ,תירטנצופורתנאה ,תיטסילאודיבידניאה הפקשהה ."םתלודג" לש תיתוהמ
לכ תדימ אוה םדאה" - סרוגטורפ לש ותרמאב יתיצמת חוסינל התכזש ,םינוויה
רשא םדאה ןמ םכל ולדח" :והיעשי לש ותאירק לש רומגה הכופיה איה - "םירבדה
29."אוה בשחנ המב יכ ,ופאב המשנ

םירטנצופ-ורתנאה לש םתרהוי תא ארקמה ןיוע המכ דע םיגדמ לבב לדגמ רופיס
,האיסידואה ,שמגלג לש ויתולילע ןה שמגלג תולילע .םמש תא רידאהל םישקבמה
תקסוע הנוגיטנא ;סואיסידוא ומשש לאודיבידניא לע תרפסמ ,איה ןכ המשכ
לכ תוברב ןידה אוהו - הרטקלאב הרטקלא ,ךלמה סופידאב ךלמה סופידא ,הנוגיטנאב
טוטיח לש םיאישל םירשעה האמב העיגה רשא 30,ברעמה תורפס לש תוריציה ןמ ךכ
דחא קר אוה לאומש ;איבנה לאומשל שדקומ וניא ,תאז תמועל ,לאומש רפס 31.ימצע
ותומד ,תיניינעו תיתומכ הניחבמ) םהבש יזכרמה אקווד ואלו ,הזה רפסה לש וירוביגמ
,ןונ ןב עשוהי לע רפס םינפ םושב וניא עשוהי רפס ;(קפס אלל רתוי תיזכרמ דוד לש
םיקסוע םניא הימחנו ארזע ירפסו ;לארשי םע ידי לע ץראה שוביכ לע רפס אלא
ומוקישבו לבב תולגמ ןויצ תבישב אלא ,ישיאה םלרוגבו הימחנו ארזע לש םתוישיאב
.לארשי-ץראב ידוהיה בושייה לש ירמוחהו ינחורה

תלשלשב הילוח אלא הנניא ,אהתש לככ המישרמו תידוחיי ,ך"נתב תישונא תומד לכ
םדא לש היפרגויב הנניא ארקמה ךרואל ונינפב תשרפנה היפרגויבה .הכוראה תימואלה
לש ותדלוהל וכילוהש תוביסנה לע ונל רפוסמ הליחת 32.םע לש היפרגויב אלא והשלכ
ותודלי לע רפוסמ ךכ רחא .תישארב רפס תליחת לש "הירוטסיה-הרפ"ה יקרפב םעה
"הכינחה סקט" לע - ךכ רחא .המיירצמ בקעי ינב תדירי דע םהרבא ידודנמ ,םעה לש
םע תילאירוטירטה "ותורגבתה" לע - ךכ רחאו ,הרות ןתמו םירצמ תאיציב םעה לש
.תיזוכיר הכולמל יטבש הנבממ רבעמב תיטילופה "ותורגב" לעו ,ץראה שוביכ
,םתוי לש תודרשיהה לע ,ףסוי לש הריירקה לע ,קחצי תדיקע לע םייטרפה םירופיסה
אלא םניא יכדרמ לש סיסכתה לע וא אוהי לש םילוסיחה לע ,לואש לש ןועגישה לע
דחא לכ ץבושמ ובש בשוחמה יותיעהו - ףצרב םצוביש .לודגה דחאה רופיסב םיקרפ
33.םתועמשמ תא םייאמצעה םירופיסל םיקינעמה םה - םהמ

תאש - םזיביטקלוקה .טרפה לש ותובישחמ הטיעממה ,תיטסיביטקלוק השיפת וז ןיא
םירצממ םינושה םיינדורה םירטשמב םיאצומ ונא הירוטסיהה ךרואל וילוגלג
תלוז) יטרפה םדאל דוחיי לכ סחיימ ונניא - םזיצאנהו םזיבשלובל דעו הימטופוסמו
"םדא חוכ"כ ותרגסמב םייחה םישנאה לכ תא שפות םזיביטקלוקה .(ןבומכ ,ןדורה
חוכ" לש ויביכרמ ןיב תועדב וא ןורשכב ,יפואב םילדבהל תועמשמ לכ ןיא ;טשפומ
איה ןהמ תחא לכש ,ןנימב תודחוימ תויומד לש הרוש לע רפסמ ך"נתה וליאו .הז "םדא
ןיב ,תוהמאה עברא ןיב ,תובאה תשולש ןיב םילדבהה .תימעפ-דח תישונא העפות
לש םיטלובה וינייפאממ דחא םה ,המלשו דוד ,לואש ןיב וא בקעי ינב רשע-םינש
לש תויומד ןניא ולא תוילאודיבידניא תויומד לבא .יארקמה רופיסה
םדואמ לכב םירוסמה (ןכא ,דואמ םידחוימ) םישנא לש אלא ,םיטסילאודיבידניא
הקינעמה איה הז ביטקלוק לש ויכרצ תמשגהל הריתחה .ימואל-יטבשה ביטקלוקל
תילכתכ םהיניעב שפתנ וניא םיטרפכ םמויק .םידיחיכ םתונתפאשל הרטמו תועמשמ
,וא - תוחילש אלא תיכונא היציבמא וניא םהלש ישיאה לאיצנטופה שומימ ;ומצעל
תיבקע תוקבדב הז לאיצנטופ םישמממ םה ךכ םושמ קוידבו - תוירחא ,תוטשפב
תא םורתלו וכרד יפ לע ןייטצהל טרפה רומא דציכ ונל הארמ ך"נתה .המצוע-תברו
עשוהי ,קקוחמכ - השמ ,יאקיטילופכ - ףסוי :תפתושמ הרטמ ןעמל ידוחייה וקלח
יוגו םינהכ תכלממ" תריצי לש ,ישיא-אלה ,יללכה דועייה 34;טילשכ - המלש ,איבצמכ
ידי לע ,ךפהל ,אלא ,טרפה לש ותוישיא יוכיד ידי לע שממתהל רומא וניא 35,"שודק
אל - תיארחאה תוחילשה .הנממ בטימה תקפהו תילוגסה ותוישיאל תושרדיה
זונגה תא לעופל איצוהל טרפה לש ותוישיאל תרשפאמה איה - תיכונאה תולדבתהה
.תונביהלו תונבל .הב

לש םיימואל-םיירוטסיהה םינכתה תא .תינוצר הלועפ לש .היישע לש גוס איה תוחילש
לע ףטוש חוויד ידי לע קר רפסל רשפא ,תוחילש-תורודח תויומדב םימלוגמה ,ך"נתה
.הלועפ תרופיס ,ןכל ,איה תיארקמה תרופיסה .ולא תויומד לש ןהישעמ

ו

םימצע לש לולכמכ תואיצמה תא שפות וניא אוה .רפסמ אוה .ראתמ וניא ך"נתה
תא חתופה ינתלעפה ףטשב ,לשמל ,ןנובתנ .ןמזב תולועפ לש הרדסכ אלא ,בחרמב
:רמתו הדוהי רופיס
שיא תב הדוהי םש אריו .הריח ומשו ימלדע שיא דע טיו ויחא תאמ הדוהי דריו איהה תעב יהיו
ארקתו ןב דלתו דוע רהתו .רע ומש תא ארקיו ןב דלתו רהתו .הילא אביו החקיו עוש ומשו ינענכ
הדוהי חקיו .ותוא התדלב ביזכב היהו הלש ומש תא ארקתו ןב דלתו דוע ףסתו .ןנוא ומש תא
אוב ןנואל הדוהי רמאיו .'ה והתמיו 'ה יניעב ער הדוהי רוכב רע יהיו .רמת המשו ורוכב רעל השא
לא אב םא היהו ערזה היהי ול אל יכ ןנוא עדיו .ךיחאל ערז םקהו התוא םביו ךיחא תשא לא
36.ותוא םג תמיו השע רשא 'ה יניעב עריו .ויחאל ערז ןתנ יתלבל הצרא תחשו ויחא תשא

םה םילעפה :"ארקתו" ,"דלתו רהתו" ,"אביו" ,"החקיו" ,"אריו" ,"טיו" ,"דריו"
אל םגו ,ללכ ראותמ וניא ,םלודע ,תושחרתהה רתא .ןאכ ונל שיש המ לכ טעמכ
וא םויב םישחרתמ םירבדה םא םיעדוי ונניא .תושחרתהה הענ םהיניבש םילהואה
לש הדיחיה הרידחה .תויומדה לש ישפנ וא ינפוג רואית ןיא .ףרוחב וא ץיקב ,הלילב
השורדה הרעה אלא ,וז תומד לש ןויפא הניא ("ןנוא עדיו") תומד לש השפנל רפסמה
רמאיו") רוביד לע חווידל הלועפ לע חווידמ רבוע רפסמה רשאכו .הלועפה רושרשל
:הלועפ לש גוס אלא ונניא רובידה םגש ירה ,('וכו "ךיחא תשא לא אוב ןנואל הדוהי
.היצאוטיסה תא תמדקמ אלא תטפטפמ הניא איה ,תרבדמ תיארקמ תומדשכ

הניא תואיצמה לש ידעלב-טעמכה גוצייה-אשומכ הלועפב תודקמתהה ,תאזמ הרתי
תונכסחה .הלועפה עוציב םצע לש ןויצל קר אלא ,ינטרפ רואיתל ארקמב הכוז
ףצר ("החקיו") תחא הלימל סוחדל רפסמל תרשפאמ ארקמה ןושל לש תינוציקה
.ךסמ ןמז לש תובר תוקד שפות היה ,עונלוק טרסל דבוע וליאש ,םיבלש-בר תולועפ
םירצק םיקוספ הרשעל םיסחדנ ,תויומדהמ קלח לש םימלש םייח ,םינש לע םינש
לש היטסרואה חסונב תוידגרט רוזחמ סנרפל ידכ יטמרד רמוח יד ןאכ שי .םישביו
רקיעה תא רסומ יארקמה רפסמה לבא ;סרכ בע יגולוכיספ-יתרבח ןמור וא סוליכסייא
.הרקש הממ האצותכ הרק המו ,הרק המ :רקיעה תא קרו

וא ינפוג ןויפא הל ןיאש - הלוכ ברעמה תורפסב ,ויתובקעבו - סורמוה לצא תומד ןיא
תירואית המרונכ ,ומצע תוכזב דמוע אוהש ןיבו הלילעל יחרכה ןויפאהש ןיב ,ישפנ
לש (רואית) רישי ןויפא םעפ ףא טעמכ ןיא ,ך"נתב וליאו .קודיצל הקוקז הניאש
37.ןה דח - התלועפו תומדה ;הלש ןויפאה ןה תיארקמ תומד לש היתולועפ .תויומדה
וא רעיש-לדוגמ ןושמשש ,ןמש ןולגעש ,קנע תיילגש ,ריעש ושעש ונל רסמנ םא
אלא ,ולא תויומד לש תירואית היצזיטרקנוק םשל הז עדימ אב אל ,הפי עבש-תבש
הייפוי וא ןושמש לש ויתופלחמ ,תיילג לש ופוג ידממ ;תופתתשמ ןה הבש הלועפה םשל
אלא ,המשל רואית תוודח ךותמ ,םמצע תוכזב אל ;םייתלילע םימרוג םה עבש-תב לש
38.םנייצל רפסמה חרוט ,הלועפה ףצרל תיחרכהה םתמורת ןיגב

םג הלועפ תרופיסכ הנויבצ לע רומשתש ,הלועפ תרופיס לש תיארקמה הקיטאופה
הקיטאופ ,אופא ,איה ,ךשמהב הארנש יפכ ,תירבעה תרופיסה לש תואבה תונחתב
תשיפת ושוריפ - אוה ןכ ומשכ - םזילרוטנה .ינגפ אוה םזילרוטנה .תיטסילרוטנ-יטנא
אשומ איהש ירה ,"עבט" איה תואיצמה םא ;הירוטסיהכ אל ,"עבט"כ תואיצמה
רואיתל תיטסילרוטנה הביתכב הכוז "םירבדה עבט" .רופיסל אשומ אל ,רואיתל
יטסילרוטנה תואיצמה גוציי 39.יגולוכיספ רואיתל - "םדאה עבט"ו ,יטסלפ
תואיצמה לש חטשה ינפ גוציי ושוריפ - תיברעמה תרופיסה תרתוח וילאש "סיזמימ"ה
תנתינה תירמוחה התמקרו היתוחיר ,הימעט ,היתולוק ,היתוארמ לע ,םישוחל היולגה
.ארקמה ןמ תרדענה ,וז הביתכ תרוצ לש תוינשוחה ןאכמ .שושימל

לש גוציי אלו ,הלועפ לש גוצייכ יטמרד-ירופיסה סיזמימה תא רידגמה ,וטסירא וליפא
ןכש ;תיטסילרוטנ הדמע ךותמ ,רבד לש ופוסב ,תאז השוע ,יפוא לש וא םיטקייבוא
איה ,וטסירא יניעב ,ירופיסה "סיזמימ"ה תילכת
תא רמולכ ,תורקל םייושעש םירבדה גוס תא אלא ,(ורקש םירבדה) תודבועה תא אל רפסל
40.חרכהה וא תורבתסהה יפל םיירשפאה תוערואמה

עבטה קוח אלא ,והשלכ ערואמ ונניא ,וטסירא יפל ,יפוסה סיזמימה אשומ ,רמוא יווה
רומא וניא הידגרטה רבחמ ."חרכהה וא תורבתסהה יפל" ירשפא ערואמ והמ ביתכמה
לש הלועפה ןורקע תא תוקחל ,וטסירא תעדל ,רומא אוה לבא ,עבטה יטירפ תא תוקחל
וניא הז יוקיחל עינמה לבא ,תוהמ לש אלא םיטרפ לש יוקיח הז ןיא םנמא ;עבטה
:עבטה יקוח חונעפ - היפוסוליפה לש יטסילרוטנה עינמה ןמ הנוש
יכ ;הירוטסיהה ןמ הדבכנ רתויו תיפוסוליפ רתוי איה [הידגרטה ,רמולכ] הרישה ךכ םושמ
41.םייטרפ םיניינע - הירוטסיהה וליאו ,םייללכ םיניינע רקיעב תרפסמ הרישה

,"םייטרפ םיניינע" אלא וב ןיא ירהש ,ללכ יפוסוליפ ונניא ,וז הרדגה יפל ,ך"נתה
וא "חרכה" רבדב המואמ םהמ לילכהל רשפא-יאש ,םייטנגניטנוק ,םייתדבוע
דבלב וז אל ,ך"נתב םירפוסמה םיטלובה םיעוריאה תיברמ ,הברדא ."תורבתסה"
"םיריבס" יתלב ףא םה םירקמה בורב - עבטה יקוח תניחבמ "םייחרכה" םניאש
,ירבעה סותאה ןיבל ,יטסילרוטנה ,יעדמה ,יפוסוליפה ,ינוויה סותאה ןיב דוגינה .לילעב
.ותודח אולמב ,וטסירא לש הז טפשמב ,וניניעל רקדזמ ,ירוטסיהה ,ירופיסה
התוארל ןיאש הנוכתכ ,הז רואל ,הלגתמ ך"נתה לש תיטסילרוטנ-יטנאה הקיטאופה
סורמוהמ ברעמה תורפסב תנגפומה רואיתה תלוכיל האוושהב תיתונמא תולבגומכ
42.תירבעה םלועה תפקשה תא תאטבמה תיתונמא הערכהכ אלא ,ךליאו

הדוסיב םג תחנומ ,םייטאופה הישומימ ץולח אוה ך"נתהש ,וז תירבע םלוע תפקשה
.וירחא הבתכנש תירבעה תרופיסה לש

ז


םיאיבנ ,הרות" .סוניכ לעפמ ,ןונק ,היגולותנא ,סופרוק אוה ."רפס" ונניא ך"נתה
ך"נתה לש ויתולובג 43.וידחי וצבוקש םינוש םיטסקט השימחו םישולש םה "םיבותכו
.םיוסמ ירוטסיה יותיעב ,יטילופ ,יגולואידיא ,ידסומ ןפואב ועבקנ ימינפה ונוגראו
תירבעה תורפסה לש אל ףאו ,המודקה תירבעה תורפסה לש הצממ לולכמ ונניא ך"נתה
,היגולותנא ותויה ףקותמ .רחבמ אוה ך"נתה .םתחנו ךרענ אוה ובש רוד ותואב הרצונש
הקיטאופה-תונורקע רואל תירבעה תיתורפסה הריציה ךשמה תא דדועמ אוה
היצזינונק ידי לע - דחא יתורפס ןדיע רגוסש טסקט :חותפ טסקט אוה .וב םישמוממה
דדועל ידכ - ךפהל אלא ,האלהו ןאכמ תירבעה תורפסה תריצי תא רוגסל ידכ אל -
.ןונק ותואמ עבנתש תירבע תורפס רוצילו ךישמהל ונתוא

בתכנש המ לכמ תמלעתמה "תיארקמ-ואינ"ה הדמעה תא לבקל ןיא ךכ םושמ קוידב
תירבעה תורפסל קר אל תאטוח "תיארקמ-ואינ"ה הדמעה 44.הלוגב ,ך"נתה ירחא
הרומה ןונקכ ותוהמ תא הצימחמ איהש ינפמ ,ומצע ך"נתל םג אלא תיארקמ-טסופה
יפלא ךשמב .תירבעה תרופיסה ףצרל אצומה תנחת אוה ך"נתה .וירחאלש תורפסל ךרד
התשע איה .תרופיסב התנומאו הייח ירקיע תא תודהיה האטיב ,ימנידה המויק תונש
ןמל ,הל שי תרופיסכו .תידיסחה תרופיסבו תויממעה תוישעמב ,הלבקב ,דומלתב תאז
ינוויכ תא םיעבוקו ימלועה הזורפה-ףונב התוא םידחיימה םינייפאמ ,ךליאו ך"נתה
.התוחתפתה

