ןבאה תפוקת

תויהל חמצ ",םלשור" ומשש יסובי רפכ בלב הנש 4,000 ינפל בצינש רופא עלס
תויושתכתהל דקומ ,תושונאה תודלותב רתויב לודגה הבירמה עלס םימיה תוברב
- רבד לש ופוסבו ,םלועה לכב ןיינע ילעב לש ןומושר ,תוימואלו תויתד
אוה :ובזכ עלסה בטימ .םיברעהו לארשי ןיב םולשל םלוכמ הובגה לושכמה
ןאכ) רצנתהו (המימשה דמחומ הלע ןאכ) םלסאתה ,(קחצי תא ודקע ןאכ) דהייתה
ןודאה תייסנכ ,תימלסומה עלסה תפיכ ,ידוהיה שדקמה תיב .תופילח (ושי לומינ
וישכע .ויתוינמ ולע ןכ המיצעה הטטקהש לככו ,עלסה לע ונבנ םלוכ - תירצונה
,םיכירצ ונחנא ןבאה תא אל :הריכמל אל שוריפבו ,ונידיב תיבה רה ,ונלש אוה
הילע הבירמה תא אלא

ףסא ירבנע
29/09/00 -ךיראתב םסרופ

:םיבכוכ לש םירגפ םג אלא ,םיבכוכ קר אל םוקיב שיש םימונורטסא וליג 1967-ב
ובש עגרה אוה בכוכ לש ותומ .םמצע ךותל םתסירקמ ווהתנש םיימימש םיפוג
ותסמש ,ןטנטק ,ףופצ שוגל ךפוהו המינפ באשנ ,ותדיבכ ידי לע ערכומ אוה
.שמשה תסממ הדבכ
ותגספמ ץבציבש עלס ביבס םינחנצ תגולפ הדמע ,וז תימסוק העפות התלגתהש תעב
.ריג-ןבאמ ,ינונבג ,רופא .טלחהב ליגר עלס הז היה ןיע תיארמל .םילשוריב רה לש
םלועה יכ השוחת ררועש והשמ וב היה .בכוכ לש רגפ אלא הז היה אלש רשפא לבא
.ותדיבכ לא באשנ
,הירחא םישדוח העשת .ןוירהל תובר םישנ הסינכה ,תומחלמ לש ןכרדכ ,המחלמה
םיבצעה-טרומ ברעב .הנתמהה ימיב וטבנ ,ינומכ ,םקלחש ,תוקונית יפלא ץראב ודלונ
השיש ,הלפאה יאנתב ,םיקיפא ץוביקב ונתחתה ,וידרב לוכשא יול םגמיג ובש
תרחמל ורזח םמצע םינתחה םגו ,םירבגמ קיר היה ץוביקה .תחא תבב תוגוז
,ךכ רחא םייעובש הרבעתה ,ברע ותואב הרבעתה אלש ימ .םהיסיסבל הנותחה
.תיזחהמ ורזח םילייחהשכ
רקוב ידמ .לאערזי קמעבש עשוהי רפכב יתישע יתודלי לש ץיקה תושפוח תא
,"תואמצעה ןיי" קובקב) תיכוכז קובקבל הת קצוי ,יתוא םיכשמ קחצי אבס היה
קובקבה תא לטונ ,(תדחואמה םילשוריב ל"הצ-דעצמ לש תיוות הקובד התיה וילעש
לגלגה-ףנכ לע יתוא בישומ ,תיבה ירוחאמש הככסב הנחש רוטקרטה לא יתואו
לע .תודשל דריש קפקופמה ליבשה לע ינצפוקה ןוסוגרפה תא גהונו וכרב דיל
ןימ תלטומ התיה ,םישורפ םיזגרא לש המירע דיל ,רוטקרטה זוכעבש אשמה-ףכ
יחופת הדשל ונעיגהב .ןזרגב ועצקוהש םיפנע העבראו תבורעת-קשמ ,הנטק הפוח
תיברשה חורב היתחת תבשל היה ידיקפתו ,הפוחה תא ביצמ אבס היה ,המדאה
,בגא ,היהש) התה תא לסחלו םיזגראה תא ןיקתהל ,ישאר לעמ התוא החיפתהש
זגרא רחא זגרא אלממ אבס היהש העשבו .(הליזפ ידכל םדא איבהל דע קותמ
רביד אוה ,רוטקרטה לש אשמה-ףכ לא אלמתהש זגרא לכ ףינמו המדא יחופתב
.חונמ ול ןתנ אלש ןיינע לע ,ץיק רחא ץיק ,בושו בוש יתיא
הארנ הז .ותוא דירטה שממ הז .שדקמה תיבב וחבזנש תונברוקה .תונברוקה
שרשרמה ך"נתה תא חתופ היה ,ץחרתהש ירחא ,םיברעב .ידוהי אל ,ילילא ול
,שדקמהו ןכשמה תדובע תא וראיתש םיקוספה תא תספסוחמ עבצאב ששממ ,ולש
ריעב ,ךכ לע לאש אלש לע רעצב ומצעל דנו ותעד תא סיפתש הבושת אוושל שפחמ
,ותומ שרע לע ,88 ליגב .קי'צייבולוס תיבל םינברה דחא תא ,קסירב ותדלוה
ררבתת םילזואה םיעגרבש הוויק וליאכ ,דימתכ דרטומ ,ןיינעה תא הלעהו רזח
.וייח לכ ונממ הרצבנש תונברוקה-ןחלופל הקדצהה תאז לכב ול

האמצה ןבאה .1

םקוהש ,תובישח רסח רפכ לש וזכרמב חבזמ לש וסיסב עלסה היה הנש 4,000 ינפל
,קופדו ןטק רפכ ;ךרד לכמ קחורמ ,חונ אלו לולת סכר לע הרתי הנובת אלל
,םיסוביה ויבשות יפב .רהה ןמ הכיפש ססוהמ ןיעמ היה ולש דיחיה םימה רוקמש
."םלשור" רפכה ארקנ ,ץראה תייסולכואב קוחרמ וטלשש םירצמה יפבו
ךלמה ידי לע םוקמה שבכנ ,הרייעל רפכמ טעמ לדג רבכשכ ,ןכ ירחא הנש 1,000
תיתורירש-ומכה הרייעל ןה הנושמ תובישח סחייש ,תיבאומ-יצח החפשמל רצנ ,דוד ירבעה
,ותכלממ תריבכ שמשל תואיה םירעה לכ ןיבמ .הזכרמבש חבזמה-עלסל ןהו תאזה
רחב ,םימולעה וילוקישמ ,דוד .תעדה לע לבקתמ תוחפה םוקמה םלשור התיה
.לוקישה היה עלסהש ןכתי .הב
,טהב ןד 'פורפ .תיעקרק-תת הרעמל ךילוה ,עלסב רועפ היהש ,רטמ רטוקב רוח
ישנא רובקל וגהנ הככ .הרובק תרעמ יהוזש רובס ,םילשורי-זוחמ גולואיכרא
ןיב ,דוד .ץראה םורדב ולגתהש םימוד םירבק םידיעמש יפכ ,הזנורבה תפוקת
,שדקמל דסמכ שמשל בוקנה עלסה תא דיעוה ,ואל םא ןיבו הרעמה ביט לע דמע םא
.ילמרונ שבוככ םהמ ועיקפהל םוקמב ,םוקמה יבשותמ ותונקל שקעתה המ םושמו
וב וללכ םה ,תיפוסה ותנקתה לע ך"נתה יכרוע וחרטשכ ,ןכ ירחא הנש 1,000
דבעידב "חיכומ"ה ירבע רבע ול קינעהו יסוביה ורבע תא עלסה ןמ ללשש רופיס
םילשורי לש "תיחצנ"ה התויזכרמ תא תונמדזה התואב "חיכומ"ו ,וילע ונתולעב תא
.הריב לש דמעמ ןמצעל ועבתש - ןורמוש דע םכשמ - תורחאה םירעה לכ תמועל
סומעל ,עבש-ראבב ותבשב ,םהרבא לע הוויצ ,ך"נתה ירבחמ ורפיס ,םיהולא
ךלהמ ,הנופצ ותיא תכללו בהא רשא ודיחי ונב תא תחקל ,ורומח לע חבזמ-יצע
.הלועל םש ותולעהל ידכ ,"הירומה ץראב" רשא "םירהה דחא לא" ,םימי תשולש
,ןכ ינפל הנש 1,000 ,וילעש עלסכ התעמ שפתנ ,םלשור ישנאמ דוד הנקש עלסה
השודק לש דקומל - וילעש עלסהו ,"הירומה רה"ל היה רהה ;קחצי תא םהרבא דקע
.םלועמ םדא עציבש רתויב ינוציקה הנומאה-טקא רתא :תיאליע
םימעפ תואמ תרכזומה ,םילשורי .קפסב םילטומ םוקמה ינויצ .קמקמח ןיינעה
וריע ,"םלש" קר תרכזומ) .הרותב תרכזומ הניא ,ך"נתה לש םירחואמה םיקלחב
,"הירומה רה" יוויטסגוסה םשה .(ילוא קר לבא ,םילשורי איה ילואש ,קדציכלמ לש
:תועמשמב ןועט םילמ-קחשמ ומכ רתויו ,יפיצפס רה לש םש ומכ תוחפ עמשנ
רומ") םיהולא-חוחינ ילוא .עדת ךל וא .תולגתהה ,הירוהה ,היארה ,האריה רה
."דסי" הז "הרי" ."הרי" שרושה תרזגנ איה "הירומ"ש רובס טהב ןד .("הי
.דוסיה רה ,רמולכ
ילילא-ומכ דממ ריגסמ הדיקעה רופיס .םוקימה תלאש אלל םג קמקמח ןיינעה
רצות תחא הנועבו תעב היה ,וב עצוב טעמכש םדאה-ןברוק .ושיחכהל השק ידש
תונברוק-ןחלופ תבוטל הלא םינחלופמ תוקתניהו םיינאגפה הביבסה-ינחלופ לש קהבומ
,דוד הנקש עלסהש תנתונ תעדה .םירענ אל ,םישבכ םיחבוז ובש ,רתוי ןותמ
םיסוביה וילע וחבז ןכאש עלס אוה ,קחצי-תדיקע רופיסל םימיל רשקנש עלסה
,ותועמשמ לש הגירחה תוסיחדה ,עלסה לש הנושמה הסמה ;םיינש אלו דחא רענ אל
םהייח תא דפרעכ ץצמ םהבש םימודק םינמז םתואב רבכ וב רבטצהל אופא הלחה
םימיל ארקיתש ןבאה .ינומלא לש הפוג הפונצ ותרעמ-תביקבשכ ,רפכה יחבזנ לש
הליחתה ןכא ,("םלועה תתשוה הנממש ןבאה" ,תיתשתה ןבא ,רמולכ) "היתשה ןבא"
םדה תא התושש ןבא .םד תאמצ .האמצ ןבא .התושש ןבאכ םיינחלופה הייח תא
.תתושה
דוד .הנש 400 ותכאלממ תבש אלש םייחבטמ-תיב היה הילע הנבנש ירבעה שדקמה
;ונונכתב אל םא ,ותרזעב .רוצ ךלמ םריח לש הבידאה ותרזעב ,הנב המלש ,הנק
רואיתל דושח ןפואב המודה ,הירוס-ןופצבש אראד-ןיעב 1990-ב ףשחנש שדקמ
םע קר אל םילשוריב ונב םריח לש וילעופ יכ דיעמ ,המלש-שדקמ לש יארקמה
ילכירדאה ןונגסב םג אלא ,(ןונבלה יזרא) תיבהמ ואיבה םהש םלגה-ירמוח
.תונבל ועדי םהש המ תא םילשוריב ונב םה .םשמ ואיבהש
ותוא לע ונומרהו ונומראל ךומס הנבנשו ,ןימזהש שדקמה .לכשב השע המלש
אלפה תשוחת ,ולש ןירותסמה תשוחת .ותרטמ תא בטיה םלה ,המוח-הפחנ םחתמ
:הקשובב תבוב וא ,תיניס הספוק ןימכ ובוציע ידי לע הגשוה ,תשגמ-רצבנה
,המוח דועב המייתסהש הבחר לע ךילגר ודמע , המוחה -רעשל דעבמ םחתמל תסנכנשכ
בלב .תישילש המוח ךיניעל התלגנ ,וז תימינפ המוחל דעבמ תרבעו תיצחשכו
קסעתהל ץלמומ אלש ףס-ירמוש ינשכ ,ותיזחבש ,לכיהה דמע וללה תוציצחה לכ
אל הזב ךא ."זעוב"ו "ןיכי" תשוחנה-ידומע ינש חותמ םודב ובצינ ,םתיא
ריבדה ,םישדוקה-שדוק ,םירדחה-רדח תא איבחה ומצע לכיהה .תוציצחה ומייתסנ
התוא ,ומצע תירבה-ןורא ,ןכש ;טעמכ ?תוציצחה לכ ףוס .תירבה-ןורא דמע ובש
תירבה-תוחול תא ותכשחב ןיפצה ,הספוק ךותב הספוק ךותב הספוק ךותב הספוק
סנכיהל השרוהש דיחיה םדאה ,לודגה ןהכה וליפא :רמולכ .יניס רהמ השמ דירוהש
ודועמ הזח אל ,(םירופיכה םויב ,הנשב םעפ) תירבה-ןוראב תוזחלו ריבדל
,הספוקה-ןטבב םיבכוש ןכא תירבה-תוחולש ,םלוכ ומכ ,ןימאה אוה .ןוראה ןכותב
ילוא ,ותוא םיאור אל ,רדחב דבל אוהש הדבועה תא לצנל ותעדב הלע אל ךא
.קודבלו עגר חותפל תאז לכב יאדכ
ןבאה-תסיפש ,ןיינעמ הז ןיאה .תירבה-ןורא ובש ריבדה םקומ הפיא םכל רורב
,היתשה-ןבא ,תרחאה ןבאל לעמ קוידב המקומ ,תורבדה רשע תקוקח ,לכמ השודקה
השמ לש ןבאה ,הטמלמ םהרבא לש ןבאה ?התאובבב תננובתמכ הילעמ רטמ היולת
.ויהולאל םדא ןיבש םיטלחומה תולגתהה-יעגר ינש תא ורצא רשא םינבאה שגפמ :לעמ
ןמ תוחפ םייהולא ויה ןוראבש תירבה-תוחול .יתועמשמ טרפ ןאכ רוכזל יאדכ
השמ ענמנ וליא .ץפינ השמשו ועבצאב םהב בתכ םיהולאש ,םינושארה תוחולה
היה שדקמה-תיבבש םישדוקה שדוקש ירה ,תירבה ןוראב םחינמ היהו ,םצפנלמ
- לוכיבכ-תינפוגה ותוחכונ לש הבקע - םיהולא לש ועבצא-תעיבט תא ליכמ
,ותיבכ "'ה תיב" שפתנ ובש ,ןירדהמל ינאגפ ןחלופל ךרדה הרצק ,זא ואו
,תוינואגב .ויתוחורא לש הרידס השגהכ שפתנ תונברוקה-ןחלופו ,ועמשמכ וטושפ
,ינש ספוט םה תירבה ןוראבש ןבאה תוחולש אופא ריהבהל ך"נתה חרט ,ליגרכ
םינושארה תוחולה ןיב לדבהה .בתכ אל .ביתכה .השמל םיהולא ביתכה ותואש
ןיבל ,תינאגפ הדיגסל דעומה "יהולא" טקייבוא ןיב ,ימוהת לדבה אוה םיינשל
הז היה ,טקייבואל הדיגס ביבס שדקמה הנבנ וליא .יטיפרגב הסיכ םדאש ןבא
.בהזה-לגע לש ונוחצינ
חבזמ לש ומוקמ לע םקוהש ,ונונגסב ירוסה ,הזה שדקמה םא םג ,תאז לכבו
ינאגפ-יטנאכ ותגצהש ירה ,םימי םתואב חוורש ןקתה ןמ ינאגפ תוחפ היה ,יסובי
ימסוק לוקיש יפ לע - שדקמה בצוה ,יזכרמ ינאגפ שדקמ לככ .תיארפ המזגה איה
;רהה-תגספמ תשקבתמה תיווזב אלו) םימשה תוחור עברא לש תקיודמה תיווזב - והשלכ
ןיבל ינאגפ חבז ןיבש קדה רפתה לע להנתה אוה .(ןוסכלאב תצק הילע דמע ןכל
תעגונ ,הזה רפתה רבע םצעב ןכיה הלאשהו ,רתוי רימטו טשפומ ,הנוש והשמ
להוא" וא ,"ןכשמ"ה - דיינה יארעה-שדקמל ,ןכ ינפל דוע ,םג אלא ול קר אל
.בהזה-לגעב ואטחש ירחא יניסב לארשי-ינב לע 'ה הוויצ ותמקה תאש - "דעומ