לע ונדמעו תימואל-תירוטסיה הלועפ-תרופיסכ תירבעה הקיטאופה תא ,ןכ םא ,ונרדגה
הב תשמוממ דציכ ןחבנו ל"זח תודגאמ הדגא תעכ לוטינ הבה ;ך"נתב השומימ
.וז הקיטאופ
לכו ,וילגר יתשמ עטיק ,וידי יתשמ םדיג ,ויניע יתשמ אמוס היהש וז םג שיא םוחנ לע וילע ורמא
וילע ולעי אלש ידכ םימ לש ןילפסב ןיחנומ ותטימ ילגרו עוער תיבב לטומ היהו ,ןיחש אלמ ופוג
ךכ רחאו ותטימ תונפל וידימלת ושקיב .עוער תיבב תחנומ ותטימ התייה תחא םעפ .םילמנ
ןמז לכ םכל חטבומש ,יתטימ תא ונפ ךכ רחאו םילכה תא ונפ ,יינב :םהל רמא .םילכה תא תונפל
ול ורמא .תיבה לפנו ,ותטימ תא וניפ ךכ רחאו םילכה תא וניפ .לפונ תיבה ןיא - תיבב ינאש
יתמרג ינא ,יינב :םהל רמא ?ךכ ךל התלע המל ,התא רומג קידצש רחאמ יכו !יבר :וידימלת
לש דחא ,םירומח 'ג [אשמ] יושמ ימע היהו ,ימח תיבל ךרדב ךלהמ יתייה תחא םעפש .ימצעל
.ינסנרפ ,יבר :יל רמאו ,ךרדב יל דמעו דחא ינע אב .םידגמ ינימ לש דחאו התשמ לש דחאו לכאמ
.ותמשנ התציש דע רומחה ןמ קורפל יתקפסה אל .רומחה ןמ קורפאש דע ןתמה :ול יתרמא
- ךידי לע וסח אלש יידי ,ומוסי - ךיניע לע וסח אלש יניע :יתרמאו ,וינפ לע יתלפנו יתכלה
אלמ אהי יפוג לכ :יתרמאש דע יתעד הררקתנ אלו .ועטקתי - ךילגר לע וסח אלש ילגר ,ומדגתי
45.ךכב ינותיאר אל םא יל יוא :םהל רמא !ךכב ךוניארש ונל יוא :ול ורמא .ןיחש

רופיסה .םירופיסב םירבדמ ל"זח ,יגשומ-ינויע ןפואב םהיתופקשה תא אטבל םוקמב
ירהש ,יהשלכ "הנעט" לש היצרטסוליא ונניא ופוגב וזמג שיא םוחנ ליטהש הללקה לע
ךותב םג :תאזמ הרתי .הרישי הרימאכ וחסנל רשפא םא ,רופיסכ ושיגהל םעט המ
הנוע ,תינויע הבושת הנימזמה הלאש םיגיצמ םוחנ לש וידימלת רשאכ ,ומצע רופיסה
.ינויע רבסה םוש אלל ,הלועפו גולאיד ,תרגסמה רופיס ומכ ,ליכמה ,רופיסב םוחנ םהל
,רסומל םיעגונה ,םיבר "םירסמ" ונממ ץלחל ,ןבומכ ,רשפא ;הז רופיסל ןכות ןיאש אל
ראשב וא ,הז רופיסב שפחנ אוושל לבא ;הללק לש יגאמה החוכלו םירוסיי תלבקל
ןהבש תועדהו תונומאה לש ,יתטיש ,רישי חוסינ ,דומלתה לש תוירופיסה תוביטחה
הנשמ םוקמב .ןוליפ ומכ םינווייתמלו םינוויל וחינה םה היפוסוליפה תא .ל"זח וקיזחה
.םירופיס דועו םירופיס ונינפל םיאבומ ,הרודס

הקיטאופה ןיבל הניב םירכינה םילדבהה תורמל ,הלא םירופיס לש הקיטאופה
ונינפל ,בוש :תירבעה תרופיסה לש םייזכרמה רכיהה יוות לע תרמוש ,תיארקמה
םיגולאידה ,ך"נתב ומכ .תזכורמ תוינוכסחב המידק דימת תטעושה הלועפ-תרופיס
םיבכעמ אל ,הלילעה תא םימדקמ םה :הלועפ לש ףסונ גוס אלא םניא םיצבושמה
תא אטבמה ילאנוסרפמיא רפסמ םעטמ תרסמנה ,תימואל תרופיס ונינפל ,בוש .התוא
ונינפל ,בושו ,("וזמג שיא םוחנ לע וילע ורמא") תיטרפה ותוישיא תא אלו רוביצה
,הריווא וא םימצע ,תויומד לש יטסילרוטנ-ינשוח רואיתב קסוע וניאש תואיצמ-גוציי
תוררגנה תואצותהו םהילא תוכילומה תוערכהה תזחמה ךות ,דבלב םישעמב אלא
.םהמ

םיסותימ ולטנ אלא םיינגפה םיסותימה ןמ םלעתהל אלש ורחב ך"נתה ירבחמש םשכ
יטסינלהה םלועה תא שיחכהל וסינ אל ל"זח םג ךכ ,היפ לע םתועמשמ תא וכפהו הלא
יטסרד יוניש ךות םהיתודגאב םתוא וצבישו םיבר םיטנמלא ונממ ולטנ אלא
תואמב ימורה וא ינוויה רסיקל ה"בקה תא לישמהל ל"זח לש םגהנמ .םתועמשמב
ויביצנ ,ויאיבצמ - רסיקה רצחל "הלעמ לש הילמפה" תא לישמהל - המאתהבו) תודגא
ומכ ,ל"זח תודגא .וז תרופיס לש יסומלופה דממל תכתוח תודע קפסמ (,46ויצעויו
השענה ינפמ וינזואו ויניע תא םטואה וטג לש ,קיר יתוברת ללחב ובתכנ אל ,ך"נתה
עיצהל םינכשל שיש המ םע תורכיה ,קפס אלל ,ןהמ הלוע .תונכשה תויוברתב וביבס
,תוששורמה תונכסל םג לבא ,םירישעמה םירגתאל עדומש ימל תיחרכה תורכיה
.ולש ותוברת דיתעל ולא תויוברת תוביצמש

ח

.םייניבה ימי לש תיממעה היישעמה לא תירבעה תרופיסה ביתנ ךילומ ל"זח תודגאמ
לש תיטאופה היגטרטסאה תא בטיה המיגדמ ,יקינולס תליהקמ ,ןלהלש היישעמה
.וז תרופיס
אוהשכ ובס תא רישעה לש ןטקה ונב אצמ .ושפנל ןקזה ויבא תא חנזש דחא רישע שיאב השעמ
תחנומה תחא הייולבו העורק תרדא חק ,ינב" :רישעה ול רמא .ויבאל רפיסו ךלהו ,רוקמ דעור
."וימורעמ תא הב הסכיש ןקזל הננתו תיבה תניפב
תיבה-ינב לכ יניעלו ,הפצירה לע התוא שרפ ,ויבא לש ורצחל האיבה ,תרדאה תא דליה חקל
.םינשל תרדאה תא רזוג לחהו ודיב םיירפסמ לטנ םיחרואהו
"?ינב ,השוע התאש הז המ" :ול רמאו רישעה המת
,יריקי יבא ,ךל רומשא ינשה יצחה תאו ,ךיבאל תרדאה יצח תא תתל ינא הצור" :ןבה ול רמא
47."ךתנקז ימיל

תא דבכ" רבידה תשחמה אלא וב ןיאש ,יטקדיד ,טושפ רסומ-רופיס ונינפל ,הרואכל
םכחותמכ הלגתמ הזה רצרצקה רופיסה לבא ."ךימי ןוכראי ןעמל ךמא תאו ךיבא
תא ףילחהל ונתיאמ תענומה הינוריא וב תלפוקמ .ףוקש לכשה רסומ לע ודימענש ידכמ
ךנחמה אוה ןבה אלא ,ונב תא ןאכ ךנחמ באה אל ,תישאר .רישי ינויע "רסמ"ב רופיסה
תא הדימעמ וז הדבועו ,תרדאה תריזג לש סירתמה השעמה ידי לע ,ויבא תא ןאכ
ינשה יצחה תא") ןבה לש ותבושתבש םזקרסה ,תינש .השאר לע באה דוביכ תווצמ
ןעמל") יארקמה רבידב חטבומה סרפה תא ךפוה ,("ךתנקז ימיל ,יריקי יבא ,ךל רומשא
,תישילשו .ארונ רבד איה הנקזה םא ,םימי תוכיראב עצב המ :שנועל ("ךימי ןוכראי
ובס לא ץורל םוקמב :תירסומ הניחבמ תיתייעב-יתלב הנניא דליה לש ותוגהנתה
תיבב ראשיהל דליה ףידעמ ,תופיחדב ול הצוחנה תרדאה תא ול איבהלו רוקמ דעורה
– דליה לא סחייתהל ונל רשפאמ וניא הז יתייעב תויופידע רדסו ,ויבא םע תמעתהלו
תלאש לבא ,רופיסה קסוע המב ונל רורב .יכרע-דח ןפואב - ולוכ רופיסה לא ,יכה ואלבו
.םינועיטל דוגינב ,םירופיסל האיכ ,תדרוטו החותפ תראשנ "רסמ"ה

הלחנוהש תירופיסה תשרומה תא ולש וכרדב ךישממ ,רהוזה ,הלבקה לש תפומה-רפס
המודב .םייניבה ימי לש תיממעה תרופיסל ל"זח תודגאמו ל"זח תודגאל ך"נתהמ
ךרדב אלא תיתטיש-תיגשומ ךרדב אל ומלוע ינכות תא 48רהוזה רבחמ שרופ ,ל"זחל
רבדש ,השדח תועמשמ םהל הקינעמו תורוקמה ןמ םיקוספ תלטונה ,תישרדמ-תירופיס
תירופיס-ץוח תורשפא ןיאו ,ירוקמה םרשקהב םיקוספ םתואב חכנ אל הנממ
לע ,וב רפוסמה רופיסה תא לבקל ושוריפ ,רהוזה תא לבקל .הכירפהל וא הקידצהל
םירזוחה םיחנומל .וידימלת תעשתו יאחוי רב ןועמש יבר לש יטסימה םייוליגה עסמ
;יגשומ דמעמ ןיא - "םיכסמ"ה ,"תוצוצינ"ה ,"תולכיה"ה ,"הרעמ"ה - רהוזה ךרואל
,םייביטרוגיפ םילמס הלא ;רתוי "םירורב" ,םירחא םיחנומב םרימהל רשפא-יא
ונל הצרמ וניא רהוזה .תורפס אורקל ושוריפ ,םתוא אורקל .ןוזח-תונומת ,תורופאטמ
וא וז הראהב ,תויטרקנוק ,תוישיא תויוסנתה לע ונל רפסמ אלא ,תיטסימה הראהה לע
.ורופיס ירוביג ידי לע ווחנש יפכ ,הילא הריתחב
."אוה דחפ - בשנ םאו ,הלילה ךשח - ךלנ םא" :ורמא .הלילה דרי םיכלוה ויהש ןמזב
ואר הלילה יצחב .ונשי אלו הרות ירבד םירמוא ויהו ובשיו .דחא ןליא תחת ובשי .ךרדהמ וטס
יסוי יברו אייח יבר ומק .ועמש .הלוק המירמו תחווצ התייהו םהינפל הרבעש ,תחא הלייא
ונימזה ,תומלוע .וררועתה ,םינשיה .ומוק ,םירעה" :רמואו זירכמש דחא לוק ועמש .ועזעדזהו
..."הטמ לשו הלעמ לש הלייא באוכ ,אצי לוק ירהש .םכינודא ינפל םכמצע
הלעמ לש הלייא באוכו אצויה לוקה אוה הז לוקו .שממ הלילה תוצח וישכע" :אייח יבר רמא
49."תאז עומשל וניכזש ונקלח בוט המ .'תוליא ללוחי 'ה לוק' :בותככ .הטמ לשו

הפצמה "הניכש"ל הרופאטמכ ןה שרפתהל הלוכי ,ןאכ רפוסמ הילעש "הלייא"ה
תועמשמה ;הלאוגל הפצמה "לארשי תסנכ"ל הרופאטמכ ןהו הלעובל
ילבמ ,"הלייא"ב ןהיתש תומייק תימואל-תיחישמה תועמשמהו תיטורא-תיטסימה
תחווצ התייהו םהינפל הרבעש" ,תיטרקנוק ,תילאיר היחכ ילרטילה המויק תא לטבל
,ךרדה - רופיסה תא םינובה תואיצמה ינותנ ראשב םג ןידה אוה ."הלוק המירמו
הלא םיטירפמ דחא לכ ;םצברמ םימדרנה תא םיקמה לוקהו ,הלילה תוצח ,ןליאה
לבא ,רהוזה ךרואל תונושה ויתועפוה ףקותמ ול תונקומה תויטסימ תויועמשמב ןועט
םייללכ םיגשומב הלא םיירופיס-םייטרקנוק םיטירפ ריממ וניא םלועל רהוזה
,הללכהב אל ,םיטרפב הנומט תועמשמה ,תרופיס לכבכ .םתוא "ריבסהל" םירומאה
50.םירתוימל םיטרפה תא תכפוה התייה ,הרשפאתה וליאש

רדענש ךכב הל המדקש תירבעה תרופיסה ןמ רהוזה לש תרופיסה הנוש ,הרואכל
םיעוטנה ,דומלתהו ך"נתה ירופיסמ הנושב ;ירוטסיהה דממה ,המודמכ ,הנממ
םיקתונמה ןוימד-תוזוחמ לא רהוזה ונתוא לטונ ,תויפיצפס תוירוטסיה תוביסנב
םנמא רדענה ,ירוטסיהה דממה ,תאז םעו 51.יוהיז-תונב םויק תוביסנמ
ןמ תדמתמה הביאשה ידי לע ,רחא רושימב וב םייקתמ ,רהוזבש תואיצמה-גוציימ
םגו ,ל"זח ישרדמו תודגא לש םידוביע אלא םניא רהוזה ירופיסמ םיבר .תורוקמה
השדח םתועמשמ ;ירמגל םיירוקמ ,הרקמ םושב ,םניא ובש רתוי םיירוקמה םירופיסה
לע ססובמ ונניא ,רהוזה רוביג ,יאחוי רב ןועמש יבר .םהבש תויומדהו םיביטומה אל -
דציכ תרפסמה תידומלתה הדגאה לע אלא ,אוהה אנתה לש תירוטסיהה ותומד
רפסמ וניא רהוזהש תורמל :רמולכ 52;םיאמורה ינפמ הרעמב רזעלא ונב םע אבחתה
קלחכ ומצע תא שיגמ אוה ,לארשי םע לש תילאוטקאה הירוטסיהב קרפ םוש
אלא ,ןכומה ןמ הדגא-רוביגב שמתשמ היה אל ,ןכ אלמלא .תילאוטסקט הירוטסיהמ
.ולשמ רוביג תומד איצממ

ט

לא הרשע-ששה האמב י"ראה תלבקמ ךילומ תירבעה תרופיסה תוחתפתהב אבה בלשה
,הב שי .רופיס איה י"ראה תרות .הרשע-עשתהו הרשע-הנומשה האמה לש תודיסחה
,לובאט-ןבא ףסוי יברו לאטיו םייח יבר ,י"ראה ידימלת ידיב בתכה לע התלעוהש יפכ
הרדסכ - הירוטסיהה תאו ,הארונ הנואתכ םלועה תאירב תא תראתמה ,הקזח הלילע
תוצוצינה תדירי" ,"הריבש" ,"םוצמצ" - הב םיטוקנה םיחנומה .ונוקיתל תולועפ לש
םניא - ילוכו "לגעה אטח" ,"חונ לש ואטח" ,"ןושארה םדא אטח" ,"תופילקה םוחתל
אלא ,ונינפל תיפוסואית הנשמ אל .וז הלילע תוביכרמה תויטמרדה תונצסה אלא
.תישונאהו תימסוקה הירוטסיהל יביטסגוס שוריפ קינעמה סותימ

םיקידצה יפמ םירופיס יפלא וידחי םיליכמה ,םידיסחה ירופיס לש םיצבקה םייתאמ
םיצוענ ןהיניב םילדבההש "ןוקית"-תולילע לש תנווגמ הפינמ םישרופ ,םהיתודואו
,שטירזממ דיגמה ,בוט-םש-לעבה :וז תרופיס ירוביגמ דחא לכ לש תידוחייה ותוישיאב
תוישיאה ןיבל ידיסח רופיס לש ותלילע ןיב הקודהה הקיזה ןמ .האלה ןכו קצוקמ יברה
איה ןיא ,הרקיעב :התוהמב תירופיס איה ,םייח-תרותכ ,תודיסחהש ,הלוע ורוביג לש
םהישעמ תודוא ,תרחא וא תאזכ הגרדב תינוידב ,תודע-תריסמ אלא תיגשומ תכרעמ
53.םייפיצפס םירוביג לש םייפיצפסה

יחבשמ ,רהוזה ירופיסמ ,ל"זח תודגאמ :דיל אבה לכמ הלטנ תידיסחה תרופיסה
אהיו - הלילע רופיס םושב הלחב אל איה .תוידוהי-אלו תוידוהי םע-תוישעממ ,י"ראה
ידיסחה סותאה :הברדא .דוביעל יואר רוקמכ - וי'צקוב לש ןורמקדהמ המיז רופיס הז
לככ "םיאמט" םירופיסב אקווד שמתשהל םידיסחה תא דדוע "רופיסה שודיק" לש
הלודגש לככ .םיקידצ ירופיסל םתכיפה ידי לע םתאמוטמ םתוא לואגל ידכ ,רשפאה
ובותכש ידי לע וב השענה "ןוקית"ה רתוי לודג ,דוביעל שמשמה רופיסה לש ותאמוט
תולעתהה רתוי םיאשינ םיהבגל תקסונ ,"לוקלק"ה םוהת הקומעש לככ ;ידיסחה
ןמ תוצוצינה רוריב" לש הלועפ תריזל םידיסחה ידיב הכפהש ,תרופיסה .תככזמה
54.המוגפה תואיצמה םוקישל הלעמב ןושאר יעצמאכ םתוא השמיש ,"תופילקה
רשקל ורוד ישנא לש םירופיסהו םירובידה לכ תולעהל לכוי רודה שאר יכ ...ט"שעבמ"
55;בוט-םש-לעבל תוסחוימה "תוחיש"ה יצבוקב דחאב רמאנ ,"ינחורב ימשגה
:בורימנמ ןתנ יבר ,ודימלת בתוכ בלסרבמ ןמחנ יבר לש תוישעמה רפסל המדקהבו
ךא .דאמ םיהובג םירבדו הברה תורתסנ םהב שי .םירפסמ םלועהש תוישעמה ירופיסב
םירפסמש תוישעמהב שי תמאב לבא ...ולבלבתנ םגו .הברה םהמ רסח יכ תוישעמה ולקלקתנש
דחיל .השעמ רופיס ידי לע לוכי היה .ל"קוצז ט"שעבהו .דאמ םיהובג םימלענ םירבד .םלועה
.הליפת ידי לע םתוא ןקתל רשפאב היה אלו .םינוילע תורונצ ולקלקתנש האור היהשכ .םידוחי
56.השעמ רופיס ידי לע םדחימו םנקתמ היה

שממ תיגאמ - הבר הכ תועמשמ הסחוי אל ,תודהיה תודלותב ,ןכל םדוק םלועמ
הריחבה האטיב ,י"ראה תלבקבו רהוזב ,דומלתב ,ך"נתב .םירופיס רופיסב קוסיעל
וז הריחב האטוב תודיסחב ;הירוחאמש םלועה תפקשה תא ,עלבומב ,ירופיסה םוידמב
לש לדלודמ בלש לאכ תידיסחה תרופיסה לא סחייתהל תועט וז אהת ,ךכל יא .שרופמב
ריבכה יתורפסה גשיהב הדלונש ימכ תירבעה תרופיסה תא שופתל .תירבעה תרופיסה
תושטולמ יתלב תוישעמ לש ידיסחה לפשל דע ,לוכיבכ ,הגרדהב הרדרדיהו ך"נתה לש
ךשוממה ךילהתה תנבה תא ץימחהל ושוריפ ,ךרע יתוחפ תורוקממ לושירב תובונגה
עיגה ,ירופיסה םוידמב הריחבה םצעב ,ך"נתב ,לחהש המ :תידיסחה תרופיסב ואישש
יתלב עובמב וז הבגשה לש המושיילו ,הזה םוידמה לש תרהצומה ותבגשהל תודיסחב
םלועב תירבעה "המישמ"ה יולימו - תירבעה תוהזה תרדגה .תרופיס לש האלנ
,אבה רופיסה םיגדמש יפכ ,התולשב אולמל תודיסחב העיגה ,תרופיסה תועצמאב
.ט"שעבה יחבש ךותמ
השעמ .יאנלופ שדוק תליהקד ברה ןב בוקשאר שדוק תליהקד ברה ןושמש 'ר ברהמ יתעמש
הרעמל תחא םעפ אב יכ .ט"שעבהל םיבתכה ואב ונממו םדא 'ר ומש ארקנו דחא שיא היהש
...אתיירואד ןירתסו ןיזר םהש םיבתכ םש אצמו ,תחא
ריעמ רזעילא ןב לארשי 'רל רוסמל ובישהו .ולש םיבתכה רוסמל ימל םולח תלאש השע (םדא 'ר)
ךניא לבא ,אתיירואד ןיזר םהש םיבתכ ידי תחת שי הנה" ,ודיחי ונבל הויצ ותומ םדוקו .פוקא
ןב לארשי ארקנה דחא שיא אצמת םשו ,פוקא המשו תחא ריע רחא רוקחת םא יכ ,םהל יואר
הכזת םא .ותמשנ שרושל םיכייש המה יכ ,םיבתכה תא ול רוסמתו ,םינש ד"י ןבכ אוהו רזעילא
..."בוט ירה ךמע דומליש
לארשי תא םא יכ אצמ אלו ,שקבמ אוהש שיאה ירחא שפחל [ברה ןב] ליחתה ותנותח ירחא יהיו
ומצע תא ברה ןב השע םלוכ ונשישכ הלילב תחא םעפ ...[פוקא ריעב] שרדמה תיבב תרשמ אוהש
ןב] ותוא ןיחבהו ,הדובעה לעו הרותה לע וכרדכ ודמע לע ט"שעבה דומעיו .ןשי ןכ םג אוה וליאכ
חקלו ברה ןב דומעיו ,ט"שעבה ןשי ךכ ךותבו .דמלו ט"שעבה דמע 'ג הלילב .םיתשו םעפ [ברה
ט"שעבה רועינ רשאכו .ןשי אוה וליאכ דוע ומצע תא השעו וינפל חניו םיבתכהמ דחא סרטנוק
הלילב דוע ברה ןב השע ןכו .וקיח ךותב ועינציו ותוא דמלו דואמ עזעדזנ סרטנוקה תא הארו
57.םיבתכה ול רוסמל ויבא וילע הויצש שיאה אוה הזש רוריבב הארש דע ,תרחא

אלל ,הסוחד הלועפ :הריכהל ונדמל רבכש יפכ תירבע תרופיס ונינפל ,תיטאופ הניחבמ
'ר ברהמ יתעמש") ילאנוסרפמיא רפסמ יפמ תרסמנה ,תויטסילרוטנ רואית-תויוהתשה
(רופיסה לע תישיאה תולעבה ןמ ומצע תא רוטפל ידכ ,החיתפב ונל עידומ אוה ,"ןושמש
שרויה תליספ ךות ינחור שרויב הריחבה) ך"נתהמ םיבואשה םיביטומ הליכמו
גוהנכ ,בושו ;(הרעמה ביטומ) רהוזהמו (בותכה טסקטל הדיגסה) דומלתהמ ,("יעבט"ה
– םייק רופיס לש דוביע אלא וניאש רופיס ונינפל ,רהוזה דע ך"נתהמ תירבעה תרופיסב
דע ך"נתה תמיתחמ ורבע הנש םייפלאמ הלעמל 58.הז הרקמב ,תיממע היישעמ
היתונורקעל הנמאנ תירבעה תרופיסה הראשנ הזה ןמזה לכ ךשמבו ,תודיסחל
ןפוצה ,ידיסחה רופיסה ןיבל יארקמה רופיסה ןיב םילדבהה לכ ףרח .םייטאופה
.םירשעה האמה דע .הירוטסיה לש םימלש םינדיע םולשב חלצ ירבעה יטאופה

י


הקיטאופב תירבע הנניא םירשעה האמה ךלהמב תירבעב הבתכנש תרופיסה לכ טעמכ
ירה ,תימואל-תירוטסיה הלועפ-תרופיסכ תירבעה תורפסה תא ונרדגה םא .הלש
םילולכה םינייפאמה תשולשמ דחא ףא לע הנוע הניא תינרדומה "תירבע"ה תרופיסהש
הנניא איה ,הלש ןמזה תשיפתב "תיטסיוושכע" אלא תירוטסיה הנניא איה ;וז הרדגהב
אלא תינתלעפ הנניא איהו ,הינכתב תיטסילאודיבידניא אלא תימואל
תבוטל שטננ ,עדוי-לכה ,יתוכמסה ,ילאנוסרפמיאה רפסמה .תינחתנ-תירואית
השטננ ,רבעה יעקשמ תריתע ,תירוד-ברה ןושלהו ;ךובנו לבגומ ,יטרפ רפסמ-לוק
.הז ללכמ גרח ןונגע י"ש קר .הווהה לש תידיימה היווחה תא תגציימה ןושל תבוטל
.וז האמב לארשי הדימעהש דיחיה ירבעה רפוסה היה ןונגע

םימדקומה וירופיס .תרגובה ותונמא ןיבל ןונגע לש החיתפה ישושיג ןיב דירפנ הבה
הבהא ירופיס ויה (1913 ,"תוליל" ;1911 ,"ירשת" ;1909 ,"םירמ לש הראב")
תיאניווה תרופיסה ןמ ועפשוהש ,םייטסינויסרפמיא-םייטסיגולוכיספ ,םיימיטניא
ןונגע לש תרופיסה .האמה הנפמ לש ,תיטנדקד-תימומגעה ,תירילה תיבנידנקסהו
ןיסנג ןסינ-ירוא לש תנדועמה "שולתה" תרופיסמ התוהמב הנוש התייה אל ריעצה
םירשעה תונשב םקלח תא הל ומרתש ,לגופ דודו גרבנייטש בקעי לש וא ,ןמפוש םושרגו
לבא ,הזורפ תביתכ לש הז גוסב ןומטה לאיצנטופה תא שממל אילפה ןונגע .םישולשהו
הצימש ,הארנכ ,שח רבכו ,ויתוריצי תא םסרפל לחהש זאמ םינש שולש ורבע אל
ןמ הדח תינפת התייה (1912) רושימל בוקעה היהו הלבונה .וז תיטאופ היצפוא
ןונגע ,ךליאו ןאכמ ;תירבע הקיטאופ רבעל תיתנפאה תיטסינויסרפמיאה הקיטאופה
וכרד תא ךנחש גוסה ןמ םייריל הריווא ירופיס תביתכל ,םעפ ידמ ,םנמא רוזחי
;1949 ,"םייהנראפ" ;1941 ,"ותשורגו אפורה" ;1932 ,"תורחא םינפ") תיתורפסה
וקה חותיפל ,קהבומב ,שדקוי יתורפסה ולעפמ רקיע לבא (,1943) ,"םינומא תעובש"
.רושימל בוקעה היהוב טטרשל לחהש ירבעה יטאופה

יהוזש ובשח םיארוקה ןמ םיבר יכ דע ,הלש הקיטאופב תירבע הכ התייה וז הלבונ
הלילע לטנ ןונגע ;ירמגל ועט אל םה .יטרפ םדא לש הריצי אלו תיממע היישעמ
אוה .םידיסח ירופיס לש םיצבק המכב הללכנו תונוש תויממע תואסרגב רבכ הרפוסש
רופיסה תריקע ידי לע אל תאז השע אוהו .ותוא דביע אוה .רופיסה תא איצמה אל
,ןושלה תורגש תניחבמ ןה יממעה חסונה יוקיח ידי לע ,הברדא ,אלא ,יממעה וחסונמ
.תורוקמל תואלנ יתלבה תוינפהה תניחבמ ןהו רפסמה תדמע תניחבמ ןה
ל"ר תוינעהו ויסכנמ דריש א"עי ץצוב ק"ק יבשוימ םייח השנמ ומשו דחא םדאב השעמ
הכזו םירחא ייח חפיק אלו לטלוטמו ףודרו ףוזנ היהו לארשיב םגפ ליטהו ונוק תעד לע ותריבעה
תא וצרי זאו רמוא בותכה וב אצויכ לעו וילעו תוכיראב רפסה םינפב ראובמכ תיראשלו םשל
59.םהירוסיב םנווע לע ורפכו ל"ז י"שריפו םנווע

ךכב הקחמ ,ומצע רופיסה תאצרה ינפל רופיסה תיצמת תא ארוקל רסומה ,הז חיתפ
,א"עי ,ק"ק) תובית ישארב בחרנה שומישה .תיממעה תרופיסב לבוקמה גהונה תא
רפסמה תא גיצמה ינושל ןפוצ הנושארה הרושה ןמ דימ עבוק 60,(ל"ז י"שריפו ,ל"ר
רובע יתרושקת וניאש ינושל ןפוצ והז .ותומכ םימכח ידימלת לא הנופה םכח דימלתכ
ותוא רפסמה םע םיקלוחה םיארוק םתוא רובע קר אלא ,"אוה רשאב ארוקה"
איהש רופיסה ןכותל רשק ילבו םע ,תאזכ ןושלב שומישה םצע .ינושל ןכות-םלוע
הילאש תילסרבינואה תויתרושקתל דגונמה ,ירלוקיטרפ ,רוגס שומיש אוה ,תללוגמ
,יממע רפוסכ .ברעמה לש ,תיטסילאודיבידניאה ,תיתונמאה תרופיסה תרתוח
רותיו ךות ,תאז ןיבי אל רזש שארמ העידיב רדגומ רוביצ לא הנופ ןונגע ,"יתליהק"
,חיתפה תא תמתוחה ,תורוקמל הינפהה ."הליהקב רבח" וניאש ארוק לכ לע שארמ
:ארוקה ינפב טלשכ ססונתמה ,ילאנוסרפמיאה ,יממעה םשורה תא רתוי דוע המיצעמ
טלש והז 61.ןותנ ילאוטסקט רגאמ לש רוזחימ אלא ,ךינפל תירוקמ-תישיא הריצי אל
םלג ירמוח לש לוצינ אלא רוזחימ הנניא ןונגע לש הלבונה ;ןבומכ ,ימומרע
רפסמל תוזחתה לש ,תאזה הלובחתה לבא ;שדח רופיס לש ויכרצל םיילאוטסקט
הרודהמכ הלבונה תא ושפתש ,םיבר םיארוקב עתעתל ,רומאכ ,החילצה ,יממע
.דבלב "סופדל איבמ"כ - ןונגע תאו ,םע רופיס לש תנכדועמ

תריזשל ןונגע לצנמ ,היצילג תורייע ןיב ,םייח השנמ ,הלבונה רוביג לש וידודנ תא
לש ףצר אלא םניא הלבונב םיבר םידומע .םהיתורמאו םידיסח ירופיס לש םירוכזא
ןטקלמ רתוי וניא רופיסה רבחמש םשורה תא םתורבטצהב םירצויה ,הלאכ םירוכזא
.תרוסמ יתיתפ לש
שודקה ברה רפיסש המ ןוגכ םיקידצ לש םתחישמ ול חש טושפ תיב לעב לצא םייח השנמ חראתנ
רחא ףרוח לילב תחא םעפ .הכרבל ונורכז רביל 'ר ומשו ןוגה שיא בושטידרבב היהש זיחשנמ
עיצהו םיחרוא תסנכה ךרדכ רביל 'ר ולביק ,קלוד ורנ ןיידעש הארש ותיבל דחא םדא אב דיריה
ובישה ?יל עיצהל ךכ לכ ומצע חירטמ ותלעמ המל חרואה ול רמא .הילע בכשל הטימ ומצעב ול
רפסבו .אבה םלועל ומצעל ןיכמו עיצמש ותנווכו .עיצמ ינא יל ,עיצמ ינא ךל התא רובס רביל 'ר
וליפא ,ויתודועס לכב חרוא םדא לש ונחלוש לע אהיש ריהזה קסילרטסמ ףרשה לש שדוק ירמא
יבא רזעילא 'רב השעמהו .ל"ז י"ראה תונווכ לכ ןוויכ וליאכ בשחנ רומג יוגכ ועבש לכ לכוא
הכז םיחרוא תסנכה ליבשבש םיברל עודי ירה לודג םיחרוא סינכמ היהש שודקה ט"שעבה
62.ט"שעבה ול דלונש

םירופיס תורשע הוויל ,"היישעמ" וא "ידיסח רופיס" ,"םע רופיס" לש הז טקפא
ןונגע עיפומ ובש ,הז ןוויכב רתויב םיינוציקה םיטסקטה 63.ךשמהב ןונגע בתכש םירחא
םיילטנמונומה סוניכה ירפס ויה ,םייק יממע רמוח לש דבעמ-ךרועכ אלא רפוסכ אל
;םירופיכה םוילו הנשה שארל תודגאו םישרדמ ,םיגהנמ ףסוא (,1938) םיארונ םימי
די יבתכ לש םהיתודלות לעו רפסה תוברת לע תודגא (,1938) רופיסו רפוס רפס
ףסונבו ;הרות ןתמ לע תודגאו םישרדמ (,1959) םתיאר םתא ;ךליאו ל"זח תפוקתמ
(.198664) ט"שעבה ירופיסו (1984) תויתואה רפסכ ,רתוי םיעונצ "םיטוקיל" םהל

ףסונב ;ודי תא ןונגע הסינ ןהבש תוירופיסה תוקינכטה ןווגממ ,ןבומכ ,םלעתהל ןיא
אבש ,"יאקפק"-יטסילאירוס דצ םג ,םיתעל ,הב היה ,ותריצי לש "ירלצינש"ה דצל
"םלוע דע"ו (1950) "םניעו ודיע" (,1952) הנה דע (,1941) םישעמה רפסב יוטיב ידיל
ןכרד יפ לע תוינואג - ןונגע לש ולא "תויאקפק" וא "תוירלצינש" תוחיג לבא (.1954)
תשולש ובו - ינונגעה סופרוקה רקיע .יתורפסה ולעפמ לש ךלמה ךרד ןניא - ויהיש לככ
(,1945) םושלש לומתו (1938) ןולל הטנ חרוא (,1931) הלכ תסנכה ,םייזכרמה םינמורה
.ותביתכ לש ירבעה דצל ,תיטאופ ,ךייש - םירצקה וירופיס בורו