םיבורכה שדקמ .2

הנומש שיאה אוה ,בהזה-לגע לש ותמקהל יארחאה ,ןורהא אקוודש הימתמ יד
בהוא ך"נתה :ןוראהו ןורהא) תירבה-ןורא לע דקפומה ןכשמה-ןהכל ךכ רחא דימ
,בהזה-לגעל ,ןורהא לש וחוצינב ,לארשי-ינב ודגס םנמאה .(הלאה םילמה-יקחשמ תא
ןכשמה תדובע התיה םולכו ?ודובכל ומיקהש לגעה ידי לע םיהולאל ודגס אמש וא
,םיהולאל תסחוימה ,ףסכלו בהזל תמעזנה תודגנתהה םאה ?לגעה תדובעמ הנוש הכ
ופיצשו ,ןכשמה תא ושדגש תשוחנהו ףסכה ,בהזה תופעות םע דחא הנקב הלוע
?ומשבו ומשל םימיל הנבנש שדקמה-תיב תא ופיצהו
תורשפאה חכונל םג והשמ רערעתמ ,שדקמהו ןכשמה ןיבל בהזה-לגע ןיב "דוגינ"ה
,םיפנוכמ בהז-ילגע אלא ויה אל תירבה-ןורא לע וככסש "םיבורכ"הש הכיבמה
לש קדקודמ טרפמ ונל רסומה ,ך"נתה .םיימטופוסמ םישדקמב וחוורש הלא ומכ
,המלש-שדקמ תריקסב וז תינדקונ תונטרפ לע רזוחהו ,וירזיבאו ןכשמה הנבמ
ויהשו ,םינפ םהל ויהש ןייצמ אוה .םיבורכל ועיגהב ורואית תא םואתפ לפרעמ
תרמוא תאזה תוטמתשההו ,רואיתמ תוטמתשה וז ,רואית אל הז לבא ,םייפנכ םהל
לש ?רופיצ לש ?הירא לש ?תישונא תומד לש ?המ לש םייפנכו םינפ .ינשרד
ונל םירשפאמה ,ך"נתה יבתוכש אל ותו הרקמ הז םאה .המ עדוי דשה לש ?רוש
,םילחג-תתחמ ,תרוטק-ךיזב ,ןמש-חפו רויכ לכ ,שדקמהו ןכשמה יטירפמ טירפ לכ רזחשל
,םלוכמ הוולשה-רכועו םיהדמה טרפה תא ראתל ולצעתה ,ןהכ-תפנצמ וא םד-דוורת
?השודקה-דקומב בצוהש
בהז תוידיכ םיבורכה תא םתניימד םא .חינז "טושיק" הזיאב רבודמ אל ירה
,םיבורכה .29-23 ,'ו קרפ ,'א םיכלמ תא בוש וארק ,ןוראה הסכמל תורטועמ
וקלחנ .םהינשמ דחא לכ לש ויפנכ תטומ תומא רשעו םתמוק תומא רשע ,םש רמאנ
,םיבורכה .ךרעל רטמ יצחב רבודמש םימיכסמ םלוכ ךא ,יהמ "המא" םינשרפ
הרקתה לא ןותיעה ןמ םכטבמ ומירה) םירטמ השימחכ לש הבוגל ואשנתה ,ןכ םא
ופנכש ךכ - םידדצל תושורפה םהיפנכו ,(הזמ לופכ הבוג לע ובשחו ,םכתריד לש
תא וספת - והער לש תילאמשה ופנכב ,םלואה עצמאב ,העגנ דחאה לש תינמיה
.(היתשה-ןבא לש םירטמה 20 םהש) ריק לא ריקמ ריבדה-בחור לש םירטמה 20 לכ
רוסיאה .רמלקכ ןטק הארנ ,םהיתולגרמל ,תירבה-ןורא .רוציקב ,םימוצע ויה םה
בהז לש הקיצי ,רמולכ ,"ךסנ" ןושלמ "הכסמ") הכסמו לספ תיישע לע יארקמה
ינש ואלימ שדקמה בל תאש הדבועה םע רדתסמ ךכ לכ אל ,(תוכתמ ראש לש וא
ילספמ ,תוחפ םייתייח וא ,רתוי םיטשפומ ויה אלש ,םיילטנמונומ בהז ילספ
.רוזאה ימע לש ןחלופה
בוטכ שרפתהל ןתינ "בורכ" יעמשמ-ברה יוניכה ?םשה ןעמל ,ויה םה המ לבא
ובכר ילכ םה םיבורכהש ירה ,"בכר" הלמה לש תויתוא-לוכיש אוה םא .םכיניעב
ךיא - םה ,ךכ םא ,םיבורכה .ותבכרמ תבכרומ םהמ רשא םירוציה :םיהולא לש
תידכאמ רזגנ "בורכ"ש ןכתיי יכ .אל םה ילואו .רזיחה לש ם"בעה - תאז רמול
ןימ אוהש ,"ףירג") תיסרפמ וא ,(םדא-ינפ םע םיפנוכמ םירווש ןימ :"ברכ")
םירוצי :"םיבכרומ" ןבומב "םיבורכ" םה ילואו .(ןוקרדה לש ובורק ,סקניפס
הירא ןיב ,רוש ןיבל םדא ןיב האלכה השעמ ,הקסטורגה לובג לע ,םיתיעבמ
.ףתושמ דירביהל העבראה לכ ןיב וא ,ףוע ןיבל
ותבשב ,ונברוח רחאל בתכ ,המלש-שדקמ תא ויניע ומב הארש ,לאקזחי איבנה
םיבורכה םא תעדל ןיא ,םנמא .םיבורכה לש ותומכ ןיאמ יח רואית ,לבב תולגב
טרפה תא הריגסמ רואיתה ןושל ךא ,ונוימד יריצי וא שדקמה יבורכ םה ראיתש
ינש ןיב הלידבמ תחא הלמ קרו ,םיבורכה תא לאקזחי ראתמ םיימעפ .בושחה
ינפו רוש ינפו הירא ינפו םדא ינפ םיבורכלש בתוכ אוה 'א קרפב .םירואיתה
.רשנ ינפו הירא ינפו םדא ינפו בורכ ינפ םהינפש בתוכ אוה 'י קרפב ;רשנ
רואיתל תשמשמה הלמה םא ."רוש"ל תפדרנ הלמ אלא אופא הניא "בורכ" הלמה
םיבורכהש ירה ,ללוכה םמשכ תשמשמה המצע הלמ התוא איה םיבורכה לש םהינפמ דחא
."שורחל" ושוריפ ,תימראב "ברכ" שרושה ,בגא) .רחא רוצי לכלמ רתוי רושל ומד
.םלועמ התרק אלש רשפא ,בהזה-לגע לש השיטנה .(רוש םע שורחל הז ,שורחל
ריבדל ךילוה רשא םלוא ותוא - לכיהה תוריק ויה ,ריבדבש קנעה-יבורכל ףסונב
,ךלאמשמ ,ךנימימ ,והצק דע לכיהה הצקמ .םיריוצמ בהז-יבורכב םיסוכמ -
,לכיהל ץוחמש הבחרבו .ךב תושעל המ םילקושכ ביצי טבמב ךילע ופיקשה םה
הרטוקש תשוחנ-תרידק :"תשוחנה םי" ומשש ינתמיא טנמונומ דמע ,חבזמה דיל
לע םירטמ השימח הבוגל תאשינה ,(רטוק רטמ 20 :תאז ןיימדל וסנ) רטמ 20
םימיוסמה הבוגהו בחורה ידממ .םהירוחא לע םיצבורה תשוחנ-ילגע רסירת לש לגעמ
,ומיכסת ,היה רשפא ?םירקמ ףוריצ םנמאה ?אל ,םוקמ והשזיאמ ונל םירכומ הלאה
רשפא ;בהזה-לגע תא תוחפ תצק ריכזתש הבוצח לע תשוחנה תרידק תא ביצהל
םילגעה לגעמ םע ,םש התוא וצר ,םש התוא וביצהש הלא לבא .הילע רתוול םג היה
הידממב ההז התושעל ודיפקה םהו ,(דחא ןשרוש "לגע"ו "לגעמ" םילמה) התחתש
?שדקמב ,םש ודגס קוידב ימ לא .ריבדבש (?םירוושה) םיבורכל
י"שר תא וטטצי ,הלאכ תולאשב קסעתתש ,בורכ-שאר ,התא ימ ,ודיגי םינבר
יבר םשב ,ופלשיו ,("קונית ינפ" ויה םיבורכלש ,ודצמ דמחנ המכ ,עבקש)
וחנקי םתואש הירטמיג ינורמתו שרדמ יטוטהל ,ןופלדנס וא ןופרח ,ןופרט
,יתוברו ירומ ,ונייה רבכ תאזה הצירקבש אלא .דוס תנפוצ ,תועמשמ-תבר הצירקב
הוהי-שדקמ לע תמאה שוטשט לש הנש 2,000-מ רתוי ירחא ןבצעל תצק הליחתמ איהו
םיצוריתהו םיירוגלאה םישרדמה .(ומצע הוהי תודוא לע תמאה ,רמאנ אמשו)
אוה) םש ויה םה ;םיבורכה תא ודאי אל ,ןופירגה תא ופרגי אל םילפלופמה
הצורש ימ .רחא רבד לכמ רתוי םיטלוב ,לכיהב םלצ ,םיסקניפס גוז ,(?איהו
.אירב היהיש ,תאז קיחדהל
םיולנה םהירזועו םינהכה לש םנחלופ רשפ היה המ ,הלאשה תוחפ אל הקיצמ
,תירבעה הטיסרבינואב ארקמל גוחה שאר ,להונק לארשי 'פורפ .("םייול"ה)
הריתס הליכמ הרותהש הליג ,(1993) "הממדה שדקמ" ורקחמ תא וז הלאשל שידקהש
שדקמה-ןויבחב עצבתמה ירותסמ ןחלופכ םינהכה תכאלמ תא הגיצמ איה ,דחא דצמ .תימינפ
ךרוצ םושל ןחלופה תמיתר אללו םעה ףותיש אלל ,המשל שדוק-תארי לש טקאכ
יולימל הלוכ הרוסמ אלא ,הרומתב רבד לאהמ תשקבמ הניאש הדובע :םייחה יכרוצמ
תוירסומ ,תויתרבח תויועמשמ םינהכה ןחלופל הרותה תסחיימ ,ינש דצמ .ונוצר
ןיב ידדה הזוח לש ומושיי אוה ,הרותה לש הז ןפ יפ לע ,ןחלופה .תוימואלו
,םשג תדרוהב לחה ,םייחה יחטש לכל עגונה ,םילשמ חוטיב ןיעמ :ומעל 'ה
תוריש והז ;ביוא-ימע לומ הסובת וא ןוחצינב הלכו ,ןטב-ירפו הסנרפ תחטבה
.םייעוצקמ רוביצ-ידבוע ידי לע ןתינה ,רוביצל
השבלוה הינשה השיפתהש ןיבו ,ליבקמב ומייקתה ולא ןחלופ תושיפת יתשש ןיב
תודגונמ תונבה יתש ןיב תערקנה תדב רבודמ ,ך"נתה יכרוע ידי לע דבעידב
,ןילוחה דגנכ תבצייתמה תינחור תעלבומכ "השודק"ה תשיפת ןיב :המצע-תוהמ לש
הניעטמה הימיכלאל ,םהלש תוילטוטב ,םייחה תכיפה) ןילוחה שודיקכ התשיפת ןיבל
םאו ,ונלש אצומה-תדוקנ אוה ך"נתה םא .(תינחור תועמשמב ןילוח-תלועפ לכ
התיה וז הקיתע אצומ תדוקנב רבכש ירה ,ך"נתב רפוסמה יבגל קדוצ להונק
.םעה בל לע ורחתהש תותד יתש ונלש "תד"ה

ןברוחה ינפלש ןברוחה .3

,ןמזב-וב ךרעב ושחרתהש םיעוריא םיראתמ ברעמה תוברת לש דוסיה ירופיס ינש
ןכא םא ,ןהיתש ושחרתה היורט תמחלמו םירצמ תאיצי .ןוכיתה םיה ירבע ינשמ
תלובחתב ולפוה וחירי תומוחו היורט תומוח ;ס"הנפל 1200 תנש ביבס ,ושחרתה
,ןשיה סותאה תא חצינ - העונתה-ילק םידוונה תמרוע - שדח סותא ;תוננתסה
שחרתה רבדה .לזרבה ןדיע ליחתה ;הזנורבה ןדיע רמגנ .המדאב עוטנה ,ידיליה
"םיה ייוג" ,םילבבה תא וסרד םירושאה ,םיתחב ומחל םירצמה .ולוכ רוזאב זא
יארקמה םשה) ןונבללו ןענכל ושלפ םייאגאה םייאה ןמ םהיתוניפסב וחיגהש
סנכנה לארשי םע לש תדלוהה עגר .("השילפ" ןושלמ ילוא רזגנ "םיתשילפ"
םיבר ןיסולכואו ,תוכלממ ומקו ולפנ ולוכ רוזאבש העשב שחרתה ,"וצרא"ל
.םמוקממ ,ורקענ וא ,ורקע
.םימשמ תחנוהש ערואמ ,הלא לכמ קתונמכ ירבעה םואלה רופיס תא גיצה ך"נתה
,ןדעה-ןג ,האירבה ירופיס) ותוא םיחתופה םיקרפה 11-ב ןנובתנש ךכב יד לבא
םיסותימ לש םידוביע םתויהב חכוויהל ידכ ,(לבב-לדגמ ,לובמה ,םיליפנה
תכלממב ך"נתה בתכנ וליא .ך"נתה ינפל םינש יפלא רמיח תוחולב םיקוקח ויהש
והנימל ינענכה ןחלופה םלועמ קספ אל הבש ,םעה בור לש ותכלממ - לארשי
ירבעה ןחלופה תקיז לש רתוי הנמיהמ הנומת ,יאדוול בורק ,תלבקתמ התיה -
הדוהיו ;לארשיב אל ,הדוהיב בתכנ אוהש אלא .םיינאגפה םידיליה ינחלופל
,החצינש וז איה טועימה תעד .הבעותכ ץראה םע ינחלופ תא גיצהל ידכ לכה התשע
"תמא"כ שדוקש ,ידדצ-דחה ,קזחה רופיסה לש וחוכב ,הבותכה הלמה לש החוכב
.תירוטסיה דגנ-תודע לכמ רתוי תענכשמ
םירבעה יאצאצ ושקיב ונממש עקרה אוה ,ירבעה שדקמה ןחלופ לש ינאגפה עקרה
י"ש ,תורפסל לבונ סרפ ןתח הלעשכ ,תיבה רה שוביכ ינפל הנש יצח .קתנתהל
הפורטסטק ךותמ" :םילמב ומואנ תא חתפ אוה ,םלוהקוטשב דובכה תמיב לא ,ןונגע
יתדלונ ,וצראמ לארשי הלגו םילשורי תא ימור ךלמ סוטיט בירחהש תירוטסיה
.םילשוריב דלונש ימכ ילע יתייה המוד ,דימת תע לכב לבא .הלוגה ירעמ תחאב ינא
ינאשכ שדקמה-תיבב םייולה יחא םע דמוע ימצע תא יתיאר ,הליל ןוזחב ,םולחב
רטש לע ,ךקנראב יוצמה) הזה שגרמה םואנה ."לארשי ךלמ דוד יריש םהמיע רש
הפידעה ובש ןפואה תא ףקשמ ,(רפוסה לש ונקויד דיל ריעז בתכב ,לקש 50 לש
,תבבלנו הכז םיליהת-תריש לש םוקמ :הל דבאש שדקמה תיב תא "רוכזל" תודהיה
;םיחבוז אל ,םירש ןונגע לש שדקמה תיבב .ץוחבמ םיררוצ ידי לע ברחוהש
תא ולהינש םינהכה תא ,חכש טושפ וא ,ןייצל חכש ,םייולל עגעגתהש ,ןונגע
.הטיחש-יניכס םהידיבשכ קסעה
,לעופב שדקמה תיב היהש המ ןיבל שדקמה תיב לש הז ידוהי "ןורכיז" ןיב רעפה
חלישו ינשה שדקמה-תיב תא סוטיט בירחה 70 תנשב ,ןכא .תבאוכ תמא ףשוח
ינפל הברה השחרתה תונברוקה ןחלופמ םעה תוקחרתהש אלא ;תולגל םעה בור תא
ןברוחל ומדקש םינשה 500-ב םילשוריב המקרתהו הכלה ,תירבע אל ,השדח תד .ןכ
לבב-תולגמ ןויצ-תבישב רבכ הטבנ איה ךא ,"תודהי" הל ארוק אל ןיידע .ינשה תיבה
.ותוהמב ונממ הנוש הכ היהש ,ןושארה לש ויתוברוח לע ינשה שדקמה תמקהבו
הרותה תאירק סקט .טסקטל תדגוסה תדל הכפה איה ,תונברוק-ןחלופ הרקיעש תדמ
שומיממ רבעמה ןמתסהל לחה ובש עגרה היה ,ןויצ-יבש ינזואב רפוסה ארזע יפמ
.הדומילל הרותה
וסינשו ,המודקה תירבעה תדה םע והדזה אל רבכש םישנא ידיב םתחנו ךרענ ך"נתה
יממעו קקוש היה םהלש שדקמה-תיב .וחתיפ םהש השדחה תדל והשכיא המיאתהל
לש ירוקמה ןבומב שדקמ-תיב הז היה םנמאה ךא - ומדוקמ רתוי ךורע ןיאל
,ילכלכ ,יתרבח ,יטפשמ ,יטילופ ,יתד זכרמ תחא הנועבו תעב היה אוה ?הלמה
שדקמב ;םינהכ לש שדקמ היה ןושארה שדקמה .ןחלופב דקוממה םוקמ אל - יתורפס
לככ תוחפו תוחפ םינהכה תא בישחהש ,ףעוסמ דסמממ קלח קר םינהכה ויה ינשה
.םיניידל יתדה דבוכה-זכרמ תא ריבעהו ,ןמזה ףקנש
ןברוח ירחא ,תולגב ודלונ אל ,ינברה ןידה-תיבו שרדמה-תיב ,תסנכה-תיב
ךותב - הזמ ףלאמ ףאש המו ,ול ליבקמב ,שדקמה ןמזב ודלונ םה .ינשה תיבה
הכלממה יקסע ןיב ,ןושארה תיבה ימי לש תויושרה תדרפה .ומצע שדקמה-תיב
תוליבקמ ןוטלש תולשוש יתש ןיב הדרפהב זא האטבתה ,םינהכה-ןחלופ ןיבל
תבוטל וז תויושר תדרפה הסמסומ ינשה תיבה ימיב .ןרהא תיבו דוד תיב -
הקיטילופ ןיב ,שדוק-תוכמסל לוח-תוכמס ןיב דוע הלידבה אלש תיטרקואית השקמ
ךותמ שדקמב וחבז ןיידע .(ןירדהנסה) םימכח תצעומ ידיב זכור לכה .תדל
.הרומגה ותשיטנ תא ורשיבו ושבוג רבכ ןחלופל םיפילחתה לבא ,היצרניא
שדקמה ןברוח לע לבאתמ ןונגעכ ידוהישכ .הליפתה התיה לכמ הקירבמה הפולחה
ןירדהנסה רוד ישנא ושעש המ תא השוע אוה ,ונימיב הרהמב וניינבל ללפתמו
קחד ילולימה לאוטירה .ונוכמ לע דמע שדקמהש ןמזב - םינושארה םידוהיה -
חבזמה ."'ה תדובע" גשומ תא דוסיה ןמ וניש תסנכה-יתב .תונברוקה-לאוטיר תא
ךא ,זא העצוב ןיידע שדקמה-תיבל לגרל היילעה .הליפתו האירקל המבב רמוה
ואלב דבאש ,תירבה-ןורא ."הרותל היילע" הל ליבקמב העצוב רבכ תסנכה-יתבב
רמוה ,(םהילא עגעגתה אל שיאש ,םיבורכה ותיאו) ןושארה תיבה ןברוח םע יכה
רפסה תא ,הרזומ תוילגעמ ןימב ,ליכמה ןורא :הרות-רפס ובש "שדוק ןורא"ב
,הכלהה ,הרותה .םיינזוא-עמשמב רמוה ינחלופה םייניעה הארמ .ותוא ליכמה
הברה דלונ הז לכ - םילמ לש שדקמל תיתדה תואיצמה תכיפה - השרדה ,הליפתה
רצנדכובנ אלא ,ינשה תיבה בירחמ ,סוטיט אל .סוטיט לש ובס-בס דלונש ינפל
סוטיטשכ .לארשי ינב תד לש התוהמ לע ןברוח תישה ,ןושארה תיבה בירחמ ,ילבבה
,"שדקמ" ול וארקש ןיינב םש היה ;בירחהל שדקמ םש היה אל ,תיבה רה לע הלע
.םירחא םירבדל שמישש
ררחיש אוה .הלודג הבוט השע אוה ,תודהיל ;הארונ העיגפ סוטיט עגפ םידוהיב
:ינשה תיבה ימי לכ הילע קיעהש תוישיאה לוציפמ התוא ררחיש ,שדקמה ןמ התוא
התוא ררחיש אוה .הזמ לודחל התלוכי-יאמו םלש בלב שדקמב חובזל התלוכי-יאמ
איהש תימצע הריתסמ ,יקנ אל ןופצמ לש תכשמתמ הנרגיממ ,לבסנ יתלב בצממ
התצר אל איה .התוא ףוקעיש קיטשה וא קירטה תא שפחלמ וא השיחכהלמ התאלנ
חיר תא המצעמ ץחרתש תודהי ;תוירבע אל ,תודהי תויהל התצר איה .םיפקעמ
שדקמה-תיב .הרותה ירפס לש ףלקה חוחינ תא החוורל םושנתו הפרועב ףשונה םיחבזה
איה .איקהל אלו עולבל אל ,הנורגב עוקת ,המצע ןיבל הניב דמעש המ לכ אוה
בירחמל הקקזנ איה .התמזויב ,ותוא תשטונ םתס וא ,הבירחמ התיה אל םלועל
.ינוציח