ברקב ,ויצירעמ ןיבמ שיא :העטנ לב לבא ,ריק לא ריקמ ץרענ רפוס םנמא אוה ןונגע
.וירופיס לש תירבעה הקיטאופה ןמ הז אוהכ עפשוה אל ,םיילארשיה םירפוסה
רסמתה ןונגעש - תימואל-תירוטסיה הלועפ-תרופיס התוא - תירבעה הקיטאופה
,ןונגעמ ועפשוהש םירפוסה .םבל לא הרבידש איה אל ,םיפשכ הב השעו התשרומל
,זפרוא קחצי ,עשוהי ב"א ;וז הקיטאופמ הטוסה ותריציב דצ ותואמ קר ועפשוה
םירופיס םישישה תונשב ומסרפש םירחא םירפוסו רחש דוד ,דקומ לאירבג
,םישעמה רפס תא קר ןונגעמ ולטנ ,םייטסילאיצנטסיזקא-םיירוגלא-םייטסילאירוס
ןונגע 65.םושלש לומתב קלב בלכה לע יטסילאירוסה קרפה תאו "םניעו ודיע" תא
ןונגע לש ויתוריצימ הריציש לככ .ירבעה ןונגע אל ;םתוא םישרהש הז אוה "יאקפק"ה
תורפסה לש םדה רוזחמל תוחפ הרדח איה ךכ ,התשיגב רתוי תירבע התייה
תרדסב רתויב תחכשנה ,ךכיפל ,איה ,רתויב תירבעה ותריצי ,הלכ תסנכה ;תילארשיה
66.ויבתכ

רנרב לש הקיטאופהו .תילארשיה תורפסה לש יוקיחה לדומ אוה - רנרב אלא ,ןונגע אל
לש קפואמה טקשה דגנכ .תירבעה הקיטאופה לש םלשומ-טעמכה הדוגינ איה
דגנכ .תיזזת תזוחא ,חור תרצק ,תינבצע ,תחתור דיב בתוכ רנרב - תירבעה הקיטאופה
דגנכ .קינחמו קתונמ ,םצמוצמ ישונא גוחב דקמתמ רנרב - תיפאה המרונפה
רפסמה דגנכ .ידיימה הווהה ןמ "תורבחמ" בתוכ רנרב - תירוטסיהה הביטקפסרפה
ןושלב למלממ רנרב - תשרומה-תיוור ןושלה דגנכ .הדוותמ רנרב - ילאנוסרפמיאה
,יארקמה רפסמה לש "יוסיכו יוליג"ה יקחשמ דגנכ .ההוב-ההות ,הרוקע ,תקסורמ
תא אל םעפ ףא ,ןוחרקה הצק תא קר דימת ונל הארמה ,ינונגעה וא ידיסחה ,ידומלתה
,ץרמנה ,ימנידה הלועפה ףצר דגנכו .לכה םיפשוחה שפנ יטוביחב רנרב ףשנתמ - ולוכ
םניאש ,םיחיינ "בצמ ירואית" רנרב ונל שיגמ - תירבעה תרופיסה תא המידק לגלגמה
.ישגר עובעב אלא הלועפ םיללוחמ
תבב ליכמה טפשמב חתופ והירה - תמיוסמ הפוקת לש הרופיס תא בותכל ןונגע שגינ
:תירבעה הקיטאופה לש הירקיע לכ תא תחא
וריע תאו ותדלומ תאו וצרא תא רמוק קחצי חינה הינשה הילעה ינב ונתלואג ישנא וניחא ראשכ
67.הנממ תונבהלו הנברוחמ התוא תונבל לארשי ץראל הלעו

םיליכמה ,םיאבה םיטפשמב חתופ והירה - המצע הפוקת התוא לע בותכל רנרב שגינ
:הנניא תירבעה הקיטאופהש המ לכ תא
,ןמקלד םיבתכה תא סופדל ויתואצוהבו ותרזעב איבהל - תפאו - ינתיפ ירכממ דחא רואל איצומ
אל יכ ,עדא עודי ,םנמאו .הלוגה-תוצופתב םיבאוכהו םידדונה דחא לש ולימרתמ יתאצוהש
הכר ןושלב רבדל וליאוי קר םא - יתוכר לע ונעטיש ,םירקבמהו םיארוקה הלא ינפב דומעל לכוא
האלמה ,הנכסמה ונתורפסל תורדוסמ-יתלבו תועוטק תומישר ,רמולכ ,םיבתכ דוע סינכהל -
םיעצקוהמ ,םימלש םירבד ,עודיכ ,הל םיצוחנש דועב ,יכה-ואלב םג רדס-יאו תועוטק תומישר
- יתנעט יכונא םג יכ ,ריכזהל יננה ,ימצע לע ,תוכז תצקמ ,תוכז וזיא דמלל ידכ לבא ;םירומגו
,ךכב המ" :וילא יתנעט יכנא .ותעצהב ילא אבש תעב ל"נה ל"ומהל - !תאז קר אלו
שי יתונמא ךרע הזיא ,אתוטמב ?ותונמוא התיה תורפסהש שיא ,ךירבדכ ,אוה תרבחמה-לעבש
,חסונה-לולכש אל ףאו ,תעדה-תובחר אל ףאו ,םהב ןיא יריש סותאפש ,הלאה םיפורטה ויבתכל
ורבדב דחא רקבמ שרודש ומכ ,תימלוע-לכה שפנה תואטבתה אל ףאו ,הרוטקטיכרא לכ אל ףאו
תא םמורל - תונמאה לש תויחצנה תורטמה - תורחא תולענ תורטמ אל ףאו ,תונמאה תדועת לע
,םיבתכמ ,םייודיו ,תונובשח וזיא ?הפ שי המ ,ךמצעב עגה ...?יטתסא גנוע םורגלו תוחורה
הקילובמיס ילב וליפאו ,ללכה ןמ םיאצוי םינינע לכ ילב ,רשק לכ ילב ,םיוק הלא-יא
68"!תונמא לש ןשדו בלח לכ ילב ,םישוחכ ,םישולק ,םילד םיוק ,אתוטמב ...!תיטנאקיפ

דע םידחא םידומע ,בגא ,ךשמנה ,הז ןיעמ ללמ לש תיתורפסה ותמר תלאשל חיננ
ןיעמ תויטאופ-סרא תויוטבחתהש םיארוק םנשי ;ומצע רופיסה לא הנפתמ רפסמהש
.הדוקנה וז אל .דירחהל ינחרט הז הביתכ חסונ םיאצומה םנשיו ,םהילע תוביבח ולא
ותפכ תעיבט .תירבעה תרופיסב טלקנש חסונה אוה ירנרבה חסונהש ,איה הדוקנה
ימי) םיימינפ םיגולונומב םידומע 1156 הסכמה ,רהזי 'ס לצא :לוכב תרכינ הדבכה
ינפ לע ןולחל דעבמ תופיקשמה ,ןומרכ-אנהכ הילמע לש היתורוביג לצא (,1958 ,גלקצ
תרפסמה ,תיביספה ןנוג הנח לצאו ,יחצנ העדות םרזב תועוקש ןהשכ תומלש תולבונ
היתויזהל שדקומ וחפנ רקיעש ןמור (,1968) ילש לאכימ תא זוע סומע לש ומעטמ
הקיתש") עשוהי ב"א לש םירסוימה םיגולונומב חכונ רנרב ;תוינימהו תויזויגילרה
לשו (1990 ,ינאמ רמ ;1982 ,םירחואמ םישוריג ;1970 ,"ררושמ לש תכשמתמו תכלוה
ידנומ ףסוי ,הדש סחנפ לש יודיווה תרופיסב (,1987 ,ותב ;1974 ,ץעסוס) קוינק םרוי
ןונמא לשו (1988 ,תיחצנה הלכה) זפרוא קחצי לש העורפה הביתכב ,ינבואר םתויו
,םיעורק םימי) המרב לארשי לש תילברווה היצלפניאב (,1988 ,םירישכמ תסיט) תובנ
דוד לש ינגורטהה תונונגסה זנטעשב (,1990 ,םיה תא םירגוס) ריצק תידוהיו (1991
תונחתנב (,1987 ,לוכה ללוכ) רנפה םהרבא לשו (1986 ,הבהא ךרע ןייע) ןמסורג
(1993 ,םיכלמ לכאמ ,םע) רואל קחצי לשו רנפה לש תיטאופ-סראה תימצעה
םוקמב רבדל ,בור יפ לע ,הטונ תילארשיה הזורפה םא .ןמפוה לאוי לש תוירטנמגרפבו
אל הב ןיא םא ;ןוציחה םלועב אלו שולתה "ינא"ה תעדותב תדקוממ איה םא ;רפסל
אלו ,רנרב-חסונש םושמ הז ירה - תימואל-תירוטסיה הביטקפסרפ אלו הלועפ
69.הדוסיב חנומ ,ןונגע-חסונ

אי

טסילאודיבידניאה ,דדובה ,שולתה ריעצה אוה תילארשיה תרופיסל ינייפואה רוביגה
לש עובקה םרוביג היה שולתה .ררופתמ םלועב "ומצע תא שפחמ"ה ,רכונמה ,טבלתמה
םויה דעו זאמ בככל ךישממ אוהו 70,האמה תליחתב ןמפושו רנרב ,ןיסנג ,יקסב'צידרב
לש גלקצ ימי - 1958-ב ומסרופש חתפמה תוריצי יתש .םילארשיה םינקיאזורפה לצא
(םנמא ,דואמ םינוש םינוויכמ) תודקמתמ - הדש סחנפ לש לשמכ םייחהו רהזי 'ס
שי "ומצע תא איצמהל" הסנמה ,הירוטסיהה-רסחו םישרושה-לוטנ ,טבלתמה ריעצב
הילמע ,זוע סומע ,עשוהי ב"א - םישישה תונש לש םיטלובה םירפוסה .ןיאמ
,רזה לש ותומדב םתביתכ תא ודקימ - זפרוא קחציו דלפלפא ןרהא ,ןומרכ-אנהכ
תויטסימ תוהימכ ,סרה יפחד ךותמ ול תונבומ ןניאש תולועפל ררגנה ,קתונמה
71.הנידמל וא םעל ,הרבחל ,החפשמל תוכייש לכ שח וניאו ,תויטורא תוקושתו
הבחס וזיא ומכ וילע םייולת וייח לכ" רשא םדא לע זפרוא קחצי בתוכ 1962 - ב
םושב ומצע תא יח אל אוה .םוקמ םושב ומצע תא אצמ אל אוה .תרתוימ ,הלב ,הטורמ
תרוצב הלבונ ןניק סומע בתוכ 1963-ב 72."ומצע תא שמימ אל םוקמ םושב .םוקמ
:םיאבה םיספה לע להנתמה ,גולאיד
?היהי המ
.בוט היהי
.םייתניב דמעמ קיזחהל קר ךירצ .בוט היהיש חטב
.חטב
.דמעמ קיזחהל ךירצ םייחב
.ןכ
.םיתמ ךכ רחאו
.ןבומכ
.םולכ ראשנ אל הז ירחאו
.תונורכזה קר
.הה הה הה
?תחא דוע
.תחא דוע
?ונדמע הפיא
73.דמעמ ונקזחה

ותויהב ,ללכ ךרדב ,תנייפאתמ תילארשיה תרופיסב רוביגה לש ותושילת .האלה ןכו
,טלקנ אלש טילפ אוה .הרבחה לש יזכרמה םרזל ץוחמ יחה ,קורזו קופד םיילוש שיא
תא יחה ,יתדע-יתרבח "טועימ"ל ןב אוה 75;"ללוקמ" גירח אוה 74;יחצנ הלוג ,רוקע
אוה ,םיתעלו 76;"ימואלה םויה רדס"מ קתונמב הקוצמה תונוכשו םירברפה תייווה
78,םישולת םירוביג-יטנא וירפס לכ ךרואל ונל עיצמ ,לשמל ,זנק עשוהי 77.עגושמ טושפ
79.םיגעלנ םייח יבולע רואיתב ונממ ינוציק ףא ןיול ךונחו

ומסרופ ,ןולשיכו לוכש ,תיזכרמה ותריצי תא רנרב בתכש ירחא הנש םישיש ,1977 - ב
יאתבש בקעי לש םירבד ןורכזו עשוהי ב"א לש בהאמה - תוריצי יתש תחא הנועבו תעב
תראותמה החפשמה .ןולשיכו לוכש לש תכסמכ תילארשיה היווהה תא תוגיצמה -
הז ךילהת םע הלועפ ףתשמ ןמורה רוביגו ,"ץוחבמ םישלופ" ידי לע תצרפנ בהאמהב
לש התעיקשו התונוונתה תראותמ יאתבש לצא .ימצע סרה לש טלשנ יתלב ףחד ךותמ
ובש ...תודרפתההו תומרפתהה לש ארונה ךילהתה" ןמ קלחכ תילארשיה הרבחה
המש הדבועה םע םילשהל השק ירהש ,םנובציע רקיעו םייחה לש םתוהמ ...םימלגתמ
ומכ בוש ילבלו םימלועל דבואו קחרתמו ררופתמו דרפתמ םלשו דחא היהש
יכשחמב םש-יא חצנל תודבוא ןהש דע תוריהמב וזמ וז תוקחרתמה תויסכאלאגה
םניא" ,ןמורה ירוביגמ דחא רמוא ,"םייחה" 80."תוחכשינו קפוא לכל רבעמש ףוס-ןיאה
םייחה לש םתוהמ תיצמת אוה תוומה - הזמ רתוי ףאו ...תוומה תארקל עסמ אלא
81."תיפוסה ותומלגתהל דע העש העש םהב םלגתמו ךלוה אוהו

יאמ ;הירוטסיהל תועמשמ ןיאש ירה ,"תוומה תארקל עסמ" אלא םניא םייחה םא
1977 תנשב רחא םוקמב וא ס"הנפל 500 תנשב והשלכ םוקמב יח םדא םא הנימ אקפנ
לצא ןה ,ןכאו .תיטסילטפ תינבת התוא לש הרזח אלא םניא וייח ךכ וא ךכ - נ"הסל
תא ןייפאמה ,ירוטסיהה ,יראינילה הלילעה-רושרשל דוגינב - עשוהי לצא ןהו יאתבש
םירוק לש ךבס ןיעמ ,ינטלומיס הנבמ ונינפל - ןונגע דע ך"נתה ןמ תירבעה הקיטאופה
"הווה" לש הבועמ היווח תבוטל רחואמו-םדקומה תשוחת תא שטשטמה ,םיישיא
.תומולחו תויצאיצוסא ,םירוכע תונורכיז יסיסרכ ודעבמ ץבצבמ רבעהש ,יביטקייבוס

תורפסה לש דוסיה תייווח איה תושילתהש הנעטב וז המגמ קידצהל תוסנל רשפא
אלא גירח הווהמ הניא תילארשיה תרופיסהש ,רמולכ ,הלוכ תיברעמה תינרדומה
קר אל הבינה םירשעה האמהש ,איה הדבועה לבא .הפוקתה חור לש םלוה יוטיב
עסמ ,רטראס לופ-ןא'ז לש הליחבה ,ימאק רבלא לש רזה ומכ רוכינו תושילת ייוטיב
לש לותח תסירע וא תראב ןו'ג לש ךרדה ףוס ,ןילס ןנידרפ-יאול לש הלילה הצק לא
ןמ רתוי תירבעה הקיטאופה תונורקעל תובורקה תרופיס-תוריצי םג אלא ,טוגנוו טרוק
,ךורב ןמרה לש םירורהסה ןוגכ תוריצי .האמה ךלהמב תירבעב הבתכנש תרופיסה
לש םינש האמ ,ןיצינ'זלוס רדנסכלא לש ןושארה רודמב ,סוסאפ-סוד ןו'ג לש ב"הרא
תדוספר וא בורוטקוד סנרול רגדא לש םייטגר ,סקראמ היסרג לאירבג לש תודידב
,ימואלה ,ירוטסיהה ,יפאה ביתנה תא תונמסמ ,וגאמאראס הזו'ז לש ןבאה
.וב הכלה אל איהו - "תירבע"ה תרופיסה ינפב חותפ היהש ,ילאנוסרפמיאה