הרותה תודהי .4

?ינשה וא ןושארה לע ?באב העשת ידמ םידוהיה םילבאתמ שדקמ-תיב הזיא לע
םהינש לעש וילאמ רורב ;וז הלאשבש הפצוחה םצע לע יל קילפהל שי ,הרואכל
אלפה ,וברח םהינשש ריכזי ךכל קוזיחכו ,םימש-ארי ידוהי לכ עזעדזי ,דחיב
.עגר הז לע בושחנ ואוב לבא .באב העשתב ,אלפו
םדוקה לש ונברוחל הנשה-םויב שדקמה תא בירחהל סוטיטל בושח היה ןכאש חיננ
ןכא ךיראתה תונשיהש חיננ .(ריכה שממ אל סוטיטש ,ירבעה חולה יפ-לע לחש)
.ןוהמיתמ טמשיהל תסלל םימרוגה םירקמ יפוריצ םתואמ דחאב ,לעופב העריא
תכסמ תא סוחדל ידכ הזה טרפה תא הרתליא תרוסמהש רתוי ריבס םא םג ,חיננ
תוזחאיה התוא ךותמ ,ןונגעש םשכ) יוויטקפאו זכורמ לבא םויל וניתולפמ
ךיראת והזש ,תרתוסמ אל הוואגב ,תונמדזה לכב ןייצל חרט ,באב העשתב תיתימ
הרקמב ומכ ;םיתבה ינש וברח ובש ךיראתה ןכא הז םא בושח ךכ לכ אל .(ותדלוה
תואיצמל ,קיפסמ קזח אוה םא ,ךפוה רשא ,רופיסב איה תובישחה ,היתשה-ןבא לש
ימיב ,השקבב ,וננובתה לבא .(באב העשת ירחא םימי העשת דלונ ,בגא ,ןונגע)
.םיפסונ לבא ימי השולש ועבקנ ,באב העשת דבלמ .ידוהיה הנשה-חול לש תינעתה
תליחת רכזל עבקנ תבטב 'י .ןושארה שדקמה-תיבל דפוס וניא םתשולשמ דחא ףא
םייתסהש רוצמ) םילשורי לע ,רצנדכובנ לש ואבצ רש ,ןדארזובנ ליטהש רוצמה
(ירשת 'ג) הילדג םוצ ;(יצחו םייתנש רובעכ קר השדקמ תברחהבו ריעה שוביכב
הטילפה-תיראש לשומכ ןדארזובנ ידי לע הנומש ,םקיחא-ןב והילדג לש ורכזל עבקנ
;םילבבה לש פ"תשמ (קדצב ילוא) וב וארש ,תיבמ םידרומ ידיב חצרנו הדוהיב
םויה רכזלו םינוויה ידיב ינשה שדקמה-תיב לוליח רכזל עבקנ זומתב ז"י
.םילשוריל םיאמורה וצרפ ובש
,ובש ךיראתב םוצל םוקמב ,םילשורי לע ילבבה רוצמה תליחת רכזל םימצ עודמ
לשומ הזיא לש ורכיזל םימצ עודמ ?שדקמה-תיב ףרשנ ,ךורא רוצמ ותוא ףוסב
םימצ עודמ ?ויונימל םדקש תיבה-ןברוחל דופסל םוקמב ,םילבבה-תוסחב ימוקמ
םיעילבמו ,ינשה תיבה רכזל ,באב העשתבו זומתב ז"יב ,הנשב םיימעפ םידוהי
לבאה ךותב - ולשמ תינעת-םוי ףא ול תוצקהל ילבמ - ןושארה תיבה ןברוח תא
?ינשה תיבה ןברוח לע
תיבה לע תקפרתמ איה .רוכזל הצור תודהיהש והשמ ונניא ןושארה תיבה יכ
ובש תיבה לע תקפרתמ איה .ןושארה תיבה היה ינשה תיבה ,הליבשב יכ ,ינשה
םיחבזה-ןחלופ תא קחדש ,םילמל הדיגס חפיטש שדקמ :תיבב הנושארל השיגרה איה
עובמ ,ללמ לש עובעיב תבוטל (םישבכה תקיתש תא ,םינהכה תקיתש תא) םמודה
הנשב םוי תודהיה התצקה וליאו ,ידוהי היה אל המלש לש שדקמה .עבמ לש ףצוש
היה ,המלש-שדקמ ברח ובש םויה ,ןכש ;םוצ אל ,גח הז היה ,ונברוח רכזל
רחבשכ המדנש יפכמ ימומרע היה ,תאז ןיבה םא ,ןונגעו) התדלוה-םוי םצעב
.(ותדלוה םויכ באב העשת תא ול
םימגד בושו בוש םה שדקמה-תיב לש םירזחושמה םימגדהש ,אופא עיתפמ הז ןיא
הפי היה אוהש ךכב הצוענ הניא הביסה .70 תנשב ברחש הז ,רחואמה שדקמה לש
םינשה 100-ב דואמ םישרמ ,רמול המ ןיא ,היה אוה ,ןכ .ןושארה ןמ ראופמו
רידאהו תיאמור הריינובנוב ונממ השעש ,סודרוהל תודוה ,ומויקל תונורחאה
םידומע םע ,ןפיצרמ עבצב קוחרמל קהוב ,דוה בר היה אוה ,ןכ ;ולש ומש תא ךכב
;ותיזח-רעשל לעמ ,אמור לש הלמס ,בהזה-רשנ םעו םיחרפ-ירודיסכ םיצנושמ
,יטסינלהה םלועה לש םישדקמה ראש לע הלע רשא ילכירדא גשיה היה אוה ,ןכ
הביסה יהוז אל לבא .התקב ומכ ותמועל הארנש ,הנותא ןונתרפמ השימח יפ לודג
,םיטנמונומל ,הקיטתסאל הנממ השידא םלועב ןיא רשא) תודהיה לש התוקפרתהל
.המלש-שדקמ לע התוקפרתה-יאלו ,סודרוה לש ביהרמה ושדקמ לע (ינוציח ראפל
לש היה אוה .הלש היה אל אוה יכ ,הב השפנ דוע לכ המלש-שדקממ תחרוב איה
.ךיבמ ןורכיז אוה ,תודהיה ליבשב ,םירבעה לש םנחלופו .םירבעה
איה ,ןחלופהו תדה תוהמ לש תיגאמה השיפתה .היגאמ לש םוקמ היה המלש-שדקמ
םיהולא לע הפוכ איה ;ונלצא דבוע םיהולאש השוריפ היגאמ .תינאגפה המרונה
רשא םוכסה תא ךילא טולפל לאה רומא ,טמופסכ ומכ .תוריש קפסלו הבושת תתל
:טמופסכה דבע ךכו .ירבע דואמ לבא .ןוכנ ?ידוהי-אל דואמ .וישקמ לע ץחלת
רסירת תוצבושמ ויה וילעש ,("ןשוח") ןטק רניס והזח לע דנע לודגה ןהכה
לעש הלאש תגצהו וילא תשגינשכ .לארשי-יטבש תומש םיקוקח ןהבש ןח-ינבא
תודחא תויתוא .("םימותו םירוא"ה) ןחה-ינבא תלבט לע הבושתה הצנצינ ,קרפה
.גצה לע הוהי תבושת תא וקרב - 'וכו "דג"מ תרחא תוא ,"ןבואר"מ תחא תוא -
,הנע דימת הוהי .חוציפל הלק אל םימעפל התיהש ,העדוה ףתושמב ורצי ןה
תצצונתמה תבותכה לא וינפ תא ןיכרמ היה לודגה ןהכה .ריבסה אל םעפ ףא לבא
אוה וליאכ תואריהל ,וז החונתב ,ול המרגש הקומע הבשחמב עקוש ,והזח לע
הדיחה-רשפש ךל עידומו וטבמ תא ךילא ףקוז היה הנקסמל ועיגהבו ,רטנס ולוכ
.ךכו ךכ אוה
יווצק לכמ .ולופא שמשה-לאל שדקמ העש התוא דמע הירומה רהמ קוחר רה לע
,םימיה רחשב .םלועה רובטל בשחנש עלס לע םקוה אוה .לגרל וילא ולע ןווי
לע ,רוחל לעמ .רוח היה עלסב .קנע ןותיפ-שחנ עלסה לע ולופא טחש ,ורפיס
לכל העידוהש שדקמה תאיבנ הבשי ,םינהכ לש לגעמ תפקומ ,ילגר-תלת שגרד
ןבא :"סולאפמוא"ה ןבא תחנומ התיה ,עלסה לע הלומ .ולרוג ןפוצ המ סנכנה
התנוכ האיבנה .םלועה לש קיודמה וזכרמ תא הנמיסש ,ובמרקל טעמ המוד ,הלוגע
.(תירבעב וילאמ רקדזמ שוחינל שחנ ןיב קיתעה רושיקה) ןותיפה םש לע ,"היתיפ"
דיגהל השק .הדעב רבעו רוחה ןמ עקבש שחנה-לוקל רוניצ :םוידמ התיה היתיפה
דבעידב ררבוה דימת .הקדצ דימת ןכלו ,תודיחב הרביד איה .תיתרושקת התיהש
תולבגומ קר התיה היעבה ,ךל הרמא המ תנבה אל םא ;דיתעה תא התזח איהש
היהש םושמ תוקומע :הלמה לש םינבומה ינשב תוקומע ויה היתודיח .ךתנבה
,ךושחה רוחה ןמ ,קמועה ןמ ועקבש םושמ תוקומעו ,התנווכ ףוסל תדרל השק
םינהכה דיקפת .(תוקמע ,קמוע :"סותיפ" תינוויה הלמה ןאכמ) ןותיפה-עולמ
.שוריפ תייוולב ,קתפ לע ךל םשיגהלו הירבד תא םושרל היה
הנוש תצק ,ןכ םא ,ודבע ,םילשוריב ןרותה יאזחהו יפלד לש תינרותה תיאזחה
ויתחתש עלס לע ודמע םהינש ךא .ןשוח םע אוה ,שחנ םע הדבע איה .הזמ וז
.היגאמב וקסע םהינשו ,לפא ללח

ןוטלפא לש שרדמה-תיב .5

,םלועה ןמ ורבע יפלד-שדקמ לש תינוויה תדהו המלש-שדקמ לש תירבעה תדה
םירצונה-תריפס ינפל הנש 400-כ םשו ןאכ הנתשה יסיסב והשמ .ןמזב-וב ךרעב ,ןהיתש
תושלחיהו םזיהדובה תוטשפתה םע ,ודוהב ,ןיעה ןמ קוחר ,זא שחרתה המוד והשמו)
לא ,ילכשה לא ,טשפומה לא ההימכ הדמע ריוואב .(תדה-ינהוכ ,םינימהרבה
,םיפוס-וליפ - הנותאבו ,"םימכח" ןאכ וספת םמוקמ תא .םוויז םעוה ,םינהכה .הלמה
ודלונ ,ןוטלפא לש תיאנותאה הימדקאהו ,ימלשוריה שרדמה-תיב ."המכוח יבהוא"
ימשגה ןמ הטנ ,המוד ,לכה .חורה התוא םהב הבשנ לבא ,הביס התואמ אל םנמא
וישכע הלבט ,םדב ןיכס הלבט רבעבש דיה .םיגצומה תא וחידה םיגשומה .ינחורל
,תסקה דיל תתרמה רנה-רואל םמוקמ תא וניפ שדקמה לש םידיפלה .וידב סומלוק
אוה םייח ונא ובש םלועהש ןוטלפא לש ותנעט .בתוכה לש הדובעה-ןחלוש לע
ואטיבש המ האטיב ,ול רבעמ היוצמה הרוהט תומלש לש ,בולע ,רוכע יוקיח קר
לש ,ינשוחה ,ינפוגה ,ירציה יפואה .ינשה תיבה לש םימלשוריה םכרד יפ לע
,(סורמוה לליה םתואש םייכאה ליחה-ירוביג לש - ןוויבו) המודקה ונתוברת
.תוחנ ,ימלוג ,סג והשמכ ,םש םג ןאכ םג ,התע שפתנ
הנוכמש המ תא דילוה ,שחרתהשכ ,ןשגפמו ,וז רבעל וז וענ הנותאו םילשורי
רדנסכלאשכ ,ןוטלפא תומ ירחא הנש 15 ,ס"הנפל 332-ב שחרתה אוה ."ברעמה תוברת"
תוברתה .םילשורי תא שבכ (ןוטלפא לש וכינח ,וטסירא היה וכנחמש) ןודקומ
התנישו הלטליט ,ןוכיתה חרזמה לא ויכישממו רדנסכלא ואיבהש תיטסינלהה
ימ .הנש 400 טעמכ הכשמנ ונצראב תיטסינלהה תוחכונה .ונלש-ונתוברת תא
400 הרשוהש דבכ והומכ ,תיתוברת הינומגה לש התעפשה תחת הנש 400 רבעש
םידוהיהמ קלח קר ,םנמא .קרקרי אציי ,קורי אציי אל םא :ליפורולכ תיגיגב םעפ
ןחלופה-תד תכיעד - המצע "תודהי"ה תומקרתה התיה המ ךא ,םות דע ונווייתה
.תונווייתה אל םא - תיוויטלוקפס-תילכשה חורה תיילעו תירבעה
לש יטסינלה-יתימה ןויערה .יטסינלה-ומכ ןויבצ התע הלביק האובנה וליפא
יטפילקופא ןוזח :לאינד רפס תא בינה ,"םינדיע" העבראל הירוטסיהה תקולח
תימואל תרוקיב הרקיעש האובנמ .ןיציק-יבושיחל ישאר רוקמכ ךליאו ןאכמ שמישש
.םימי-תירחא תונויזחל האובנה הכפה ,(והימרי ,עשוה ,סומע) רסומ-תוחכותו
התליחתש ,ךכל הייטנה .דיתעה ןמ תורודשתב רמוה הווהה-תויעבב יאובנה לופיטה
.תירבעה האובנה-תשיפתמ שממ לש קחרמל לאינד רפסב העיגה ,לאקזחיבו והיעשיב
סוכויטנא אלמלא .יוכיד לע ףידע םעונ-יכרדב יתוברת שוביכש ועדי םינוויה
תונווייתהה ךילהתש חינהל ריבס ,תאז םינפה אלש דיחיה יטסינלהה טילשה ,יעיברה
סוכויטנאלש אלא .תוקירח ילב ,ןירשימל ךשמנ היה ינשה תיבה תודהי תא בציעש
שדקמה תאו "היכויטנא"ל םילשורי תא ךפה אוה .רוקנא לש חומ ,הארנכ ,היה
,הבוגתב ץרפש ענמנ-יתלבה דרמה .ךנזוא ךותב הירגיס הבכמה םדאכ ,סואיז-שדקמל
רוהיט .העטנ לב ךא .הנש 80 דמעמ הקיזחהש תידוהי הימונוטואב םינוויל הלע
,עירכמ ןבומב - תונווייתהה ךילהת תא םלב אלש קר אל םיבכמה ידיב שדקמה
תומשב לחה ,המצע ןוויכ תינווי התיה םיאנומשחה תכלממ ,ןכש .ותוא ץיאה אוה
םייטסינלהה תודסומב הלכו (יאני רדנסכלא ,סולובוטסירא ,סונקרוה ןנחוי) היכלמ
םה ךא - םיינוויה םילספה ןמ שדקמה תא ונקור םה ,ןכ .םתדוקפב ומקוהש
ןודעוממ רתוי ,םתפוקתב ,היה אל אוה .יתד-ימואלה ונכותמ םג ותוא ונקור
םיקודצה תטילא) םידימאה תלוצא ברקמ ונימ םהש םינהכה .םרבד-ישוע םיפנח לש
.םיברוקמה שדקמל ךפה םיבורכה שדקמ .תוטנויראמ םתס ויה ,(תנווייתמה
םעה גוליפ :רמולכ ,"םניח תאנש" .ל"זח ורמא ,שדקמה ברח םניח תאנש ללגב
,זכרמ תרסח התיה ,וירחאלו יאנומשח-תיב ימיב ,תודהיה .םיניוע םירוביצל
,סמלפתהל דואמ בושח ;ער והשמ ונניא סומלופ .תותיכמו תותיכ הלוכ ,העוסש
רוריב ךותמ הערכה תרציימה ,הנוב "האנש" וזש ירה ,"האנש" הזל תיוולנ םאו
תייהנ האנשהו ,תודע תויהנ תועדה ,ערקל ךפוה סומלופשכ ךא .תועדה לש בקונ
,םיקודצה תא םישורפה ,םישורפה תא ואנש םיקודצה .המשל האנש ,םניח תאנש
הלא תא ואנש ,הדוהי רבדמ לש םיקוצה יקיקנב ורגתסהש ,םהינימל םייסיאהו
לע ידעלב ןויכיז היה גלפ לכל .םיביריה םיגלפב לזליז גלפ לכ .הלא תאו
תרצותמ םיחישמ .תווצמה םויק ןפוא לעו הרותה יזר לע ,המכוחה לע ,תמאה
ינב" לש הנומוק דסי םהמ דחא לכו ,הנפואב הלבגש תופיכתב וברתה תימצע
יואר ?שדקמה ברח םניח תאנש ללגב .םיכושחה לכ תא ץימשהלמ הלדח אלש ,"רוא
,ימואל תוהדזה-דקומכ ונברוח .םניח תאנש הטשפ שדקמה ןברוח ללגב :רמול היה
.םידוהיל הביח םידוהיל התיה ובש ןדיעה תא םתח ,יסיפה ונברוחל םדקש
תודהיה .הירדנסכלא דע לבבמ ,יטסינלהה בחרמה לכ ינפ לע ץופנ ידוהיה םעה
ךותלו ךותמ הדלונ ,"הרוזפ"ב הרגש םואל-תד ,תילאירוטירט-סקא ,תיב ילב תדכ
;םידדצה ינשל חונ רדסה היה הז .הנידמהמ תדה תדרפה לש תיטסינלהה הטישה
,רחסמה לא ונפש ,םידוהיהו ,היפגא ןיב רשקיש ינריע רחסמב התצר הירפמיאה
תיפסכ וכמת םגו ,לארשי-ץראל "הקיז"ה לע ורמש םה .ןושאר טבממ וב ובהאתה
ורכז דועש המכ םהב ויה .רוקיבל וצפק וליפא םימעפל .הב הראשנש הליהקב
.תירבע תצק
תיגולואית תוכמס םמצעל ולטנש ,םישורפה םינברה .תונברל תונובירמ רבע םעה
יפכ ,םלוע לש ונוביר לעמ םג ,רבד לש ופוסבו) יצרא ןוביר לכ לעמ תדמועה
ושטנ םה .תימואלה ןושלל ,הירוטירטל ,הנידמל ףילחת ורי ,(ךשמהב הארנש
רתוי ורבעו (םידוהיה תפש אל - םירבעה תפש ,ארקמה תפש) תירבעה תא הגרדהב
ןושל"ל ,ןחלופ-ילכל הכפה תירבעה .תימראה ,םימי םתוא לש שידייל רתויו
;ך"נת אורקל ולכי דועש םיטעמ קר ויה .רוביד תפש אל ,טנמרקס :"שדוקה
.תינוויל ומוגרתב - הירדנסכלא ידוהי ;תימראל ומוגרתב ותוא וארק לבב ידוהי
אלא הנידמ לש התד אל רבכ איהשכ ;תיטילופ-א תד תויהל תכפוה םואל-תדשכ
םצעב ןיאש ירה - הירוטירטל אלו ןושלל אל הלובכ אלש תיתד הקיטקרפ ןימ
םיינמואל-יטנאה םידוהיה .ראשה לכמ ךשחיתו דחא םעל לבגות איהש ךכל הקדצה
תיטסינלה-תידוהיה הזויבמיסה תא וכילוה - "םירצונ" ,דבעידב ,ונוכ רשאו - תאז וניבהש
לגעמה .םילילאה-ידבוע ןיב םזיאיתונומה תא םציפהב ,שקבתמה היוצימ לא
בצוע ,תודהיה תא בציעש ,םזינלהה :ותפקה אולמ תא םילשה יתוברת-רטניאה
ריעצ בר ללוחל שקיבש תידוהי-םינפה המרופרה .הכותמ םיאבה ידי לע שדחמ
- "סולואפ"כ םג רכומה ,יסרתה לואש - תורצנה דסיימ ידיב הכפה ,תרצנמ
תילאירוטירט-אלה תודהיה תא הסיבהש ,תיטילופומסוק ,תילאסרבינוא הרושבל
.ףוסה דע תכלל אל המל זא ,תבותכ ילב תד רבכ םא .הלש השרגמב