– םישימחה תונש עצמא דע םיעבראה תונש עצמאמ - דחא רושע היה ,הרואכל
תרופיס .תירבעה הקיטאופה תונורקעל החורב הבורקה תרופיס ןאכ הבתכנ וכלהמבש
סותא הגיצה ,רתויב ינייפואה הגיצנ אוה רימש השמש ,"ח"מלפה רוד"
,לגופ וא ןיסנג לש ןינאה םזיטילאל דוגינב ,בחרה להקל התנפו יטסיביטקלוק-ינויצ
ןיבל "ח"מלפה רוד" לש הקיטאופה ןיב לדבההש אלא .תימואל תוביוחמ ךותמ
"םואל" לע ובתכ "ח"מלפה רוד" ירפוס .ןהיניב ןוימדה ןמ לודג תירבעה הקיטאופה
"םירבצ" לש תונויצ התייה םהלש "תונויצ"ה .הירוטסיה-לוטנ ,רבע-לוטנ ,קרבופמ
.הל ךשמה אל - תודהיל ףילחת איה "םתוילארשי"ש ,ץראה ידילי ,תימצע תרצותמ
תיצמת אוה (,1951) רימש לש וידי ומב תא חתופה ,הז טפשמ :"םיה ןמ דלונ קילא"
ןיא ;וב שיש המ תניחבמ ןהו הז טפשמב ןיאש המ תניחבמ ןה ,ח"מלפה רוד לש סותאה
.הירוטירטל הקיז וב שי ,תאז תמועלו ,הזה טפשמב (תידוהי ,תימואל) הירוטסיה
ןמ ,ןאכמו ;לארשי ץרא ,תאזה ףוחה תעוצרב ,ןאכ דלונ :רמוא יווה ,"םיה ןמ דלונ"
,יתוברת-ץוח ,יעבט ,ילותב ,רוהט בחרמ :םי .ותוהז תרזגנ ,םוקמל הקיזה
,לארשי םע אל ,לארשי ץרא .ספא תדוקנמ הלחתה ,קלח ףד ,ימואל-ץוח ,ירוטסיה-ץוח
שוביכ .ורוד ינבו רימש לש תרופיסב תוביוחמה-ןנוכמו תוהזה-ןנוכמ דממה איה
לש םתומד םומירו היפונב תורעתהה ,הבחורלו הכרואל "ץראה תעידי" ,הירוטירטה
וז :קפס ןיא .וז תרופיס הקסע ,ידוהיה םויקה ףצרב אלו ,ךכב - הילע ומחלש םיריעצה
,ךה ונייה ןניא תימואל הדמעו תיטוירטפ הדמע לבא ;תיטוירטפ תרופיס התייה
םמצע ואר םה ;היינשה ןובשח לע הנושארה האב ח"מלפה רוד ירפוס לש הרקמבו
82.םיה ןמ ודלונש םירופיס ובתכ םה .םעמ אל .הנידממו ץראמ קלחכ

בי

האיבה ,םיעשתה תונש לש וז ,תאש רתיבו ,םינומשה תונש לש תילארשיה תרופיסה
.םיהולא ןיאש ןימאמ ינא" .תירבעה הקיטאופה ןמ תוקתנתהה ךילהת תא ואישל
ןיאש ןימאמ ינא .םייתש .תועמשמ םוש .תועמשמ ןיא הירוטסיהלש ןימאמ ינא .תחא
םהרבא לש וירוביגמ דחא רמוא ,"גישהל תוסנל תושונאה לעש הלענ הרטמ םוש
רנפה בתוכ ,"הטישו רדס רסח רשפ רסח סומסוק לא שאר יצורפ ונכלשוה" 83.רנפה
םוי .םייניש ילגלגכ הז לא הז םירושק" ,ןמפוה לאוי בתוכ ,"םימיה" 84.רחא םוקמב
תא אשונ אוהו ,תומצע תונכוש טרהנרב לש ופוג ךותבו .והנשמ לא לגלגתמ דחא
שיא .ןמזה תיברמ ףוקש ריוואה הניתשלפב ...דבלב ולש וחוכב ,וייח תומי לכ ,ויתומצע
85."טרהנרב לש ויתומצע לע ותעד ןתונ וניא

םימיב ,ותעד תא שיא ןתונ םאה לבא ;טרהנרב לש ויתומצע לע ותעד תא ןתונ וניא שיא
לא לגלגתמ דחא םוי" םתועצמאבש םיידיימה םייוריגה ןמ גרוחה והשלכ רבדל ,הלא
תילארשיה תרופיסה ןמ טבינה ,ינקירה ,ירקמה םויקה ?תיתורירש תוימתסב "והנשמ
לודג תירבעה השיפתה ןיבו הניב דוגינהש םלוע תשיפת אטבמ ,םינומשה תונש עצמאמ
תידומלתה השיפתה ןיב וא תינגפל תיארקמה השיפתה ןיב ררשש דוגינה ןמ רתוי
הניא טושפ תימואל-תירוטסיה הלועפ-תרופיס .טלחומ דוגינ ונינפל ,םעפה .תיטסינלהל
ןיא [םואלל ,יכה ואלבו] הירוטסיהל"ש םירובסה םישנא ידי לע בתכיהל הלוכי
86."הטישו רדס רסח ,רשפ רסח סומסוק לא שאר יצורפ ונכלשוה"שו "תועמשמ

תועמשמ ןיא הירוטסיהל םא ,בותכל וננמז-ןב ילארשי רפוס לוכי םינכת וליא לע
לוכי המ ?ול תעגונ הניא תירבעה לש הירוטסיהה םא ,שמתשי תירבע ןימ וזיאב ?ויניעב
וניא ומצע רבחמה םא ,(קלח הב םילטונה םישנאה לעו) תואיצמה לע "תעדל" רפסמה
,קוור) יטרפ םדאכ "וילע רבועש המ" לש ירטנצוגאה םוחתה ןמ תגרוחה תואיצמ ריכמ
תאמ הנושארה) םיעשתה תונש תורפסמ תואבה תואבומה שולש ?(ךדכודמ ,יביבא לת
הבושת תוקפסמ (תרק רגתא תאמ תישילשה ,רורד-לא ףסוי תאמ היינשה ,לייו יזוע
.תינייפוא
יתייה אל התוא האור יתייהשכ .תומוקמ ינימ לכב תודובע לבקל הליחתהו ,דומלל הרמג איה
,לוכי ללכב והשימש יתנמאה אל .הז ילב היח איה ןמז המכ יתנמאה אל .הבהא הלמה תא ריכזמ
לכתסהל התוא דמיל בצעה .רבדמל וא הריזנל הכפה אל איה והשכיא לבא .הילע רבדל אלש
ןמזה לכ איה ,תושעל רחא רבד םוש הל היה אלש ןוויכמ .הליגר התיהש הממ רתוי קומע
87.הלכתסה
רבוע ינא .ונינש ןיב קתונמ טבמ הריבעמ ,הרקתה לע תלכתסמו בגה לע תכפהתמ איה
תפטלמ איה ...עשעושמ הב לכתסמ ,טבמה תא הילא דירומ אוה .ריקה לע תונעשיהל םייכרבהמ
ילע לכתסמ אוה .רצק "הא" ןימ תטלופו ,תיסחי ,ילא בורקה ,ילאמשה דשה תא המצעל
88.שאוימ
ינא םא ?הל דיגא ינא המ .התוא בהוא אל ינאש הטילחה איה יכ ,דרפינש הצור איה וישכע זא
.החכוה קר הליבשב היהת תאז ,חומה תא לבלבל קיספתשו תמטמוטמ איהש הילע קעצא
?המ ?השעא ינאש הצור איה המ .תרמוא איה ",יתוא בהוא התאש יל חיכויש והשמ השעת"
הנכומ איה ,ןכש המ .דבל תעדל ךירצ ינא זא תמאב בהוא ינא םא יכ .אל איה לבא .דיגת קרש
,אל המ דיגתש הל יתרמא זא .רוחבל לוכי ינא ,םייתשהמ תחא .אל המ דיגהל וא ,זמר תתל
89.םולכ ןיבא אל ינאש חוטב הלש םיזמרהמ .והשמ עדנ תוחפל

רפוס ותוא ידי לע ובתכנ וליאכ ארקיהל ולא תואבומל תמרוגה תינונגסה תודיחאה
איה .ןאכ םיטטוצמה םירפוסה תשולש לש םתביתכל תמצמטצמ הניא ,ומצע
,הדודר ,הלד ןושל התוא םיקלוחה ,םרוד-ינב תיברמ לש םתביתכב תפקתשמ
(?וללה תואבומה תא תולקב ארקי אל ,שדח הלוע וא ,דלי הזיא) הירוטסיה-תרסח
90.קפוא-רצ ,לבגומ ,ןטק "ינא" ,בושו בוש ,ונהש רפסמ-לוקו

םישימחה תונש יהלשמ הגרדהב הנצקוהשו ,האמה תישארב הדלונש "שולת"ה תרופיס
ךותמ ,ןלהלש הקספה 91.היתויורשפא לש ףורצ שומימל ,ונימיב ,אופא העיגה ,ךליאו
הקיטאופ-ואידיאה תיצמת תא הליכמ (,1992) יטיס ילוד םולב-לטסק ילרוא לש הרפס
התוקתנתה-אולמ תא ,תוריהבה אולמב ,דחא ףניהב הגיצמו ,תיוושכעה תרופיסה לש
.תירבעה הקיטאופה ןמ וז תרופיס לש
ילודב םישנאה לכ .לבתב תפרטומה ריעה .תיתשת ילב ,רבע ילב ,תיתחת ילב ריע - יטיס ילוד
ימ שיש ןוויכו ,םהירחא ףדורש ימ שי ,םיחרוב ןמזה לכ םהש ןוויכ .םיחרוב ללכ ךרדב יטיס
תוקוניתה לכ ...רהנל םתוא םיקרוזו ,גרוהל םתוא םיאיצומו ,םתוא םיספות ,םהירחא ףדורש
תוגלפמ יתש שי ...תוקופד ,תוניוזמ יטיס ילודב תוהמאה לכ .םירזממ ,םיצמואמ יטיס ילודב
תא תוחקולש בוחר ירענ לש תויפונכ שי תולודגה תוגלפמל .הרודצורפהו היטרקוריבה :תולודג
אל ,םיכלכולמ ,םיליעגמ םיסופיט .םישירטנחה הלא ,םילייח שי היטרקוריבל .םיידיל םיקוחה
םהלש םיכרצה תא םישועו לוורשב ףאה תא םיחנקמ ,םילעתשמ ,םיסייכמ ןמזה לכ ,םינייגיה
לע יטיפרג טברשמ דחוימב ,םירבד השוע קר ,םולש רמוא אל םעפ ףא שירטנח .םמצע לע
ומכ ,יטיס ילודב םישנא דוע שי ...םירבג לש ןתש לש קזח חיר שיש הפיא ,תוריקה
ייאגר בצקמב םירש םה ,םהלש ףוצרפה ומכ ישפט םהלש ןגולסהש הלא ,םיפורטסופאה
,ילזמל ..."םינובנוב"ו ,"םיפיטיכרא"ו ,"םינדחפ" שיו ."ישאר תא ופריע ואוב - ינא הז הנידמה"
יתדמל .ךומנ ליפורפ לע רומשל יתדמלו ,הצובק םוש לש תדוכלמל לופיל אלו רמשיהל יתחלצה
92.תחת רותחלו ,ןשי ךמצע תא תושעל םצעב אוה קירטה לכש

הכ "תירבע תורפס" הנוכמה תורפסה התייה אל םלועמ .םמצע דעב םירבדמ םירבדה
תאז תולתל ,ןבומכ ,רשפא .םויכ הקוחר איהש יפכ תירבעה הקיטאופה ןמ הקוחר
תורדקה תא תולתל - יוארו - רשפאש םשכ ,תינרדומ-טסופה "הפוקתה חור" תעפשהב
םיחטשה שוביכ לע תמוערתב קר אל 1967 רחאל תילארשיה תורפסה לע הטלתשהש
דרמ ימי - ןמזה ותואב תירבה-תוצראבו הפוריאב "שדחה לאמשה" תיילעב םג אלא
תילארשיה תוברתה .םנטייו תמחלמ דגנ האחמה לגו תינימה הכפהמה ,םיטנדוטסה
םאה :איה הלאשה .קדצומו יעבט הזו ;םלועה תוברת לש היכלהמל המוטא הנניא
המגמה לש תינייקח הרורג תויהל הרומא ,הביבס שחרתמל הרעה ,תילארשיה תוברתה
ןברדל הרומא ונביבס שחרתמל ונתונריע אקוודש וא - ברעמב תעכ תחוורה תיתוברתה
?ונלשמ ךרדב ךכ לע ביגהל ונתוא

רגתאה ונניא ירה םזינרדומ-טסופה לבא ,םזינרדומ-טסופה ןמ םלעתהל רשפא-יא
בתכנ ,ונרמאש יפכ ,ך"נתה .הדועמ תירבעה תוברתה ינפב בצוהש ןושארה יתוברתה
היצפואה םע תותמעתהכ ,הבר הדימב ,דומלתהו ,תינגפה היצפואה םע תותמעתהכ
,תרחא תיתוברת תוהז חכונל אלא ונתוהז תא זיחשהל םילוכי ונניא .תיטסינלהה
םא ;ונשוביגל םייטנוולרה םיטביה םתוא לוטיל ונילע הנממו ,ריכהל ונילע התואש
93.תימצע הדחכה וז ירה ,ונתוהז קוקיזל התועצמאב עיגהל םוקמב הב ונעלבנו ונעמטנ
המכ דע ןיבהל רומא ,ול הרקי תיתוברתה ונתוהזש ימ לבא 94;ךכ לע םיכרבמ םיבר
?יטאופה הרבע םע רשקה תא שדחת ןאכ בתכיתש תורפסה םאה :הלאשב הדיתע יולת
ףיסוהל ונל ארוק םתחנ אלש ןונקה .םישירומו םישרויכ ונל הקוקז תיתוברתה ונתוהז
.דיתע - הווהלו ,הווהה םעט תא רבעל וקינעיש ,תושדח תוריצי ול

.יאסמו רפוס אוה ירבנע ףסא

תורעה

םישימחב לארשיב םיטלובה תורפסה ירקוח תעברא "תירבע תורפס" חנומה תא ושפת ,השעמל ,ךכ .1
.שוטר ןתנוי הגוהה-ררושמה םג םהומכו - דקש ןושרגו ןורימ ןד ,לייווצרוק ךורב ,ןדס בד - היתונש
תידוהי תורפסכ תירבעה תורפסה תשיפתל םיפתוש םלוכ ויה ,םהיניב םירכינה תופקשהה ילדבה תורמל
ןושלב תידוהי תורפס ,שוטר ןתנוי האר .תירבעה תורפסה לש ,תיטאופ אל ,תינתא הרדגהל ,רמולכ -
,דחואמה ץוביקה :ביבא לת) קדב ינבא ,"אובמ תסמ" ,ןדס בד ;39 'מע (,1982 ,רדה :ביבא לת) תירבעה
,ןקוש :םילשורי) םתרישב םירקחמ :יקסבוחינרשטו קילאיב ,לייווצרוק ךורב ;9 'מע ,(ב"כשת
:ביבא לת) תיסאלקה תידוהיה תרופיסב םינויע :המודמה אפורה ,ןורימ ןד ;169-168 'מע ,(א"כשת
:ביבא לת) תולבקתהה תרותב םיקרפ העברא :ןהינעמנו תוריצי ,דקש ןושרג (;1995 ,דחואמה ץוביקה
.17 'מע ,(ז"משת ,ביבא לת תטיסרבינוא

לש בר-ברע אוה ,ותחימצ תישארמ ,ידוהיה םעהש םושמ הליבק הניא ונתשרומ לש תינתאה הרדגהה .2
השמ תשא הרופיצ ,היירצמ התייה ףסוי תשא תנסא ,תוימרא ויה "תוהמא"ה עברא ;םיימש םימע
ךלמהו תוינענכ םע ונתחתה לארשי תכלממ יטבש ,הייבאומה תורל רצנ היה דוד תיב ,תיניידמ התייה
אל אוה .ך"נתב רפוסמה רופיס אוה "לארשי םע" .ונומרא ליכהש לככ תוירכנ םישנ הברה המלש
.ול ץוחמ וא רופיסה ינפל םייקתה
רשאב םהיניב ומיכסה אל םלועמ םידוהיהש םושמ הליבק הניא ונתשרומ לש תיתדה הרדגהה
ל"זח ברקבו) ל"זח לש "תודהי"ה הנניא ןושאר תיב תפוקת לש "תודהי"ה .הרותה לש התועמשמל
,םייסיאה חסונב "תודהי"ה הנניא ןוליפ חסונב "תודהי"ה ;(תוקולחמ קר אלא תומכסה ןיא ,םמצע
בוט-םש-לעבה חסונב "תודהי"ה ,יולה הדוהי יבר חסונב "תודהי"ה הנניא ם"במרה חסונב "תודהי"ה
לכש) תויונשרפ לש ךסכוסמ יוביר איה תודהיה ,תדכ .האלה ןכו ,ןהכ ןמרה חסונב "תודהי"ה הנניא
"םייתד" םידוהי ןיב לדבהה ;(העורפ הייטסכ תיארנ ,התרבח לש תיפצתה תדוקנמ ,ןהמ תחא
.תודהיב םינוש םיגלפ ןיב דימת ומייקתהש םיימוהתה םילדבהה ןמ לודג וניא ,ונימיב "םיינוליח"ל
תופשב ובתכנ וז תשרומ לש תיתשתה תוריציש םושמ ,הליבק הניא ונתשרומ לש תינושלה הרדגההו
ובתכנ (לאינד רפסו ארזע רפס תיברמ ןוגכ ,ך"נתהמ םיקלחב לחה) ןהמ המכ .תירבעב אקווד ואל ,תונוש
תופש לש םיעקשמ דימת הליכה ,רוכזנ הבה ,המצע תירבעהו .שידייב תורחא ;תיברעב תורחא ;תימראב
.תורחא
,דבוע םע :ביבא לת) אריפש םהרבא ךרע ,היחתו השרומ יקרפ :רבד דוע ,םולש םשרג ,המגודל ,האר .3
.(רבד דוע ןלהל) 123-105 'מע ,ב ךרכ (,1992
.סוגנול תאמ האולכו סינפד איה ןהבש תמסרופמה .הלאכ הזורפ תוריצי שמח קר תועודי .4
.105 'מע (,1963 ,יחרזמ 'מ :ביבא לת) ביגש 'ש םגרת ,תיניסה תורפסה ,היקאג-קראמנטלאק 'א האר .5
תמסרופמה .77 'מע (,1995 ,ןקוש :םילשורי) הירוטסיהו תוברת :תיתרוסמה ןפי ,ינוליש ימע-ןב האר .6
סקז ןד םגרת ,יקסרומ וביקיש תאמ י'זנג השעמ איה תינפיה הזורפה תא וכנחש תוריציה ןיבמ
.(א"לשת ,ןקוש :םילשורי)
:םילשורי) רענש חספ םגרת ,תיברעה תורפסה תודלות רוציק ,רהיצדלוג (ץאנגיא) הדוהי קחצי האר .7
.הלילו הליל ףלא ,ןבומכ ,איה וז הפוקתמ רתויב תמסרופמה הזורפה תריצי .76 'מע ,(ב"ישת ,סנגאמ
הזורפה תא ולצינ ,אהדוב ייח לע םירופיסל ןתוא ובסהו תויממע תוישעמ וסייגש ,םיטסיהדובה .8
,תינחלופה הרישה - תיטסיאודניהה הנוהכה לש תיתוברת-תינחורה הטילשה תרוצל הביטנרטלאכ
- אלא ,תירוקמה תידוהה תוברתה לש רצות הניא תרופיסה :תורחא םילימב .תיפאהו תיפוסוליפה
.קהבומב תיריש התייה התורפסש ,וז הקיתע תוברת דגנכ תימינפ היצקאיר - הברדא
תיארקמה) תיברעמה השיפתהו ,הירוטסיה ,תרופיס ןיבש הקודהה הקיזב ןודנשכ ןיבהל ביטינש יפכ .9
.ןמזה גשומ לש (הרוקמב
ראשל דוגינב - המצע תא אטבל הרחב תידנלסיאה תוברתכ הרוקמב תינגפ תוברתש הדבועה .10
הרישל תוינגפ ןיב הקיזה רבדב יתנעט תא ,הרואכל ,תרתוס ,תרופיסב אקווד - תוינגפה תויוברתה
תא ובתכ םידנלסיאהש רוכזנ םא ,בשוית וז "הריתס"ש אלא ;(תרופיסל םזיאיתונומ ןיב הקיזה - דגנמו)
התדכ הלבקתה תורצנה .תורצנה תבוטל תוינגפה תא ושטנש ירחא הנש תואמ שולשכ םהלש תוגאסה
םזיאיתונומ ןיב הקיזה .הרשע-שולשה האמב ובתכנ תוגאסה וליאו ,1000 תנשב דנלסיא לש תימשרה
.ןאכ םג ,ןכ םא ,הרמשנ תרופיסל