תינוריעה הלבזמה .6

תוכימס םג התיה ,שדקמה-תיב ןברוח ןיבל ושי לש ותבילצ ןיב םינמזה-תוכימס
ודרמ רשא םידוהי לש תוממוקתה םיאמורה ואכיד ,םיעוריאה ינשב .תיניינע
,("םיירקיס") םיאניכסה והומכו ,יטילופ דרטמ היה ושי .םינברה תורמבו םתורמב
ולגרתהש ,םידוהיה .םתמחו םפא לע י"חל תרתחמ ןימ ומיקהו םינברל ועש אלש
ףינסכ השפנל הל םיחינמש "הליהק" לש תונורתיל ,תונובירה-רדעיהל ןמזמ
התיה התירחאש תוממוקתהל םהיניבש םיאנקה תובקעב ופחסנ ,תורוזפ תוליהק לש
,םידרומה תא ךועמל םיאמורה ומייסשכ .תיקיז ףקותה לחז לש ותירחאכ היופצ
,תוארטאית :ךירצ יאמורש רבד םוש הב רסח אלש ,תפומל תינאגפ ריע םילשורימ ושע
,תמאב עירכמהו ,ןיינעמה ערואמה לבא .המיז-ינולספ םע םיאנ םיכוכ ,תואצחרמ
.ומוציעב היה דוע דרמהשכ ,ןכ ינפל טעמ הרק
,(ונברוח םרט ,תיבה-רה לע ,םש ןיידע שדקמהשכ) םידוהיב םיגרוה םיאמורה דועב
תמקהל םתושר תא שקיב אוה .יאשח ןתמו אשמ יאכז ןב ןנחוי ןבר םתיא להינ
תכרב תא ול ונתנ ,בל ץפחב ומיכסה םה .םילשוריל ףילחתכ ,הנביב יתד זכרמ
ידכ שדקמה ןברוח ינפל הנביב הצבקתהש תונברה .םידרומב חובטל ורזחו ךרדה
ויה ,תורצנה תא העש התואב הדילוהש םידוהיה-תרובחו ,הכלהה-תד תא אורבל
םואלה-תד ןויער לע רותיווהמ ועבנ ןהיתש .תומילשמו תומוד תועפות יתש
,תישממה םילשורי ;"שדוקה ריע"ל שדקמה ריע הכפה ןהיתש תעדותב ;תינובירה
םילשורי" ןימב הרמוה ,םיניקת המוא-ייח הנממו הב םייקלו הילע םחליהל שיש
,םיכאלמ לש "םילשורי" .בויב תויעב הל ןיאשו הנונרא הבוג הניאש ,"הלעמ לש
.םימלשורי לש אל קר - דגרמזאמ תוגג לש ,חלודבו זפ לש ,םילארא לש
,קלדנש המ לכ הב ופרש םיאמורה .הלודג האיצמ זא התיה אל הטמ לש םילשורי
תברוח .חנזנ תיבה-רה ."הנילוטיפאק היליא"ל המש תא וניש ,שדחמ הונבשכו
תיאמורה ריעהשכו .הב תוסנכנו תואצוי תומשנתש םילעוש תרואמל התיה שדקמה
,ותברוחמ רהה-םחתמ חלוג ,(תיטנזיב) תירצונ-תיאמורל תיעיברה האמב הכפה
.תינוריעה הלבזמכ ,הנש 300 ךשמב ,שמיש התעמו
םלוה םוקמ ןיאש ינפמ אל תיבה-רה תא ופניט ,םילשורי תא ושדיקש ,םיטנזיבה
הירואית םיחיכומה םינעדמכ ,ןווכתמב ותוא ופניט םה .הפשא זוכירל ונממ
,הריד רבע םידוהיה יהולא :ענכשמ היה ,קפס ןיא ,יוסינהו .יוסינ תרזעב
ןיחצי רההש ול תפכא אל ללכ ןכל - וישכע םירצונה םע אוה ,תיבה-רה תא בזע
הברעמ רטמ 500 ,תיפולח ןבאל ותניכש תא קיתעהו היתשה-ןבאב סאמ אוה .ברגכ
,וחטתשה ןאכ .םיניילצה ומרז ןאכל .ונב רבק לש דרדרווה שישה-הסכמ :רהה ןמ
הז לא םיגרוע ,תורנו הקיאזומ תשודג היסנכ ומיקהו וריטקה ,ובלטצהו וכב
.םקו ,תומל לוכי אל םצעב אוהש רכזנש דע ,םימי השולש תמש

תקופת האבן

,העש התוא ודקש רשא ,לבב יארומא .ןיטולחל אל לבא ,תרחא ובשח םידוהיה
,םה םג ורמא ,"הפ לעבש הרות"ה לש םירידאה-לעפמ לע ,אתידבמופבו ארוסב
הקוקז אלש תד ןימ םהל ורצי םהו ,השדוק-רהמ התלג הניכשהש ,םירצונה ומכ
;בוט םויב הדלונש הציב לע תוקולחמ לש תד .ומצע לאל אלו לאה תניכשל אל
םה ,"שדקמה ברחש םוימ" .הזב הז םתוא תנחוטו םילמ לש םירה תרקועש תד
,השמ .'ה תולגתה הקספ :ירק ,האובנה הקספ ."לארשיב האובנה הקספ" ,ועידוה
"והער םע שיא רבדי רשאכ ,םינפ לא םינפ" ותיא רבידש ,'ה תא האר ,רוכזכ
ובתכ) .יאר לומ דמועה םדאכ .בותכ ךכ .םינפ לא םינפ .(11 ,ג"ל תומש)
העיתר יזוחא ,ל"זח .(ולבקת המ וארתו ,יאר לומ והוקיזחה ,קתפ לע "השמ"
לבמט קר ."דוס"ו "שרד" ,"זמר" איה הרותהש ועבק ,יארקמה תולגתהה-רואיתמ
תלפלופמ תועמשמ ,הכותל ריגי וא ,הכותמ ץלחי םכחה ;יולגה הנכות תא ארקי
הנממ ושע :התוא "ושרד" םה ;הרותה תא ושריפ אל םה ."טשפ"ה תא לרטנתש
.אל איהש המ לכ
ךיפב דואמ רבדה ךילא בורק יכ" ,לארשיל השמ רמא ,"איה םימשב אל" ,הרותה
,הרותה .הרימאה תועמשמ תא וכפיה ל"זח .(13-11 ,'ל םירבד) "ותושעל ךבבלבו
לוכי ךניא .ותושעל דואמ רבדה ךממ קוחר יכ ,איה םימשב אל ,ל"זח יפ לע
ורמאש המ ושרפיש םימכחל קוקז התא ;התניתנכ המייקל אל יכה ואלבו ,הניבהל
יכ ,איה םימשב אל .הב בותכש המ לע םינושאר םימכח ורמאש המ לע םהימדוק
.םימכחה ידימלת לש הדגאה ישרדמו הכלהה יקספ אלא ,השמ תרות הניא איה
םיהולאל שי םא .אביקע יבר ירבד תא הלעמ לש הבישיב וישכע דמול ,ורמא ,השמ
.שיקל שיר לש ותעדמ הבוט חרכהב אל ,תועדה ןיב העד דוע איה ,העד
קרפמ) הרותה ףצרמ םישילש ינשמ רתוי .ןחלופ תרות ,הבור ,התיה השמ תרות
,יזכרמה ןיינעה הז .םינהכה תדובעב םיקסוע ,(םירבד ףוס דע תומש רפסב 'כ
הכפוהלו התשרל וניווצש ,ןענכב שדקמ-תיבב םיחבז ןחלופ :הרות ןתמ רקיע
הנניא רשא תד ואיצמה - שדקמ ילב ,ץרא ילב - לבב יארומא .לארשי-ץראל
תד .ןיקיזנו תושיא ,תורשכ יניד לש תד .לאה-תווצמ בור תא םייקל תרשפאמ
,הכלהכ להנתהל הלוכיו הצורש תד .ךלת רשא לכב סיכב ךתא תאשינ ,תירלולס
תרותב קסועה" .םידאמה לע וא ןיירה רהנ לע ,לבב תורהנ לע ,םלוע דעו ןאכמ
,"ותיבב םכח דימלת חראמה לכ" ."ןברוק בירקה וליאכ" ,ורמא ,"תונברוקה
תיב ןיינבמ" ,ורמא ,"הרות דומיל לודג" ."ןידימת בירקמ וליאכ" ,ורמא
."שדקמה
ונורתיש רודזורפ םהש) "הזה םלוע ייח" שי .םיינשל םייחה תא וקליח םה
ןיא .לכה תילכת םהש ,"אבה םלוע ייח" שיו ,(לחוימה ומויס אוה ידיחיה
ובש ,דעל יוחדה ,ילאוטריוה םויל דבלמ ,רבד םושל "הזה םלועה" ןמ תופצל
םידמול .ןמז תצק םיגרוה .םיכחמ םייתניב ?המ םייתניב .וימורממ חישמה עיפוי
.םירצונה ומכ .אוביש ול םיכחמו םיבשוי .ארמג
אל םולכ .םישרמ יד הבוגל חמצ רבכו ,הדמתהב רבטצה תיבה-רה לע הפשאה לת
וליגש םימלשוריה םיברועה .םיאצאצ תולשוש וב ולדיג תודלוח .ותוולש תא רפה
שמשה םוח עייס ץיקה תומיב .רחא הפשא-לגב טטחל דוע וחרט אל ,וינמכמ תא
דבה-תבוב לע טאלב וחנצ גלשה יתיתפשכ ,ףרוחה תומיבו ,ןובקירה תלשבהל
,המיענ המגוע ןימ לתה לע התרש ,תלוספה תגספמ הל הצבציבש שארה-תשולת
.תירויצ

איבנה לש ולגר-ףכ .7

.םיברעה ועיגה זאו
באט'חלא-ןבא רמוע ףיל'חה רקס ,תעדרמה לע תולק דדונתמ ,ולמג לע בוכר
ונממ דריו ,יתוכמס ררררחב למגה תא רצע ,ואבצ תא ךילוה הילאש ריעה תא
,דמחומ תומ רחאל םינש שש ,638 התיה הנשה .חטשב תודבוע תצק עובקל ידכ
קורי גשומ היה אל ףיל'חל .תיברעה שוביכה-תפוס לש התליחת רחאל םינש עברא
ראשה תאו ,הזכש עלס םילשוריב שיש עדי אוה ךא ,םידוהיל שודקה עלסה הפיא
עספ ,תיבה-רה לא ףיל'חה תא ךילוה רבעשל-ידוהיה .םלסאתהש ידוהי ול הליג
.הצרא עיבצהו הלבזמה זכרמב דמענ ,םחתמה תא וסיכש שפרה ירובצמ לע ותיא
םא ;קופיסב וכייח םישדחה תיבה-ילעבו ,ףשחנ שקובמה עלסה ,התנופ הפשאה
ירה ,תורצנה לש הרובט םג איה םילשורי םאו ,ידוהיה םלועה לש רובטה והז
םיקה ,ףילחמ ףיל'ח ,כלאמלא דבע .םלועה לע תוטלתשה איה רתאה לע תוטלתשהש
שארב שמשימ-חלפכ ףונה לכ לע שלחש ,הפיכ שובח ,ןמותמ הנבמ עלסה ביבס
,והבוג - תיווז לכמ הנבמה תא דודמ ;תילכירדא הקרבה וז התיה .הניבג תגוע
.האצותה התוא דימת לבקתו - ויתואפ הנומשמ האפ לכ לש הבחור ,ותפיכ לש הרטוק
הנבמה .ידממ-בר ףוקישל ךכ התכז (הכרוא ,רוכזכ ,והזש) היתשה-ןבא .רטמ 20
,דימת םש היה וליאכ הארנ ,ןוויכ לכמ יתיזחה ,ותודידבב טלובה ,ירטמיסה
.ול תכייש ריעהש והשמכ הארנ אוה :אל ;ריעל ךייש הארנ אוה .וילאמ ןבומ
קמניש רופיס .יוסיכ רופיס ךירצה הפיכב עלסה יוסיכ .קיפסה אל הז לבא
,ןימא רופיס .תיבה-רהמ םירצונהו םידוהיה תקחרה תא קידצישו ןיינעה תא
תא ואצמו ,תצק ובשח .ןוידב לש דשח לכ ררועי אלש ,יטסילאיר ,ירוטסיה
.אבה רופיסה
.קארובלא הסוסה ותיאו ,הכמב דמחומ לש ותיב לע לאירבג ךאלמה אב דחא הליל
.השא-ינפו סווט-בנז ,םייפנכ ויה ,ברע-םורדב תומיוסמ תוסוסל ומכ ,הסוסל
לע הלע דמחומשכ .תוילגרמ תורוזש ויה םהבש ,ףסכו בהז יטוח התיה התמער
,טוונל אל לבא ,ףועל קר תולוכי תוסוסש רחאמו ,הסטו האירמה איה ,הבג
המוחה לא התוא רשק דמחומ .תיבה-רה לע התחנ איה .הכרד תא ךאלמה הל הארה
ךרד ךאלמה םע קסנ ,לע-לא באשנ ,םש ודמועב .עלסה לא ךאלמה תובקעב ךלהו
.ותיילמפ תאו םיהולא תא האר אוהו שא לש םיכסמ וטוסינ זאו ,םיעיקרה תעבש
ותנווכבש דמחומ זירכה ,דמעמה לדוגמ בהלנ .םיבושחה לכ ,ושי ,םש היה השמ
תמקהב קיתו לעוש ,השמ .םויב תוליפת 50 :תיוויטמיטלוא תד תושונאל איבהל
דמחומ תחנשכו ,היירופ הדובע-תשיגפ וז התיה .שמחב קפתסהל ול ץילמה ,תותד
.דחא דע םלוכ תא םלסיא ,וצרא-ינב לא רזחו
ינפ לע הנטק המוג לע ועיבצה ,תונימא לש ןורחא עגמ רופיסל קינעהל ידכ
לש הבקעה הנה .איבנה דמע ןאכ .הדצ לע העורשה הימנ תדימכ התדימש ,עלסה
.התוא וששמ ,וטיבה .ולגר-ףכ
םהינבשיו ,הכמ לא ,המורד םהינפשכ וב וללפתהו ,דגסמ ומיקה תיבה-רה םורדב
חבשה" :רמואה ,ןארוקב קוספמ ולטנש םשב דגסמל וארק םה .היתשה-ןבא לא
אל ."רתויב קוחרה דגסמל שודקה דגסמה ןמ הלילב ודבע תא עיסהש ,םיהולאל
;םילשוריב אצמנ - "אצקאלא" :תיברעב - "רתויב קוחרה" דגסמהש ןארוקב רמאנ
רופיס תא וב ושפחת אוושלו ,תחא םעפ אל ףא ןארוקב תרכזומ הניא םילשורי
,ןווכתמ טטוצמה קוספה .הצפקמ ול שמישש עלסה לא דמחומ לש הלילה-תסיט
.םירצונלו םידוהיל השודק אל הנידמ לבא .הנידמל הכמ ןיבש קחרמל ,םתסה ןמ
םישנאש תועטב םירובס םיבר .םדאה עבט והמ רעצב ןייצלמ סונמ ןיא וז הדוקנב
עבוקש המ ;ןוכנה אוה ךפהה .לודג וכרעש לככ המ-רבד לע טטוקתהל םיטונ
םיטוטאז םיבשוי ובש לוח-זגרא לא ךל .וילע םיטטוקתמש אוה ,רבד לש וכרע תא
תא םסריכ ךבלכש תיב-לענ וא הקיר ץימ-תיחפ םהיניב לא לטה ,השעמ-ספאב
םיידי תרגתל לגלגתתש תינדמח תולעב-תבירמ םוקמב חקלתת דימו - המוטרח
אשומ ןמזמ התיה רבכ איה ,היתשה-ןבא לא םיברעה ועיגהשכ .רעיש תשילתו
םיאנקו םרבע תא םיאיצממה ןיינע-ילעב לש ןומושר ,תימואלו תיתד תושתכתהל
אל ךא ,ןושארה היה ,קחצי תא וניבא דקע ןאכש ךכ לע יארקמה רופיסה .ול
עלסה הז יכ ועבקש ויה .עלסב וכרכנש םייתריציה תונורכיזה תרדסב ,ןורחאה
ןיוצמה םוקמה ,"לא תיב" ;םימשב ושארש םיכאלמה םלוס תא בקעי םלח וילעש
ויה .תיבה רה ,"לאה לש ותיב"כ ךכיפל שרופ ,בקעי-םולח לע יארקמה רופיסב
ךוש םע התלגנש הנושארה השביה-תסיפ אוה ,ורמא ,עלסה ;חונ דע וקיחרהש
ןדעה-ןג תריקע ךות ,ןושארה םדא דע וגילפהש ויהו .'הל חונ חבז וילעו ,לובמה
ארבנ הליחת :םלועה םג ךכו ,רובטב ותליחת ,וריבסה ,רבועה ;יארקמה ומוקממ
.האירבה ראש םילג םילג הטשפתה ונממו ,עלסה-רובט
,םוחב םתוא וצמיא - הברדא ,וללה םירופיסה ללש םע וחכוותה אל םיברעה
,םהרבא לש ויתובקע תא ,ויבקנו ויצירח ,עלסה יתחתח ןיב ורתיא םכרדכו
היתשה-ןבא .והילא לש וז תא - הניפב ,ןאכ - םגו ,המלש לשו ,דוד לש ולא תא
םימסרופמש הדאנוטב :תידווילוהה "םיבכוכה תרדש"כ והומכש והשמל םלצא הכפה
העצוב וילעש עלסה הזש ךכב ורפכ אל םה .םדי-תעיבט תא הב ועקיש םהינימל
,לאעמשי לש ותדיקע התיה הדיקעה :רופיסה תא טעמ ונקית קר םה ;הדיקעה
.קחצי לש אל
קניז ,םלסואש רחאמ .ומויקב םירכזנ םירצונה ויה אל ,עלסה םלסוא אלמלא
תאשל ולכי אל ,ינשה ףלאה ץורפ םע .ויסמוחמ וררחשל וקקותשה םהו ורעש
םילשורי לע שדוק-תמחלמל ואציו יפוריא-ןאפ שוביכ-אבצ וזכיר ,דוע תאז
םימלסומב וחבט םינבלצה .ררמצמ ןוחצינב רמגנ בלצה-עסמ .היתשה-ןבא לעו
.ויבשוי לע תסנכ-תיב לכ וריעבה ,דגסמ לכ וצתינ ,םינפ אושמ אלל םידוהיבו
,קלח הזב חקלש ינבלצ ןטסינורכ תולעפתהב בתכ ,"םהישאר ופרענש ימ שי"
תוקונית .שאב ולצינש ויה .תומוחה ןמ ץופקל וצלאנו םיצחב ועגפנ םירחאו"
יפיסבו תוריקב וצפונ םהיתוחומו םהיתוסירעמ וא םמא קיחמ םהילגרב ובחסנ
שדקמב .םייפגו םישאר לש תומרע לע גלדל היה ךירצ ,ריעה תובוחרב .םירעשה
הלוליהה םוכיסל ."םדב םיסוסה-ינסר דעו םייכרבה דע ונבכר המלש-רצחבו
וביצהו "ןודאה תייסנכ"ל הנבמה תא וכפה ,עלסה-תפיכ שאר לע םירידא-בלצ ועקת
.(לכיהה יריבא) "םירלפמט"ה תא ותרמשמ לע
היה המ ?ריעב םיימלסומה םינבמה ראש לכ תא וסרהש יפכ ותוא וסרה אל עודמ
ובשחת םא ,ןמותמה הנבמה .ותרוצ וז התיה ילוא ?ובירחהלמ םתוא טנפיהש ,וב
תרוצ םישיגדמ ויחתפ תעבראו ,הבלצהב םינבלמ ינשמ בכרומה ללח םחות ,הז לע
וינוב תא ןרמית םיהולאש המדנ יכ דע ,הייסנכל םלשומ הכ הארנ אוה .וז בלצ
ידכ ,שישב התסוכ היתשה-ןבא .םדימ והוררחשיש הלא רובע וננכתל םימלסומה
רדאק עיפוה ןבג לעו ,וחיוט תוריקה לעש תוקסברעה .הלהקמל המבו חבזמ שמשל
הנבמה-ץופיש לש הנש 20 םותב .םהידוקדוק ירוחאמ תופחרמ תוחלצש םישודק לש
,םילשורי-ךראירטפ ,רויפיפאה-חילש תופתתשהב ,ראפ בורב הייסנכה הכנחנ ,רכה ילבל
.הפוריא יעושו םיפושיב
;םהימדוק לע ולע םהו .יוסיכ רופיס שורד היה ,םהימדוקלכ ,םישדחה םיעיקפמל
,לאירבג ךאלמה .לוורשה ןמ המלש הרדס וקיפנה ,דחא יוסיכ רופיס םוקמב
היתשה-ןבא לע יכ סרוגה ,םרופיסל םג סיוג ,ימלסומה רופיסב רוכזכ בכיכש
,ורמא ,ןאכ .ליבטמה ןנחוי לש ויבא היהי אוהש ןהכה הירכזל ךאלמה רשיב
,ןאכ .ןהכה ןועמשל וירוה והורסמ ןאכ .וייחל ינימשה םויב עושי לומינ
:םידוהיל רמא ןאכו םילכורה תא שריג ןאכמ .ותמכוחב ויעמוש תא אילפה ,12 ליגב
."ונמיקא םימי השולשבו ,הזה לכיהה תא וסרה"
עלסב תומוג לע ועיבצה םה :חכומ רושיא םירצונל םג היה ,םימלסומל ומכ
תא "ואצמ" ,תיבה-רה לע ,םוקמ תברקבו ,םיהולאה-ןב לש ויתועיספמ ורצונש
תיבה-רה לש חרזמה-רעש .המצע םאה תטימ תאו ,ומא ותוא הצחר הבש תיגיגה
רעשכ התע רדגוה ,םילשוריל עושי סנכנ ,רפוסמכ ,וכרדש ,("םימחרה רעש")
עיגה ,הטטקה תמצועל רשי סחיב ךרעה-תיילע לש ןורקיעה .בושי םג אוה וכרדש
המדנש ,ןבאה .ירמגל תוינועגש תוידב םוקמה לע לופטל רתומ ובש בלשל אופא
טמקל ומרג רשא םירבד ינימ וישכע העמש ,המצע תודוא לוכה העמש רבכ יכ
.הייטסה ןבא ,היזטנפ תסיפ ,םיבזכ לש זכרל תיפוס הכפה איה .החצמב
.ןיד-א חאלס תושארב ,הושבכו םימלסומה ורזח ,ינבלצה שוביכה ירחא הנש 90-כ
.רהסה-יצח ,ןוכנה למסה הילא גרבוה ומוקמבו ,עלסה לעש הפיכה ןמ רסוה בלצה
םילשוריב ונבש ,("םיכולממ") םימלסומ םיתאיסא ידיב םיברעה וקלוס הנש 70 ץקמ
םיתתוסמ םיפיטנ םע תוחמוג ,רוחש-ןבל-םדמדאב ץבשת-יניינב :ןיעל דומח ןונגסב
.םינאמ'תועה םיקרוטה ידיב ,םה ףא וקלוס ,םרותב .הרחתכ תונדועמ תותיזחו