.ב:טי םילהת .11
;בכ-אכ :די תומש ;כ:ז תומש ;ב:ג תומש ;הכ-דכ:טי תישארב ;ב-א:אכ תישארב ;בי:י עשוהי .12
.אי:ב ב םיכלמ ;חל:חי א םיכלמ ;ל-טכ:זט םיטפוש ;כ:ו עשוהי ;די-גי:זט תומש
םולח ןורתפ לע רופיסב ך"נתה שיחממ תינגפה ןמזה תשיפתל תירבעה ןמזה תשיפת ןיב דוגינה תא .13
"הדיח" אוה הערפ םולח ירה :ףסוי לש ושוריפבש גשיהה והמ ןיבהל השק ,הרואכל .ףסוי ידי לע הערפ
עיצהש הזל ההז שוריפ ורובע עיצמ היה רשי לכש לש תילמינימ הדימב ךרבתהש םדא לכש ,ידמל הלק
לש ףוריצה תא שרפמ אוה .תויגולוכיספ וא תוילמס ,תורתסנ תויועמשמ שפחמ וניא ללכ ףסוי ;ףסוי
אילפמה רבדה .ןוזמב רוסחמו עפש לש םיגוצייכ :רתויב ילנבהו שקבתמה ןפואב רואיו םילוביש ,תורפ
דציכ .שוריפ ותואל עיגהל םימוטרחה לש םתלוכי-יא אלא ,ףסוי לש תינשרפה ותלוכי ונניא רופיסב
המישמ לומ עשי ירסח ושענ ,ההובג תילאוטקלטניא הגרד ילעב קפס אלל ויהש ,םימוטרחהש ןכתיי
תורשפא םתעדב תולעהל םימוטרחה ולכי אל ,םינגפ םתויהבש ,איה ךכל הבושתה ?הטושפ הכ תילכש
םלועמ ול הרק אל ירה הז :םינש עבש ךשמל םואתפ שביי רואיהש ןכתיי אל ,םתואר תדוקנמ .שודיח לש
תולעהל לוכי ,תוינגפ-תוירוזחמ םייניעב תואיצמה תא שפות וניאש םדא ,ץוחבמ םדא קר .הכ דע
,איה הערפל ףסוי לש ותבושתב חתפמה תלימ .תוילגעמה תריבש ,הרומתה ,יונישה תורשפא תא ונוימדב
םילוכי םניא םינגפ .הרגשל דוגינב :רמולכ ,"הנה" ;ילוכו "תואב םינש עבש הנה" ."הנה" הלימה ,ןכל
.(ח:אמ תישארב) "הערפל םתוא רתופ ןיא" ןכל ;הרגשה לש הרפה םמצעל ראתל
ורפסב גניסל רבדמ םהילעש ,"םיירופ" םיעגר םתוא ,"אישה עגר" ,"ידיחיו-דחא עגר" ותוא .14
הז ןיא .4 'מע ,(ג"משת ,םילעופ תירפס :ביבא לת) ןרא דוד םגרת ,הרישהו רויצה ילובג לע וא ,ןואוקואל
.תוינוויה תונמאהו תורפסה ןמ גניסל באוש ןיינעה תשחמהל תואמגודה תאש ,ןכל ,עיתפמ
לש םתויקלחב ןה ורפסב םירוזשה םימואנה לש תויביטקיפה תא קמנמה ,סדידיקות השועש יפכ .15
יולה א"א םגרת ,סינופוליפ תמחלמ תודלות .וינייאורמ לשו ולש ןורכיזה תולבגמב ןהו ויתורוקמ
.13 'מע ,(ט"ישת ,קילאיב דסומ :םילשורי)
םירנא'ז םג זא וגשגש ,הרשע-עשתה האמב יטסילאירה ןמורה תחירפל ליבקמב ,ןכל .16
לודג חפנ וספתש ,הקיתוג ינימ ראשו תויפ ,םידפרע ירופיס ,תוחורו םידש ירופיס לש םייטסילאיר-אל
,"היסטנפ"ל "םזילאיר" ןיב הרורב הדרפה ,אופא ,זא התייה .הקיטנמורה תיילע זאמ הפוריא תורפסב
גרוח ,יטסטנפ ןמורב "תעדל" רפסמל "רתומ"ש המש אוה ,תיביטינגוק הניחבמ ,וז הדרפה לש השוריפו
.יטסילאיר ןמורב (תואיצמהו) "העידי"ה תולובגמ
גהונ ינא יניעב בוטכש ,ארוקה ,האור התא הנה" :ורדיד לש ןמור ךותמ אבה עטקב ,לשמל ,ןנובתנ .17
יתלוכיב ,יניע תוארכ תואקתפרה-תרה ךרדב םהינשמ דחא לכ ךילואו ,ונודאל קא'ז ןיב דירפא םא יכו
תא אישהלמ יתוא ענמי המ .קא'ז לש ויתובהא רופיס ךל דגוי וב עגרה תא שולש ,םייתנש ,הנשב תוחדל
םהינש תא ריזחהל ?ונודא תא םשל רגשל ?םיקוחרה םיה ייאל קא'ז תא חולשל ?ןנרק ותושעלו ןודאה
לת) רבנע לטיבא המגרת ,טסילטפה קא'ז ,ורדיד יגד "!רפסמ תויהל לק המכ ?תחא הניפסב תפרצל
בירקמ הב תוכזל ידכש ,האצמה תוריח לש תנגפומ הוודח ונינפל .6 'מע ,(ב"שת ,םילעופ תירפס :ביבא
.תמא-תנעט לש ץמש לכ רפסמה

לע תולעהל רשפאש רתויב הקזחה הדמעב ומצע ססבמ" ,גרבנרטש ריאמ בתוכ ,"יארקמה רפסמה" .18
ןיב ידוחיי ןפואב בלשמ רפסמהש ...תויה ,תורפסה תודלותב הל הוותשמה רבד םוש ןיאש הדמע ,תעדה
תעב ,ןכש .בולישל םינתינ םניאש םיירופיס םימגדל םיכייש ,רחא הרקמ לכב ,רשא תוכמס-תורוקמ
לש ,תרוסמ לשו ...הארשה לש ,תיריפמא תודע לשו יעבט-לע עדי לש תוכמס ול שי תחא הנועבו
ינב ויחא ראש לא הנופה 'הדעה ןב' לשו ינחור הרומ לש ,ישונא הפוצ לשו יהולא םיעוריא-ללוחמ
לש תוארה-תדוקנ תא גציימ ,תומלועה ינשמ רפסמה הנהנ ,םדאה-ינבל םיהולא ןיב ומקמתהב ...הדעה
תוארה-תדוקנ ןיב םואיתה אוהש ,םהבש בושחה תא רקיעבו ,םהינש לש םיסרטניאה תא תרשמו םהינש
."תישונאה וזל תיהולאה
Meir Sternberg, The Poetics of Biblical Narrative: Ideological Literature and the
.Drama of Reading
(Bloomington: Indiana University, 1987), pp. 117-118
רופיסה לש הקיטאופה ןלהל .יארקמה
םאיליו וא קזלב-הד הרונוא ,גנידליפ ירנה ,ןרטס סנרול לש םינמורל ינייפואה רפסמב ,לשמל ,רכזינ .19
.ירקאת סיפקיימ
,ןקוש :םילשורי) רבולפ ,היורט ירנא :האר ,ישיאה ונונגס שוביגל רבולפ לש תיפיזיסה ותריתח לע .20
.99-96 'מע ,(ו"נשת
.(ה םיטפוש) הרובד תריש ,הארנה לככ ,איה ןהיניבמ המודקהש .21
,םינוש םייטאופ םיבוציע ןיב תורחתמ קלחכ דימת תבתכנ" ,טייו ןדייה ירבדכ ,הירוטסיהה .22
רצומכ ירוטסיהה טסקטה" ,טייו ןדייה ."תוטעל היה לוכי רבעהש תומדל רשאב הז םע הז םידדומתמה
הטיסרבינואה :ביבא לת) הירוטסיהה לש היפוסוליפב םירמאמ ץבוק - ב תירוטסיה הבישח ,"יתורפס
,(ןמכוט ,ןוביג ,סוכרטולפ) דמולמ ןוירוטסיה לש תימצעה החכנהה תדימו .320 'מע ,(ה"משת ,החותפה
לטנ ףא וא םהב הזחש תוערואמ לע תישיא תודע ונל רסומה ,הווחה ןוירוטסיהה לש וזמ התוחפ דוע
.(רהפש טרבלא ,רסיק סוילוי ,ןופונסק ,סדידיקות) קלח םהב
סופאה :"ברעמה תורפס יבא" ראותה לע ך"נתב הרחתמה טסקטב רכזינ הבה ,ךכב חכוויהל ידכ .23
- יארקמה רפסמה לש וז ומכ - ותעדות רשא יממע רפסמ ידי לע סופאה ונל שגומ ,הרואכל .ירמוהה
וניא ונורכיזו ,ויתובא ורבצש םיינחלופהו םייאלקחה ,םייאבצה ,םייתוברתה םיסכנה לכ ךס אלא הניא
לש החיתפה טפשמב רבכ לבא .עקושמ אוה הבש היצזיליביצה ךזנג תא אלא תיטרפ היפרגויב ליכמ
יעוצקמ ררושמכ ותוהז תא ריגסמו ומצע תא רבודה חיכנמ ,האיסידואה תחיתפב םג רזוחה ,הדאיליאה
דימצמ אוהש םעפ לכב םג ומצע תא חיכנמ אוה .תיתורפסה ותמישמב דומעל ידכ הזומה תרזעל קוקזה
.("דמחנה סונותיט" ,"ןובנה סוכמלט" ,"םימתה סוטסיגייא") ויתויומדל םייביטקייבוס הכרעה ייוניכ
סואיסידוא ידודנ) האיסידואה תלילע רקיע תא דיקפמ אוה רשאכ סורמוה עיגמ תוילאנוסרפה איש לא
- סואיסידוא - ומצע רוביגה ידיב אלא ינוציח רפסמ ידיב אל (יאגאה םיה ייא ןיב םינש רשע ךשמב
,האיסידוא) והוליצהש םיחרואה יסינכמ םיקאיפה ינזואב (םתוא הדוב ,אמש וא) ויתונורכיז תא הלעמה
,היסידוא ,סורמוה .יטרפ "ראוממ" ,ןכ םא ,איה סופאה לש תירקיעה תירופיסה הביטחה (:12-9 םירפס
.(א"ישת ,ןקוש :םילשורי) יקסבוחינרשט לואש םגרת

םיררושמה ןיבו) םיאזחמה ןיב תורחתה דוסימב םלגתה תינוויה תורפסה לש םזילאודיבידניאה .24
לש הידגרט ;םיננוחמ םידיחי ןיב תודדומתה תריזכ םדי לע השפתנ ,הקיטלתאה ומכ ,תורפסה :(ללכב
םניא טידרקהו הריציה :דיתעב תיטרפ םלוע תליהתו ,הווהב סדיפירווא לש יטרפ ןוחצינ איה סדיפירווא
,ןוטלפא יבתכ ,"ןואיא" גולאידה תחיתפ תא לשמל האר ,םיררושמה תויורחת לע .הדרפהל םינתינ
- ורפס חתפב סוטודורה ירבד .72 'מע ,א ךרכ ,(ו"כשת-ו"טשת ,ןקוש :םילשורי) סביל 'ג ףסוי םגרת
םדא-ינב ישעמ לש םרכז דבאי אלש ידכ ,וירקחמ ירפ תא הז רפסב גיצמ סוסנרקילאה שיא סוטודורה"
- "םירברב לש ןהו םינווי לש ןה ,םיאלפומו םילודג םילעפמ לש םתליהת דבאת אלש ןכו ,ןמזה םע
רכז תרימש" ידי לעשו ,חכשיי אל ומש םגש הוויק ,רחא ינווי רפוס לכ ומכ ,סוטודורהש ךכ לע םידיעמ
,סוטודורה .ורפס לש גשיהל תודוה ,ולש-ורכז םג רמשיי ,"םימיהדמה םיגשיהה" ריתע "רבעה
.39 'מע (,1998 ,סוריפפ :ביבא לת) הירוטסיה
ללהמ ובש ,"םוטנמונומ יגסקא" סויטרוה לש וריש ונל קפסמ הז סותאל הנממ הריהב ןיאש המגוד .25
לחר המגרת ,(תודואה) םירישה ,סויטרוה סוטניוק סויקלפ .ותויחצנ לע זירכמו ומצע תא ררושמה
ןיקשופ בתוכ סויטרוה ירחא הנש 1900 .30 ריש ,ג קלח (,1998 ,קילאיב דסומ :םילשורי) םואבנריב
,ול יוארה יתורפסה תוומלאה תא שארמ ומצעל ןיירשל ידכ ,תרתוכ התוא תחת ,ריש ותואל ולשמ הסרג
'מע ,(ז"כשת ,דקע :ביבא לת) ק"ז בקעי םגרת ,םייריל םיריש רחבמ ,ןיקשופ ץיבייגרס רדנסכלא .ותעדל
.69
.חי:כ תומש .26
.ח-א:ח הימחנב תראותמה הרותה תאירק תנצסב בטיה םגדומש יפכ .27
תויוברתבו תותדב תוליבקמ הל אוצמל השקש המרב תודהיה תא תנייפאמ ,ללככ ,תויבמופה .28
הווצמ - (תוחפל ןיינמ) הצובקב הרותה תא אורקלו ללפתהל הווצמב ,לשמל ,רכזיהל יד .תורחא
"הלואג"ה גשומ .תודהיה לש ,יולגה ,ירוביצה ,יתליהקה הייפוא תא ,תורחא תובר תווצמכ ,תאטבמה
לש הרורחש" :ושוריפש ,ידוהיה "הלואג"ה גשוממ הסרפ ק"ת קוחר - דיחיה לש ושפנ תלואג - ירצונה
'מע ,רבד דוע ,םולש ריבסמש יפכ ,"תקדוצ הרבח לש הנוזח תבצהו תוריחה לש המוקיש ,תולגמ המואה
.247
.בכ:ב והיעשי .29
םאדאמ ,דליפרפוק דוד ,וירוג אבא ,המא ,טסואפ ,סנו'ג םות ,דידנק ,ףיטרט ,הטוחיק ןוד ,טלמה .30
.תורחא רופסניאו ריוס םות ,הנינרק הנא ,יראבוב
ןמזה תובקעב (,1910) הקליר הירמ רנייר לש הגירב סדירואל הטלמ לש ויתומישרןוגכ תוריציב .31
הרק והשמ (,1956) ימאק רבלא לש הליפנה (,1934) רלימ ירנה לש ןטרסה גוח (,1927) טסורפ לש דובאה
וא (1970) תור פיליפ לש רבגכ ייח (,1963) תאלפ היבליס לש תיכוכזה ןומעפ (,1966) רלה ףזו'ג לש
(.1982) רטסוא לופ לש תודידבה תאצמה
:לארשי ינבמ וניאש םדא לע רפסמ ,הז ללכמ גרוחה דיחיה יארקמה רופיסהש הרקמ הז ןיא ןכלו .32
."ומש בויא ץוע ץראב היה שיא"
רחא וזב תוטודקנא לש ןתריזש ידי לע הגרדהב תרבטצמה תועמשמ תריצי לש ,וז רופיס תקינכטל .33
רופיסה לש הקיטאופה ,גרבנרטס :ךכ לע הארו .םודקה חרזמה תורפסב יהשלכ הליבקמ ןיא ,וז
.47 'מע ,יארקמה