שדקמ הצור ימ .8

הנמאנ תרשמה יחצנ דיקפ ומכ וילעב תא הליב םוקמהש ןמזב ,הפוקת התוא לכב
לארשי-םע תבישב ונימאהש םירופס םידוהי קר ויה ,םיפלחתמה וירש לכ תא
,שפנה .שפנה תלואגב הרמוה תימואלה הלואגה .הירוטסיהה ץק ינפל וצראל
םיפוסיכב ורמוה הלואגל םיפוסיכה .הלועפה תריז וישכע התיה ,תואיצמה אל
ושפתש ויהו ,תיפוסוליפ הנבות לש השוביככ הראהה תא ושפתש ויה .הראהל
לש וקה תא וכישמה - םירחאו ם"במרה - םיפוסוליפה .תיטסימ תולעתהכ התוא
הלאו הלא .ןוטלפא לש וקה תא וכישמה - "םילבוקמ"ה - םינקיטסימה .וטסירא
.התורגב אולמל "תודהי" הנוכמה תונווייתהה תא ואיבה
ולא תא אל ,טרפה-ייחל תועגונה ולא תא) "תווצמה תא םייקל" וכישמה םה
הכ התיה ןמויק-םעטל וסחיי םהש תועמשמה ךא ,(תיתכלממ תונובירב תויולתה
תודהי ןיב תיגולואית תופיצר תוהזל השק יכ דע ,הנשיה ןתועמשממ הקוחר
ןה תווצמה ,ם"במרה יפ לע .תודהיה לש םימדוקה היקרפ ןיבל םייניבה-ימי
לש ונוקיתל רישכמ ןה תווצמה ,הלבקה יפ לע ;"םדאה תומלש" תגשהל רישכמ
.תוריפסה-תכרעמ לש המוגפה תרנצה תא החאמה ברברש ןימ אוה הלבקב קסועה :ומצע םיהולא
תיטסרדה הקירעב רקיעב הרכינ ןתועמשמ תבסהו ,ויהש המ ןניא תווצמה ,ךכ וא ךכ
.ןחלופה לש ירוקמה ונבוממ
תא תוטהל אלא דעונ אל שדקמה-תיבב עצובש תונברוקה-ןחלופ יכ עבק ם"במרה
םעט לכ ןיא ,הגשוה הרטמהש רחאמו ,'ה לא לארשי-ינב לש םילילאה-תדובע
.(ב"ל קרפ ,'ג קלח ,1190 ,"םיכובנ הרומ") הז ינאגפ ןחלופ לש ושודיחב
שיחרתב קסע ללכבש תולגה תונשב טעמכ-דיחיה ברה ,םנמא ,ם"במרה היה ,קסופכ
הז ןיינעב יתכלהה ונויד ךא ;שדקמה שודיחו "חישמה תומי" לש יתולג-טסופה
.תיפוסוליפה ותדמע תא רתס
"רהוזה רפס" רבחמ ,ןואיל-הד השמ יבר ריבסה ,ינוטלפאה ,רחאה רבעה ןמ
שדקמה .תויתוא-יפוריצב ארבנ ,ומצע םלועה ומכ ,שדקמה-תיבש ,(ךרעל 1280)
םלועב רצונ אל אוה .הנבנ אל םלועמ אוה יכ ,"רהוזה רפס" יפ לע ,ברח אל
וירזיבא ,ויטרפ לש םייארקמה םירואיתה לכו ,תוריפסה םלועב אלא תורצה
לעמ םש-יא הז עגרב ףצה ,יחצנה שדקמה לש םילמס אלא םניא ,ויתונברוקו
,"בירקהל" .תויח םיחבוז ובש ןחלופ ,םולשו סח ,ונניא תונברוקה-ןחלופ .םכשאר
םע ה"בקה תא ודחאיש םיפוריצל תויתוא ברקל :"ברקל" הז ,ןואיל-הד עידוה
.שדקמה-תיבבש תולולכה-תטימב ,ותבוהא ,ותניכש
,ךרבתי הלעובו הלעבל םיעוגעגמ הקמנה הניכשה "רהוזה רפס"ב תננוקמ ,"ילעב"
יתולאשמ לכו ונממ יתשקיבש המ לכו ,יתועורז ןיב בכוש היהו ילצא אב היה"
לבוקמה-ןקיטסימה ."ידש ןיב עשעתשמו ורודמ יב םשו ילצא אב היהשכ וז העשב השע
ןושלכ ,רשא דע ,ותייער תבקנ לא ה"בקה לש ותורכז תא ברקמה "ןהכ"ה אוה
,םייח ונא ובש דוריפה-םלוע ."'תאז'ב גוודזהל 'הז' תא עינמ" אוה ,"רהוזה"
,ןוטלפא .יטסימ דוחיאל םיקוקז ,המצע תוהולאה היורש ובש דוריפה-םלועו
לש ינימה ורואית םימיל היהי יפרג המכ רעיש אל ,"התשמה"ב ךכ לע בתכש
ץלמומ וניא ,תידוהיה הקיטסימה לש ארטוס-אמקה ,"רהוזה רפס" .הזה דוחיאה
.םידליל
טרפתמה ,םיהולא לש "ומש"ב קוסיע :"םש"ה תדובעל הלבקב הכפה םשה תדובע
וליפא וא ,ויתווצמ תא תויחל שיש טסקטכ שפתיהל הלדח הרותה .תומש-תתל
היגאמה ."שרופמה םשה" אוהש תויתוא-ףצרכ התעמ השפתנו ,שרדמל יוארה טסקטכ
,שדקמ-תיב לש תינחלופ היגאמכ אל ךא ,הנוא אולמב הרזח ןושארה תיבה ימי לש
תועצמאב םיהולאב שומיש לש ,תויתוא לש ,םילמ לש היגאמ :ךפיהל קוידב אלא
.ץורח דבוע היה ףאו ,דבע םשה ;םשה תדובע וז התיה ,ןכא ."ומש"ב שומיש
.וב בותכה ארקמל תמ היה ,רואל אצי "רהוזה רפס"ש ינפל ם"במרה תמ אלמלא
םילמל לעמ .רבעמו לעמ ,אוה ןכ ומשכ ,ןכא אוה ,ם"במרה יפ לע ,רבעמו-לעמה
ומיש ךא .הלילשה ךרד לע רואיתל קר ןתינ ,ךתניבמ לילכ רצבנ ,ןהל רבעמו
."והשמ" אוה ."והשימ" ונניא ,הלבקה יהולא ומכ ,ם"במרה לש םיהולאה :בל
הנופ רשא לוק אל - (ארוב שי זא ,האירב שי םא) הנקסמ אוה ,הטשפה אוה
לש ,רבדמה ,הלגתמה לאה - הוהי ונניא אוה ."יננה" הנעתש ידכ ךמשב ךילא
.ך"נתה
ךילוה יטסימה לולסמה .ל"נה םילולסמה ינש ןיב תודהיה הגזגיז האלהו ןאכמ
ןילופ תודיסח לא הנממו ,(16-ה האמה ,תפצ) י"ראה תלבק לא דרפס תלבקמ
לש הזעה ןתייחת לאו ,וקורמבו ןמיתב תיממעה הלבקה לא ,19-הו 18-ה האמב
לע תוחטתשהה ,תולוליהה ,תוללקהו םישחלה ,תועימקה יריתע ונימיב ולא לכ
ינדמל-ינתלכשה לולסמה .בלסרבו ד"בח תודיסח לש תינלוקה הפונתהו םיקידצ ירבק
,וראק ףסוי יבר לש "ךורע ןחלוש"ה לא "םיכובנ הרומ"ו "הרות הנשמ"מ ךילוה
הנכמה .תובישיה-םלועב הנה דע םהיכישממו "םיאטיל"ה ,"םידגנתמ"ה לא ונממו
.שדקמה תא תונבל רומג ןוצר-יא אוה םילולסמה ינשל ףתושמה
הבה ךא .וב הדוי רשא יתד ידוהי ןיא .ריק לא ריקמ שחכומ הזה ןוצרה-יא
.שדקמ-תיבב םיצפחה םידוהי לש דחא רוביצ שי םא קודבל ידכ ,ןטק בישחת ךורענ
.הכלהה-תודהי לש הלוטיב אוה ושודיחש ,טושפה םעטה ןמ וב םיצור םניא םידרחה
ןיב םוי םתס היהי באב העשתהו ,ושודיחל העובקה הליפתה לטבתת ,םקוי םא
,הלוכ-לכ ,תודהיהש ,ןחלופה שודיח הז אהי ,םקוי םא .באב הרשעל הנומשה
תיעבטה תביואה :הלואגה ,ןלצל אנמחר ,וז אהת ,םקוי םא .ול ףילחת איה
.תיחצנ תיטילופ-א "תולג"ב אלא המצע תא רמשל הלוכי הניאש ,היסקודותרואה לש
,תרחא םירבדמ - קוק ברה יכינח ,םינומא שוג ,ל"דפמ - םינויצה םייתדה
.דבלב הבו ,תולחנתהב ומצע תא עקיש םינומא שוג ?םישעמל םירוביד ןיב המ ךא
תלואג" תא םלצא ךפה ,ש"ויב תובשייתהה לעפמ לש יגולואיתה םזינוחטיבה
.שדקמה-תיב תלאש תא הדמתהב החד ןורבח לעו םכש לע קבאמה ."ץראה תלואג"ל "םעה
,ינוליחה ,ינויצה תובשייתהה-לעפמ לש ילאיווירט-טעמכ ךשמהל ךכ ויה םילחנתמה
ןובוד-ליעמ ,תירולבה לע הפיכ םע ,תיסאלקה הדובעה תעונת :הנידמה-םורט לש
העינתה רשא תימואלה המכסהה ילב ךא - םיצולחה-ףירצל ךשמהכ םינווארקו
בלתשהל םוקמב ,םינוטנק ראש ןיב ןוטנקל ,רוטקסל ויה םה .הדובעה תעונת תא
םיקיחרמו - "תובבלה תרשכה"ב היולת שדקמה-תיב תמקהש םינעוט םה .עיפשהלו
תודהי ןיב ,רחא רוביצ לכמ רתוי ,םיעורק םהו .םרישכהל םוקמב תובבלה תא
,דימת םוסחתו ,תמסוח רשא ,תינברה תוכמסהמ םמצע קתנל תלוכי ילב ,תוירבעל
.המויק לע םייאמה ישילשה תיבה תמקה תא
"ץוקישה תא ריסהל" הננכתש הרובח ,םינומא-שוג ךותמ ,םנמא המק 1982-ב
תרתחמה" גיהנמ ,ןויצע הדוהי .יתומכה בישחתל בוש דמצינ הבה ךא ;היתשה-ןבאמ
,עלסה-תפיכ ץוציפ ןויער תא קלח םמיעש םירבחה ןיבש ותבזכאל הליג ,"תידוהיה
ךא ,הרגאנ תשומחתה .'גדירב קחשמל קחודב קיפסמ ושממל םינוכנה רפסמ היה
לת אלכב ומשוה הישנאו תרתחמה הפשחנשכ .הדעי לא התוא אשייש ימ היה אל
,רסאמ תונש עבש הצירש ,ןויצע .םינומא-שוג תגהנה לכ הנממ הרענתה ,דנומ
ותונגל םינושארה ןיבו ,לכ יפב הנוג אוה .ינויצ בר ףא לש ויוביגל הכז אל
ןיב ויה י"חל תרתחמ ישנא םא .ןונ-ןב לאוי ברה ,רבעשל בוטה ורבח היה
;ךשמה רוד הל ןיאו ,י"חל ןיא .הבוט הלמ וזיא םיקרוז ויה ילוא ,םייחה
.שפנה תרתחמ לא הדרי תרתחמה .הינשה י"חלה תא ןויצעל םויה שיגי אל שיא
,זתוה ךשאר ,ןיא ךשאר" ,תחתונמה םילשורי לא גרבנירג יבצ-ירוא לש ויתורוש
.חתרומ בל לש תיטרפ תחדק ,םויה ןדועו ,1924-ב ויה ,"דגסמ רבוח ךראווצ לא
םילפסה רפסמכ אוה ,תיבה-רהמ םאלסיאה יוניפל ,ןויצע ומכ ,םישועה רפסמ
.קוור לש ותרידב
לויטב םשל םתוא םיררוגשכ ,םייחב םעפ תיבה-רה לע בושחל אצוי םינוליחל
םיחנומב אל תיבה-רה לע רבדמה םדא ,תינוליחה תיווזה ןמ .'ו התיכ לש יתנשה
הלחמל םש וליפא שיש ,ללרוטמ לובלוב אוה ,שדקמ-תיב לש אלא תוריית לש
;יניערג רוכ ןימ אוה ,ותיא לזאזעל ,הזה רהה ."םילשורי םורדניס" :ולש
,הנירקהמ קוחר םירג םינוליחה .םיספהמ םידרוי ,םישבתשמ ,םש הנירק םיגפוס
.ביבא לתב
םיטסיטפאבה םירצונה .ילארשי וניאו ידוהי וניא ,שדקמב הצורה דיחיה רוביצה
,הנש 33 .ושי לש ותבישל יחרכה יאנת אוה שדקמהש םינימאמ תירבה תוצראב
יפונמלו צ"עמ לש םירופחדל קוחרמ םיכחמ םה ,ל"הצ ידיב רהה שבכנש םוימ
ונממי םה .היינב תלחתה לש ןמיסל ,והשמל ,תילארשי המזוי תצקל ,הנוב-ללוס
.ושקבתי םא ,טקיורפה תא

לתוכה תאצמה .9

ףולאו ןייד השמ ןוחטיבה רש ודמע ,המחלמל ינשה םויב ,1967 ינויב 6-ב
םעפתה ןייד .הקיתעה ריעה לע ופצו םיפוצה רה לע סיקרנ יזוע זכרמה-דוקיפ
םיכירצ ונחנא המ" .ופוצרפ תא הוויע ןייד .התוא שובכל עיצה סיקרנ .היפוימ
"?הזה ןקיתווה לכ תא
לע לארשי לגד תא ופינהו הקיתעה ריעה תא ל"הצ ינחנצ ושבכ רקובב תרחמל
,דימ ודירוהל דקפ ,ףפונתמה לגדה תא הארו םוקמל עיגה ןיידשכ .עלסה-תפיכ
שובכל ונאב אל" :וידרב עידוה םיירהצה רחא .רההמ תונפתהל םינחנצל הרוהו
תויחלו ריעה תומלש תא חיטבהל אלא ,תויתדה םהיתויוכז רצהל וא םירחא ישדוק
תונברה םעטמ הרהזא וידרב הרדוש ותעדוהל ךומסב ."הווחאב םירחאה םע הב
.תיבה רהל סנכיהל אלש ,תישארה
קינעהש הכלה-קספ תונברה המסריפ ,המיחלה םות םע דימ ,ןכ ירחא םימי השולש
,"שדקמה תיינבל דע תיבה רהל תולעל רוסא" .תמדוקה התרהזאל יבמופו ףקות רתי
ןיאש "תמ תאמוט"ב םיקול ונלוכש ךכב תאז םקמנב ,םיישארה םינברה וצרח
תשיפת יפ לע ,המודא הרפש רחאמו .המודא הרפ לש הרפא תועצמאב אלא הרהטל
הררשואש ,וז הקיספש ירה ,התוממה ןמ רתוי ונל הנימז הניאש הירב איה ,תונברה
םינברל ריעהל םעט ןיא .חישמה אוב דע הפקותב ראשית ,התע דעו זאמ בושו בוש
הליגר המוח הרפ ,הארנה לככ ,איה וניתורוקמב העיפומה "המודאה הרפה"ש
.(המדא עבצב :רמולכ ,"המודא") רקב תווח לכב תועורה ולא ןיממ ,ירמגל
'זב עבצב וא הלוחכ ,המודא - הרפ םוש ךירצ אלש ,םהל ריעהל םעט םג ןיאו
ימעטמ תיבה-רהל הסינכ לע רוסיאה םצעש םושמ ,"ונתאמוט"מ ונתוא רהטתש -
,תיבה-רהב רקבל הווצמש קספ ם"במרה .תיתכלה הניחבמ רחש-רסח אוה "האמוט"
דובכב םוקמב גהננש שרד קר אוה ;1165 תנשב ומצעב וב ללפתהו רקיב ףאו
,הריחבה-תיב תוכלה ,"הרות הנשמ") קוריל אל לדתשנשו םיילענ ץולחנש :ול יוארה
הכלה) ןבומכ ,תשגל רוסא ,הילא קרו ,היתשה-ןבא לא ;('ב הכלה ,יעיבש קרפ
היהי םא םגו ,שדקמ םש היהשכ םג ירה :"האמוט"ל רשק לכ הזל ןיא ךא - (ב"כ
.םישדוקה-שדוקל סנכיהל ,לודגה ןהכל דבלמ ,ונלוכל רוסא ,םש
בשייתהו וילענ תא ץלח ,אצקא-לא דגסמל ןייד סנכנ רהה שוביכ ירחא םייעובש
תיתדה םתונוביר :םעיגרהו םהיתוששחל ןיזאה ,ידאקהו יתפומה לומ חיטשה לע
.ויתומוח ביבס קר אלא ,רהה לע ל"הצ-תוחכונ לכ היהת אל .עידוה ,הניעב ראשית
.ףקווה לש הימונוטוא אוה רהה .ללפתהל אל לבא ,ןאכ רקבל ושרוי םידוהי
לש ומוכיס תא רשיאש ,"םישודקה תומוקמה לע הרימשה קוח" תא הלביק תסנכה
ןכוד לא הלע ,ל"דפמה שיא גיטפהרו חרז ,תותדה רש .ףקווה ידבכנ םע ןייד
תושודק רשע" .הנשמבש "םילכ" תכסממ הטטיצ ץביש ובש יגיגח םואנ אשנו תסנכה
,יברעמה לתוכה הזכרמבו םילשורי הלביק ןהמ הנומש ,לארשי-ץרא לע ודרי
תא בתכשמ אוהש עדי גיטפהרו ."םלועל הניכשה ונממ הזז אל ונימכח ירבדלש
וניא יברעמה לתוכה ."יברעמה לתוכה" אל ;הנשמב בותכ ,"תיבה רה" .רוקמה
.הנשמב ללכ רכזומ
ומכ ,רהה דיל אוה ,תיבה-רה לע אל אוה .המוח םתס אוה ירה .רכזויש המלו
ומכ ,רהמ בשח ,םיישארה םינברל המודב ,גיטפהרו לבא .הקיתעה ריעה ראש
םידוהי הלילח ושקבי ןפ ,תיבה-רהל ףילחת דימ אוצמל שיש עדי אוה .ידוהי
ןכומ ,םייק היה ףילחתה .ונלש םוקמהשכ וישכע ,והשמ וא שדקמ וילע תונבל
.ותליה תא קרמלו תילטמ וילע ריבעהל אלא שרדנ אלו ,ןמוזמו
לש ריק .המוח אל ,ריק אוה "לתוכ" .האנ לולעת היה ,"לתוכה" ,ולש םשה
ריבדה תוריק ןיבמ שודק יכה ריקה ,רמולכ - יברעמה ריקה :ריק םתס אלו ,תיב
,לתוכה לא ונרזח .היתשה-ןבא תחנומ ,וסיסבל תקשונ ,ורבעמש ריקה ,ומצע
המל םתעד תא תתל ילבמ וינבא לא ודמצנו םידוהיה ולמלימ ,םימלוחכ ונייה
הנופצ-חרזמ בר הכ קחרמב תבצינ ,היתשה-ןבא היתחתש ,עלסה-תפיכ :םייניעה תואורש
בישחי תימצע האנוה לש הרידנ תלוכי תוכזב קר יכ דע ,ול לעמו "לתוכה"מ
.לכיהה לש ויתוריקמ ריקל הזה ינוריעה המוחה -עטק תא םדא
ורזח ,טדנמה ימיבו םיקרוטה ימיב דוע תסנכ-תיב "לתוכ"המ ושעש ,םידוהיה
שדוק-תונוראו םישנל םירבג ןיב הציחמ ,הבישי ילספס ולומ םביצהב ,וישכע תאז ושעו
,המחלמה ירחא טעמ .(ןופצמ ול דומצה רשגה-ןורמק תחת םשג-ימיב םינסחואמה)
לחלחתהש ,ץיבוביל והיעשיו ,"לתוכ"ב תועובשה-גח תא גוחל שיא ףלא 200 ורהנ
קטוקסיד" ןיפולחל וא ,"לתוכסיד" םוקמל אורקל עיצה ,הזה ינומהה םשה-לוליחמ
:םעב םיגלפהו םיגוחה לכ לש םנוצר תא עיבשי" ,בתכ ,"הז רבד" ."הניכשה
ארקנה הניכשה םש לשב - םייתדה לשו ,קטוקסיד ותויה לשב - םינוליחה לש
."וילע
עלס" לש דמעמל "לתוכ"ה םומירל הקלח תא המרת תינוליחה לארשי תנידמ ,ןכאו
ןוחטיבה דרשמ .ר"יח ינוריט לש תועבשהו םירדסמ תבחרל התיה ותבחר ."ונמויק
תורכזמו תוזרכ ,תויולג .ותכירכ לע בהז-טילבתש ,"לתוכה" ,רדוהמ םובלא םסרפ
ורביח תופירט ילכוא םיאנומזפ .דרבכ רוביצה לע ורטמוה "לתוכ"ה םולצת םע
שי ,ןבא לש בל םע םישנא שי" ;"םתוימ לתוכ ,לתוכ וה") ומשל ללה יריש
תכירעל םוקמכ וב ורחב םייתדכ םינוליח לש תוחפשמ .("םדא בל םע םינבא
.וגקישמ ואבש םישגרנה םידודה םע םלטצהל ךירצ וילעש עקרכ וא ,הווצמ-רב
םידוהיה ידי לע "לתוכ"ל הלצאוהש המוצעה תובישחה .םיבייח וראשנ אל םיברעה
ךרעה-תיילע לש הלועפה-ןורקע רזח בושו ,םהיניעב ורעש תא תחאב הציפקה ,םתנידמו
המוחהש ,יעבד ןאמ לכל וריכזהו ,ורכזנ םה .תולעבה-תבירמ לש התמצועל ףופכב
םש לע ,"קארובלא" ןוכנה המשב רבכשמ העודי םידוהיה יפב "לתוכ" הנוכמה
.היתשה-ןבא לא הלעשכ הינבא לא רשק איבנהש דרוקנוקה תסוס
םויק-וד תרציימה תעד-תחסהל "לתוכ"ה היה ,םידדצה לכ לש םנוצר תועיבשל ,ךכו
יכ ינויח "לתוכ"ה .םמצע ןיבל םידוהי ןיב רקיעבו ,םיברעל םידוהי ןיב
ינפמ םותסש ;ורומישב םיצור םינוליחכ םידרחש בצמה לע ןנוגמה םותסש אוה
בתוכ (1989) "רההו ריקה" ורפסב .תיבורכהו תירבה-ןורא ,תירבעה היצפואה
רוהרה"ה ןמ ונתוא ליצמ אוה ךא ,ךדכדמ יד םוקמ םנמא אוה לתוכהש עשוהי ב"א
,עשוהי ב"אמ רוצע תוחפ ,דלפשריה לאירא .שדקמה לש ושודיח לע "יטויסה
תועמשמ תא ךכ זחואה םוקמ דוע ןיא" .ללה-ריש ול רשו לתוכה-ןחלופמ םעפתמ
תומישר" ורפס חתפב ונל עידומ אוה ,"ותוברת תאו ויתודלות תא ,ידוהיה םעה
םיבחרתמ הנממו הזה םוקמה ןעשנ הילעש תירטמואיגה הדוקנה" .(2000) "םוקמ לע
םיהולאה הארה ותואש םוקמה הז :םימשה םע עגמה תדוקנ איה ,וילושו וילוגיע
יפ-לע ,והז" ?בוט תקדב ?דלפשריה ,םוקמה הז ."הלועל ונב תא תולעהל םהרבאל
וניתורוקמב רמאנש המ תא לתוכב הלותו ךישממ אוה ,"םלועה רובט ,הדגאה
דלפשריה עודמ ."העידיה א"הב םוקמה" ,עבוק אוה ,"והז" .היתשה-ןבא לע
ילבהמ יקנ" ,וירבדל ,הזה ריקהש םושמ וב בהואמ אוה ?לתוכב ךכ לכ בהואמ
שדקמ-תיב לש הקיטתסאה ןמ ,רמולכ - "תיסקטהו תיתדה ,תיתוכאלמה הקיטתסאה
םוקמ :רוציקב ."םיאיבנו םישודק יצפח םהש םילמס לעמ הסרפ ק"ת םרומ" -
,תיאמיחרה תובילעה לש ,תידוהיה תונכסמה לש הקיטתסאה תיצמת תא אטבמה
.החינגה לש
םיילוש םיגוח לש םקבאמ .והומכ בשוח ידוהי לכ טעמכ .הבוט הרבחב דלפשריה
הלא-יא לש םייטתפה םהיתונויסינו ,רהה לע הליפתה תוכז לע "תיבה רה ינמאנ"כ
םירתומה ותגספ ילושב םימוחת רידגהל ןרוג ברה לש וגוסמ םינויצ םינבר
המכ הנשמ הז המ ירהש ,םירחא םיעצמאב "לתוכה ךשמה" אלא םניא ,לגר-ךרדמל
,םיללפתמ ןכיה הנשמ הז המו ;הילע רתיו אוה םא ,ידוהי דומעי היתשה-ןבאל בורק
.תונברוקה-ןחלופ רבדב אלא ,הליפת רבדב הלאש הנניא שדקמה-תיב תלאש םא
ירחוש ןוגרא" שאר) סייו ללה 'פורפ ,("שדקמה ןוכמ" שאר) לאירא לארשי ברה
לע תושקעתה ךות םמולח תא םימקור ,םהירבח ץמוקו ןויצע הדוהי ,("שדקמה
םינש הברה דועל םמולח לש ושומימ תא החוד תאזה תושקעתהה .סופתה תיבה-רה
חסונ שדקמ לע םימלוח םניא ,הלאה "םינוציק"ה םגו .םוינלימ ילוא ;תובוט
.ירבע אל ,ידוהי םולח :ןירדהנס-שדקמ לע םימלוח םה ;ןושאר תיב
,"םיפוסיכ" ילב ,החינג ילב ,הזב וצר ןכא וליא ,שדקמ-תיב םידוהי וצר וליא
,םילשוריב רחא רה לע - "ןכשמ" ,ינמז שדקמכ קר ולו - ותוא םינוב ויה
100 ינפל תאז עיצה רשא ידוהי רבכ היה .תילתעל הינתנ ןיב וא ןורימה לע
םידוהיה תרזחש רבס ,רומג ינוליח ,שיאה .למרכה לע שדקמ היה ולש ןויערה .הנש
.לצרה ול וארק .םהיניבש םייתדל ,שדקמ-תיב םג ךירצת ינובירה םויקה לא
שדקמ-תיב ?שדקמ-תיבו - תודהי .דימ הזמ דרוי היה ,םייתד תצק ריכמ היה םא
.גד םע הדילג ומכ אוה ,ןיבת ,הזה בולישה ןה ?תעגתשה התא ?תודהיו -
,םייתדל םינוליח ןיב םיעורק ונחנא .םעכ תויחל לגוסמ ישוקב קרש םע ונחנא
םושמ ,םינוליחל תירשפא-יתלב איה .ףסה לע תלספנ תיארקמ-ואינה תוירבעהשכ
איהש םושמ ,םייתדל תירשפא-יתלבו ,םיהולא-תולגתהב הנומא לע תתתשומ איהש
ןאכ ויהי אל - םעפ יא הרקי הזש ריבס אלו - םשגתת איה םא .תידוהי אל
אלש הארנכו ,ןיא .שודק יוגו םינהכ תכלממ אלא ,תודהי אלו תוינוליח אל
.תאזכ הרוחס ןימל שרוד ,היהי
אל ונל םיקפסמ םיברעה .יברעה םלועה אוה דחי ונתוא קיזחמה דיחיה קבדה
,ונלש ימינפה ווק-סוטטסל דימתמ ץורית םג אלא ,דכלמ ,"ףתושמ ביוא" קר
סרטניא הז ירה :םדיב תויהל בייח תיבה-רה ."םדיב" תיבה-רהש ךכמ רשפאתמה
,םינבלצ ,םיאמור - םירחא ידיב דימת תויהל בייח אוה .ונתניחבמ ןוילע
,דימת ויהש ומכ ,ויהי וילא וניתוליפתש ידכ - ףקווה ,םינדרי ,םיקרוט
,תיבה-רה לע ףקווה בשיי אל וב םויב .םושיי-רב שיחרת אל םלועל ,םייתפש-סמ
.הנתמב רהה תא ונל שיגמ היה ,תאז ןיבמ היה ףקווה םא .םיסיסרל ץפנתנ ונחנא
ונמצע תא הלשנ ,"ונלש" הזש קעזנ .ןתינ אל .ןבומכ ,םתיא בירנ ונחנא לבא
תא אל ירה ?שדקמ םיקנ ?היתשה-ןבאב השענ המ .היתשה-ןבאב ןיינע ונל שיש
לש םתקזחב םש תחנומ התויה תא ;הילע הבירמה תא אלא ,םיכירצ ונחנא ןבאה
.ראשיי אוה ךכו ,בצמה הז .םידוהי ונחנא :האלמ תונוביר םיצור ונניא .םירחא
ומכ ,תודהיה .םינש יפלא הכרדכ ,הסמו תוסיחד ,תועמשמ דוע ףוסאת ןבאה
.באשיהלו בואשל .המויקל קודיצ דועו דוע הנממ בואשל ךישמת ,םאלסיאה
וניתודלות תא בותכל ,רחא בכוכ לע רבכ ילוא ,ןוירוטסיה בשייתי הנש 4,000 דועב
,תאזה הפוקתה תא תונכל ךיא טבלתי אוה .ןורחאה ברעמה-שיאל דעו םהרבאמ
.שפיחש תרתוכה תא אצמי זאו ,בושחי .תושונאה תודלותב תשקיעהו הכוראה