.םהיתונולשיכ לע םג אלא םידיחי לש םהיתוחלצה לע קר אל ונל רפסמ ך"נתה ,ךכ םושמ קוידבו .34
תשרפ וא עבש-תבו דוד תשרפ ,בואה תלעבו לואש תשרפ ,הלילדו ןושמש תשרפ ומכ "םייטרפ" םיניינע
יושע דציכ ונל הארמ ך"נתה .הירוטסיהה לע םתוח םיעיבטמו טרפה תקזחמ דימת םיגרוח ,תובנו באחא
.תוירחאמ רוטפ ןיא .ערל וא בוטל תואיצמה לע עיפשהל ,ויתולועפמ הלועפ לכב ,םדא לכ
.ו:טי תומש .35
.י-א:חל תישארב .36
האר ,(ןהיתולועפ תועצמאב תויומדה ןויפא ,רמולכ) ך"נתב הטוקנה ףיקעה ןויפאה תקינכט לע .37
.344 'מע ,יארקמה רופיסה לש הקיטאופה ,גרבנרטס
ןיבו הכרעהו רואית ייוניכ תומד לכל דימצהל ירמוהה גהונה ןיבש דוגינה לע עיבצמ ךבראוא ךירא .38
,רעוכמ וא הפי קחציש ןכתי" .קחצי תדיקע רופיסב ,לשמל ,תוארל רשפאש יפכ ,ך"נתב ךכמ תוענמיהה
ןאכ וילע תעדל ךירצש המ אלא ראומ ןיא .ןאכ רמאנ אל רבד - החוד וא םיענ ,ןטק וא לודג ,לכס וא םכח
:סיזמימ ,ךבראוא ךירא ."םהרבא וב הסנתנש ןויסינה םויא המכ טלבויש ידכ - הלילעה ךות ,וישכעו
.9 'מע ,(ט"כשת ,קילאיב דסומ :םילשורי) אורק ךורב םגרת ,ברעמה תורפסב תואיצמה תומלגתה
תפרצב חוורש הביתכה חסונל "םזילרוטנ" חנומה תא סחייל לבוקמ ימדקאה תורפסה רקחב .39
םיינטרפ םירואיתב ןייפאתהש ,(רוקנוג םיחאה ,אלוז ,רבולפ) הרשע-עשתה האמה לש היינשה תיצחמב
םאדאמ) 1857-ב ליחתה אל םזילרוטנה לבא .זא דע תיפוריאה תרופיסה תא ונייפאש הלאמ רתוי
לש התיתשתב חנומ היה אוה ,יתונמא לאידיאכ .(אלוז לש םדאבש היחה) 1890-ב םייתסה אלו ,(יראבוב
ברעמה תורפס לש התוחתפתה תא רידגהל רשפא ,השעמלו ,םולה דע סודויסהו סורמוהמ ברעמה תורפס
לש יטסילאירה ןמורה דע ,ןרטסו גנידליפ ךרד ,סטנוורסו וי'צקובמ הזורפה תוחתפתה לע בושחנ םא)
ושומימל דע ,םזילרוטנה תגרדב תדמתמ היילעכ (האלה ןכו רבולפ לא ונממו ,הרשע-עשתה האמה
לש ופוג לע לצה וא היירג-בור ןלא לש האנקה ,סיו'ג לש ססילוי ומכ תוריציב ,םירשעה האמב ילקידרה
רואית לש םיחתנ-םיחתנל טסקטה שדקומ ,תירופיס הלילע םוקמב ,ןהבש ,סייו רטפ לש ןולגעה
לשו) סיו'ג לש העדותה םרז תקינכט .תיווחנה תואיצמה תא "טילקמ"ו "םלצמ"ה ,ילוקו יתוזח ,ינקדקד
תואיצמל רבעב לבגוהש ,םזילרוטנהש ךכל האיבה ,(םירחאו ןילבד דרפלא ,רנקופ םאיליו ,ףלוו היני'גריו
שיגנ וניאש רואית אשומל וז הקינכט תועצמאב הכפהש ,תויומדה תעדות תא םג התע שבכ ,תיפצנה
.םיפונ וא םיצפחמ תוחפ
.33 'מע ,ט קרפ ,(ז"לשת ,ןליא רב תטיסרבינוא :ןג תמר) ןירפלה הרש המגרת ,הקיטאופ ,וטסירא .40
.33 'מע ,הקיטאופ ,וטסירא .41
תרופיסה לע טלתשהש םזילרוטנל תופירחב דגנתה 'ץאקול יגרואג יטסיסקרמה תורפסה רקוח .42
.יוטסלוטו סנקיד ,קזלב חסונב יתרבחה םזילאירה לא בושל ארקו ,אלוזו רבולפ זאמ תיפוריאה
םדא ינב לש םהישעמב קוסיע םוקמב ;רואיתה ןעמל רופיסה תא תימה ,'ץאקול ןעט ,םזילרוטנה
,תיביספ תוננובתהב קוסיעל תורפסה תא םזילרוטנה הטה ,הלא םישעמ לש תירסומה תועמשמבו
לת) תרופ 'ל םגרת ,תורפסב םזילאירה ,"רואית וא רופיס" ,'ץאקול יגרואג .תירסומ הניחבמ תילרטיינ
שפות אוהש ךכב העוט ךא ,םזילרוטנה יפלכ ותנעטב קדוצ 'ץאקול .61 'מע (,1951 ,םילעופ תירפס :ביבא
יתפרצה "םזילרוטנ"ה ,ןכש .םזילרוטנה לש ודוגינכ הרשע-עשתה האמה תליחת לש "םזילאיר"ה תא
לובכה ,'ץאקול .ודגנ הכפהמ אל ,"םזילאיר"ה לש הנצקה אוה ;"םזילאיר"ה לש רישי רצות אלא וניא
תרוסמה רותיאל השורדה תירוטסיהה הביטקפסרפב דיוצמ וניא ,הרשע-עשתה האמה לש ןוידה-קפואל
.תירבעה תורפסה :םזילרוטנל תילכתב תדגונמה תיטאופה
.םלוה יוניכ ,ןכל ,אוה ,(םיבר ןושלב ,"םירפס") "הילביב" ,ך"נתה לש ינוויה ומש .43

ףוגה זוע לא תינאישטינ-ומכ היגלטסונ ךותמ םייארקמה ליחה ירוביגב זחאנ ,לשמל ,יקסב'צידרב .44
וכישמה תאזה תיארקמ-ואינה השיגה תא .תולגל התאצ םע ,ותפקשה יפ לע ,תודהיל ודבאש שפנה זועו
,ןושאר תיב חסונב תיאוריה היווה לש האייחהכ לארשי תמוקת תא ושפתש ,ןייד השמו ןוירוג-ןב דוד
:םילשורי) ך"נתה םע תויחל ,ןייד השמ הארו - תיתולגה תודהיה תונש םייפלא לש תפרוג הלילש ךות
ןעמל המצע תודהיה תלילשל תויתולגה תלילש העיגה "םינענכ"ה וירבחו שוטר לצא (.1978 ,םינדיע
,תימטופוסמ "תוירבע" :ך"נתל ףא המדק השעמלשו ,תודהיל המדקש "תוירבע" וזיא לש התאייחה
הסרג איה רימש השמו רהזי 'ס לש תרופיסה .לקדיחל סולינה ןיבש "ימשה בחרמ"ב העוטנה ,תינגפ
וחפיט םהש ידיליה "רבצ"ה סותימ לבא ,"םינענכ"כ םמצע ואר אל םנמא םה ;וז "תוינענכ" לש תככורמ
.ונממ ךרפומהו שרופמה "ינענכ"ה סותאה ןמ ,ורקיעב ,הנוש היה אל
.א"ע אכ תינעת ילבב .45
:ביבא לת) לאונמע ףסוי םגרת ,ל"זח תורפסב תונשרפו תרופיס :שרדמב לשמה ,ןרטש דוד האר .46
.30 'מע (,1995 ,דחואמה ץוביקה
'מע ,(ג"משת ,ןקוש :םילשורי) הדש סחנפ תכירעב היגולותנא ,םידוהיה לש תונוימדה רפסב ספדוה .47
.280
.הרשע-שולשה האמב דרפסב יחש ,ןואיל-יד השמ יבר הארנה יפכ .48
.טצ-זצ תואקספ ,אב תשרפ ,(ה"לשת ,רפסה תיב :קרוי וינ) םלוסה שוריפ םע רהזה רפס .49
לת) רהזה רפסב םייטתסא םיכרע :ךשחנה רואה ,דגמ יתמ האר ,רהוזה רפס לש הקיטאופה לע .50
היצאוטיסל תערכמ תובישח סחיימ" ,דגמ בתוכ ,"'רהזה' רבחמ" .(ם"שת ,םילעופ תיירפס :ביבא
לעו ולוכ 'רהז'ב רופיסה לש יזכרמה ודיקפת לע קיסהל רשפא ןאכמו ,םינוילע תודוס יוליג תרשפאמה
.26 'מע ,ךשחנה רואה ,דגמ יתמ ."תירופיסה תרגסמל רפסה רבחמ לש ותוקקדזה םעט
,הירבט) לארשי ץראב םינוש םירתאב אלא "םוקמ-םוש"ב ,םנמא ,םישחרתמ םניא רהוזה ירופיס .51
אלא ,תירוטסיהה ,תישממה לארשי ץרא הנניא וז "לארשי ץרא" לבא ,(דול ,הירסיק ,אשוא ,ירופיצ
ירוביג לש יטסימה עסמה להנתמ ויתושרוחו ויתודש ,ויתורעמ ,וירה ןיבש ,יאליטרע ,ידגא םוקמ
.רופיסה
.ב"ע גל תבש ילבב .52
רואינש יבר לש אינתה אוה םהבש םסרופמהו) הטישכ תודיסחה תא חסנל תונויסינ ,םנמא ,ושענ .53
אוה םהבש טלובהש) הטישכ הלבקה תא חסנל תונויסינ ,ןכל םדוק ,ושענש םשכ (,1797 ,ידאלמ ןמלז
תוכזב אלא ,הלאה םיינויעה םירוביחה תוכזב אל לבא (.1548 ,ורבודרוק השמ יבר לש םינומיר סדרפ
אלמלא .הבחר תיממע העונתל הכפהו רוביצה תעדותב תידיסח-תילבקה הקיטסימה הטלקנ ,תרופיסה
שיגהל) דומלתהו ך"נתה זאמ תירבעה תוברתה תא הנייפאש תיתרושקתה היגטרטסאב תודיסחה הטקנ
.העפשה תרסח תירטוזא תכ תלחנ תראשנ התרות התייה ,(הנירטקוד אל ,רופיס
,(ו"כשת ,קילאיב דסומ :םילשורי) תידיסחה הליבונה ,ןד ףסוי האר ,תודיסחב "רופיסה שודיק" לע .54
.12-11 'מע
.ג 'מע (,1987 ,תהק :קרוי וינ) בוט םש רתכ .55
.29 'מע (,1922 ,תונייע :ןילרב) תוישעמ ירופיס ךותב ,המדקה ,בורימנמ ןתנ יבר .56
.המ-במ 'מע ,(ז"שת ,ריבד :ביבא לת) יקצדורוה א"ש ךרע ,ט"שעבה יחבש רפס .57
יחבש' רפס תואחסונב םהילוגליגו םש לעב םדא 'ר לע םירופיסה" ורמאמב קורמש אנח חיכוהש יפכ .58
רוניד ןויצ ןב ,רעב קחצי ,רגניטא לאומש םיכרוע ,חכ לארשי תודלות רקחל ןועבר :ןויצ ,"'ט"שעבה
.105-86 'מע ,(ג"כשת ,תילארשיה תירוטסיהה הרבחה :םילשורי) ןירפלייה לארשיו

.זנ 'מע ,(ולאו ולא) ב ךרכ (,1959 ,ןקוש :םילשורי) ןונגע ירופיס לכ ךותב ,רושימל בוקעה היהו .59
:י"שריפ ;ןלצל אנמחר :ל"ר ;(םילשורי ןיינב לע הליפת) ןמא וריע הנבי :א"עי ;השודק הליהק :ק"ק .60
.י"שר שריפ
,ול דומצה י"שר שוריפ לאו (אמ:וכ ארקיו) "םנווע וצרי זאו" יארקמה קוספה לא ,וז הינפהל ףסונבו .61
.(ד:מ היעשי) ך"נתהמ איה ףא הבואש ,רושימל בוקעה היהו ,המצע רופיסה תרתוכש רוכזל שי
.צ-טפ 'מע ,רושימל בוקעה היהו ,ןונגע .62
רפס ,םימלוע תורוד םירופיסה ירוזחמו ,"ונריעב ויהש םימכח ידימלת ינש" ,"רפוסה תדגא" ןוגכ .63
לש םירופיסו ןילופ ירופיס ,תבש לש םירופיס ,בוט םש לעב לארשי 'ר לש םיאנ םירופיס ,םישעמה
.לארשי ץרא
לע ןתכירעל תטלחומה ותורסמתה לעו ןונגע יניעב ולא תויגולותנאל התייהש המוצעה תובישחה לע .64
ךכ לע וזגרש תורפס ישנאו םידידי לש םהיתואחמ תפידה ךות ,תישיא הריצי לש תובר םינש ןובשח
,ןקוש :םילשורי) היפרגויב :ןונגע ייח ,רואל ןד האר ,ולאכש "תוטוז" לע וצרמו ונמז תא תיחשמ אוהש
.282 'מע ,(ח"נשת
תא .םישעמה רפס תעפשהב ובתכנ םימדקומה וירופיסש ךכ לע םינוש תונויאירב דיעה עשוהי ב"א .65
."קהבומ יטסילאירוס ינונגע רופיס"כ עשוהי רידגמ (,1957) "ןקזה תומ" ,םסרפש ןושארה רופיסה
הבש הנש התואב .21 'מע (,1998 ,יצרא דה :הדוהי רוא) תשק ,"תוהז תדועת :הנידמה-רוד תורפס"
שוריפ הקינעמה ,"הזמע לאידע יחבש" הסמה תא דקומ לאירבג םסרפ "ןקזה תומ" םסרופ
ןונגעב ,ידדצ-דחה ,יביסנטניאה קוסיעה .ןונגע לש "םלוע דע"לו "םניעו ודיע"ל יטסילאיצנטסיזקא
תמר) לזרב ללה תאמ אקפקל ןונגע ןיב ןוגכ ,וז חורב תויונשרפ לש עפש דילוה ,"יאקפק"ה ,טסילאירוסה
שדקומה (,1982 ,דבוע םע :ביבא לת) רופיס אורקל רהזי 'ס לש ורפסב ןאישש (,1972 ,ןליא רב :ןג
.ןונגע לש םישעמה רפס ךותמ ,"תורנה" רופיסה חותינל ורקיעב
ץוביקה :ביבא לת) רכנ-ברב תולכתסה :הז ןמורל שדקומה ,ןורימ ןד לש ורפס תרתוכ ךכ לע הדיעמו .66
תרופיסה תמדקתמ םייזכרמה הייוליג לכב"ש ןורימ ןעט ןכל םדוק הנש םירשעכ רבכ (.1996 ,דחואמה
ףדמ לא ףוס-ףוס תכלוהו תקחדנ ןונגע תריצי"ו ,"ול םירזו ןונגע לש ומלועמ םיקוחר םינוויכב
סקנפ ,ןורימ ןד ."תוללכמב ינוירנימס לוגריתלו רפסה-תיבב םמושמ ןונישל רמוח - הרקעה הקיסאלקה
.99-98 'מע (,1979 ,םילעופ תירפס :ביבא לת) ח"לשתב תרופיסה לע תוחיש :חותפ
,ה ךרכ (,1945 ,ןקוש :םילשורי) ןונגע ףסוי לאומש לש וירופיס לכ ךותב ,םושלש לומת ,ןונגע י"ש .67
.7 'מע
,(ח"לשת ,םילעופ תירפס :ביבא לת) םיבתכ - רנרב םייח ףסוי ךותב ,ןאכמו ןאכמ ,רנרב םייח ףסוי .68
.1265 'מע ,ב ךרכ

בתכ לש ןושארה ונויליג תא חתופה תכרעמה רבד קפסמ ,ןונגע תייחד ךות ,רנרב םע תוהדזהל המגוד .69
םינמורה דחא לש ותרתוכ איה - "הדוקנל ביבסמ" - חיתפה תרתוכ (.1972 רבמטפס) האירק ןמיס תעה
ףוגבו ;וכרוע היה אוהש ,ררועמה תעה בתכב רנרב ירבדמ טוטיצ וטומכ עיפומ חיתפה שארב ;רנרב לש
,ןויליגב רתויב בושחה טירפה - םכילע םולש לש ןבלחה היבוטל רנרב לש ומוגרת עיפומ ומצע ןויליגה
דימו .חיתפב םתוסחייתהל הכוזה דיחיה טסקטה והזש הדבועה ןמ שיקהל םא ,םיכרועה דמצ יניעב
םירפוסהש ונל רשבל ריטלזיו ריאמו ירפ םחנמ םינופ ,רנרב לש הז םוגרת לע ללהה תא ורמגש רחאל
ןיא .וינוניגמ םיקוחרו ינונגעה דסה ןמ םיישפוח" ,(ןיול ךונח ,זנק עשוהי) ןויליגב םיפתתשמה םיריעצה
םיזמר-תוכרעמ םהב ןיאו ,הסג ןיעב תוינוריא תוצירק םהב ןיא ,תויועמשמ לש ץבשת-השעמ םהירופיס
,ןכ םא ,רנרב ."המצע ןמושב תנגטימ" הניא םנושלו ,"תואיצמ יפוגב תולכתסה םהב שי .הפייעל תוסומע
ריבד ודסי ,1997 ויתסב ,רתוי רחואמ הנש 25) ררחתשהל שי ונממש "דס"ה - ןונגע ;ףאשנה לדומה אוה
לבונ סרפב ןונגע הכזשכ ,1966 תנשב .(ררועמה :ומשו ,שדח יתורפס תע בתכ רצייוש זראו רוטרטניא
קיזחמ ,ךז לש וז הרימא טטצמה ,ןורדלק םיסנ ;הז סרפל ןונגעמ יואר רנרבש ךז ןתנ רמא ,תורפסל
(.1998 ,ינויב 5 ,בירעמ ,"היכנוק ךותב") םויה דע וז העדב
(.1978 ,ביבא לת תטיסרבינוא :ביבא לת) תירבעה תרופיסב דדובה ריעצה ,ןוקב קחצי האר .70
םישישה תונשמ" ."שולתה לא הביש"כ םישישה תונש לש יתורפסה ךלהמה תא רידגמ דקש ןושרג .71
,תינוריא דע הכומנ יוקיח תמרל ההובג יוקיח תמרמ הדירי הללוחתה" ,בתוכ אוה ,"םינומשה תונש דעו
'מע ,ה קלח (,1998 ,רתכ :םילשורי) תירבעה תרופיסה ,דקש ןושרג ."רוביג-תתלו רוביג-יטנאל רוביגמ
,העיפומ איהו ,הקזחתה ףא אלא ,המלענ אלש קר אל" ,ןירבוג תירונ תבתוכ ,שולתה לש ותומד .73-72
עקר לע ,ראתל וכישמה ,ונימי דע ...םירפוסה תורוד ...םויה דע תירבעה תורפסב ,םינוש םילוגלגב
לע ההותה ,םישרושה-רסח ,קתונמה רוביגה תומד תא ,לארשי תנידמ עקר לעו קהבומ ילארשי-ץרא
,ןוחטיבה דרשמ :ביבא לת) תושדחתהו תושילת ,ןירבוג תירונ ."םלוע םושב הזיחא ול אצומ וניאו ותוהז
.22 'מע (,1985
.247 'מע (,1962 ,הדסמ :ביבא לת) רוע דעב רוע ,זפרוא קחצי .72
.32 'מע (,1963 ,ירודל :ביבא לת) הנחתב ,ןניק סומע .73
.ןמפוה לאויו ץיש דוד ,הקלצ ןד ,ןייטשריב לסוי ,לדנה תידוהי ,דלפלפא לצא .74
םתוי לצא ,לאוסקסומוה ;ףסוי-רב עשוהי לצא ,לדג הבש תיתדה הרבחה ןמ אקומה רקפתמ .75
.ןמסורג דודו קוינק םרוי לצא ,יניטסלפ ;ןרוק והיעשיו רנ-ןב קחצי לצא ,ירפכ בושייב ינוהמת ;ינבואר
.ןולטמ תינורו הסיווס טרבלא ,תובנ ןונמא ,ירס הינב ןד ,ינולא םיסנ לש םהירופיסב .76

ראתמה ןמורב קוינק םרוי בתוכ ,"תומדא ילע רתויב לודגה םיפרוטמה-תיב איהש הנידמל ונייה" .77
,םילעופ תירפס :ביבא לת) בלכ ןב םדא ,קוינק םרוי ."טויס-יפודר םיטילפ לש היקוק-ןק"כ לארשי תא
שופת וחומש ףרוטמ אוה (1971) זוע סומע לש "תרחואמ הבהא" הלבונה רוביג .46 'מע ,(א"משת
עשוהי ב"א לש םירחואמ םישוריג ןמורה .היסור תא דימשהל ךירצ :הדיחיו תחא תיתייפכ הבשחמב
- ןרוק והיעשי לש וירפס תא תוסלכאמה תויומדה .םייופש םניא הב םלוכ טעמכש החפשמ ראתמ (1982)
רדעהב ,תוישפנ תוקוצמב תוקול - (1992) תולילב םידמועה (,1974) םיירהצב היול (,1967) תולוחב בתכמ
תוינוא" רופיסה תא ,לשמל ,האר) שממ לש ףוריטב - תובורק םיתעלו ,תיתעדות תוריכעב ,תרושקת
תגצומ תילארשיה היווהה ,םולב-לטסק ילרוא לצא (.1992 ,"טוש" הלבונה תא וא ,1967 ,"םירורפג
איהש תואיצמה ןמ רתוי היופש הניא ונילא תרבודה תרפסמהו ,ןיטולחל תפרוטמ היווהכ דימת
ןמורה .תינלוח ,תיטסידס ,תירטסיה ,תערפומ הנוסרפ ,תויבקעבו ןווכתמב ,איה הלש הנוסרפה ;תראתמ
יעצבמ ןיבו וננמז-ןב ילארשי גוז לש םיסחיה תכרעמ ןיב היגולנא רצוי (1993) דגמ לייא לש הסורברב
"תויגולותפ" ןיב ךרע ןויווש ,וז ךרדב ,רצויו ,רלטיה ףלודאו הסורברב ךירדירפ לש םיפרוטמה שוביכה
זופשאבו תישפנ תוטטומתהב תוקסועה תוריצי המכ ומסרפתה םיעשתה תונש לש היינשה תיצחמב .ולא
םיעגושמה תנוע ,יבר ןדיע לש קאזורפ םרגילימ םישיש ,יחמק הנולא לש היסטסנא ינא) ירטאיכיספ
.(בוהלס אבש לש
(,1973) תומולחהמ הלודגה השאה לש םיאכדנהו םיאכלחה ךרד (,1964) םיגחה ירחאב לחה .78
(1986) םידיחי תובנגתהב םידחפנהו םילשוכה םינוריטה (,1980) ילקיסומ טנמומב םיכובנה םירגבתמה
תומדוק תובהא ריזחמב םישאונה םידומלגב הלכו (,1991) םילותחה לא ךרדבב םיידועיסה םישישקהו
(.1997)
(.1992) תבשוי השא ירוחאמ דמוע שיא (;1986) הבוהאהו יחצנה הלוחה .79
.157 'מע ,(ד"נשת ,דחואמה ץוביקה :ביבא לת) םירבד ןורכז ,יאתבש בקעי .80
.255 'מע ,םירבד ןורכז ,יאתבש .81
האטבתה - הדובעה תעונת יכינח - ח"מלפה רוד ירפוס לש תיטסילאיצוסה היצטניירואה ,ךכל ףסונב .82
תמיוסמ הדימבו) תוצעומה-תירבב םיעבראה תונשב חוורש יטסילאיצוסה םזילאירה תונורקע ץומיאב
םזילאירה .(קבנייטס ןו'גו רילקניס ןוטפא ,סיאול רילקניסכ םירפוס לצא ,תירבה-תוצראב םג
קלחכ םדאה תא שפות וניא אוה ,תישאר .תוניחב המכמ תירבעה הקיטאופל דגונמ יטסילאיצוסה
וא רוטקס לש) ןותנ בצמ רואיתל םיאתמ אוה ןכלו ,"יתרבח דמעמ"מ וא "הרבח"מ קלחכ אלא ,םואלמ
ח"מלפה רוד ירופיס ,ןכאו ;(ימואל רופיסל יחרכהה) ירוטסיה ךילהת לש רואיתל אלו (הליהק לש
ךילהתב אלו (הזב אצויכו ,ץוביק ירבח ןיב טקילפנוק ,עקרקל היילע ,ברק רואית) דדוב עוריאב םיקסוע
תלבוגה) תידיימה הילאוטקאב ,םייוושכע םיעוריאב קסוע יטסילאיצוסה םזילאירה ,תינש .םינש-בר
,תירבעה הביתכל תיחרכה איהש ,ןמז לש הביטקפסרפ וב ןיא ;(תיאנותיע הביתכב תובורק םיתעל
םזילאירה ,תישילש .רוחאל קחרה תכשמתמה תלשלשב הילוחכ הווהה תא תשפותה ,תירוטסיהה
ןמורה תונמאב גוהנכ) יטמרד אלא (תירבעה הקיטאופה ומכ) ויפואב יפא ונניא יטסילאיצוסה
"תואיצמ"ה - תיעיברו .יביטארנ ףצר לע אל ,תונצס לע ורקיעב תתשומ אוה ;(תירלופופ-תיברעמה
וליאו ;ןירותסמ תלוטנ ,תיצרא ,תינרמוח ,תיריפמא תואיצמ איה יטסילאיצוסה םזילאירב תראותמה
.אלפומל רכומה ןיב ,יומסל יולגה ןיב הענ אלא יריפמאל תלבגומ הניא ,וניארש יפכ ,תירבעה הקיטאופה
.103 'מע (,1987 ,רתכ :םילשורי) לכה ללוכ ,רנפה םהרבא .83
.269 'מע (,1993 ,רתכ :םילשורי) םיללא ,רנפה םהרבא .84
.15 'מע (,1991 ,רתכ :םילשורי) טרהנרב ,ןמפוה לאוי .85

תועמשמ םישפחמ םניא בוש" ,ןבלב םהרבא בתוכ ,תיוושכעה תילארשיה תרופיסה לש הירוביג .86
:תירבעה תרופיסב רחא לג ,ןבלב םהרבא ."תועמשמ לש המויקב םינימאמ םה ןיאש םושמ םהייחל
הנח תבתוכ ,"המצע תושממה" .33 'מע (,1995 ,רתכ :םילשורי) תיטסינרדומטסופ תירבע תרופיס
תואשילקו םייומיד לש ףסואכ תגצומ"ו ,תיוושכעה תילארשיה תרופיסב "תמלענ טעמכ" ,גיצרה
יהוז .27 'מע (,1998 ,החותפה הטיסרבינואה :ביבא לת) ינא :רמואה לוקה ,גיצרה הנח ."תוינושל
הנומאה .תוחיטש ,עוטיק ,לוליד ,'לכמ לכה'ו היצקלס רדעיה"ב תנייפאתמה ,גיצרה תבתוכ ,תרופיס
,גיצרה) ."ןאכ תמייק הניא בוש - הדיכל תועמשמ תובצעמה תודיכל תויתורפס תוינבת לש תורשפאב
(.29 'מע ,ינא :רמואה לוקה
'מע (,1991 ,דבוע םע :ביבא לת) הלשממה שארב ורי ובש םויב ,"םיקותמ טעמכ םייח" ,לייו יזוע .87
.249
,1999 ,רבמטפסב 19 ,תורפס ףסומ - םירופיכה םויל ףסומה ,תונורחא תועידי ,"בער" ,רורד-לא ףסוי .88
.27 'מע
.14-13 'מע (,1994 ,ןתיב-הרומז :ביבא לת) ר'גניסיקל יעוגעג ,"ר'גניסיקל יעוגעג" ,תרק רגתא .89
לצא תרהצומה העידיה-תולבגומלו ("והשכיא") לייו לש תרכזנה האבומב העידיה-גויסל בל ומיש .90
תורפוסמה תויוושכע תוריצי ןתואב םגש ןייצמ ןבלב .("םולכ ןיבא אל ינאש חוטב הלש םיזמרהמ") תרק
,תיוושכעה תרופיסה ;ויתויומד לש הייארה תיווזמ הבחר הניא רפסמה לש הייארה תיווז ,ישילש ףוגב
'מע ,תירבעה תרופיסב רחא לג ,ןבלב ."םירפסמה תוכמס תא םומינימל דע תמצמצמ" ,םכסמ אוה
.50-49
דרמה ,בואט ידג לש ויתוסמ רפס קפסמ ,תיוושכעה תרופיסה תונורקע לש ,"םינפבמ" ,ריהב חוסינ .91
,"התועמשמ תא הדביא רבעב תונמאה תא השמישש הפשה" (.1997 ,דחואמה ץוביקה :ביבא לת) ףופשה
הילנב" (,69 'מע) "לוכה תא תפפוא השדח תוימתס וזיא" (.60-59 'מע) "םוסח השענ רבעה" .בואט בתוכ
,בואט רמוא ,םייח ונא (.77 'מע) "ידיימה לא ,ירציה לא הייטנ" תודילומה (,70 'מע) "תילכת רסוחו
,המצוע תובר תומולהמל ,םיקזח םיעבצל קר הבש ,תועמשמ רסוחו תולפת לש השוחת ,תישגר תוהק"ב
לכה תא ןקורמו לכה לע דיבכמה שואייה קבא תא עגרל חיכשהל ידכ קיפסמ חוכ שי ,םיזע םייוריגל
רסוחו היצטניירואב רוסחמ" (,82 'מע) "קיר ללחב הפיצ תשוחת לש הקוצמ" יהוז (.78 'מע) "ןכותמ
וניא אוהש םושמ ,עדוי וניא [תיוושכעה תרופיסב] ומצע רפסמה" (.84 'מע) "בוטל ער ןיב לידבהל תלוכי
:ןושלה-תולבגומב רפסמה-תולבגומ תא ךרוכ בואטו (,92 'מע) הרוקש המ הרוק עודמ "תעדל לוכי
ותועצמאב ריבעהל חונה ילכה הניא טושפ ...םדוקה רודה ירפסמ יפבש ,תיטנגלאה ,תרדוהמה תירבעה"
(.154 'מע) "תוררופתהב הליחתמש היווח
.59-58 'מע ,(ב"נשת ,ןתיב-הרומז :ביבא לת) יטיס ילוד ,םולב-לטסק ילרוא .92
לע הפידע הניא תרופיס תביתכ .תורחא תוקיטאופ לע הפידע תירבעה הקיטאופהש ןעוט ינניא .93
הניאש תרופיס לע הפידע הניא תימואל-תירוטסיה הלועפ-תרופיס .היפוסוליפ וא תוזחמ ,הריש תביתכ
אל ,תינגפה תוברתה לש רצות איה - היגולונכטהו עדמה ,היפוסוליפה ומכ - הרישהש יתנייצשכ .תאזכ
לע ונתדות-תרכהו ונתצרעה אולמל תינגפה תוברתה היואר ,הברדא ;התונגל רבד םוש ךכב יתרמא
ומכ הלש הקיטאופב תירבע הנניא רנרב לש הזורפהש יתנייצשכו .רתיה לכו הריש - םיאלפנה הירצות
בותכיש רפוס רחמ םוקי םא .ןונגע לש וזמ העורג רנרב לש הזורפהש ךכב יתרמא אל ,ןונגע לש הזורפה
לככ ,תירבע תרופיס .םיחלצומ ויהי וירופיסש ךכל הבורע וז ןיא ,תירבעה הקיטאופה חורב תרופיס
יתחתמש תרוקיבה .השודנ וא תירוקמ ,תיחטש וא הקומע ,המימשמ וא תקתרמ תויהל היושע ,תרופיס
םירושעב לארשיב תבתכנה תרופיסהש יתנעט אל .תיאידיא תרוקיב אלא תוכיא תרוקיב הנניא ןאכ
.תירבע הנניא איהש אלא ,הבוט הנניא םינורחאה

,תונורחא תועידי ,"ירחאש ןדיעה :תירבעה תרופיסה" ,ץרווש לאגי לשמל האר ,םיכרבמה ןיב .94
,תונורחא תועידי :ביבא לת) ןאכמ תבתכנש תורפס ,רבח ןנח ;1994 ,רבוטקואב 14 ,תורפסל ףסומה
,יקסול לאועד םייח ונל קפסמ תירבעה תורפסה ץותינ תוודח לש דחוימב תצלוע המגוד .10-7 'מע (,1999
,םייטנמורה הילותיחב ןיידע הנותנה - תירבעה תורפסה תא" :םילימה ולאב יטיס ילוד תא ללהמה
סחיה ומכ 'תולודג' תולאשב לופיטב וא תדסחתמ תישגר תימצע הקידבב ,הבגשהבו הרדאהב העוקש
לש תילאטוט תוקרפתה רבעל הליפמו םולב-לטסק הליצמ - הירוטסיהלו טקייבוסל ,םואלל ,הנידמל
תקרפמ איה םלפודמ יאמיכלאכ .ןומהה תפשל תיטרפה הפש-אלה תא תכפוהו ,םיטבמו םיעבמ ,םיכרע
,םילבוקמה םינבומהו םיחנומה לש תורוגסה תואספוקה תא תככרמ ,םירוריפל יכנאה טבמה תא
וב ןיאש ןמזל ,תולובגה רסח ןוימדה לש ויתוזוחמל אירממה זגל לזונמו גימצ לזונל קצוממ םירמומה
ויחוסינ לכ תא ןיבהלמ יתנוטק .359 'מע ,1999 ,תרוקיבו הירואית לש דחוימ ןויליג ,48 - ל 50 ."תוינמז
התוא לע תלהוצה ותכרב לבא ,(?"תוינמז וב ןיאש ןמז" ?"יכנאה טבמה תא תקרפמ איה") יקסול לש
.היד הריהב "םיכרע לש תילאטוט תוקרפתה"